با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، امارات متحده عربی.

4 دانشکده پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، تحلیل فعالیت‌های افزایش‌دهنده هیجانات مثبت مردان و زنان در دوره قرنطینه (به‌دلیل همه‌گیری بیماری ناشی از وجود ویروس کرونا) با توجه به نیازهای پنج‌گانه ویلیام گلاسر بود. روش: روش تحقیق در این مطالعه ترکیبى (کیفى و کمى) بود که در آن داده‌های کمی نقش تکمیلی برای داده‌های کیفی داشتند. جامعه مورد پژوهش در این مطالعه افرادی بودند که در دوران همه‌گیری ویروس کرونا سبک زندگی قرنطینه را برگزیدند. روش نمونه‌گیری در پژوهش حاضر از نوع نمونه‌گیری مبتنی بر هدف و حجم نمونه 474 نفر (309 زن و 165 مرد) بود. در بخش کیفى داده‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوا مقوله‌بندی و کدگذاری گردید. در بخش کمی برای توصیف داده‌ها از نرم‌افزار spss-21 استفاده شد و نتایج بر اساس نظریه نیازهای پنج‌گانه گلاسر کدگذاری و تحلیل شدند. یافته‌ها: بر اساس نتایج تحقیق حاضر 63 فعالیت استخراج شدند که در میان افراد در زمان قرنطینه شیوع بیشتری داشتند؛ افراد از طریق این فعالیت‌ها می‌توانستند تمام نیازهای خود را برطرف کرده و از این طریق موجب ایجاد هیجانات مثبت در خود شوند. تحلیل استنباطی یافته‌های این پژوهش نشان داد که، در همه فعالیت‌های انجام شده در سطوح نیاز به بقا، عشق و آزادی بین زنان و مردان تفاوت معنی‌دار وجود داشت و در میان تمامی نیازها، در نیاز به قدرت و آزادی بین گروه‌های سنی مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود داشت. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان پیشنهاد نمود که افراد می بایست ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی روزانه فعالیت‌هایی انجام دهند که برطرف‌کننده نیاز‌های پنجگانه شان باشد و از این طریق به هیجانات مثبت دست پیدا کرده و از هیجانات منفی جلوگیری کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Activities Increasing Positive Emotions of Men and Women in the Quarantine Period According to the William Glasser’s Five Needs

نویسندگان [English]

  • mahnaz aliakbari dehkordi 1
  • seyyede sanaz saeedi 2
  • fatemeh eisazadeh 3
  • Maryam Aliakbari 2
  • alireza monzavi chaleshtari 4

1 Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 M.A, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 Ph.D Student, Department of Psychology, Payame Noor University, UAE.

4 Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Objective: The purpose of this research was to analyze the activities that increase the positive emotions of men and women during the quarantine period (due to the epidemic caused by the presence of the corona virus) according to the five needs of William Glasser. Method: The research method in this study was a combination (qualitative and quantitative) in which quantitative data played a complementary role to qualitative data. The research community in this study were people who chose quarantine lifestyle during the corona virus epidemic. The sampling method in the present study was purpose-based sampling and the sample size was 474 people (309 women and 165 men). In the qualitative part, the data were categorized and coded using the content analysis method. In the quantitative part, spss-21 software was used to describe the data, and the results were coded and analyzed based on Glasser's five needs theory. Findings: Based on the results of the current research, 63 activities were extracted that were more prevalent among people during quarantine. Through these activities, people could satisfy all their needs and in this way create positive emotions in themselves. The inferential analysis of the findings of this research showed that there was a significant difference between men and women in the levels of the need for survival, love and freedom in all the activities performed, and among all the needs, there was a significant difference in the need for power and freedom between age groups. There was a significant difference in the studied case. Conclusion: Based on the results of the present research, it can be suggested that people should do activities that satisfy their five needs while following the daily health protocols, and in this way achieve positive emotions and avoid negative emotions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive Emotions
  • Quarantine
  • Corona Virus
  • William Glasser’s Five Needs
اسکندریان، غ. (1399). ارزیابی پیامدهای ویروس کرونا بر سبک زندگی (با تاکید بر الگوی مصرف فرهنگی). ارزیابی تاثیرات اجتماعی، 1 (2)، 65- 85.
افروز، غ. (1399). کرونا در آیینه روانشناسی فرهنگی: نگاه دیگر در پیشگیری اثربخش. فصلنامه روانشناسی سلامت، 9 (36)، 1-10.
رجب‌زاده، ف؛ مکوندحسینی، ش؛ طالبیان شریف، ج؛ قنبری هاشم‌آبادی، ب. (1394). تأثیر واقعیت درمانی نوین گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر اختلال اضطراب اجتماعی دانشجویان. مجله دست آوردهای روان شناختی، 22 (1)، 152-133.
شریعتمدار، الف؛ قاسمی نیایی، ف. (1400). نقش تعاملی فرد-رسانه (مجازی غیر دولتی) در زمینه اخبار مرگ بر استرس ادراک شده مقابله با آن در دوران قرنطینگی بیماری کووید-19. فصلنامه روانشناسی سلامت، 10 (37)، 21-44.
علی‌اکبری دهکردی، م؛ عیسی زاده، ف؛ آقاجانبگلو، س. (1399). پیامدهای روانی اجتماعی مبتلایان به بیماری کروناویروس جدید (کوئید 19): یک مطالعه کیفی. فصلنامه ایرانی روانشناسی سلامت، 2 (2)، 9-20.
علی‌اکبری دهکردی، م؛ محتشمی، ط؛ تدریس تبریزی، م. (1399). ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس سبک زندگی در زمان همه‌گیری ابتلا به ویروس کووید - 19.  فصلنامه علمی - پژوهشی روانشناسی سلامت، 9 (23)، 161-177.
کاظمی، ش؛ کاکاوند، ع؛ جلالی، م؛ جوادی، ح. (1397). ارتباط نیازهای اساسی گلاسر با فشارخون بالا در میانسالان: نقش واسطه‌ای شوخ‌طبعی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 22 (2)، 63 -.73.
محسنی، ش؛ خرامین، ش؛ روزبهی، م؛ روزبهی، زهرا. (1395). بررسی تاثیر تفاوتهای جنسیتی بر نیازهای اساسی گلاسر در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های شهر یاسوج،کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، شیراز. https://civilica.com/doc/516730
مصباح، الف. (1398). رابطه مؤلفه‌های عشق (صمیمیت، شور و شوق، تعهد) با رضایت زناشویی در دانشجویان زن و مرد متأهل. رویش روانشناسی، 8 (1)، 21-30.
هفت لنگ، ف؛ ابراهیمی، م؛ زمانی، ن؛ صاحبی، ع. (1398). رابطه بین شدت نیازهای اساسی در نظریه گلسر با رضایت زوجیت، سلامت روان و بهزیستی روانی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان. مجله آموزشی فرهنگی زن و خانواده، 14 (47)، 23-38.
Andrew, J. (2020). New coronavirus can cause infections with no symptoms. STAT-US.
Boniwel, I. (2012). Positive Psychology in a nutshell: The science of happiness. Open University Press, McGraw-Hill Education.
Bourdas, D. I., & Zacharakis, E. D. (2020). Impact of COVID-19 Lockdown on Physical Activity in a Sample of Greek Adults. MDPI, 8(139), 1- 13.
Chen, P., Mao, L., Nassis, G.P., Harmer, P., Ainsworth, B.E., Li, F. (2020). Coronavirus disease
(COVID-19): The need to maintain regular physical activity while taking precautions. J Sport Health Sci, 9:103-4.
Cohen, S., Doyle, W.J., Turner, R.B., Alper, C.M., & Skoner, D.P. (2013). Sociability and susceptibility to the common cold. Psychological Science, 14, 389–395.
Ferreira, M.j., Irigoyen, M.C., Consolim-Colombo, F., Kerr Saraiva, J.F., De Angelis, K. (2020). Vida Fisicamente Ativa como Medida de Enfrentamento ao COVID-19 Physically Active Lifestyle as an Approach to Confronting COVID-19. Editorial. DOI: https://doi.org/10 .36660/abc .20200235.
Glasser, W. (1998). Choice theory: A new psychology of personal freedom. Harper Perennial.
Guzel, P., Yildiz, K., Esentash, M., & Zerengok, D. (2020). Know-How to Spend Time in Home Isolation during COVID-19; Restrictions and Recreational Activities. International Journal of Psychology and Educational Studies, 7(2), 122-131.
Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., & et al. (2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet, 395(10223), 497-506.
Lai, C. C., Shih, T. P., & Ko, W. C. (2020). Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2) And Corona Virus Disease-2019 (COVID-19): The Epidemic and The Challenges. Int J Antimicrob Agents, 55(3), 69- 74.
Ministry of Health and Medical Education. (2020). Flowchart Diagnosis and Treatment of Covid-19 Disease at Outpatient and Inpatient Service Levels.
Segerstrom, S. C., Miller, G. F. (2004). Pyschologival stress andd the human immune system: a meta-analytic study of 30 years of ingurity. Psychol bull, 130(4), 601-30.
Shi, Y., et al. 2020, COVID-19 infection: the perspectives on immune responses., Nature Publishing Group.
Wang, C. H. P., Hayden. F. G., & Gao, G. F. (2020). A novel coronavirus outbreak of global health concern. Lancet, 395(10223), 470-473.
World Health Organization. (2020). Statement on the second meeting of the International Health Regulations. Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV). https://www. who.int/ newsroom.
Yang, B., Wei, J., Ju, P., Chen, J. (2019). Effects of regulating intestinal microbiota on anxiety symptoms: a systematic review. General Psychiatry, 32 (2), 663-670. doi: 10.1136/gpsych-2019-100056.
Zhao, Y., Zhao, Z., Wang, Y., Zhou, Y., Ma, Y., Zuo, W., & et al. (2020). Single-cell RNA expression profiling of ACE2, the putative receptor of Wuhan 2019-nCov. BioRxiv, 10(12), 549-560..