با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
الگوی ارتباطی تاب‌آوری و ذهن‌آگاهی با بهزیستی هیجانی با نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان در بیماران سرطانی

مریم عابدینی؛ بهمن اکبری؛ عباس صادقی؛ سامره اسدی مجره

دوره 10، شماره 39 ، آذر 1400، ، صفحه 67-84

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.58344.5172

چکیده
  مقدمه: بیماری سرطان بر جنبه­های مختلف کیفیت زندگی بیمار ازجمله وضعیت روحی، روانی، اجتماعی و اقتصادی تأثیر دارد. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی الگوی ارتباط ذهن­آگاهی و تاب­آوری با بهزیستی هیجانی با نقش واسطه­ای تنظیم هیجان در بیماران سرطانی بود. روش: روش اجرای این پژوهش توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع الگویابی معادلات ساختاری است. ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و نوروفیدبک بر میزان و شدت علائم جسمی و تنظیم هیجانی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر

نورا خوش چین گل؛ بهمن اکبری؛ لیلا مقتدر؛ ایرج شاکری نیا

دوره 10، شماره 39 ، آذر 1400، ، صفحه 121-144

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.57590.5135

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی و نوروفیدبک بر میزان و شدت علائم جسمی و تنظیم هیجانی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک­پذیر انجام شد. روش: پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه پژوهش شامل تمامی زنان مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر مراجعه‌کننده ...  بیشتر