با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، ایران.

چکیده

مقدمه: پاندمی ویروس کووید-19 سبب ایجاد آشفتگی روان‌شناختی و هیجانی و بروز اضطراب در بسیاری از افراد جامعه شده است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه آنلاین بر اضطراب سلامت و خودتنظیمی هیجانی زنان مبتلا به اضطراب ناشی از پاندمی ویروس کووید- 19 انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان مبتلا به اضطراب ناشی از پاندمی ویروس کووید- 19 شهر اصفهان در سه‌ماهه زمستان سال 1399 بود. در این پژوهش تعداد 34 زن مبتلا به اضطراب کووید - 19 با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه 17 بیمار). گروه آزمایش درمان فراتشخیصی یکپارچه (بارلو و همکاران، 2011) را طی یک ماه در 10 جلسه 75 دقیقه‌ای به‌صورت آنلاین دریافت نمودند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس اضطراب کووید -19 (علی‌پور و همکاران، 1398)، پرسشنامه اضطراب سلامت (سالکوکیس و وارویک، 2002) و پرسشنامه خودتنظیمی هیجانی (گروس و جان، 2003) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل کوواریانس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان فراتشخیصی یکپارچه آنلاین بر اضطراب سلامت و خودتنظیمی هیجانی زنان مبتلا به اضطراب ناشی از پاندمی ویروس کووید - 19  تأثیر معنادار داشته (p<0/001) و توانسته منجر به کاهش اضطراب سلامت و بهبود خودتنظیمی هیجانی این زنان شود. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان چنین نتیجه گرفت که درمان فراتشخیصی یکپارچه آنلاین با بهره‌گیری از فنونی همانند شناسایی هیجان‌ها، آموزش آگاهی هیجانی و ارزیابی مجدد شناختی می‌تواند به‌عنوان یک درمان کارآمد جهت بهبود اضطراب سلامت و خودتنظیمی هیجانی زنان مبتلا به اضطراب ناشی از پاندمی ویروس کووید - 19 مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Efficacy of Unified Trans-Diagnostic Treatment on the Health Anxiety and Emotional Self-Regulation in the Women with the Covid-19 Pandemic Anxiety

نویسندگان [English]

  • marzieh jafari harandi 1
  • mozhgan arefi 2

1 PhD Student in Counseling, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Iran.

چکیده [English]

