با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای اضطراب بیماری کرونا در رابطه بین صفت اضطرابی با سلامت عمومی و سبک ارتقادهنده سلامت در دانشجویان اجرا شد. روش: جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کلیه دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1399 بوده که به‌صورت اینترنتی در پژوهش شرکت کردند. شرکت‌کنندگان این پژوهش پرسشنامه اضطراب بیماری کرونا علیپور و همکاران (1398)، سیاهه اضطراب صفت-حالت اشپیل‌برگر (1970) پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (1972) و نیمرخ سبک زندگی ارتقادهنده سلامت والکـر و همکاران (1987) را تکمیل کردند. برای آزمودن مدل پژوهش، از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. همچنین، برای بررسی معنی‌داری اثرات غیرمستقیم مدل پژوهش، روش بوت‌استراپ به کار گرفته شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل‌ها نشان داد الگوی پیشنهادی از برازش مناسبی برخوردار است. همچنین بررسی اثرات مستقیم مدل نشان داد که اثر اضطراب صفت بر اضطراب بیماری کرونا‌؛ و اثر اضطراب بیماری کرونا بر سلامت عمومی و سبک زندگی ارتقادهنده معنی‌دار است (0001/0P<). به‌علاوه‌، نتایج نشان داد که تمامی اثرات غیرمستقیم مدل معنی‌دارند. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج بدست آمده اضطراب صفت می‌تواند با میانجی‌گری اضطراب بیماری کرونا بر سلامت عمومی و سبک ارتقادهنده سلامت تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Corona Disease Anxiety in the Relationship between Trait Anxiety with General Health and Health-Promoting Lifestyle in Students

نویسندگان [English]

  • Atefe Mohammadhosseini 1
  • Abdulzahra Naami 2

1 MA of Industrial &amp; Organizational Psychology, Department of Psychology, Faculty of Education &amp; Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the mediating role of corona disease anxiety in the relationship between trait anxiety with general health and health-promoting lifestyle in students. Method: The statistical population of this study included all female students of Shahid Chamran University of Ahvaz in 2020 who participated in the research online. Then, the participants were asked to complete the Corona Disease Anxiety Scale (Alipour et al., 2019), State-Trait Anxiety Inventory(Spielberger, 1970), General Health Questionnaire (Goldberg, 1972), and Health Promoting Lifestyle Profile (Walker et al., 1987). Structural Equation Modeling was used to test the research model. Also, to investigate the significance of indirect effects of the research model, the bootstrapping method was used. Findings: The results of analysis showed that the proposed model had a good fitness. Also, the direct effects of the model showed the significant effect of trait anxiety on the corona disease anxiety; and the effect of corona disease anxiety was significant general health and health-promoting lifestyle (p< 0.0001). In addition, the results showed that all the indirect effects of the model are significant. Conclusion: According to the results, an trait anxiety can affect general health and health-promoting lifestyle by mediating corona disease anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona Disease Anxiety
  • Trait Anxiety
  • General Health
  • Health-Promoting Lifestyle
  • Students
بشلیده، ک. (1393). روش‌های پژوهش و تحلیل آماری مثال‌های پژوهشی با SPSS و AMOS. اهواز: دانشگاه شهید چمران اهواز.
خاطری، س.؛ یوسفی، ف. (1397). بررسی ارتبـاط قاطعیت با اضطراب صفت-حالت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان. مجله علوم پزشکی رازی، 25(10)، 89-80.
شهیاد، ش.؛ محمدی، م. (1399). آثار روانشناختی گسترش بیماری کووید- 91 بر وضیعت سلامت روان افراد جامعه: مطالعه مروری. مجله طب نظامی، 22(2)، 192-184.
صادقی، س. (1383). آزمون استاندارد‌سازی اسپیلبرگر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
علی‌اکبری دهکردی، م.؛ محتشمی، ط.؛ تدریس تبریزی، م. (1399). ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس سبک زندگی در زمان همه‌گیری ابتلا به ویروس کووید-19. روان‌شناسی سلامت، 9(33)، 177-161.
علی‌پور، ا.؛ قدمی، ا.؛ علیپور، ز.؛ عبداله‌زاده، ح. (1398). اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) در نمونه ایرانی. روان‌شناسی سلامت، 8(32)، 175-163.
