با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، گروه روانشناسی عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی بالینی تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به افزایش قابل توجه شیوع چاقی و اضافه وزن در ایران به‌خصوص در کودکان سن مدرسه، شناسایی عوامل ایجادکننده چاقی کودکان اهمیت دارد. هدف پژوهش حاضر تدوین مدل چاقی کودکان بر اساس استرس فرزند‌‎‌پروری و شاخص توده بدنی مادر  با میانجی‌گری روش‌های غذادهی است. روش: نمونه آماری پژوهش را 460 نفر از دانش‌آموزان 7 تا 11 ساله مدارس شهر تهران به همراه مادران آنها تشکیل داده‌اند. آزمودنی‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. پس از اندازه‌گیری شاخص توده بدنی کودکان و مادران، پرسشنامه‌های استرس فرزند‌پروری (فرم کوتاه) و شیوه‌های غذادهی والدین، توسط مادران تکمیل شد. داده‌ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و با بهره‌گیری از نرم‌افزار Amos  تجزیه‌و‌تحلیل شدند. یافته‌ها: مدل به‌طور کلی از برازش مناسبی برخوردار بود. براساس نتایج تحلیل ‌مسیر شاخص توده بدنی مادر، استرس والدینی، غذا‌دادن هیجانی، غذا‌دادن ابزاری، غذا‌دادن کنترلی و غذا‌دادن تشویقی به‌صورت مستقیم شاخص توده بدنی کودک را پیش‌بینی می‌کنند. نتایج به‌دست آمده نشان داد شاخص توده بدنی مادر و استرس والدینی به‌صورت غیرمستقیم با میانجی‌گری روش‌های غذادهی مادر از جمله غذادادن هیحانی، ابزاری، کنترلی و تشویقی نیز شاخص توده بدنی کودک را پیش‌بینی می‌کنند. نتیجه‌گیری: یافته این این پژوهش نشان داد این روابط می‌تواند به‌عنوان مدل، چاقی کودکان را پیش‌بینی نماید و  به بینش‌های مفیدی از نظر مداخلات در پیشگیری منجر گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling of Childhood Obesity Based on the Mediating Roll of Maternal Feeding Style in the Relationship Between Maternal Body Mass Index and Parenting Stress with Child Body Mass Index

نویسندگان [English]

  • Mahshid Tirgar 1
  • Fatemeh Golshani 2
  • Anita Baghdasarians 2
  • Susan Emamipour 3

1 PhD, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of General Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Clinical Educational Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: Given the considerable increase in the prevalence of obesity/overweight in Iran especially in school age children, it is important to identify the causes of childhood obesity. The aim of this study is to develop a model of childhood obesity based on maternal body mass index and parenting stress mediated by maternal feeding styles. Method: The statistical sample consisted of 460 students aged 7 to 11 from schools of Tehran with their mothers. Subjects were selected using cluster sampling method. After measuring the body mass index of children and their mothers, Parenting Stress Index- Short Form and Parental Feeding Style Questionnaire were completed by mothers. Data were analyzed by Amos software with using Structural Equation Method. Findings: The model generally had a good fit. Based on the results of path analysis of maternal body mass index, parenting stress, emotional feeding, instrumental feeding, prompting/encouragement to eat, and controlling feeding directly predict the child's body mass index. The results showed that maternal body mass index and parenting stress also indirectly predict the child's body mass index through all of the maternal feeding styles subscales such as Emotional, Instrumental, Control and Encouragement feeding style. Conclusion: The findings of this study showed that these relationships can predict childhood obesity as a model,  and can lead to useful insights into interventions in the first level of prevention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children Obesity
  • Children Overweight
  • Body Mass Index (BMI)
  • Parenting Stress
  • Feeding Styles
احدی، ا. داودی، ا. (1398). « بررسی ویژگی‌های روانسجی پرسشنامه سبک تغذیه ای والدین واردل». روش‌ها و مدل‌های روانشناختی. 10 (37) : 45-64.
خیراندیش، ر. هاشمی، ا. عابدان‌زاده، ر. رنجبر، ر. (1398).« تاثیر تمرینات پیلاتس بر برخی عوامل روانی و رابطه آن با شاخص توده بدنی زنان چاق غیرفعال». روانشناسی سلامت. 8(1) : 119-133.
