با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه رازی کرمانشاه.

2 دانشیار روانشناسی دانشگاه رازی، کرمانشاه.

3 گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: بررسی ویژگی­های روانسجی پرسشنامه­ای که انگیزه­های اقدام به خودکشی را در همۀ نظریه­های موردتوجه قرار داده باشد می­تواند متناسب با نوع انگیزه بستری را برای ارزیابی، تشخیص و مداخله فراهم آورد. این پژوهش باهدف ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه انگیزه­های اقدام به خودکشی (IMSA) انجام گرفت. روش: نمونه پژوهش شامل 250 نفر از افراد اقدام کننده به خودکشی بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل عامل اکتشافی 9 عامل را شناسایی کرد که درمجموع این 9 عامل 115/64 درصد از واریانس انگیزه برای اقدام به خودکشی را تبیین می‌کنند. نتایج تحلیل عامل تأییدی 43 گویه را در نه عامل تأیید کردند. آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه انگیزه برای اقدام به خودکشی 94/0 و برای عامل ناامیدی 83/0، درد ذهنی 75/0، عامل فرار 76/0، عامل فشار ادراک‌شده 68/0، حس تعلق کم 68/0، بی­پروایی و نترسیدن 74/0، تأثیر بین فردی 72/0، جستجوی کمک و حل مسئله 75/0، تکانشوری 73/0 به دست آمد. نتیجه‌گیری: نسخه فارسی پرسشنامه انگیزه برای اقدام به خودکشی در افراد اقدام کننده، از خصوصیات روان‌سنجی قابل قبولی برخوردار است و می‌توان از آن به‌عنوان ابزاری معتبر برای هر دو هدف پژوهشی و بالینی زمانی که یک ارزیابی جامع از انگیزه­های اقدام به خودکشی لازم است  استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measuring Psychometric Properties of the Inventory of Motivations for Suicide Attempts (IMSA)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javed Bagiyan Koulemarz 1
  • jahangir karami 2
  • khodamorad momeni 2
  • adele elahi 3

1 Ph.D. Student in General Psychology, University of Razi Kermanshah.

2 Associate Professor in Psychology, University of Razi Kermanshah.

3 Department of Psychiatry, Kermanshah University of Medical Sciences, Iran

چکیده [English]