علیزاده‌فرد، س. و صفاری‌نیا، م. (1398). پیش‌بینی سلامت روان بر اساس اضطراب و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری کرونا. پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی، 9(36)، 141-129
فرکی، د. (1388). رابطه بین صفت اضطراب و جهت‌گیری هدف با خودکارآمدی تحصیلی در دانش‌آموزان کلاس دوم فنی شهر شهریار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران.
محمدخانی، ش.؛ مظلوم، م. (1389). رابطه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر با اضطراب صفت. روانشناسی معاصر، 5(2)، 32-23.
مطلق، ز.؛ مظلومی محمودآباد، س. ؛ و ممیزی، م. (1390). رفتارهای ارتقادهنده سلامت دانشجویان. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق)، 13(4)، 34-29.
موسوی مقدم، س. آ.؛ بیرامی، م.؛ بخشیپور رودسری، ع.؛ حمیدپور، ح. (1396). کارایی درمان فراشناختی بر کاهش علائم و شدت اضطراب صفت در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 7(27)، 45-32.
نوروزی‌نیا، ر.؛ آقابراری، م.؛ کهن، م.؛ کریمی، م.. (1392). بررسی رفتارهای ارتقادهنده سلامت و همبستگی آن با میزان اضطراب و برخی مشخصات جمعیت‌شناسی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت، ۲‌(۴)، 49-39.
یعقوبی، حمید؛ کریمی، م.؛ امیدی، ع.؛ باروتی، ع.؛ عابدی، م. (1391). اعتباریابی و ساختار عاملی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) در دانشجویان. مجله علوم رفتاری، 6(2)، 160-153.
Al-Hazmi, A. (2016). Challenges presented by MERS corona virus, and SARS corona virus to global health. Saudi Journal of Biological Sciences, 23(4), 507-511.
Balaratnasingam, S., & Janca, A. (2006). Mass hysteria revisited. Current Opinion in Psychiatry, 19, 171–174.
Bao, Y., Sun, Y., Meng, S., Shi, J., & Lu, L. (2020). 2019-nCoV epidemic: address mental health care to empower society. The Lancet, 395(10224), 37-38.
Bontcheva, K., Gorrell, G., & Wessels, B. (2013). Social media and information overload: Survey results. arXiv: 1306.0813. https://arxiv. org/abs/1306.0813.
Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G. (2020) The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence. The Lancet, 395(10227), 912-920.
Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J., & Zheng, J. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry Research, 287, 112934.
Chong, M. Y., Wang, W. C., Hsieh, W. C., Lee, C. Y., Chiu, N. M., Yeh, W. C., ... & Chen, C. L. (2004). Psychological impact of severe acute respiratory syndrome on health workers in a tertiary hospital. The British Journal of Psychiatry, 185(2), 127-133.
Fakari, F. R., & Simbar, M. (2020). Coronavirus pandemic and worries during pregnancy: A letter to editor. Archives of Academic Emergency Medicine, 8(1), e21.
Fardin, M. A. (2020). COVID-19 and anxiety: A review of psychological impacts of infectious disease outbreaks. Archives of Clinical Infectious Diseases, 15 (COVID-19). In Press.
Goldberg, D., & Williams, P. (1988). A user’s Guide to the General Health Questionnaire. Windsor, U. K: NFER-Nelson.
Goldberg, D. P. (1972). The detection of psychiatric illness by Questionnaire: Maudsley Monograph No. 21. Oxford: Oxford University Press.
Hudd, S. S., Dumlao, J., Erdmann-Sager, D., Murray, D., Phan, E., Soukas, N., & Yokozuka, N. (2000). Stress at college: effects on health habits, health status and self-esteem. College Student Journal, 34(2), 217-227.
Ji, D., Ji, Y. J., Duan, X. Z., Li, W. G., Sun, Z. Q., Song, X. A., ... & Chen, G. F. (2016). Prevalence of psychological symptoms among Ebola survivors and healthcare workers during the 2014-2015 Ebola outbreak in Sierra Leone: a cross-sectional study. Oncotarget, 8(8), 1-8
 Li, Y., Lindsey, B. J., Yin, X., & Chen, W. (2012). A comparison of American and Chinese students' perceived stress, coping styles, and health promotion practices. Journal of Student Affairs Research and Practice, 49(2), 211-227.
