با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه ارومیه

چکیده

مقدمه: در شرایط شیوع گسترده ویروس کرونا، رفتارهای خودمراقبتی نقش مهمی در سلامت فردی و عمومی دارد در نتیجه شناسایی پیشایندهای آن مهم است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نقش شفقت خود، تنظیم هیجان و اضطراب کرونا در پیش­بینی رفتارهای خودمراقبتی اعضای خانواده مبتلا به کوید-19 انجام گرفت. روش: در پژوهش مقطعی حاضر از طرح همبستگی استفاده شد. جامعه پژوهش، اعضای خانواده افراد مبتلا به کوید-19 بودند، و 235 نفر به روش دردسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از یک خودگزارشی 10 سوالی رفتارهای خودمراقبتی، مقیاس اضطراب کرونا، مقیاس تنظیم هیجان و مقیاس شفقت خود استفاده شد. تجزیه‌و‌تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون­های همبستگی پیرسون و رگرسیون گام‌به‌گام انجام شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین مهربانی به خود (مولفه اول شفقت خود) و علائم روانی اضطراب کرونا با رفتارهای خودمراقبتی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد، و بین راهبرد تنظیم هیجان فرونشانی و رفتارهای خودمراقبتی رابطه منفی و معناداری است. اما دو مولفه شفقت خود شامل تجارب مشترک انسانی و ذهن‌آگاهی، و راهبرد تنظیم هیجانی ارزیابی مجدد و علائم جسمی اضطراب کرونا با رفتارهای خودمراقبتی رابطه معناداری نداشتند. همچنین، مهربانی با خود، علائم روانی اضطراب کرونا و راهبرد فرونشانی هیجان پیش­بینی‌کننده رفتارهای خودمراقبتی کرونا بودند. نتیجه‌گیری: بنابراین، در توضیح رفتارهای خودمراقبتی مرتبط با شیوع ویروس کرونا توجه داشتن به مهربانی با خود، علائم روانی اضطراب کرونا و راهبرد فرونشانی هیجان کمک­کننده خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Self-Compassion, Emotion Regulation, and Corona Anxiety in Predicting the Self-Care Behaviors of Family Members of People with Covid-19

نویسندگان [English]

  • Esmaiel soleymany 1
  • Parisa Sarifi 2

1 Associate Professor in Psychology, Urmia University

2 Ph.D. Student in Psychology, Urmia University

چکیده [English]