Objective: Covid-19 pandemic causes psychological and emotional turbulence and emergence of anxiety in many people in the society. Therefore, the present study was conducted to investigate the efficacy of online unified trans-diagnostic treatment on the health anxiety and emotional self-regulation in the women with the Covid-19 pandemic anxiety. Method: the present study was quasi-experimental with pretest, posttest and control group design. The statistical population of the present study included the women with Covid-19 pandemic anxiety in the city of Isfahan in the winter of 2020. 34 women with Covid-19 anxiety were selected through purposive sampling method and were randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 17 patients). The experimental group received ten seventy-five-minute unified trans-diagnostic treatment sessions online (Barlo et.al, 2011). The applied questionnaires in this study included Covid-19 anxiety questionnaire (Ali Pour et.al, 2019), health anxiety questionnaire (Salkovskis, Warwick, 2002 and emotional self-regulation questionnaire (Gross, John, 2003). The data from the study were analyzed through ANCOVA method. Findings: the results showed that the online unified trans-diagnostic treatment has significant effect on the health anxiety and emotional self-regulation of the women with the Covid-19 pandemic anxiety (p<0.001) and succeeded in the reduce health anxiety and improve emotional self-regulation in these women. Conclusion: according to the findings of the present study it can be concluded that online unified trans-diagnostic treatment can be used as an efficient treatment to improve health anxiety and emotional self-regulation of the women with Covid 19 pandemic anxiety through employing techniques such as identifying emotions, training emotional awareness and diagnostic reevaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Anxiety
  • Covid 19 Anxiety
  • Emotional Self-Regulation
  • Online Unified Trans-Diagnostic Treatment
اصلی‌آزاد، م.، منشئی، غ.، قمرانی، ا. (1398). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و تحمل ابهام دانش‌آموزان مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی، فصلنامه روان‌شناسی افراد استثنایی، 9(36)، 33-53.
اصلی‌آزاد، م.، فرهادی، ط.، خاکی، س. (1400). اثربخشی واقعیت درمانی آنلاین بر استرس ادراک‌شده و اجتناب تجربه‌ای بهبودیافتگان کووید-19، فصلنامه روان‌شناسی سلامت، 10(38)، 141-156.
بهادری، ز.، رباط میلی، س.، قربان جرمی، ر. (1398). اثربخشی درمان فراتشخیصی پروتکل یکپارچه بر نشانه‌های اضطرابی و افسردگی همایند در مادران خانه‌دار، مجله پرستار و پزشک در رزم، 7(24)، 33046.
حسن‌پور، پ.، آقایوسفی، ع.، ضمیر، م.، علی‌پور، ا. (1398). مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی و مواجه‌سازی - بازداری پاسخ بر اجتناب تجربه‌ای و تنظیم شناختی هیجان در مبتلایان به وسواس فکری - عملی، روان‌شناسی بالینی، 11(3)، 25-37.
سلیمانی، س.، امیرفخرایی، آ.، کرامتی، ک.، سماوی، ع. (1399). مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان فراتشخیصی یکپارچه بر ابرازگری هیجانی و ترس از صمیمیت در فرزندان طلاق، نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 9(6)، 145-155.
عبدی، ر.، بخشی‌پور رودسری، ع و محمود علیلو، م. (1392). کارایی درمان فراتشخیصی یکپارچه در کاهش شدت عوامل فراتشخیصی و نشانه‌های اختلالات هیجانی. مجله روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 3(13)، 27-1.
عثمانی، ه.، شکری، ل. (1398). اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر نظم‌جویی شناختی هیجان و همدلی شناختی دانش آموزان با اختلال رفتار برونی‌سازی شده، نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 10(1)، 87-99.
عطارد، ن.، میکائیلی، ن.، مهاجری، ن و وجودی، ب. (1395). اثر درمان فراتشخیصی یکپارچه بر اختلالات اضطرابی و افسردگی همایند: طرح تک موردی. مجله طنین سلامت، 4 (3): 61-54.
عظیمی، ع.، امیدی، ع.، شفیعی، ا.، نادمی، آ. (1396). اثربخشی درمان فراتشخیصی مبتنی بر تنظیم هیجانی بر ابعاد تنظیم هیجانی و سازگاری فردی و اجتماعی در دانشجویان دختر، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20(10)، 45-54.
علوی، س.م.، رفیعی‌نیا، پ.، مکوند حسینی، ش.، صباحی، پ. (1399). اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر علائم اختلال اضطراب اجتماعی و دشواری در تنظیم هیجان: مطالعه تک آزمودنی، فصلنامه مطالعات روانشناختی، 16(2)، 49-58.