شیرزادی، پ. فرامرزی، س. قاسمی، م. شفیعی، م. (1393). «بررسی روایی و اعتبار فرم کوتاه شاخص استرس فرزندپروری». مجله رویش روانشناسی. 3 (9): 97-110.
علی‌بخشی، ز. علی پور، ا. فرزاد، و. اکبری دهکردی،م.  (1394). « نقش واسطه‌ای افسردگی در رابطه بین سبک دلبستگی و سبک‌های فرزندپروری با چاقی و اضافه وزن دختران نوجوان». روانشناسی سلامت. 4(1) :41-52.
فدایی، ز. دهقانی، م. طهماسیان، ک. فرهادی، ف. (1389).« بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی فرم کوتاه شاخص استرس فرزندپروری در مادران دارای کودک 7 تا 12 ساله». مجله تحقیقات علوم رفتاری، سال 8: 81-91.
میناسیان، و. مومنی بروجنی، م. رضایی، ز. امیدی، ر. مرندی، س.م. حقیقی، م. حیدری، ک. کلیشادی، ر. (1395).« کودکان و نوجوانان، ورزش و چاقی (راهکارهای عملی برای پیشگیری و درمان چاقی و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان)». اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان.
Abidin, R., Flens, J. R., & Austin, W. G. (2006). The parenting stress index. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
Andrie, E. K., Melissourgou, M., Gryparis, A., Vlachopapadopoulou, E., Michalacos, S., Renouf, A., ... & Tsitsika, A. (2021). Psychosocial factors and obesity in adolescence: A case-control study. Children8(4), 308.
Angoorani, P., Heshmat, R., Ejtahed, H. S., Motlagh, M. E., Ziaodini, H., Taheri, M., ... & Kelishadi, R. (2018). The association of parental obesity with physical activity and sedentary behaviors of their children: the CASPIAN-V study. Jornal de pediatria, 94(4), 410-418.
Beckers, D., Karssen, L. T., Vink, J. M., Burk, W. J., & Larsen, J. K. (2021). Food parenting practices and children's weight outcomes: A systematic review of prospective studies. Appetite158, 105010.3.
Berge, J. M., Miller, J., Veblen-Mortenson, S., Kunin-Batson, A., Sherwood, N. E., & French, S. A. (2020). A bidirectional analysis of feeding practices and eating behaviors in parent/child dyads from low-income and minority households. The Journal of pediatrics221, 93-98.
Berge, J. M., Tate, A., Trofholz, A., Fertig, A. R., Miner, M., Crow, S., & Neumark-Sztainer, D. (2017). Momentary parental stress and food-related parenting practices. Pediatrics, 140(6).
Driggin, E., & Kolbe, L. (2014). Parent feeding behavior and child appetite: associations depend on feeding style. International Journal of Eating Disorders, 47(7), 705-709.
Centre for Disease Control and prevention (CDC). (2018). What is a BMI percentile and how is it interpreted? Available from URL: https://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/childrens_bmi/about_childrens_bmi.html.
Coulthard, H., Williamson, I., Palfreyman, Z., & Lyttle, S. (2018). Evaluation of a pilot sensory play intervention to increase fruit acceptance in preschool children. Appetite120, 609-615.
Chu, D. T., Nguyet, N. T. M., Nga, V. T., Lien, N. V. T., Vo, D. D., Lien, N., ... & Pham, V. H. (2019). An update on obesity: Mental consequences and psychological interventions. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews13(1), 155-160.
Costa, A., Severo, M., Vilela, S., Fildes, A., & Oliveira, A. (2021). Bidirectional relationships between appetitive behaviours and body mass index in childhood: a cross-lagged analysis in the Generation XXI birth cohort. European Journal of Nutrition60(1), 239-247.
Daniels, L. A. (2019). Feeding practices and parenting: A pathway to child health and family happiness. Annals of Nutrition and Metabolism74(2), 29-42
Díaz-Herrero, Á., López-Pina, J. A., Pérez-López, J., de la Nuez, A. G. B., & Martínez-Fuentes, M. T. (2011). Validity of the Parenting Stress Index-Short Form in a sample of Spanish fathers. The Spanish journal of psychology, 14(2), 990-997.‏
Donkin, I., & Barrès, R. (2018). Sperm epigenetics and influence of environmental factors. Molecular metabolism, 14, 1-11.
