با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی عموی، دانشگاه پیام نور، تهران

2 استاد گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران

3 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، گرمسار

چکیده

هدف: این پژوهش بررسی تأثیر برنامه مدیریت استرس لرن (LEARN) در کاهش استرس ادراک شده و نگرانی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور تهران انجام شد.
روش­: بدین منظور از میان افراد داوطلبی که نمره آنها در مقیاس استرس اداراک شده یک انحراف استاندارد بیشتر از میانگین (32/8,SD=26/27M=) بود و بر این اساس پراسترس تشخیص داده شدند، 26 نفر بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. کلیه آزمودنی­ ها قبل و بعد از ارائه برنامه لرن به آزمودنی ­های گروه آزمایش به کلیه گویه­ های مقیاس استرس ادراک شده و پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا پاسخ دادند.
یافته­ ها: تحلیل داده ­ها با به­­ کارگیری آزمون تحلیل واریانس با اندازه­ گیری مکرر نشان داد که نمرات آزمودنی­ های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در هر یک از متغیر­های استرس ادراک شده و نگرانی به طور معنادار بهبود یافته است (05/0>P).
نتیجه ­گیری: بنابراین برنامه LEARN می­تواند به واسطه مؤلفه­ هایش با تحت تأثیر قرار دادن چرخه استرس از جهات مختلف، به کاهش استرس و نگرانی منتهی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of LEARN New Program on Reduction of Perceived Stress and Worry among Students

نویسندگان [English]

  • Elham Mosavi 1
  • Ahmad Ali Pour 2
  • Mojghan Agah Heris 3
  • Hossin Zare 2

چکیده [English]

Objective: This research was conducted to assess the effectiveness of LEARN stress
management program on reduction of perceived stress and worry among female
students of Payame Noor University in Tehran.
Method: For this reason, among volunteers who their scores in perceived stress scale
were one standard deviation more than average (M=27.26, SD=8.32) and so they
were realized stressful, twenty- six participants, regarding to exclude- include
criteria were selected and randomly assigned into two experimental and control
groups. All participants filled out all of the items of perceived stress scale and
Pennsylvania state worry questionnaire prior to and after LEARN program to
experimental group.
Results: Data analysis by using repeated measures method revealed that perceived
stress and worry significantly improved among participants of experimental
group in comparison to control group (pConclusion: Therefore, LEARN program by its components could affect the stress
cycle in different aspects, and led to stress and worry reduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • LEARN Program
  • Perceived stress
  • Worry
 آگاه هریس، م. و موسوی، ا. (1392). «مقایسه تیپ­های شخصیتی در سطوح مختلف استرس ادراک شده». مجله علوم رفتاری. زیر چاپ.
استورا، ب. (1377). تنیدگی یا استرس: بیماری جدید تمدن. ترجمه: پریرخ دادستان. تهران. انتشارات رشد.
تابع بردبار، ف.؛ رسول­زاده طباطبایی، ک.؛ آزاد فلاح، پ. و سامانی، س. (1387). «اثربخشی آموزش جرأت­ورزی و ایمن­سازی در مقابل تنیدگی بر احساس غربت دانشجویان». مجله علوم رفتاری، 2 (4)، 291 ـ 296.
دهشیری، غ. ر.؛ گلزاری، م.؛ برجعلی، ا. و سهرابی، ف. (1388). «خصوصیات روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا در دانشجویان». مجله روان­شناسی بالینی، 1 (4)، 75ـ67.
دهقان­نیری، ن. و ادیب حاج ­باقری، م. (1385). «تأثیر تن­آرامی بر استرس و کیفیت زندگی دانشجویان مقیم خوابگاه­های دانشجویی». فصلنامه علمی ـ پژوهشی فیض، 10(2)، 50- 57.
شاه­آبادی، ش.؛ خرامین، ش.؛ فیروزی، م.؛ حسینی مطلق، س. ا. و ملک­زاده، م. (1388). «تعیین تأثیر درمان شناختی ـ رفتاری بر میزان استرس پرستاران شاغل در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج». مجله ارمغان دانش، 14(4)، 58 ـ 64.
گائینی، م.؛ کریملو، م.؛ فلاحی خشکناب، م. و ره­گوی، ا. (1385). «بررسی تأثیر کاربرد شیوه ایمن­سازی در مقابل استرس بر میزان استرس پرستاران». مجله توانبخشی، 7(2)، 61 ـ 65.
محمدی یگانه، ل.؛ باستانی، ف.؛ فیضی، ز.؛ آگیلار وفایی، م. و حقانی، ح. (1387). «تأثیر آموزش کنترل استرس بر خلق و استرس درک شده در زنان مصرف کننده قرص­های پیشگیری از بارداری». فصلنامه
پرستاری ایران، 21(53)، 63 ـ 73.
نعمتی، م. و پارسایی، م.ص. (1388). «همبستگی بین استرس و مدیریت زمان».
مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 12
 (71)، 84 ـ85.
ولز، آ. (2009). راهنمای عملی درمان فراشناختی اضطراب و افسردگی. ترجمه: محمدخانی، ش. (1388). انتشارات ورای دانش.
 