علی‌پور، ا.، قدمی، ا.، علی‌پور، ز.، عبداله‌زاده، ح. (1398). اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب کرونا (CDAS) در نمونه ایرانی، روانشناسی سلامت، 8(4)، 163-175.
محمدی، ح.، موسوی، س.و. (1394). مقایسه تنظیم هیجان و خودمهارگری در کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه - فزون کنشی، فصلنامه سلامت روان کودک، ۲(۲)، ۲۱-۳۳.
نرگسی، ف.، ایزدی، ف.، کریمی‌نژاد، ک.، رضایی شریف، ع. (1395). بررسی اعتبار و روایی نسخه فارسی پرسشنامه اضطراب سلامت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 7(27)، 96-109.
نرگسی، ف.، فتحی آشتیانی، ع.، داودی، ا.، اشرفی، ع. (1398). اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر حساسیت اضطرابی، تحمل پریشانی و علائم وسواسی-اجباری در افراد دچار اختلال وسواسی اجباری، مجله دستاوردهای روانشناختی، 28(2)، 26-39.
Abramowitz, J.S.,  Moore, E.L. (2007). An experimental analysis of hypochondriasis. Behavior Research and Therapy, 45(3), 413.424.
Barlow, D.H., Ellard, K.K., Fairholme, C.P., Farchione, T.J., Boisseau, C.L.,Allen, L.B., Ehrenreich-May, J. (2011).The unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders: Client workbook. New York: Oxford University Press.
Bendau, A., Kunas, S.L., Wyka, S., Petzold, M.B., Plag, J., Asselmann, E., Ströhle, A. (2021). Longitudinal changes of anxiety and depressive symptoms during the COVID-19 pandemic in Germany: The role of pre-existing anxiety, depressive, and other mental disorders. Journal of Anxiety Disorders, 79, 102-108.
Boisseau, C.L., Rasmussen, S.A. (2018). Unified protocol for the discontinuation of long-term serotonin reuptake inhibitors in obsessive compulsive disorder: Study protocol and methods. Contemporary Clinical Trials, 65, 157-163.
Brehl, A., Schene, A., Kohn, N., Fernández, G. (2021). Maladaptive emotion regulation strategies in a vulnerable population predict increased anxiety during the Covid-19 pandemic: A pseudo-prospective study. Journal of Affective Disorders Reports, 4, 100-105.
Chen, L., Zhao, H., Razin, D., Song, T., Wu, Y., Ma, X., Aji, H., Wang, G., Wang, M., Yan, L. (2021). Anxiety levels during a second local COVID-19 pandemic breakout among quarantined people: A cross sectional survey in China. Journal of Psychiatric Research, 135, 37-46.
Cho, S., White, K.H., Yang, Y., Soto, J.A. (2019). The role of trait anxiety in the selection of emotion regulation strategies and subsequent effectiveness. Personality and Individual Differences, 147, 326-331.
De France, K., Hollenstein, T.(2017). Assessing emotion regulation repertoires: The Regulation of Emotion Systems Survey. Personality and Individual Differences, 116: 204-215.
Duong, C.D. (2021). The impact of fear and anxiety of Covid-19 on life satisfaction: Psychological distress and sleep disturbance as mediators. Personality and Individual Differences, 178, 110-114.
Fergus, T.A., Griggs, J.O., Cunningham, S.C., Kelley, L.P. (2017). Health anxiety and medical utilization: The moderating effect of age among patients in primary care. Journal of Anxiety Disorders, 51, 79-85.
Gonzalez-Garcia, V., Exertier, M., Denis, A. (2021).  Anxiety, post-traumatic stress symptoms, and emotion regulation: a longitudinal study of pregnant women having given birth during the COVID-19 pandemic. European Journal of Trauma & Dissociation, In Press, Journal Pre-proof.
Gropalis, M., Witthöft, M., Bailer, J., Weck, F. (2018). Optimizing Exposure Therapy for Pathological Health Anxiety: Considerations From the Inhibitory Learning Approach. Cognitive and Behavioral Practice, 25(2), 250-260.
Grossman, R.A., Ehrenreich-May, J.(2020). Using the Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders With Youth Exhibiting Anger and Irritability. Cognitive and Behavioral Practice, 27(2), 184-201.
Li, D., Li, D., Wu, N., Wang, Z.(2019). Intergenerational transmission of emotion regulation through parents' reactions to children's negative emotions: Tests of unique, actor, partner, and mediating effects. Children and Youth Services Review, 101, 113-122.
Liu, X., Cao, J., Xie, C. (2019). Finite-time and fixed-time bipartite consensus of multi-agent systems under a unified discontinuous control protocol. Journal of the Franklin Institute, 356(2), 734-751.
Mahmud, S., Rahman, M., Hasan, M., Islam, A. (2021). Does ‘COVID-19 phobia’ stimulate career anxiety?: Experience from a developing country, Heliyon, 7(3), 634-641.
Malesza, M., Kaczmarek, M.C. (2020). Predictors of anxiety during the COVID-19 pandemic in Poland. Personality and Individual Differences, 170, 110-114.
Muñoz-Navarro, R., Malonda, E., Llorca-Mestre, A., Cano-Vindel,  A., Fernández-Berrocal, P. (2021). Worry about COVID-19 contagion and general anxiety: Moderation and mediation effects of cognitive emotion regulation. Journal of Psychiatric Research, 137, 311-318.
Munster, J., Koopmans, M., Van Doremalen, N., Van Riel, D., De Wit, E. (2020). A novel coronavirus emerging in China - key questions for impact assessment, The New England Journal Of Medicine, 382 (8), 692-694.
Nikčević, A.V., Marino, C., Kolubinski, D.C., Leach, D., Spada, M.M. (2021). Modelling the contribution of the Big Five personality traits, health anxiety, and COVID-19 psychological distress to generalised anxiety and depressive symptoms during the COVID-19 pandemic. Journal of Affective Disorders, 279, 578-584.
Ornelas Maia, A.C.C., Nardi, A.E., Cardoso, A.(2015). The utilization of unified protocols in behavioral cognitive therapy in transdiagnostic group subjects: A clinical trial. Journal of Affective Disorders, 172, 179-183.
Ruan, Q., Yang, K., Jiang, L., Song, J,. (2020). Clinical predictors of mortality due to COVID-19 based on an analysis of data of 150 patients from Wuhan China. Intensive Care Med, 46, 846-848.
Sahu, D.P., Pradhan, S.K., Sahoo, D.P., Patra, S., Singh, A.K., Patro, B.K. (2021). Fear and anxiety among COVID-19 Screening Clinic Beneficiaries of a tertiary care hospital of Eastern India. Asian Journal of Psychiatry, 57, 102-108.
Sakiris, N., Berle, D.(2019). A systematic review and meta-analysis of the Unified Protocol as a transdiagnostic emotion regulation based intervention. Clinical Psychology Review, 72, 101-107.
Salkovskis, P.M., Warwick, H. (2002). The Health Anxiety Inventory: Development and validation of scales for the measurement of health anxiety and hypochondriasis. Psychological Medicine, 32, 843–853.
Sauer-Zavala, S., Bentley, K.H., Steele, S.J., Tirpak, J.W., Ametaj, A.A.., Nauphal, M., Cardona, N., Wang, M., Farchione, T.J., Barlow, D.H. (2020). Treating depressive disorders with the Unified Protocol: A preliminary randomized evaluation. Journal of Affective Disorders, 264, 438-445.
Steele, S.J., Farchione, T.D., Cassiello-Robbins, C., Ametaj, A., Sbi, S., Sauer-Zavala, S., Barlow, D.H. (2018). Efficacy of the Unified Protocol for transdiagnostic treatment of comorbid psychopathology accompanying emotional disorders compared to treatments targeting single disorders. Journal of Psychiatric Research, 104, 211-216.
Svaldi, J., Werle, D., Naumann, E., Eichler, E., Berking, M.(2019). Prospective associations of negative mood and emotion regulation in the occurrence of binge eating in binge eating disorder. Journal of Psychiatric Research, 115, 61-68.
Talkovsky, A.M., Green, K.L., Osegueda, A., Norton, P.J.(2017). Secondary depression in transdiagnostic group cognitive behavioral therapy among individuals diagnosed with anxiety disorders. Journal of Anxiety Disorders, 46, 56-64.
Timming, A.R., French, M.T., Mortensen, K. (2021). Health Anxiety versus Economic Anxiety Surrounding COVID-19:An analysis of psychological distress in the early stages of the pandemic. Journal of Affective Disorders Reports, In Press, Journal Pre-proof.
Van De Graaf, D.L., Trompetter, H.R., Smeets, T., Mols, F. (2021). Online Acceptance and Commitment Therapy (ACT) interventions for chronic pain: A systematic literature review. Internet Interventions, 26, 1004-1008.
Zhu, N., Zhang, D., Wang, W., Li, X., Yang, B., Song, J., Zhao, X., Huang, B., Shi,W., Lu, R., Niu, P., Zhan, F., Ma, X., Wang, D., Xu, W., Wu, G., Gao, G.F., Tan, W. (2019). A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, The New England Journal Of Medicine, 382(8), 727-733.