با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 گروه روانشناسی دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

2 استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

4 بورد تخصصی بیماری های نوزادان و کودکان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: در سال­های اخیر، برای درمان چاقی کودکان، به مداخلات رفتاری سبک زندگی متمرکز بر والد، توجه بیشتری شده است. بر این اساس، این مطالعه با هدف اصلی مروری بر اثربخشی مداخلات متمرکز بر والد در درمان چاقی کودکان و نوجوانان، و با هدف فرعی بررسی میزان ریزش در مطالعات انتخاب شده انجام شد. روش: 1476 مقاله بین سال­های 2021-1957 میلادی، با انواع کلیدواژه­های مرتبط با مداخله، والد، چاقی و اضافه وزن، در دامنه سنی 18-6 سال، از پایگاه‌های اطلاعاتی PubMed، Science Direct و PsyINFO در مرحله اول شناسایی شدند. پس از اعمال ملاک­های ورود و خروج و بررسی مقالات مرتبط، نهایتاً ده مطالعه کارآزمایی کنترل­شده تصادفی (RCTs) که پیامد اصلی آنها کاهش شاخص توده بدنی (BMI) بود، به طور سیستماتیک مرور شدند. از روش استاندارد بررسی مشخصات جمعیت، جزئیات مداخله، استفاده از گروه کنترل، و گزارش پیامدها (PICO) در انتخاب، و از روش بیانیه استانداردسازی گزارش در مطالعات کارآزمایی بالینی (CONSORT)، در ارزیابی کیفیت مقالات استفاده شد. یافته‌ها: دامنه کاهش نمرات استاندارد BMI در پایان مداخلات بین 31/0- 06/0، و در پایان پیگیری­های 24–13 ماهه بین 42/0–16/0 بود. میزان ریزش تا پایان پژوهش­ها، به طور میانگین 3/32 درصد (50-13 درصد) بود. نتیجه‌گیری: به طور کلی، مداخلات رفتاری جامع سبک زندگی متمرکز بر والد در کاهش BMI کودکان اثربخش هستند، اما لازم است تا نتایج آنها با احتیاط تفسیر شده و پژوهش­های جامع و استاندارد شده بیشتری در آینده انجام شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Parent-Focused Interventions in the Treatment of Childhood and Adolescent Obesity: A Systematic Review Article

نویسندگان [English]

  • Maryam Farrokhnia 1
  • Ali Fathi-Ashtiani 2
  • Emad Ashrafi 3
  • Faermehr Abtahei 4

1 Department of Psychology, University of Science and Culture, Tehran, Iran

2 Professor in Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, University of Science & Culture, Tehran, Iran

4 Board-Certified Pediatrician, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: In recent years, more attention has been paid to parent-focused behavioral interventions for the treatment of childhood obesity. Accordingly, this study was conducted with the main objective of reviewing the effectiveness of parent-focused interventions in the treatment of childhood and adolescent obesity, and with the sub-objective of assessing the rate of attrition in selected studies. Method: 1476 articles between1957-2021, with a variety of keywords related to intervention, parent, obesity, and overweight, in the age range of 6-18 years, from the databases of PubMed, Science Direct, and PsyINFO, were identified in the first stage. After applying the inclusion and exclusion criteria and reviewing related articles, finally, ten randomized controlled trial (RCTs) studies, that their main outcome was a decrease in body mass index (BMI), were systematically reviewed. The standard method of evaluating Population,-Intervention-Control groups- Outcomes (PICO) in selecting, and the Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT) in evaluating of the quality of the articles was used. Findings: The range of decrease in standard scores of body mass index at the end of the interventions was between 0.06-0.31, and at the end of 13-24 months follow-up was between 0.16-0.42. The mean attrition rate by the end of the study was 32.3% (13% to 50%). Conclusion: Comprehensive parent-focused behavioral lifestyle interventions are generally effective in reducing children's body mass index, but it is necessary to interpret the results of current articles with caution, and to conduct comprehensive and standardized research in future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Childhood Obesity
  • Behavioral Interventions
  • Parent-Focused Interventions
  • Systematic Review
رضایی نیاسر، آ.، زارع، ح.، و برجسته، ف. (1396). ارزیابی عملکرد شناختی کودکان دارای مشکل اضافه وزن و چاق در آزمون برج لندن و آزمون استروپ در مقایسه با کودکان دارای وزن نرمال. فصلنامه علمی ـ پژوهشی روانشناسی سلامت، 6(2)، 35-50.