Anderson, B. (2002). “Biobehavioral outcomes following psychological interventions for cancer patients”. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70, 590-610.
Averill, J.R. (1973). “Personal control over aversive stimuli and it's relationship to stress”: psychosomatic Bulletin; 80, 286-303.
Barlow, D.H. (2002). Anxiety and its disorders: The nature and treatment of anxietyand panic (2nd Ed.). New York, NY: Guilford Press.
Barlow, D.H.; Rapee, R.M. & Reisner, L.C. (2001). Mastering Stress. American Health Publishing Company.
 
59
Beckham, E. & Beckham, C. (2006). A personal Guide to Coping: Coping With Worry and Anxiety. Available at: www. drBeckham.com/coping handouts.htm.20/1/2013.
Borkovec, T.D. (1994). The nature, functions, and origins of worry. In G. C. L. Davey& F. Tallis (Eds.), Worrying: Perspectives on theory, assessment and treatment. New York, NY: Wiley. pp: 5-33.
Brosschot, J.F.; Gerin, W. &  Thayer, J.F. (2006). Worry and health: the perseverative cognition hypothesis. Journal of Psychosomatic Research, 60, 113-124.
Brown, T.A.; Antony, M.M. & Barlow, D.H. (1992). “Psychometric properties of the Penn State Worry Questionnaire in a clinical anxiety disorder sample”. Behave Res Ther, 30(1), 33-37.
Cohen, S.; Janicki-Deverts, D. & Miller,­G.E. (2007). “Psychological stress and disease”. Journal of the American Medical Association, 298, 1685-1687.
Cohen,­S.;­Kamarck,­T.­& Mermelstein, R. A., (1983). “global measure of perceived stress”. J Health  SocBehav, 24: 385-396.
Cohen, S. & Williamson, G., (1988). “Preceived stress in a probability of the united states. In: Spacapan S, Oskamp S. (Eds)”. the social psychology of health. Newbury park, California: sage, p: 31-67.
Cox, J.J. & Gonder-Frederick, L.A. (1991). “The role of stress in diabetes mellitus. In P. McCabe, N. Schneiderman, T. M. Field, and J. S. Skyler. (Eds.)”. Stress, coping, and disease  Hillsdale, NJ: LawrenceErlbaum Associates. pp: 118-134.
Cruess, D.G.; Antoni, M.H.; McGregor, B.A. & etal. (2000). Cognitive - behavioral stress managementreduces serum cortisol by enhancing benefitfinding among women being treated forearly stage breasi cancer, Fsychosom Med, 62(3): 304-8.
Daubenmier, J.J.; Weidner, G.; Sumner, M.D.; Mendell, N.; Merritt-Worden, T.; Studley, J. & Ornish, D. (2007). “The contribution of changes in diet, exercise, and stress management to changes in coronary risk in women and men in the Multisite Cardiac Lifestyle Intervention Program”. Ann Behave Med, 31(1), 57- 68.
Deffenbacher, J.L. (1980). “Worry and emotionality in test anxiety. In I. G. Sarason(Ed.)”. Test anxiety: Theory, research, and applications. Hillsdale, NJ: Erlbaum. pp: 111-128.
Duffy, L.C.; Zielezny, M.A.; Marshall, J.R.; Byers, T.E.; Weiser, M.M.; Phillips, J.F. & et al. (1991). “Relevance of major stress events as an indicatorof disease activity prevalence in inflammatory bowel disease”. BehavioralMedicine, 17, 101-110.
Ellis, D.M. & Hudson, J.L. (2010). “The Metacognitive Model of Generalized Anxiety Disorderin Children and Adolescents”. Clin Child FamPsychol Rev, 13, 151-163.
Eureligs-Bontekoe, E.H.M. (2005). “Homesickness, personality and personality disorders: An overview and therapeutic considerations. In: Van Tilburg, M.L., Vingerhoets, J. J. M., editors”. Psychological aspects of geographical moves: Homesickness and acculturation stress. Amesterdam University Press, pp: 179- 96.
Felberg, H.S. (2012). Change in meta-cognition is associated with reduced levels of worry after treatment in an adult population with generalized anxiety disorder: A preliminary analysis [Student thesis]. Norway. Faculty of Social Sciences and Technology Management, Department of Psychology: University of Science and Technology.
Gauvin, L. & Spence, J.C. (1995). “Psychology research on exercise and fitness: current research trends and future challenges”. Sport Psychol, 9, 434- 448.
Granath, J.; Ingvarsson, S.; von, T. U. & Lundberg, U. (2006). “Stress management: a randomizedstudy of cognitive behavioural therapy and yoga”. CognBehavTher, 35, 3-10.
Gupta, N.; Khera, S.; Vempati, R.P.; Sharma, R. & Bijlani, R.L. (2006). “Effect of Yoga Based Lifestyle Intervention on Stateand Trait Anxiety”. Indian J PhysiolPharmacol, 50 (1), 41-47.
 