Objective: In the context of the widespread prevalence of coronavirus, self-care behaviors play an important role in individual and public health, so it is important to identify its antecedents. Therefore, the present study aimed to evaluate the role of self-compassion, emotion regulation, and corona anxiety in predicting self-care behaviors of family members with Covid-19. Method: In the present cross-sectional study, a correlation design was used. The study population was family members of patients with Covid-19, and 235 people were selected by convenient methods. A self-report of 10 questions of self-care behaviors, Corona anxiety scale, emotion regulation scale, and self-compassion scale was used to collect data. Data analysis was performed using Pearson correlation and stepwise regression tests. Findings: The results showed that there is a positive and significant correlation between self-kindness (the first component of self-compassion) and psychological symptoms of corona anxiety with self-care behaviors, and there is a significant negative relationship between suppression emotion regulation strategy and self-care behaviors. But the two components of self-compassion, including common humanity, mindfulness, reappraisal emotion regulation strategy, and physical symptoms of corona anxiety don't have significantly associated with self-care behaviors. Also, self-kindness, psychological symptoms of corona anxiety, and emotion suppression strategy were predicting corona self-care behaviors. Conclusion: Therefore, in explaining the corona-virus-related self-care behaviors, paying attention to self-kindness, the psychological symptoms of coronary anxiety, and the emotion suppression strategy will help.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona Self-Care
  • Corona Anxiety
  • Emotion Regulation
  • Self-Compassion
  • Family
آقاجانی، س و پرنیان خوی، م. (1400). اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر استرس ادراک‌شده و سرکوبگری عاطفی بیماران عروق کرونری قلب. مجله روانشناسی سلامت، 10 (3)، 145-156.
اسدی، م؛ کیانی، ا؛ عظیمی، ل و غریبی، ز. (1399). اضطراب و رفتارهای خودمراقبتی مرتبط با COVID-19 در دانشجویان بر اساس ویژگی‌های جمعیت‌شناختی: یک مطالعه مقطعی. روانشناسی بالینی، https://dx.do­i.org/10.22075/jcp.2021.22288.2049
تاشک، آ. (1390). بررسی مدل خودتنظیم­گری سازگاری با درد در بیماران سرطانی: نقش برون‌گرایی، نوروزگرایی، راهبردهای تنظیم هیجان و مقابله. رساله دکترای تخصصی روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
حیدری اقدم، ب؛ خادمی، ع و زاهدی، ر. (1399). پیش‌بینی رفتارهای خود مراقبتی بر اساس شفقت به خود و کانون کنترل سلامت در بیماران مبتلا به دیابت. مجله پرستاری و مامایی، ۱۸ (۱۲)، ۹۷۷-۹۸۵.
رجبی، غ.ر و مقامی، ا. (1394). شفقت- خود به عنوان میانجی بین ابعاد دل­بستگی با بهزیستی ذهنی: یک مدل تحلیل مسیر. مجله روانشناسی سلامت، 4 (4)، 79- 96.
رحمتی، ع و خواجویی میرزاده، آ. (1400). شیوع شناسی اضطراب کرونا ویروس: عوامل خطر و محافظ در دانشجویان و کارکنان دانشگاه شهید باهنر کرمان. مجله روانشناسی سلامت، 10 (3)، 85- 104.
زارع، ح و عیسی‌زاده، ف. (1399). رابطه ادراک کنترل بیماری و ادراک خطر با رفتارهای خود مراقبتی در ترخیص شدگان از بیمارستان به دلیل کووید- 19: مطالعه تحلیل مسیر. پژوهش در سلامت روان‏شناختی، 14 (1)، 103-114.
شهبازی، م؛ رجبی، غ.ر؛ مقامی، ا و جلوداری، آ. (1394). ساختار عامل تاییدی نسخه فارسی مقیاس درجه‌بندی تجدیدنظر شده شفقت خود در گروهی از زندانیان. فصلنامه روش­ها و مدل‌های روان‏شناختی، 6 (19) 31-46.
علی­­پور، ا؛ قدمی، ا؛ علی­پور، ز و عبداله­زاده، ح. (1398). اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) در نمونه ایرانی. مجله روانشناسی سلامت، 8 (4)، 163-175.
علیزاده فرد، س (1399). پیش­بینی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر اساس اضطراب سلامتی و عدم تحمل بلاتکلیفی در بیماران سرپایی مبتلا به کرونا. شناخت اجتماعی، 9 (2)، 58-41.
فراهانی، م.ن. (1399). تغییرات نگرش، باور و ارزش در سطوح فردی و فرهنگی و همه‌گیری کووید -19. پژوهش در سلامت روان‏شناختی, 14(1)، 15-1.‎
مفتون، ف؛ شریفان، م و نقی­زاده موغاری، ف. (1397). تبیین محورهای اصلی خودمراقبتی به تفکیک سطوح پیشگیری و تعیین ابعاد مدیریتی آن. نشریه پایش، 370-361.
میرز، ل. اس؛ گامست، گ؛ و گارینو، ا. جی. (1391). پژوهش چند متغیری کاربردی. (ترجمه ح.پ. شریفی و دیگران. تهران: رشد (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2006).
Abdollahi, A., Taheri, A., Allen, K.A. (2020). Self‐compassion moderates the perceived stress and self‐care behaviors link in women with breast cancer. Psycho‐oncology, 29(5), 927.
Anderson, R.M., Heesterbeek, H., Klin­kenberg, D., Hollingsworth. T.D. (2020). How Will Country – Based Mitigation Measures Influence the Course of the COVID-19 Epidemic? Lancet, 395 (10228), 931-934.
Bajema, K.L., Oster, A.M., McGovern, O.L., Lindstrom, S., Stenger, M.R., Anderson, T.C., … Oliver, S.E., 2019-nCoV Persons Under Investigation Team., & 2019-CoV Persons Under Investigation Team. (2020). Persons Evaluated for 2019 Novel Coronavirus-United States, January 2020. Morbidity and Mortality Weekly Report, 69(6), 166-170.
Beato, A.F., da Costa, L.P., Nogueira, R. (2021). “Everything Is Gonna Be Alright with Me”: The Role of Self-Compassion, Affect, and Coping in Negative Emotional Symptoms during Coronavirus Quarantine. Int. J. Environ. Res. Public Health, 18 (4), 2017. https://doi.org/10.3390/ij­erph18042017.
