با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی، گروه روان‌شناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی واحد نیشابور،دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

3 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

4 استادیار، گروه مشاوره، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: پسوریازیس یک بیماری پوستی مزمن است که اثر زیادی بر سلامت روان بیماران دارد. ازاین‌رو، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان فراشناختی بر نگرانی تصویر بدنی، اضطراب و افسردگی بیماران پسوریازیس بود. روش: این مطالعه به روش نیمه آزمایشی همراه با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و گروه کنترل بر روی 30 نفر از افراد مبتلا به پسوریازیس شهر مشهد انجام شد. نمونه‌ها به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای‌دهی شدند. گروه آزمایش تحت مداخله 8 جلسه‌ای درمان فراشناختی قرار گرفتند، درحالی‌که گروه کنترل هیچ مداخله‌ای را دریافت نکردند. پرسشنامه نگرانی تصویر بدنی (BICI)، مقیاس درجه‌بندی اضطراب همیلتون (HAM-A) و پرسشنامه افسردگی بک-II (BDI-II) در مورد شرکت‌کنندگان اجرا گردید. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل در نمره‌های نگرانی تصویر بدنی، اضطراب و افسردگی تفاوت معنادار وجود دارد (05/0>p). نتیجه‌گیری: روش درمان فراشناختی تأثیر بسزایی بر کاهش نگرانی تصویر بدنی، اضطراب و افسردگی بیماران پسوریازیس دارد و درمانگران می‌توانند از این روش در جهت کاهش نگرانی تصویر بدنی، اضطراب و افسردگی این بیماران استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Meta cognitive Therapy on Body Image Concern, Anxiety and Depression in Psoriasis Patients

نویسندگان [English]

  • Mahdi Azad 1
  • Zahra Bagherzadeh Golmakani 2
  • Ahmad Mansouri 3
  • Mohsen Doustkam 4

1 PhD Student in Psychology, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran

2 Assistant Professor in Psychology, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran

3 Assistant professor, Department of Psychology, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran

4 Assistant Professor, Department of Counseling, Attar Institute of Higher Education, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Objective: Psoriasis is a chronic skin disease that has many effects on patients' mental health. Therefore, the aim of this study was to evaluate the effectiveness of metacognitive therapy on body image concern, anxiety and depression in psoriasis patients. Method: This research was a quasi-experimental study with pretest-posttest and control group. Thirty people with psoriasis in Mashhad (Iran) selected by available sampling method and the randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group underwent 8 sessions to metacognitive therapy, while the control group did not receive any intervention. The participants completed Body Image Concern Inventory (BICI), Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A) and Beck Depression Inventory II (BDI-II). Data were analyzed by SPSS software, using multivariate analysis of covariance (MANCOVA). Findings: The findings showed that there was a significant difference between experimental and control groups in body image concern, anxiety and depression scores (P< 0.05). Conclusion: The results suggested that metacognitive therapy has a significant effect on reducing body image concern, anxiety and depression in psoriasis patients. Therefore, therapist can use this method to reduce body image concern, anxiety and depression in these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Body Image Concern
  • Depression
  • Meta cognitive Therapy
  • Psoriasis
اصغری، ف؛ محمدی، ن و رضازاده مهرجو، م. (1394). بررسی رابطة اضطراب و پرخاشگری با روانشناسی رانندگی. راهور، 12(29)، 49-61.
پاشا، غ؛ نادری، ف و اکبری، ش. (1387). مقایسه تصویر بدنی، شاخص حجم بدنی، سلامت عمومی و خودپنداره بین افرادی که جراحی زیبایی انجام دادند، افراد متقاضی جراحی زیبایی و افراد عادی شهرستان بهبهان. یافته‌های نو در روانشناسی (روانشناسی اجتماعی)، 2(7)، 61-80.
خدایاری فرد، م؛ منصوری، ا؛ بشارت، م و غلامعلی لواسانی، م. (1396). درمان‌های یکپارچه‌شده دینی-معنوی و اختلال اضطراب فراگیر. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 15(1)، 126-134.
خوش‌لهجه صدق، ا. (1396). تأثیر درمان فراشناختی در کاهش علائم افسردگی و اضطراب در بیماران زن مبتلا به یبوست. روانشناسی سلامت، 6(21)، 116-128.
رحمانی، س؛ محمدپور، س؛ پیرنیا، ب؛ سامخانیان، ا و مهدوی، ع. (1395). اثربخشی درمان فراشناختی به شیوه گروهی بر افسردگی و نشخوار فکری زنان مبتلا به سرطان پستان. روانشناسی سلامت، 5(18)، 21-34.
علی‌پور، ا؛ زارع، ح؛ عمادی، ن و عبدالله زاده، ح. (1392). تأثیر درمان شناختی رفتاری گروهی بر شدت بیماری و سلامت روانی مبتلایان به پسوریازیس. مجله پوست و زیبایی، 4(4)، 196-204.
فرید حسینی، ف؛ ترکمنی، م؛ لایق، پ؛ ناهیدی، ی و ناهیدی، م. (1395). اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پسوریازیس. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 59(5)، 338-345.
مصطفائی، ع؛ زارع، ح؛ علی پور، ا و فرزاد و. (1397). مقایسه اثربخشی مداخله شناختی مبتنی بر مدل فرانظری و فراشناخت درمانی بر میزان درد و درآمیختگی افکار در بیماران مبتلا به درد مزمن. روانشناسی سلامت، 7(25)، 35-55.
نصیری، م؛ حسینی، ح؛ سخایی، ی؛ تبریزی، ن؛ یزدانی چراتی، ج؛ عابدینی، م. (1395). شیوع اختلالات روان‌پزشکی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در مازندران. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ۲۶ (۱۴۰)، 60-70.
 