60
Het, S.; Ramlow, G.; Wolf, O.T. (2005).  “A meta-analytic review of the effects of acute cortisol administration on human­memory”. Psychoneuroendocrinology, 30, 771-784.
Holeva, V.; Tarrier, N. & Wells, A. (2001). “Prevalence and predictors of acute PTSD following road traffic accident: Thought control strategies and social support”. Behaviour Therapy, 32, 65-83.
House, J.S., McMichael, A.J., Wells, J.A.; Kaplan, B.H. and Landerman, L. R. (1979). “Occupational stress and health among factory workers”. Journal of Health and Social Behavior, 20, 139–160.
Khodarahimi, S. & pole, N. (2010). “Cognitive Behavior Therapy and Worry Reduction in an Outpatient With Generalized Anxiety Disorder”.  Clinical Case studies, 9(1), 53-62.
Larkin, K.T. (2005). Stress and hypertension: examining the relation between psychological stress and high blood pressure. New Haven: Yale University Press.
Lazarus, R.S. (1999). Stress and Emotion .A New Synthesis. New York: Springer.
Lazarus, R.S. & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping.  New York: Springer.
Leung, S.S.K., Chiang, V.C.L.; Chui, Y.Y.; Mak, Y.M. & Wong, D.F.K. (2011). “A Brief cognitive behavior stress management program for secondary school teacher”. J  Occup Health, 53, 23- 35.
Levenstein, S. (2002). “Psychosocial factors in peptic ulcer and in flammatory bowel disease”. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70, 739-750.
 