Objective: The study of the Psychometric Properties Inventory that considers the Motivations for Suicide Attempts in all the theories concerned it can be proportional to the type of motivation,confined for evaluation, diagnosis and intervention. The purpose of this research was to measuring psychometric properties of the Inventory of Motivations for Suicide Attempts (IMSA). Method: The sample consisted of 250 suicide attempted persons who were selected by Purposive sampling method. The data was analyzed through exploratory and confirmatory factor analysis.Result: The results of the exploratory factor analysis identified 9 factors, which in total, explained 64.11% of the variance in mental pain. 43 items in 9 factors were validated by confirmatory factor analysis. Cronbach’s alpha was 0.94 for the whole IMSA, 0.83 for Hopelessness, 0.75 for Psychache, 0.76 for Escape, 0.68 for Burdensomeness, 0.68 for Low Belongingness, 0.68 for Fearlessness, 0.72 for Interpersonal Influence, 0.75 for Help-Seeking and 0.73 for Impulsivity.Conclusion: Persian version of Inventory of Motivations for Suicide Attempts (IMSA) has acceptable psychometric properties among Suicide Attempts and can be used as a valid tool for both clinical and research goals when a comprehensive assessment of Motivations for Suicide Attempts is needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inventory of Motivations for Suicide Attempts (IMSA)
  • Factor Analysis
  • Psychometric properties
  • Suicide Attempts
خان‌زاده، م؛ سعیدیان، م؛ حسین­چاری، م و ادریسی، ف. (1391). ساختار عاملی و ویژگی­های روان‌سنجی مقیاس دشواری در نظم­بخشی هیجانی. مجله علوم رفتاری، 6 (1)، 87-96.
کرمی، ج؛ بگیان­کوله­مرز، م. ج؛ مومنی، خ و الهی، ع. (1396). سنجش درد ذهنی: ویژگی‌های روان‌سنجی و تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه چندبعدی درد ذهنی (OMMP). فصلنامه علمی ـپژوهشی روانشناسی سلامت، 7 (1 پیاپی 25)، 146-172.
مهدی یار، م؛ نجاتی، س. ف و گودرزی، م. ع. (1395). پیش­بینی تاب‌آوری در برابر خودکشی بر اساس نابسامانی هیجانی و سبک­های فرزند پروری. دو فصلنامه آسیب­شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده، 2 (1)، 15-25.
مهدی یار، م؛ نجاتی، س. ف (1394). اعتباریابی پرسشنامۀ تاب­آوری در برابر خودکشی.فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت، 5 (16)، 5-16.
هومن، ح. ع و عسگری، ع. (1384). تحلیل عاملی: دشواری‌ها و تنگناهای آن. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، 35 (2)، 1-20.
Abramson, L. Y., Metalsky. G. I., Alloy. L. B. (1989). Hopelessness depression a theory-based subtype of depression. Psychological Review, 96 (2), 358–72.
Baechler, J. (1979). Suicides. Oxford, UK: Basil Blackwell.Bancroft, J., Hawton, K., Simkin, S., Kingston, B., Cumming, C, et al. (1979). The reasons people give for taking overdoses: a further inquiry. British Journal of Medical Psychology, 52, 353–65.
Bancroft, J., Skrimshire, A., Simkin, S. (1976). The reasons people give for taking overdoses. The British Journal of Psychiatry, 128, 538–48.
Baumeister, R. F. (1990). Suicide as escape from self. Psychological Review, 97, 90–113.
Brown, M. Z., Comtois, K. A., Linehan, M. M. (2002b). Reasons for suicide attempts and nonsuicidal self-injury in women with borderline personality disorder. Journal of Abnormal Psychology, 111(1), 198–202.
Brown, M. Z., Comtois, K. A., Linehan. M. M. (2002b). Reasons for suicide attempts and non suicidal self-injury in women with borderline personality disorder. Journal of Abnormal Psychology, 111(1), 198–202.
Bryant, B. F., & Yarnold, P. R, (1995). Principal-components analysis and exploratory and confirmatory factor analysis. In L. G. Grime & P. R. Yarnold (Eds.), Reading and understanding multivariate statistics (pp.99-136). Washington DC: American psychiatric Association.
CDC (center disease control prevention). (2010a). Nonfatal Hospitalized Injuries, Both Sexes, All Ages, UnitedStates, 2010. https://wisqars. cdc. gov: 8443/costT/.
CDC (center disease control prevention). (2015b.) Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS). Atlanta, GA: CDC. http://www.cdc.gov/yrbss.
Chapman, A. L., Dixon-Gordon, K. L. (2007). Emotional antecedents and consequences of deliberate self-harm and suicide attempts. Suicide and Life-Threatening Behavior. 37, 543–52.
Fang, Q., Freedental, S., & Osman, A. (2014).Validation of the Suicide Resilience Inventory-25 with American and Chinese college students. Suicide and Life threatening Behavior. 45 (1), 51-64.
Farberow, N. L., Shneidman, E. S. (1961). The Cry for Help. New York: McGraw-Hill.
Gratz, K. L., and Roemer, L. (2004). Multidiminsional Assessment of Emotion Regulation and Dysregulation: Development, Factor Structure and Initial Validation of Thedifficultics in Emotion Regulation Scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. 26 (1): 41- 54.
