با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر داغ‌ننگ و اضطراب مرگ بیماران مصروع شهرستان بوکان

مهری مهرپرور؛ سیدبهاالدین کریمی

دوره 11، شماره 42 ، شهریور 1401، ، صفحه 67-84

https://doi.org/10.30473/hpj.2022.59163.5232

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر داغ­ننگ و اضطراب مرگ بیماران مصروع شهرستان بوکان انجام شد. روش: پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون یا گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل همه­ بیماران مبتلا به صرع مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهر بوکان در سال 1399 بود. بر این اساس 60 نفر (22 مرد و 38 زن) در دو گروه ...  بیشتر

مداخلات روانشناختی در سلامت و بیماریها
بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری در کاهش پرخاشگری مبتلایان به ضربه سر

سمیه رحیمی احمدآبادی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ مرتضی مدرس غروی؛ حسین کارشکی

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1392، ، صفحه 23-33

چکیده
  هدف: از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری (CBT) در کاهش پرخاشگری افراد مبتلا به ضربه سر بود. روش: طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش‌آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نمونه این پژوهش شامل 16 نفر از مبتلایان به ضربه سر شهرستان مشهد را تشکیل دادند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و داوطلبانه ...  بیشتر