East, P., Delker, E., Blanco, E., Burrows, R., Lozoff, B., & Gahagan, S. (2019). Home and family environment related to development of obesity: A 21-year longitudinal study. Childhood obesity15(3), 156-166.
Ejtahed, H. S., Heshmat, R., Motlagh, M. E., Hasani-Ranjbar, S., Ziaodini, H., Taheri, M., ... & Kelishadi, R. (2018). Association of parental obesity with cardiometabolic risk factors in their children: The CASPIAN-V study. PloS one, 13(4), e0193978.
Feldman, K., Solymos, G. M., de Albuquerque, M. P., & Chawla, N. V. (2019). Unraveling complexity about childhood obesity and nutritional interventions: Modeling interactions Among psychological factors.  , 9(1), 1-10.
 Garvey, W. T., Mechanick, J. I., Brett, E. M., Garber, A. J., Hurley, D. L., Jastreboff, A. M., ... & Plodkowski, R. (2016). American association of clinical endocrinologists and American college of endocrinology comprehensive clinical practice guidelines formedical care of patients with obesity. Endocrine Practice, 22, 1-203.
Gonzalez, L., Lammert, A., Phelan, S., & Ventura, A. K. (2022). Associations between parenting stress, parent feeding practices, and perceptions of child eating behaviors during the COVID-19 pandemic. Appetite, 106148.
Gouveia, M. J., Canavarro, M. C., & Moreira, H. (2019). How can mindful parenting be related to emotional eating and overeating in childhood and adolescence? The mediating role of parenting stress and parental child-feeding practices. Appetite138, 102-114.
Haszard, J. J., Russell, C. G., Byrne, R. A., Taylor, R. W., & Campbell, K. J. (2019). Early maternal feeding practices: associations with overweight later in childhood. Appetite, 132, 91-96.
Haycraft, E., Karasouli, E., & Meyer, C. (2017). Maternal feeding practices and children's eating behaviours: A comparison of mothers with healthy weight versus overweight/obesity. Appetite, 116, 395-400.
Heslehurst, N., Vieira, R., Akhter, Z., Bailey, H., Slack, E., Ngongalah, L., ... & Rankin, J. (2019). The association between maternal body mass index and child obesity: A systematic review and meta-analysis. PLoS medicine, Available from URL: https://journals.plos .org /plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002817.
Holly, L. E., Fenley, A. R., Kritikos, T. K., Merson, R. A., Abidin, R. R., & Langer, D. A. (2019). Evidence-base update for parenting stress measures in clinical samples. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology48(5), 685-705.
Hughes, S. O., Frankel, L. A., Beltran, A., Hodges, E., Hoerr, S., Lumeng, J., ... & Kremers, S. (2013). Food parenting measurement issues: Working group consensus report. Childhood obesity9(s1), S-95.
Hughes, S. O., & Power, T. G. (2018). Parenting influences on appetite and weight. In Pediatric food preferences and eating behaviors.  Academic Press (pp. 165-182).
Hughes, S. O., & Power, T. G. (2021). Feeding styles and child eating behaviors: A multi-method approach. In Families, Food, and Parenting (pp. 95-114). Springer, Cham.
Inhulsen, M. B. M., Mérelle, S. Y., & Renders, C. M. (2017). Parental feeding styles, young children’s fruit, vegetable, water and sugar-sweetened beverage consumption, and the moderating role of maternal education and ethnic background. Public health nutrition20(12), 2124-2133.
Isasi, C. R., Hua, S., Jung, M., Carnethon, M. R., Perreira, K., Vidot, D. C., ... & Gallo, L. C. (2017). The association of parental/caregiver chronic stress with youth obesity: findings from the study of Latino youth and the Hispanic community health study/study of Latinos sociocultural ancillary study. Childhood obesity, 13(4), 251-258.
Jang, M., Brandon, D., & Vorderstrasse, A. (2019). Relationships among parental psychological distress, parental feeding practices, child diet, and child body mass index. Nursing research68(4), 296-306.
Jang, M., Owen, B., & Lauver, D. R. (2019). Different types of parental stress and childhood obesity: A systematic review of observational studies. Obesity Reviews, 20(12), 1740-1758.
Jansen, E., Thapaliya, G., Aghababian, A., Sadler, J., Smith, K., & Carnell, S. (2021). Parental stress, food parenting practices and child snack intake during the COVID-19 pandemic. Appetite161, 105119.