Hjelmeland, H., Hawton, K., Nordvik, H., Bille-Brahe, U., DeLeo, D., etal. (2002). Why people engagein parasuicide: a cross-cultural study of intentions. Suicide and Life-Threatening Behavior, 32, 380–93.
Hjelmeland, H., Hawton, K., Nordvik, H., Bille-Brahe, U., De Leo, D., Fekete, S., Wasserman, D. (2002). Why people engage in parasuicide: A cross-cultural study of intentions. Suicide and Life-Threatening Behavior, 32, 380–393.
Holden, R. R., Kerr, P. S., Mendonca, J. D., Velamoor, V. R. (1998). Are some motives more linked to suicide proneness than others? Journal of Clinical Psychology, 54, 569–576.
Holden, R. R., DeLisle, M. M. (2006). Factor structure of the Reasons for Attempting Suicide Questionnaire (RASQ) with suicide attempters. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 28(1), 1–8.
Holden, R. R., Kerr, P. S., Mendonca. J. D., Velamoor, V. R. (1998). Are some motives more linked to suicide proneness than others? Journal of Clinical Psychology, 54(5), 569–76.
Holden, R., Mcleod, L. (2000). The structure of the reasons for attempting suicide questionnaire (RASQ) in a nonclinical adult population. Personality and Individual Differences, 29 (4), 621–628.
Iacobucci D. (2010). Structural equations modeling: Fit Indices, sample size, and advanced topics. Journal of Consumer Psychology. 20 (1), 90-98.
Jobes, D. A. (1995). The challenge and promise of clinical suicidology. Suicide and Life Threatening Behavior, 25, 437–449.
Joiner, T. E. (2005). Why People Die By Suicide. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press.
Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. Second Edition, The Guilford Press, A Division of Guilford Publications, Inc. 72 Spring Street, New York, NY 10012.
Klonsky, E. D., May, A. M., Glenn, C. R. (2013). The relationship between nonsuicidal self-injury and attempted suicide: converging evidence from four samples. Journal of Abnormal Psychology, 122, 231–37.
Kobler, A., Stotland, E. (1964). The End of Hope: A Social-Clinical Study of Suicide. New York: Free Press of Glencoe.
Kreitman, N. (1976). The coal gas story. United Kingdom suicide rates, 1960–71. British journal of preventive social medicine, 30(2), 86–93.
Maroco, J. (2010a). Análise de equações estruturais: Fundamentos teóricos, software e aplicações. [Analysis of structural equations: Theoretical foundations, software and applications]. Lisboa: ReportNumber, Lda.
May, A. M., Klonsky, E. D. (2013). Assessing motivations for suicide attempts: development and psychometric properties of the Inventory of Motivations for Suicide Attempts. . Suicide and Life-Threatening Behavior, 43(5), 532–46.
May, A. M., Klonsky, E. D. Saffer, B. Y. (2016). Suicide, Suicide Attempts, and Suicidal Ideation. Annual Review of Clinical Psychology, 12, 307–330.
Nock, M. K., Borges, G., Bromet, E. J., Cha, C. B., Kessler, R. C., etal. (2008b). Suicide and suicidal behavior. Epidemiologic Reviews, 30,133–54.
Nock, M. K., Wedig, M. M., Janis, I., Deliberto, T. L. (2008c). Self-injurious thoughts and behaviours. In Guide to Assessments that Work, ed. J Hunsley, EJ Mash, pp. 158–79. New York: Oxford Univ. Press.
O’Connor, R. C., Smyth, R., Ferguson, E., Ryan, C., Williams, J. M. G. (2013). Psychological processes and repeat suicidal behavior: a four-year prospective study. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 81, 1137–43.
O’connor, S. S., Comtois, K. A., Atkins, D. A., Kerbrat, A., & Thysell, K. (2012). Functioning, perceived effectiveness, and repetitive self-directed violence. Paper presentation at the 2012 American Association of Suicidology conference, Baltimore, MD.
Orbach, I., Mikulincer, M., Sirota, P., Gilboa-Schechtman, E. (2003). Mental pain: A multidimensional operationalization and definition. Suicide Life Threatment Behavior. 33(3), 219–30.
Osman, A., Gutierrez, P. M., Muehlenkamp, J. J., DIX-Richardson, F., Barrios, F. X., Kopper, B. A. (2004). Suicide Resilience Inventory-25: development and preliminary psychometric properties, Psychological Reports. 94, 1349-1360.
Schnyder, U., Valach, L., Bichsel, K., Michel, K. (1999). Attempted suicide: Do we understand the patients’ reasons? General Hospital Psychiatry, 21(1), 62–69.
Shneidman, E. S. (1993). Suicide as Psychache: A Clinical Approach to Self-Destructive Behavior. Northfield, NJ: Jason Aronson.
Simon, T., Swann, A., Powell, K., Potter, L., Kresnow, M., et al. (2001). Characteristics of impulsive suicide attempts and attempters. Suicide and Life-Threatening Behavior. 32, 49–59. ssessment, 28, 1–8.
WHO (World Health Organ.). (2013). Projections of mortality and causes of death 2015 and 2030. Geneva: WHO. http://www.who.int/http://healthinfo/global_burden_disease/projections/en/
World Health Organization. (2014). Preventing Suicide: A Global Imperative. Retrieved from www. who. int/ mental health/ suicide-prevention/ world_ report_2014/en