با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
مقایسه اثربخشی فراشناخت درمانی و درمان مبتنی بر شفقت بر میزان علائم سایبرکندریا در پرستاران

اصغر فولادی؛ علی خادمی؛ علی شاکر دولق

دوره 12، شماره 46 ، مرداد 1402، ، صفحه 7-22

https://doi.org/10.30473/hpj.2023.65641.5655

چکیده
  مقدمه: پرستاران به‌ علت مواجه گسترده با بیماران بیشتر در معرض بیماری سایبرکندریا قرار دارند. بنابراین مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی فراشناخت درمانی و درمان مبتنی بر شفقت بر میزان علا‌‌ئم سایبرکندریا در پرستاران انجام گرفت. روش: روش پژوهش آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری بوده است. نمونه آماری تحقیق شامل 60 نفر از ...  بیشتر

تأثیر درمان مبتنی بر شفقت بر خودمراقبتی و خستگی از شفقت مادران دارای کودک مبتلا به سرطان

نرگس رئوفی عادگانی؛ ایلناز سجادیان؛ ناهید رئیسی دهکردی

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1401، ، صفحه 137-152

https://doi.org/10.30473/hpj.2023.58681.5233

چکیده
  مقدمه: بروز بیماری­های خاص همچون سرطان در فرزندان، سلامت روان مادران را با آسیب جدی مواجه می‌سازد، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر درمان مبتنی بر شفقت بر خودمراقبتی و خستگی از شفقت مادران دارای کودکان مبتلا به سرطان انجام گرفت. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری 45 روزه بود. بدین منظور ...  بیشتر

اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر استرس ادراک‌شده و سرکوبگری عاطفی بیماران عروق کرونری قلب

سیف اله آقاجانی؛ مریم پرنیان خوی

دوره 10، شماره 39 ، آذر 1400، ، صفحه 145-156

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.55534.4967

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر استرس ادراک‌شده و سرکوبگری عاطفی بیماران عروق کرونری قلب صورت گرفت. روش: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و طرح آن به‌صورت پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه­ی آماری شامل تمامی بیماران عروق کرونر است که به مراکز درمانی شهر تبریز مراجعه کرده بودند و توسط پزشک ...  بیشتر

جنبه های روانشناختی در سلامت و بیماریها
اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر استرس ادراک شده و پریشانی روان شناختی زنان مبتلا به سرطان پستان

راضیه پورحسینی دهکردی؛ ایلناز سجادیان؛ محمد رضا شعربافچی

دوره 8، شماره 31 ، آذر 1398، ، صفحه 37-52

https://doi.org/10.30473/hpj.2019.35444.4050

چکیده
  مقدمه:  رشد روزافزون سرطان پستان در دهه های اخیر،  ابعاد روانشناختی زندگی این بیماران را تحت تأثیر قرار داده است. این پژوهش با هدف اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر استرس ادراک شده و پریشانی روان‌شناختی زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد. روش: روش این پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و پیگیری 45 روزه بود. ...  بیشتر