نوحی، ش.، جان بزرگی، م.، آگاه هریس، م.، و نجیمی، آ. (1399). هنجاریابی پرسشنامه رفتار غذا خوردن کودکان  (CEBQ). فصلنامه علمی - پژوهشی روانشناسی سلامت، 9(2)، 41-56.
Aceves-Martins, M., Llauradó, E., Tarro, L., Moreno-García, C., Trujillo, T. G., Solà, R., & Giralt, M. (2016). Effectiveness of social marketing strategies to reduce youth obesity in European school-based interventions: A systematic review and meta-analysis. Nutr Rev, 74, nuw004. doi:10.1093/nutrit/nuw004.
Anderson, L. N., & Ball, G. D. C. (2019). Diet, physical activity, and behavioural interventions for the treatment of overweight or obesity in children and adolescents. Paediatr Child Health, 24(6), 377-382. doi:10.1093/pch/pxz006.
Ball, G. D., Ambler, K. A., Keaschuk, R. A., Rosychuk, R. J., Holt, N. L., Spence, J. C., . Newton, A. S. (2012). Parents as agents of change (PAC) in pediatric weight management: the protocol for the PAC randomized clinical trial. BMC Pediatr, 12, 114. doi:10.1186/1471-2431-12-114.
Bean, M. K., Caccavale, L. J., Adams, E. L., Burnette, C. B., LaRose, J. G., Raynor, H. A., . . . Mazzeo, S. E. (2020). Parent Involvement in Adolescent Obesity Treatment: A Systematic Review. Pediatrics, 146 (3). doi:10.1542/peds.2019-3315.
Berge, J. M., & Everts, J. C. (2011). Family-Based Interventions Targeting Childhood Obesity: A Meta-Analysis. Child Obes, 7(2), 110-121. doi:10.1089/chi. 2011.07.02.1004.berge.
Birch, L., Perry, R., Penfold, C., Beynon, R., & Hamilton-Shield, J. (2016). What change in body mass index is needed to improve metabolic health status in childhood obesity: protocol for a systematic review. Systematic Reviews, 5(1), 120. doi:10.1186/s13643-016-0299-0.
Boutelle, K. N., Cafri, G., & Crow, S. J. (2011). Parent-only treatment for childhood obesity: a randomized controlled trial. Obesity (Silver Spring), 19(3), 574-580. doi:10.1038/oby.2010.238.
Boutelle, K. N., Rhee, K. E., Liang, J., Braden, A., Douglas, J., Strong, D., . Crow, S. J. (2017). Effect of Attendance of the Child on Body Weight, Energy Intake, and Physical Activity in Childhood Obesity Treatment: A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr, 171(7), 622-628. doi:10.1001/jamapediatrics .2017.0651.
Chai, L. K., Burrows, T., May, C., Brain, K., Wong See, D., & Collins, C. (2016). Effectiveness of family-based weight management interventions in childhood obesity: an umbrella review protocol. JBI Database System Rev Implement Rep, 14(9), 32-39. doi:10.11124/JBISRIR-2016-003082.
Chai, L. K., Collins, C., May, C., Brain, K., Wong See, D., & Burrows, T. (2019). Effectiveness of family-based weight management interventions for children with overweight and obesity: an umbrella review. JBI Database System Rev Implement Rep, 17(7), 1341–1427.
Collins, C. E., Okely, A. D., Morgan, P. J., Jones, R. A., Burrows, T. L., Cliff, D. P., . . . Baur, L. A. (2011). Parent diet modification, child activity, or both in obese children: an RCT. Pediatrics, 127(4), 619-627. doi:10.1542/peds.2010-1518.
Dereń, K., Wyszyńska, J., Nyankovskyy, S., Nyankovska, O., Yatsula, M., Łuszczki, E., . . . Mazur, A. (2020). Assessment of body mass index in a pediatric population aged 7-17 from Ukraine according to various international criteria-A cross-sectional study. PLoS One, 15(12), e0244300-e0244300. doi:10.1371/ journal.pone.0244300.
Elvsaas, I. K. O., Giske, L., Fure, B., & Juvet, L. K. (2017). Multicomponent Lifestyle Interventions for Treating Overweight and Obesity in Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analyses. J Obes, 2017, 5021902. doi:10.1155/2017 /5021902.
Ewald, H., Kirby, J., Rees, K., & Robertson, W. (2013). Parent-only interventions in the treatment of childhood obesity: a systematic review of randomized controlled trials. J Public Health (Oxf), 36(3), 476-489. doi:10.1093/pubmed/fdt108
Gahagan, S. (2020). Overweight and Obesity. In R. M. Kliegman, B. F. Stanton, J. W. S. Geme, & N. F. Schor (Eds.), Nelson Textbook of Pediatrics (21th ed.). Philadelphia, PA: Elsevier, Inc.
Gerards, S. M. P. L., Dagnelie, P. C., Gubbels, J. S., van Buuren, S., Hamers, F. J. M., Jansen, M. W. J., . Kremers, S. P. J. (2015). The effectiveness of lifestyle triple P in the Netherlands: a randomized controlled trial. PLoS One, 10(4), e0122240-e0122240. doi:10.1371/ journal.pone.0122240.
Golan, M., & Crow, S. (2004). Targeting parents exclusively in the treatment of childhood obesity: long-term results. Obes Res, 12(2), 357-361. doi:10.1038/oby.2004.45.
Golan, M., Kaufman, V., & Shahar, D. R. (2006). Childhood obesity treatment: targeting parents exclusively v. parents and children. Br J Nutr, 95(5), 1008-1015. doi:10.1079/bjn20061757.
Golley, R. K., Magarey, A. M., Baur, L. A., Steinbeck, K. S., & Daniels, L. A. (2007). Twelve-month effectiveness of a parent-led, family-focused weight-management program for prepubertal children: a randomized, controlled trial. Pediatrics, 119(3), 517-525. doi:10.1542/peds.2006-1746.
Gruber, K. J., & Haldeman, L. A. (2009). Using the Family to Combat Childhood and Adult Obesity. Prev Chronic Dis, 6(3), A106.
Hamid, M. S. A., & Shariff Ghazali, S. (2019). Interventions for obesity among school children: A systematic review and meta-analyses. PLoS One, 14(1), e0209746. doi:10.1371/journal.pone.0209746.
Hammersley, M. L., Jones, R. A., & Okely, A. D. (2016). Parent-Focused Childhood and Adolescent Overweight and Obesity eHealth Interventions: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Med Internet Res, 18(7), e203. doi:10.2196/jmir.5893.
Hampl, S., Paves, H., Laubscher, K., & Eneli, I. (2011). Patient engagement and attrition in pediatric obesity clinics and programs: results and recommendations. Pediatrics, 128 Suppl 2, S59-64. doi:10.1542/peds.2011-0480E.
Janicke, D. M., Sallinen, B. J., Perri, M. G., Lutes, L. D., Huerta, M., Silverstein, J. H., & Brumback, B. (2008). Comparison of parent-only vs family-based interventions for overweight children in underserved rural settings: outcomes from project STORY. Arch Pediatr Adolesc Med, 162(12), 1119-1125. doi:10.1001/archpedi.162.12.1119.
Janicke, D. M., Sallinen, B. J., Perri, M. G., Lutes, L. D., Silverstein, J. H., & Brumback, B. (2009). Comparison of program costs for parent-only and family-based interventions for pediatric obesity in medically underserved rural settings. J Rural Health, 25(3), 326-330. doi:10.1111/j.1748-0361. 2009. 00238.x.
Janicke, D. M., Steele, R. G., Gayes, L. A., Lim, C. S., Clifford, L. M., Schneider, E. M., . . . Westen, S. (2014). Systematic review and meta-analysis of comprehensive behavioral family lifestyle interventions addressing pediatric obesity. J Pediatr Psychol, 39(8), 809-825. doi:10.1093/jpepsy/jsu023.
Jelalian, E., & Saelens, B. E. (1999). Empirically supported treatments in pediatric psychology: pediatric obesity. J Pediatr Psychol, 24(3), 223-248. doi:10.1093/ jpepsy/24.3.223.
Jull, A., & Chen, R. (2013). Parent-only vs. parent-child (family-focused) approaches for weight loss in obese and overweight children: a systematic review and meta-analysis. Obes Rev, 14(9), 761-768. doi:10.1111/obr.12042.
Khairy, S. A., Eid , S. R., El Hadidy, L. M., Gebril, O. H., & Megawer, A. S. (2016). The health-related quality of life in normal and obese children. Egyptian Pediatric Association Gazette, 64, 53–60. doi:10.1016/j.epag.2016.05.001.
Knowlden, A., & Sharma, M. (2012). A Feasibility and Efficacy Randomized Controlled Trial of an Online Preventative Program for Childhood Obesity: Protocol for the EMPOWER Intervention. JMIR Res Protoc, 1(1), e5. doi:10.2196/resprot.2141.
Knowlden, A., & Sharma, M. (2016). One-Year Efficacy Testing of Enabling Mothers to Prevent Pediatric Obesity Through Web-Based Education and Reciprocal Determinism (EMPOWER) Randomized Control Trial. Health Educ Behav, 43(1), 94-106. doi:10.1177/1090198115596737.
Lai-chun, L. (2009). A Weight Management Programme for Obese Children: Parent-only Family-based Approach (Master of Nursing), University of Hong Kong.  
Lipsey, M. W., & Wilson, D. B. (1993). The efficacy of psychological, educational, and behavioral treatment: Confirmation from meta-analysis. Am Psychol, 48(12), 1181-1209. doi:10.1037//0003-066x.48.12.1181.
Magarey, A. M., Perry, R. A., Baur, L. A., Steinbeck, K. S., Sawyer, M., Hills, A. P., . . . Daniels, L. A. (2011). A parent-led family-focused treatment program for overweight children aged 5 to 9 years: the PEACH RCT. Pediatrics, 127(2), 214-222. doi:10.1542/peds.2009-1432.
Mazzeo, S. E., Kelly, N. R., Stern, M., Gow, R. W., Cotter, E. W., Thornton, L. M., . . . Bulik, C. M. (2014). Parent skills training to enhance weight loss in overweight children: evaluation of NOURISH. Eat Behav, 15(2), 225-229. doi:10.1016/j.eatbeh.2014.01.010.
Mazzeo, S. E., Kelly, N. R., Stern, M., Gow, R. W., Serdar, K., Evans, R. K., . . . Bulik, C. M. (2012). Nourishing Our Understanding of Role Modeling to Improve Support and Health (NOURISH): Design and methods. Contemp Clin Trials, 33(3), 515-522.
Messing, S., Rütten, A., Abu-Omar, K., Ungerer-Röhrich, U., Goodwin, L., Burlacu, I., & Gediga, G. (2019). How Can Physical Activity Be Promoted Among Children and Adolescents? A Systematic Review of Reviews Across Settings. Front Public Health, 7, 55-55. doi:10.3389/fpubh.2019.00055.
Moher, D., Hopewell, S., Schulz, K. F., Montori, V., Gøtzsche, P. C., Devereaux, P. J., . . . Altman, D. G. (2010). ConSoRT 2010 explanation and elaboration: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. Bmj, 23, 340:c869. doi: 10.1136/bmj.c869.
Munsch, S., Roth, B., Michael, T., Meyer, A. H., Biedert, E., Roth, S., .  Margraf, J. (2008). Randomized controlled comparison of two cognitive behavioral therapies for obese children: mother versus mother-child cognitive behavioral therapy. Psychother Psychosom, 77(4), 235-246. doi:10.1159/ 000129659.
Niemeier, B. S., Hektner, J. M., & Enger, K. B. (2012). Parent participation in weight-related health interventions for children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. Prev Med, 55(1), 3-13. doi:10.1016/j.ypmed .2012.04.021.
Ogden, J. (2010). The Psychology of Eating: From Healthy to Disordered Behavior (2nd Ed.). West Sussex, UK: Wiley- Blackwell Publishing.
Oude Luttikhuis, H., Baur, L., Jansen, H., Shrewsbury, V. A., O’Malley, C., Stolk, R. P., & Summerbell, C. D. (2009). Interventions for treating obesity in children Cochrane Database Syst Rev, 21(1), CD001872. doi:10.1002 /14651858 .CD001872.pub2.
