با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
مقایسه اثربخشی فراشناخت درمانی و درمان مبتنی بر شفقت بر میزان علائم سایبرکندریا در پرستاران

اصغر فولادی؛ علی خادمی؛ علی شاکر دولق

دوره 12، شماره 46 ، مرداد 1402، ، صفحه 7-22

https://doi.org/10.30473/hpj.2023.65641.5655

چکیده
  مقدمه: پرستاران به‌ علت مواجه گسترده با بیماران بیشتر در معرض بیماری سایبرکندریا قرار دارند. بنابراین مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی فراشناخت درمانی و درمان مبتنی بر شفقت بر میزان علا‌‌ئم سایبرکندریا در پرستاران انجام گرفت. روش: روش پژوهش آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری بوده است. نمونه آماری تحقیق شامل 60 نفر از ...  بیشتر

اثربخشی شناخت درمانی در ارتقاء سطح سلامت روان پرستاران شاغل در مراکز توانبخشی کودکان استثنایی

نجمه پندیدن*؛ علی اصغر کاکو جویباری

دوره 2، شماره 8 ، دی 1392، ، صفحه 83-95

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثربخشی شناخت درمانی در ارتقاء سطح سلامت روان پرستاران شاغل در مراکز توانبخشی کودکان استثنایی انجام شد. روش: طرح نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون – پس­آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری، پرستاران مرکز توانبخشی امام علی (ع) بودند. از 30 پرستار که بعد از انجام پرسشنامه سلامت عمومی از کمترین سطح سلامت ...  بیشتر