Deniz, M.E. (2021). Self-compassion, intolerance of uncertainty, fear of COVID-19, and well-being: A serial mediation investigation. Personality and Individual Differences. Personality and Individual Differences, 177,110824.    https://doi .or­g/10.1016/j. paid. 2021. 110824.
Elhai, J.D., Yang, H., McKay, D., Asmudnson, G.J.G. (2020). COVID-19 anxiety symptoms associated with problematic smartphone use severity in Chinese adults. Journal of Affective Disorders, 274 (1), 576-582.
George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson. 
Gresham, D., Gullone, E. (2012). Emotion Regulation Strategy Use In Children And Adolescents: The Explanatory Roles Of Personality And Attachment. Personality and Individual Differences, 6 (52), 616-621.
Gross, J.J. (2001). Emotion Regulation In Adulthood: Timing Is Everything. Current directions in psychological science, 10(6), 214-219.
Gross, J.J., Thompson, R.A. (2007). Emotion Regulation: Conceptual Foundations. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation (pp. 3–24). The Guilford Press.
Harper, C.A., Satchell, L.P., Fido, D., Latzman, R.D. (2020). Functional Fear Predicts Public Health Compliance in the COVID-19 Pandemic. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-14. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00281-5.
Hasson, G. (2019). The Self-Care Handbook: A Practical Guide to Integrating Self-Care into Everyday Life to Improve Wellbeing. USA, New Jersey, Hoboken: Wiley.
Hu, T., Zhang, D., Wang, J., Mistry, R., Ran, G., Wang, X. (2014). Relation Between Emotion Regulation And Mental Health: A Meta - Analysis Review. Psychological Reports: Measures & Statistics, 114(2), 341-362.
Hu, X., Hu, X., Su, Y., Qu, M., Dolansky, M.A. (2015). The changes and factors associated with postdischarge self-care behaviors among Chinese patients with heart failure. Patient Prefer Adherence, 9, 1593-601.
Karlsson, L.C., Soveri, A., Lewandowsky, S., Karlsson, L., Karlsson, H., Nolvi, S., Karukivi, M., Lindfelt, M., Antfolk, J. (2021). Fearing Disease or the Vaccine: The Case of COVID-19. Personality & Individual Differences, 172, 110590. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110590.
Kotera, Y., Green, P., Sheffield, D. (2020). Roles of positive psychology for mental health in UK social work students: self-compassion as a predictor of better mental health. Br J Soc Work, 50(7), 2002-2021.
Lai, C.C., Shih, T.P., Ko, W.C. (2020). Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCov- 2) And Corona Virus Disease-2019 (COVID-19): The Epidemic and The Challenges. Int J Antimicrob Agents, 55(3), 69- 74.
Malesza, M., Kaczmarek, M.C. (2021). Predictors of Anxiety During The COVID-19 Pandemic in Poland. Personality and Individual Differences, 15 (170), 1-6. 110419. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110419.
Mohammadpour, M., Ghorbani, V., Khoramnia, S., Ahmadi, M., Ghvami, M., Maleki, M. (2020). Anxiety, Self-Compassion, Gender Differences and COVID-19: Predicting Self-Care Behaviors and Fear of COVID-19 Based on Anxiety and Self-Compassion with an Emphasis on Gender Differences. Iran J Psychiatry, 15 (3), 213-219
Morrison, A.E., Zaccardi, F., Chatterjee, S., Brady, E., Doherty, Y., Robertson, N., Hadjiconstantinou, M., Daniels, L., Hall, A., Khunti, K., Davies, M.J. (2019). Self-compassion, metabolic control and health status in individuals with type 2 diabetes: A UK observational study. Exp Clin Endocrinol Diabetes, 129 (6), 413-419. https://doi.org/10.1055/a-0897-3772.
Myers, S.B., Sweeney, A.C., Popick, V., Wesley, K., Bordfeld, A., Fingerhut, R. (2012). Self-care practices and perceived stress levels among psychology graduate students. Training and Education in Professional Psychology, 6(1), 55–66.
Nikcevic, A.V., Spada, M. (2020). The COVID-19 Anxiety Syndrome Scale: Development and Psychometric Properties. Psychiatry Research, 292, 113322. https://­doi.org/10.1016/j.p­sychres.2020 .113322.
Panayiotou, G., Panteli, M., Leonidou, C. (2021). Coping With The Invisible Enemy: The Role Of Emotion Regulation And Awareness In Quality Of Life During The COVID-19 Pandemic. Journal of Contextual Behavioral Science, 19, 17-27. https://doi.org/10.1016/j.jc­bs.2020.11.002.
Peteet, J.R. (2020). COVID-19 Anxiety. Religion and Health, 59 (5), 2203-2204.
Popusoi, S., Holman, A.C. (2016). Driving Anger and Aggessive. Bulletin Of Transilvania University, 9 (58), 153-164.
Posluns, K., Gall, T.L. (2019). Dear Mental Health Practitioners, Take Care of Yourselves: A Literature Review on Self-Care. International Journal for the Advancement of Counselling, 42 (1), 1-20.
Roy, D., Tripathy, S., Kar, S.K., Sharma, N., Verma, S.K., Kaushal, V. (2020). Study of Knowledge, Attitude, Anxiety and Perceived Mental Healthcare Need in Indian Population During COVID-19 Pandemic. Asian Journal of Psychiatry, (51), 102083. https://doi.org/10.1016/j.aj­p.2020. 102083.
Shim, E., Tariq, A., Choi, W., Lee, Y., Chowell, G. (2020). Transmission potential and severity of COVID-19 in South Korea. Int J Infect Dis, 93, 339-44.
Sirois, F.M., Molnar, D.S. and Hirsch, J.K. (2015) Self-Compassion, Stress, and Coping in the Context of Chronic Illness. Self and Identity, 14 (3), 334 - 347.
Tavakkoli, A., Vahdat, K., Keshavarz, M. (2020). New Coronavirus 2019 (COVID-19): An emerging infectious disease in the 21st century. Iranian South Medical Journal, 22(6), 28- 39.