با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامتانتصاب جناب آقای دکتر علیپور به سمت دبیر کمیسیون تخصصی علوم انسانی،معارف اسلامی و هنر شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری