با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی شهر تهران ایران

2 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

3 دانشجوی دکتری مشاوره ، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

4 استاد تمام مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقدمه: امروزه با شکل‌گیری سبک جدیدی  از زندگی، بشر شاهد تغییر و تحولاتی در بخش‎های مختلف زندگی‌اش شده ‌است، از آن‌جا که مهم‌ترین بخش از زندگی انسان‌ها، خانواده است، این بخش نیز دستخوش تغییر و تحولات قرار گرفته‌است. مقاله حاضر با هدف مطالعه و تفسیر تجارب ‌زیسته خانواده‌هایی است که دارای فرد در معرض خطر در برابر کرونا، که در واقع شامل ‎افرادی است، دارای بیماری زمینه‌ای که سیستم ایمنی بدن آن‌ها ضعیف می‌باشد. روش: این پژوهش از نوع کیفی پدیدارشناسی است. جامعه آماری آن کلیه خانواده‌های اصفهانی دارای فرد در معرض خطر که درگیر بیماری زمینه‌ای در ایام کرونا بودند، می‌باشد و 12 نفر به‌صورت هدفمند برگزیده ‌شدند و تحت‌ مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته قرار گرفتند. یافته‌ها: داده‌های به‌دست آمده از مصاحبه با روش کلایزی مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفتند. نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از تجارب زیسته خانواده‌های دارای گروه پرخطر در پنج مضمون اصلی که نشان‌دهنده چگونگی واکنش به بحران و ادراک نقش عاملیت خانواده‌ها  با تغییراتی که در سبک زندگی و گذر از این مرحله در کنار مولفه‌های واسطه‌ای تجربه کردند و چگونگی نحوه مقابله با این شرایط در پنج حیطه رفتاری، شناختی، هیجانی، اجتماعی و معنوی می‌باشد. بنابراین این یافته‌ها در راستای توانمند‌سازی مشاوران و روانشاسان برای یاری‌رسانی به  خانواده‌های آسیب‎پذیر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Lived Experiences of Families with High-risk Groups During the Corona Era

نویسندگان [English]

  • Mehrnoosh Hossein zadeh 1
  • Fatemeh Ghasemi Niaei 2
  • Mojtaba Haghani Zemydani 3
  • masoumeh esmaeily 4

1 Psychology and Educational Sciences college, Allameh Tabatabaei University. Iran

2 Ph.D. Student in Counseling, Allameh Tabatabaei University, Tehran

3 Ph.D. Student of counseling, Allameh Tabatabai University of Tehran

4 Professor of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran.

چکیده [English]