61
Levine, S. (2005). Stress: An historical perspective. In: Steckler T, Kalin NH, Reul JMHM, editors. Handbook of stress and thebrain. New York: Elsevier Science, pp, 3-23.
Liebert, R.M., & Morris, L.W. (1967). “Cognitive and emotional components of test anxiety: A distinction and some initial data”. Psychological Reports, 20, 975-978.
Matousek, R.H.; Dobkin, P.L. & Pruessner, J. (2010). “Cortisol as a marker for improvement in mindfulness-based stress reduction”. Complementary Therapies in Clinical Practice, 16, 13-19.
McEwen, B.S. (1998). “Protective and damaging effects of stress mediators”. N Engel. J. Med. 338: 171- 9.
McEwen, B.S. (2007). “Physiology and neurobiology of stress and adaptation: central role of the brain”. Physiol Rev, 87, 873–904.
Meyer, T.J.; Miller, M.L.; Metzger, R.L. & Borkovec, T.D. (1990). “Development and Validation of the Penn State Worry Questionnaire”. Behave Res Ther, 28(6): 487- 495.
Molina, S. & Borkovec, T.D. (1994). The Penn state worry questionnaire: Psychometric properties and associated characteristics. In Davey GCL, Tallis. F, Editors. Worring: perspectives on theory, Assessment and treatment. chichester: Wiley, p: 265- 283.
Morris, L.W.; Davis, M.A. & Hutchings, C. H. (1981). “Cognitive and emotional components of anxiety: Literature review and a revised worry-emotionality scale”. Journal of Educational Psychology, 73(4), 541-555.
Nakaya, N.; Kumano, H.; Minoda, K.; Koguchi, T.; Tanouchi, K.; Kanazawa, M. & Fukudo, S. (2004). “Preliminary study: Psychological effects of muscle relaxation on juvenile delinquents”. Int J Behav Med, 11, 176- 180.
Ogden, J. (2007). Health Psychology, fourth edition. Open University press. The McGraw- Hill companies .pp: 221- 270.
Örűcű, M.Ç. (2005). The Effects of Stress Management Training Programon Perceived Stress, Self-Efficacy and Coping Styles of University  Students. A Dissertation For The Degree of Doctor of Philosopy, Turkey: Middle East Technical University.
Pawlow, L.A. & Jones, G.E. (2002). “The impact of abbreviated progressive muscle relaxation on salivary cortisol”. BiolPsychol, 60, 1-16.
Rosick, E.R. (2005). “Cortisol, Stress, and Health”. Life Extension, pp: 40- 48.
Rothblum, E.D.; Solomon, L.J. & Murakami, J. (1986). “Affective, Cognitive and Behavioral Differences Between High and Low Procrastination”. Journal of Counseling Psychology, 33, 387- 394.
Roussis, P. & Wells, A. (2006). Post-traumatic stress symptoms: tests of relationships with thought control strategies and beliefs as predicted by the metacognitive model. Personality and Individual Differences, 40, 111- 122.
Rozanski, A.; Blumenthal, J.A., & Kaplan, J. (1999). “Impact of psychological factors on the pathogenesis of cardiovascular disease and implications for therapy”. Circulation, 99, 2192-2217.
Salmon, P. (2001). “Effects of physical exercise on anxiety, depression, and sensitivity to stress: a unifying theory”. ClinPsychol Rev, 21, 33-61.
Shimizu, T.; Kubota, S.; Mishima, N. and Nagate, N. (2004). “Relationship between Self-Esteem and Assertiveness Training among Japanese Hospital Nurses”. J Occup Health, 46, 296- 298.
Smeets, T.; Otgaar, H.; Candel, I. & Wolf, O. T. (2008). “True or false? Memory is differentially affected by stress-induced cortisol elevations and sympathetic activity at consolidation and retrieval”. Psychoneuroendocrinology,  33, 1378-1386.
Spada, M.M.; Nikcˇevic, A.V.; Moneta, G.B. & Wells, A. (2008). “Metacognition, perceived stress, and negative emotion”. Personality and Individual Differences, 44: 1172–1181.
Stober, J. (1998). “Reliability and Validity of two widely used worry questionnaire: Self- report and self- peer convergence”. Personal Individ Differ. 24(6): 887- 890.
Storch, M.; Gabb, J.; Kuttel, Y.; Stussi, A.C. & Fend, H. (2007). “Psycho-neuroendocrine Effects of Resource - ­Activating­ stress management Training”. Health Psychology, 26(4), 456- 463.
 
 
Taylor, S.E. (2011). Health psychology(8th ed.). New York: McGraw Hill.
Taylor, R.R. (2013). Cognitive Behavioral Therapy for Chronic Illness and Disability.  [M. Janbozorgi, M. Agah-Heris, N. Golchin, trans]. Tehran: Arjmand Publication. [Persian].
Van Rhenen, W.; Blonk, R.W.B.; van der Klink, J.J.L.; van Dijk, F.J.H. & Schaufeli, W.B. (2005). “The effect of a cognitive and a physical stress-reducing programme on psychological complaints”. Int