Liu, S., Yang, L., Zhang, C., Xiang, Y. T., Liu, Z., Hu, S., & Zhang, B. (2020). Online mental health services in China during the COVID-19 outbreak. The Lancet Psychiatry, 7(4), 17-18.
Liu, X., Na, R. S., & Bi, Z. Q. (2020). Challenges to prevent and control the outbreak of Novel Coronavirus Pneumonia (COVID-19). Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi= Zhonghua Liuxingbingxue Zazhi, 41(7), e29.
Mason, F., Farley, A., Pallan, M., Sitch, A., Easter, C., & Daley, A. J. (2018). Effectiveness of a brief behavioural intervention to prevent weight gain over the Christmas holiday period: Randomized controlled trial. BMJ Clinical Research, 363.
Mei, S. L., Yu, J. X., He, B. W., & Li, J. Y. (2011). Psychological investigation of university students in a university in Jilin Province. Medicine and Society, 24(05), 84-86.
Nishiura, H., Jung, S. M., Linton, N. M., Kinoshita, R., Yang, Y., Hayashi, K. ... & Akhmetzhanov, A. R. (2020). The extent of transmission of novel coronavirus in Wuhan, China, 2020. Journal of Clinical Medicine, 9(2), 330-335.
Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections-more than just the common cold. Jama, 323(8), 707-708.
Rubin, G. J., & Wessely, S. (2020). The psychological effects of quarantining a city. BMJ (Clinical research ed.), 368, m313. [m313]. https://doi.org/10.1136/bmj.m313.
Spielberger, C. D. (1983). Manual for the state-trait anxiety inventory (Form Y). Palo Alto, CA: Mind Garden.
Tang, T. L., Ibrahim, A. H., & West, W. B. (2002). Effects of war-related stress on the satisfaction of human needs: The United States and the Middle East. International Journal of Management Theory and Practices. 3(1), 35-53.
Tong, Z. D., Tang, A., Li, K. F., Li, P., Wang, H. L., Yi, J. P., ... & Yan, J. B. (2020). Potential presymptomatic transmission of SARS-CoV-2, Zhejiang province, China, 2020. Emerging Infectious Diseases, 26(5), 1052.
Walker, S. N., & Hill-Polerecky, D. M. (1997). Psychometric evaluation of Health Promoting Lifestyle Profile II. Unpublished manuscript, University of Nebraska Medical Center, College of Nursing, Lincoln.
Walker, S. N., Sechrit, K. R., & Pender, N. J. (1987). The health promoting lifestyle profile; development and psychometric characteristics. Nursing Research, 36, 76-81.
Wang, Y., Xu, B., Zhao, G., Cao, R., He, X., & Fu, S. (2011). Is quarantine related to immediate negative psychological consequences during the 2009 H1N1 epidemic?. General Hospital Psychiatry, 33(1), 75-7.
Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C. S., & Ho, R. C. (2020). Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(5), 17-29.
Wheaton, M. G., Abramowitz, J. S., Berman, N. C., Fabricant, L. E., & Olatunji, B. O. (2012). Psychological predictors of anxiety in response to the H1N1 (swine flu) pandemic. Cognitive Therapy and Research, 36(3), 210-218.
Wu, P., Fang, Y., Guan, Z., Fan, B., Kong, J., Yao, Z., ... & Hoven, C. W. (2009). The psychological impact of the SARS epidemic on hospital employees in China: exposure, risk perception, and altruistic acceptance of risk. The Canadian Journal of Psychiatry, 54(5), 302-311.
Xiang, Y. T., Yang, Y., Li, W., Zhang, L., Zhang, Q., Cheung, T., & Ng, C. H. (2020). Timely mental health care for the 2019 novel coronavirus outbreak is urgently needed. The Lancet Psychiatry, 7(3), 228-237.
Yip, P. S., Cheung, Y. T., Chau, P. H., & Law, Y. W. (2010). The impact of epidemic outbreak: the case of severe acute respiratory syndrome (SARS) and suicide among older adults in Hong Kong. Crisis: The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention, 31(2), 86-92.