Objective: Today, with the formation of a new style of life, human beings have witnessed changes and transformations in various parts of their lives, since the most important part of human life is the family, this part has also undergone changes and transformations. This article aims to study and interpret the lived experiences of families who have a person at risk for coronary heart disease, which actually includes people with an underlying disease whose immune system is weak. Method: This research is of qualitative phenomenological type. The statistical population is all Isfahan's families with at-risk individuals who were suffering from an underlying disease during the coronation period, and 12 people were purposefully selected and interviewed in a semi-structured manner. Findings: The data obtained from the interview were analyzed by Colaizzi method. Conclusion: The results of the lived experiences of families with high-risk groups in five main themes that show how to respond to the crisis and perceive the role of families with the changes they experienced in lifestyle and passing through this stage along with mediating components and how to deal with these conditions in five Behavioral, cognitive, emotional, social and spiritual domains. Therefore, these findings are in line with empowering counselors and psychologists to help these vulnerable families.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lived Experiences
  • Families with High-Risk Groups
  • Corona Era
ایمان‌زاده، علی و سلحشوری احمد. (1390). نگاهی به رویکردهای تحلیلی و فراتحلیلی در فلسفه تعلیم و تربیت. همدان:  انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.
 آرین، مسلم، تبیین پیامدهای مراقبت در مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان در فاز نهایی بیماری، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی  و توانبخشی، دانشکده علوم رفتاری، 1396. {online}، {20/10/1399}.
ترابی، زهرا؛ اقلیما، مصطفی؛ خانکه، حمیدرضا؛ رضاسلطانی، پوریا؛ یزدانی علی.(1392). رابطه بار خانواده و کارکرد خانواده های دارای بیماران مبتلا به اختلال روانی مزمن، فصلنامه علمی - پژوهشی رفاه اجتماعی، 13(51)، 133-149.
چنشی ژانگ، لولو یانگ، وهمکاران. (٢٠١9). روانپزشکی لانست از بی‌خوابی و عوامل روانشناختی اجتماعی مرتبط با آن در بین کارکنان پزشکی درگیر با شیوع بیماری کروناویروس رمان ٢٠١٩. ترجمه عباس‌نژاد، مریم، تهران: نشر دانشگاه تهران.
زارع، الهه، مقایسه نشانه‌های استرس پس از سانحه، سبک‌های مقابله با استرس و حمایت اجتماعی در مادران دارای کودک مبتلا به سرطان و مادران کودکان سالم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، اصفهان: دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، 1388. {online}، {23/11/1399}.
سبیلیان، فاطمه، ارزیابی الگوی حل مسأله در خانوادة کودکان مبتلا به سرطان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مشهد: دانشگاه پیام‎نور، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، 1390. {online}، {23/11/1399}.
شریفی، اعظم؛ کمالی، محمد و چابک، علی. (1393). فلج مغزی نیازهای اجتماعی افراد: یک مطالعه کیفی به روش پدیدارشناسی. مجله علمی پژوهشی توانبخشی نوین دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2 (8)30-21.
شهرآرا نیوز، کدام افراد بیشتر در معرض خطر ابتلا به کرونا قرار دارند. (1399). خبر، کد خبر: 27523https://shrr.ir/00079"         v"، {20/11/1399}.
علیپور، احمد؛ قدمی، ابوالفضل؛ علیپور، زهرا و عبداله‌زاده، حسن.(1398). اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا در نمونه ایرانی، نشریه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت ،8(32)، 163-175.
متولی میدانشاه، زهرا، بررسی کیفی نقش هستی شناسی بر امیدواری مادران کودکان سرطانی: ارائه مدل مداخله‌ای، پایان‌نامه ارشد، رشته مشاوره خانواده، دانشگاه اردکان، 1398. {online}، {25/11/1399}.
مدانلو، شکوفه، روحانی، کاملیا؛ شیرین‌آبادی فراهانی، اعظم؛  پورحسینقلی، اسما.  (1394). عملکرد خانواده در والدین کودکان مبتلا به سرطان. مجله پژوهش پرستاری، (1)10، 65-۵۶.
یاریاری، فریدون. (1386). کودکان استثنایی (اختلالات عصبی رشدی). تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحدتربیت معلم
Arian, M. (2017). Explaining the consequences of Care among Family Caregivers of Patients with Cancer in the terminal. Master Thesis, Tehran University of Social Welfare and Rehabilitation, {on line}, 2020/1/9.
Bandura, A. (1983). Self-efficacy determinants of anticipated fears and calamities. J. Personal. Soc. Psychol. 45: (2), 464–469.
Barker, P., & Chang, J. (2013). Basic Family Therapy. Canada: Calgary,  Fifth Edition.
Bartone, P.T., Ursano, R.J., Wright, K.M., Ingraham, L.H. (1989). The impact of a military air disaster on the health of  assistance workers. A prospective study.  National library of medicine.  3(6): 17-28.
Bradley, CJ, Dahman, B. (2013). Time away from work: employed husbands of women treated for breast cancer. J Cancer Survive. 7(2): 227-236. 
Bradley, R.H. (2007). Parenting in the breach: How parents help children cope with developmentally challengingcircumstances. Parent. Sci. Pract. 7 (2): 99–148.
Chen, Q., Liang, M., Li, Y, et al. (2020). Mental health care for medical staff in China during the COVID-19 outbreak. Lancet Psychiatry. 7(4): 15–16.
Connor, K.M., Davidson, J.R. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson Resilience Scale, New Delhi, Sage Publication. 17(19): 69-75.
D`zurilla, T., & Goldfried, M. (1971).  problem solving and behavior modification, Vol 78, Journal of Abnormal Psychology. 78(1): 107–126. 
Estrella, R ., Laura, L-R ., Beatriz, D-A. , Paula, V and Jose Antonio, G-F. (2020). International Journal of Environmental Research and Public Health Testing the Effects of COVID-19 Confinement in Spanish Children: The Role of Parents’ Distress, Emotional Problems and Specific Parenting. International journal of environmental research and public health. 17(19): 69-75.
Gorard, S, & Taylor, C. (2004). Combining methods in educational and social research. McGraw-Hill Education (UK) . Open University Press, First Edition.
Hariharan, M, & Rath, R.(2008). Coping with Life Stress; the Indian assistance workers. Indian: Publisher Sage Publications Pvt. Ltd, First Edition.
Hayes, S. C., Strosahl, K., & Wilson, K. G. (2012). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change. New York, NY: Guilford Press. Second Edition.
Holmes, E.A., Connor, R.C., Perry, V.H., Tracey, I., Wessely, S., Arseneault, L., Ballard, C., Christensen, H., Silver, R.C., Everall, I., et al. (2020), Multidisciplinary research priorities for the COVID-19 pandemic: A call for action for mental health science. 7 (6): 547–560.
Khanjari, S., Oskouie, F., Langius, L., Eklof, A. (2012). Over sense of coherence negative religious coping and disease severity as indicators of a decrease in quality of life in Iranian family caregivers of relatives with breast cancer during the first 6 months after diagnosis. Cancer Nurse. 35(2): 148-156.
Kim, Y., kashy, P., Spillers, R-L., Evans, T-V. (2010). Needs assessment of family caregivers of cancer survivors three cohort’s comparison. Psycho-Oncology. 19(6): 573-582.
Kobasa, S.C. (1979). Stressful life events, personality and health: An inquiry into hardiness. J. Personal. Soc. Psy. 37 (1): 1-11.
Lau, J.T.F., Yang, X., Tsui, H., Pang, E., Wing, Y.K. (2006). Positive mental health-related impacts of the SARS epidemic on the general public in Hong Kong and their associations with other negative impacts. J. Infect. 53 (2): 114–124.
Lazarus, S.R. (2000). Toward better research on stress and coping. Diabetes  Research and Clinical Practice. 55 (6): 665-673.
Li, N. P., van Vugt, M., & Colarelli, S. M. (2017). The evolutionary mismatch hypothesis: Implications for psychological science. Current Directions in Psychological Science. 27(1): 38–44.
Coyne, LW., Gould, ER., Grimaldi, M., Wilson, K-G., Baffuto, G., Biglan, A. (2020).  First Things First: Parent Psychological Flexibility and Self-Compassion During COVID-19 . Behavior Analysis in Practice Association for Behavior Analysis International. 14 (4): 1092-1098.
Marquez-Arrico, JE., Adan, A. (2015). Strategies to cope with treatment in substance use disorder male patients with and without schizophrenia.  Psychiatry Research. 228(3): 752-769.
Modanloo, Sh., Rohani, C., Farahani Shirin Abadi, A.,  Pourhossein gholi, A. (2015). Assessment of family function among parents of children with cancer. Iranian Journal of Nursing Research. 10 (1): 56-65.
Mohammadi, M.T,  & Shahyad, SH. (2020). Psychological Impacts of Covid-19 Outbreak on Mental Health Status of Society Individuals: A Narrative Review. Journal of Military Medicine. 2 (22): 184-192.
Motavali Maidanshah, Z. (2019). Qualitative study of the role of ontology on the hope of mothers of children with cancer: Presenting an intervention model. Master Thesis, Family Counseling, Ardakan University, 2019. {online}, 2020/2/15.
Niuniu, S., Luoqun, W., Suling, Sh., Dandan,  J.,  Runluo, S.,  Lili, M.,  Hongwei, W., Chao, W., Zhaoguo, W., Yanli, Y., Shuhua, L.,  Hongyun, W. (2020). A qualitative study on the psychological experience of caregivers of Covid 19 patient. American Journal of Infection Control. 48 (6): 592-598
O'Boyle, C.,  Robertson, C.,  Secor-Turner, M. (2006) Nurses' beliefs about public health emer- gencies, Am J Infect Control. 34 (6): 351–357.
Patterson, J.M. (1988). Families Experiencing Stress 1: The family adjustment and adaptation response model, Family Systems Medicine. 6(2): 202- 237.
Qian, L.,  Dan, L.,  Joan, E H.,  Qiaohong, G., Xiao, Q.W.,  Shuo, L., Lin, X., Zhongchun, L.,  Jiong, Y. (2020). The experiences of health-care providers during the COVID-19 crisis in China: a qualitative study, 8(6), 790-798, {Online}, 2020/1/10.
Ryan, c. Epstein, N.,  Miller, I.,  Bishop, D.,  Kitner, G. (2005). Evaluating and Treating Families: the McMaster approach. Taylor and Francis Group. LCC, USA. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 11(4): 176-516.
Sabilian, F. (2011). Evaluation of problem solving model in the family of children with cancer, Master Thesis, Mashhad: Payame Noor University, Faculty of Social Sciences and Economics,  {on line}, 2020/2/12.
Scheier, M.F,  & Carver, C.S. (1987). Dispositional optimism and physical well-being: The influence of generalized outcome expectancies on health. J. Pers. Soc. Psychol.  55 (2): 169–210.
Selye, H. (1974). Stress without distress. Now York: J. B. Lippon Cott. Psychopathology of Human Adaptation. 3 (2): 137-146. 
Shahrara News, Which people are most at risk for corona heart disease?.(2020). News code: "https:// shrr.ir/00079"  27523  v, 2020/2/9.
Sharifi, A.,  Kamali,  M., Chabok, A. (2014). Social needs of people with cerebral palsy: a qualitative study with phenomenology method. journal of MODERN REHABILITATION: 8 (2): 21-30.
Torabi, Z.,  Eghlima, M.,  Khanke, H-R., Reza Soltani, P. (2014) Examine between Family Burden and Family Function (Family with Chronic Neurosis Children), refah. 13 (51): 133-149.
Tolan, C. (2020). Some cities see jumps in domestic violence during the pandemic. Retrieved from https://www.cnn.com/2020/04/04/us/domestic-violence-coronavirus-calls-cases-increase-invs/ index.html. 2020/3/10.
Vuchinch, S. (1999). Problem Solving in Families, California: Sage Publication, First Edition.
Vergin, J.,  & Solidarity, C. (2020). How the Coronavirus Makes Us More Willing to Help. DW News, 2020/2/5.
Weitzner,  MA.,  Jacobsen, PB., Wagner, H., Friedland, J., Cox, C. (1999) The Caregiver Quality of Life Index–Cancer (CQOLC) scale, development and validation of an instrument to measure quality of life of the family caregiver of patients with cancer. Quality of Life Research, 8 (1-2): 55–63.
Wilson,  M-E., & Chen, L-H. (2020). Travellers give wings to novel coronavirus (2019-nCoV). JTM. 9 (2): 170-181.
World Health Organization, Connecting the World to Combat Coronavirus. Healthy at Home, HealthyParenting. Availableonline:https://www.who.int/news room/campaigns/connecting-the-world-to combat coronavirus/ healthyathome/healthyathome-healthy -parenting? gclid=Cjw KCAjw2uf2BRBpEiwA31VZjwH4_ 61_z6OpvwOiQJDPPU70CWyOnkxdfVdI-g1WFkKlS CdwZ qjv4R oCa ksQAvD_BwE , (2020). (accessed on 23 June 2020), {online}, 2020/2/15.
Yaryari,  F. (2007). Exceptional children (neurological, developmental disorders). Tehran: University Jihad Publications, Teacher Training Unit. First Edition.
Zare, E. (2009). The comparison of posttraumatic stress symptoms, coping styles, social support in the mothers of pediatric cancer and mothers of healthy children. Master thesis. Faculty of Educational Science and Psychology Department of Psychology. University of Isfahan, {online}, {2020/11/23}.