با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
اثربخشی درمان فراشناختی بر راهبردهای کنترل فکر و کاهش اضطراب زنان مبتلا به دیابت بارداری

سپیده قطبی؛ زهرا سادات گلی

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1401، ، صفحه 105-120

https://doi.org/10.30473/hpj.2023.60787.5329

چکیده
  مقدمه: دیابت بارداری یک مشکل بهداشتی در حال افزایش در سراسر دنیا و یکی از شایع­ترین عوارض دوران بارداری است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان فراشناختی بر راهبردهای کنترل فکر و کاهش اضطراب زنان مبتلا به دیابت بارداری بود. روش: روش پژوهش حاضر مداخله­ای از نوع نیمه آزمایشی با پیش­آزمون و پس­آزمون همراه گروه گواه ...  بیشتر