Jansen, E., Williams, K. E., Mallan, K. M., Nicholson, J. M., & Daniels, L. A. (2018). Bidirectional associations between mothers’ feeding practices and child eating behaviours. international journal of behavioral nutrition and physical activity, 15(1), 1-11.
Josey, M. J., McCullough, L. E., Hoyo, C., & Williams-DeVane, C. (2019). Overall gestational weight gain mediates the relationship between maternal and child obesity. BMC public health19(1), 1-9.
Koning, M., Vink, J., Visscher, T. L., & Larsen, J. (2020). Maternal Stress, Depressive Symptoms and Body Mass Index of Adolescents: A Prospective Study. environment, 9, 11.
Larqué, E., Labayen, I., Flodmark, C. E., Lissau, I., Czernin, S., Moreno, L. A., ... & Widhalm, K. (2019). From conception to infancy—early risk factors for childhood obesity. Nature Reviews Endocrinology, 15(8), 456-478.
 Lee, C. Y., Ledoux, T. A., Johnston, C. A., Ayala, G. X., & O’Connor, D. P. (2019). Association of parental body mass index (BMI) with child’s health behaviors and child’s BMI depend on child’s age. BMC obesity, 6(1), 1-10.
Lee, E. Y., & Yoon, K. H. (2018). Epidemic obesity in children and adolescents: risk factors and prevention. Frontiers of medicine, 12(6), 658-666.
Liao, X. P., Yu, Y., Marc, I., Dubois, L., Abdelouahab, N., Bouchard, L., ... & Fraser, W. D. (2019). Prenatal determinants of childhood obesity: a review of risk factors. Canadian journal of physiology and pharmacology97(3), 147-154.
Mahmood, L., Flores-Barrantes, P., Moreno, L. A., Manios, Y., & Gonzalez-Gil, E. M. (2021). The influence of parental dietary behaviors and practices on children’s eating habits. Nutrients13(4), 1138. Available from URL: https://www.mdpi.com/2072-6643/13/4/1138/htm.
Mendoza-Herrera, K., Monge-Rojas, R., O’Neill, J., Smith-Castro, V., & Mattei, J. (2022). Association between Parental Feeding Styles and Excess Weight, and Its Mediation by Diet, in Costa Rican Adolescents. Nutrients14(11), 2314. Available from URL:     https://www.mdpi.com/2072-6643/14/11/2314/htm#B2-nutrients-14-02314.
Minasian, V., Marandi, S. M., Kelishadi, R., & Abolhassani, H. (2014). Correlation between aerobic fitness and body composition in middle school students. International journal of preventive medicine, 5(Suppl 2), S102.
Mitanchez, D., & Chavatte‐Palmer, P. (2018). Review shows that maternal obesity induces serious adverse neonatal effects and is associated with childhood obesity in their offspring. Acta paediatrica107(7), 1156-1165.
Moding, K. J., Augustine, M. E., & Stifter, C. A. (2019). Interactive effects of parenting behavior and regulatory skills in toddlerhood on child weight outcomes. International Journal of Obesity43(1), 53-61.
Parks, E. P., Kumanyika, S., Moore, R. H., Stettler, N., Wrotniak, B. H., & Kazak, A. (2012). Influence of stress in parents on child obesity and related behaviors. Pediatrics, 130(5), e1096-e1104.
Patel, C., Karasouli, E., Shuttlewood, E., & Meyer, C. (2018). Food parenting practices among parents with overweight and obesity: a systematic review. Nutrients10(12), 1966.
Reitman, D., Currier, R. O., & Stickle, T. R. (2002). A critical evaluation of the Parenting Stress Index-Short Form (PSI-SF) in a head start population. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 31(3), 384-392.
Rodgers, R. F., Paxton, S. J., McLean, S. A., Campbell, K. J., Wertheim, E. H., Skouteris, H., & Gibbons, K. (2014). Maternal negative affect is associated with emotional feeding practices and emotional eating in young children. Appetite, 80, 242-247.
Russell, C. G., & Russell, A. (2019). A biopsychosocial approach to processes and pathways in the development of overweight and obesity in childhood: Insights from developmental theory and research. Obesity reviews20(5), 725-749.
Sagar, R., & Gupta, T. (2018). Psychological aspects of obesity in children and adolescents. The Indian Journal of Pediatrics85(7), 554-559.