Reinehr, T., Widhalm, K., l'Allemand, D., Wiegand, S., Wabitsch, M., Holl, R. W., . . . German Competence Net, O. (2009). Two-year follow-up in 21,784 overweight children and adolescents with lifestyle intervention. Obesity (Silver Spring), 17(6), 1196-1199. doi:10.1038 /oby.2009.17.
Sahoo, K., Sahoo, B., Choudhury, A. K., Sofi, N. Y., Kumar, R., & Bhadoria, A. S. (2015). Childhood obesity: causes and consequences. J Family Med Prim Care, 4(2), 187-192. doi:10.4103/2249-4863.154628.
Schulz, K. F., Altman, D. G., & Moher, D. (2010). CONSORT 2010 Statement: Updated Guidelines for Reporting Parallel Group Randomized Trials. Ann Intern Med, 152(11), 726-732. doi:10.7326/0003-4819-152-11-201006010-00232.
Seo, D. C., & Sa, J. (2010). A meta-analysis of obesity interventions among U.S. minority children. J Adolesc Health, 46(4), 309-323. doi:10.1016/j.jadohealth.2009.11.202
Shelton, D., Le Gros, K., Norton, L., Stanton-Cook, S., Morgan, J., & Masterman, P. (2007). Randomised controlled trial: A parent-based group education programme for overweight children. J Paediatr Child Health, 43(12), 799-805. doi:10.1111/j.1440-1754.2007. 01150.x.
Small, L., Bonds-McClain, D., Melnyk, B., Vaughan, L., & Gannon, A. M. (2014). The preliminary effects of a primary care-based randomized treatment trial with overweight and obese young children and their parents. J Pediatr Health Care, 28(3), 198-207. doi:10.1016/j. pedhc.2013.01.003.
Smith, J. D., St George, S. M., & Prado, G. (2017). Family-Centered Positive Behavior Support Interventions in Early Childhood To Prevent Obesity. Child Dev, 88(2), 427-435. doi:10.1111/cdev.12738.
Turconi, G., & Cena, H. (2013). Epidemiology of Obesity: Current Status. In D. Bagchi & H. G. Preuss (Eds.), Obesity: Epidemiology, Pathophysiology, and Prevention (2nd ed.). U.S.A: Taylor & Francis Group.
Van Buren, D. J., Balantekin, K. N., McMullin, S. D., & Wilfley, D. E. (2017). Family-Based Behavioral Treatment for Childhood Obesity. In M. I. Goran (Ed.), Childhood Obesity: Causes, Consequences, and Intervention Approaches (1st ed.). Boca Raton: CRC Press.
Vazquez, F. L., & Torres, A. (2012). Behavioral and Psychosocial Factors in Childhood Obesity. In S. Ari Yuca (Ed.), Childhood Obesity. Rijeka, Croatia: InTech.
Vos, R. C., Wit, J. M., Pijl, H., & Houdijk, E. C. (2011). Long-term effect of lifestyle intervention on adiposity, metabolic parameters, inflammation and physical fitness in obese children: a randomized controlled trial. Nutr Diabetes, 1, e9. doi:10.1038/nutd.2011.5.
West, F., Sanders, M. R., Cleghorn, G. J., & Davies, P. S. (2010). Randomised clinical trial of a family-based lifestyle intervention for childhood obesity involving parents as the exclusive agents of change. Behav Res Ther, 48(12), 1170-1179. doi:10.1016/j.brat.2010.08.008.
Wilfley, D. E., Vannucci, A., & White, E. K. (2010). Family-Based Behavioral Interventions. In M. Freemark (Ed.), Pediatric Obesity: Etiology, Pathogenesis, and Treatment (1st ed.). USA: Humana Press.
Zapata, F., Quiros-Tejeira, R. E., Fernandez, C., Lester, K., Chatterjee, A., & Hassink, S. G. (2013). New Directions in Childhood Obesity. In D. Bagchi & H. G. Preuss (Eds.), Obesity: Epidemiology, Pathophysiology, and Prevention (2nd ed.). Boca Raton, U.S.A: CRC Press.