Sahoo, K., Sahoo, B., Choudhury, A. K., Sofi, N. Y., Kumar, R., & Bhadoria, A. S. (2015). Childhood obesity: causes and consequences. Journal of family medicine and primary care, 4(2), 187.
Sanyaolu, A., Okorie, C., Qi, X., Locke, J., & Rehman, S. (2019). Childhood and adolescent obesity in the United States: a public health concern. Global pediatric health6, Available from URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2333794X19891305.
Schnurr, T. M., Morgen, C. S., Borisevich, D., Beaumont, R. N., Engelbrechtsen, L., Ängquist, L., ... & Sørensen, T. I. (2020). The influence of transmitted and non-transmitted parental BMI-associated alleles on the risk of overweight in childhood. Scientific reports, 10(1), 1-10.
Silventoinen, K., Jelenkovic, A., Sund, R., Hur, Y. M., Yokoyama, Y., Honda, C., ... & Kaprio, J. (2016). Genetic and environmental effects on body mass index from infancy to the onset of adulthood: an individual-based pooled analysis of 45 twin cohorts participating in the COllaborative project of Development of Anthropometrical measures in Twins (CODATwins) study. The American journal of clinical nutrition, 104(2), 371-379.
Sørensen, T. I., Ajslev, T. A., Ängquist, L., Morgen, C. S., Ciuchi, I. G., & Davey Smith, G. (2016). Comparison of associations of maternal peri-pregnancy and paternal anthropometrics with child anthropometrics from birth through age 7 y assessed in the Danish National Birth Cohort. The American journal of clinical nutrition, 104(2), 389-396.
Spill, M. K., Callahan, E. H., Shapiro, M. J., Spahn, J. M., Wong, Y. P., Benjamin-Neelon, S. E., ... & Casavale, K. O. (2019). Caregiver feeding practices and child weight outcomes: a systematic review. The American journal of clinical nutrition, 109 (Supplement_1), 990S-1002S.
Suglia, S. F., Duarte, C. S., Chambers, E. C., & Boynton-Jarrett, R. (2012). Cumulative social risk and obesity in early childhood. Pediatrics, 129(5), e1173-e1179.
Sulaiman, S. J., & AlAni, M. H. (2020). Prevalence of obesity and physical activity among primary school children in Erbil City/Iraq. Mosul Journal of Nursing, 8(1), 1-13.
Swyden, K., Sisson, S. B., Morris, A. S., Lora, K., Weedn, A. E., Copeland, K. A., & DeGrace, B. (2017). Association between maternal stress, work status, concern about child weight, and restrictive feeding practices in preschool children. Maternal and child health journal, 21(6), 1349-1357.
Tate, E. B., Wood, W., Liao, Y., & Dunton, G. F. (2015). Do stressed mothers have heavier children? A meta‐analysis on the relationship between maternal stress and child body mass index. Obesity reviews, 16(5), 351-361.
Taylor, C. M., Wernimont, S. M., Northstone, K., & Emmett, P. M. (2015). Picky/fussy eating in children: Review of definitions, assessment, prevalence and dietary intakes. Appetite, 95, 349-359.
Tyson, N., & Frank, M. (2018). Childhood and adolescent obesity definitions as related to BMI, evaluation and management options. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, 48, 158-164.
Vaughn, A. E., Ward, D. S., Fisher, J. O., Faith, M. S., Hughes, S. O., Kremers, S. P., ... & Power, T. G. (2016). Fundamental constructs in food parenting practices: a content map to guide future research. Nutrition reviews74(2), 98-117.
Voerman, E., Santos, S., Patro Golab, B., Amiano, P., Ballester, F., Barros, H., ... & Jaddoe, V. W. (2019). Maternal body mass index, gestational weight gain, and the risk of overweight and obesity across childhood: An individual participant data meta-analysis. PLoS medicine, Available from URL:  https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002744.
Wardle, J., Sanderson, S., Guthrie, C. A., Rapoport, L., & Plomin, R. (2002). Parental feeding style and the inter‐generational transmission of obesity risk. Obesity research, 10(6), 453-462.
Warkentin, S., Mais, L. A., Latorre, M. D. R. D. D. O., Carnell, S., & Taddei, J. A. D. A. C. (2018). Parents matter: Associations of parental BMI and feeding behaviors with child BMI in Brazilian preschool and school-aged children. Frontiers in Nutrition, 5, 69