Almahariq, M. F., Quinn, T. J., Siddiqui, Z., Jawad, M. S., Chen, P. Y., Gustafson, G. S, et al. (2020). Breast conserving therapy is associated with improved overall survival compared to mastectomy in early-stage, lymph node-negative breast cancer. Radiotherapy and Oncology, 142, 186-194.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed). Washington, DC: American Psychiatric Pub.
Beck, A., Steer, R. A., & Brown, G. K. (2000). Manual for the beck depression Inventory-II. San Antonio: The Psychological Corporation.
Boehncke, W. H., & Brembilla, N. C. (2019). Autoreactive Tlymphocytesin inflammatory skin diseases. Frontiers in Immunology, 10, 1–11.
Bohlmeijer, E., Prenger, R., Taal, E., & Cuuijpers, P. (2010). The effects of mindfulness-based stress reduction therapy on mental health of adulte with a chronic medical disease: A meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research, 68, 539-544.
Brostow, D. P., Petrik, M. L., Starosta, A. J., & Waldo, S. W. (2017). Depression in patients with peripheralarterial disease: A systematic review. European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(3), 181-193.
Cella, M., Reeder, C., & Wykes, T. (2015). Lessons learn the importance of metacognition and its implications for cognitive remediation in schizophrenia. Frontiers in Psychology, 6, 1259.
Cerea S, Bottesi G, Grisham JR, Ghisi M. (2018). Non-weight-related body image concerns and body dysmorphic disorder prevalence in patients with Anorexia Nervosa. Journal of Psychiatric Research, 267, 120-125.
Connor, C. J., Liu, V., & Fiedorowicz, J.G. (2015) Exploring the physiological link between psoriasis and mood disorders. Dermatology Research and Practice, 409637.
Dabson, K.S., & Mohamadkhani, P. (2007). Psychometric coordinates of the Beck Inventory-II in patients with major depressive disorder in relative recovery period. Journal of Rehabilitation, 8(29), 80-86.
Fogelkvist, M., Gustafsson, S. A, Kjellin, L., & Parling, T. (2020). Acceptance and commitment therapy to reduce eating disorder symptoms and body image problems in patients with residual eating disorder symptoms: A randomized controlled trial. Body Image, 32,155-66.
Gillen, M. M., & Lefkowitz, E. S. (2012). Gender and racial/ethnic differences in body image development among college students. Body Image, 9(1), 126-130.
Griffiths, C. E. M. (2011). Psychological influences in psoriasis. Clinical and Experimental Dermatology, 26(4), 338-342.
Gruchała, A., Marski, K., & Zalewska-Janowska, A. (2020). Psychotherapeutic methods in psoriasis. Our Dermatology Online, 11(2), 113-119.
Hamilton, M. (1959). The assessment of anxiety by rating. British Journal of Medical Psychology, 32(1), 50-55.
Hjemdal, O., Solem, S., Hagen, R., Kennair, L., Nordahl, H. M., & Wells, A. (2019). A randomized controlled trial of metacognitive therapy for depression: Analysis of 1-year follow-up. Frontiers in Psychology, 10, 1842.
Łakuta, P., Marcinkiewicz, K., Bergler-Czop, B., Brzezińska-Wcisło, L., & Słomian, A. (2018). Associations between site of skin lesions and depression, social anxiety, body-related emotions and feelings of stigmatization in psoriasis patients. Advances in Dermatology and Allergology, 35(1), 60-66.
Larsen, M. H., Krogstad, A. L., Aas, E., Moum, T., & Wahl, AK. (2014). A telephonebased motivational interviewing intervention has positive effects on psoriasis severity and self-management: a randomized controlled trial. British Journal of Dermatology, 171(6), 1458-1469.
Littleton, H. L., Axom, D., & Pury, C. L. S. (2005). Developmental of the body image concern inventory. Behaviour Research and Therapy, 43(2), 229-241.
Maddock, A., Hevey, D., Dalton, P., & Kirby, B. A. (2019). Randomized trial of mindfulness-based cognitive therapy with psoriasis patients. Mindfulness, 10, 2606–2619.
Maier, W., Buller, R., Philip, M., & Heuser, I. (1998). The Hamilton Anxiety Scale: reliability, validity and sensitivity to change in anxiety and depressive disorders. Journal of Affect Disorder, 14(1), 61-68.
Neerackal, R.J., Abdul Latheef, E.N., Sukumarakurup, S., & Jafferany, M. (In press). Relaxation therapy in the management of psoriasis. Dermatology Therapy.
Nolen-Hoeksema, S., Wisco, B. E., & Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking rumination. Perspectives on Psychological Science, 3(5), 400-424.
Nordahl, H., & Wells, A. (2018). Metacognitive therapy for social anxiety disorder: An A-B replication series across social anxiety subtypes. Frontiers in Psychology, 9, 540.
Norman, N., & Morina, N. (2018). The efficacy of metacognitive therapy: A systematic review and meta-analysis. Frontiers in Psychology, 9, 2211.
Perera, A. (2017). Psychological factors in psoriasis management. New Zealand Medical Student Journal, 24, 23-26.
Pfohler, C., Muller, C. S, & Vogt, T. (2013). Psoriasis vulgaris and psoriasis pustulosa– epidemiology, quality of life, comorbidities and treatment. Current Rheumatology Reviews, 9(1), 2-7.
Picardi, A., Abeni, D., Renzi C., et al. (2013). Treatment outcome and incidence of psychiatric disorders in dermatologic out-patients. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 17(2), 155–159.
Sahi, F. M., Masood, A., Danawar, N. A., Mekaiel, A., & Malik, B. H. (2020). Association between psoriasis and depression: A traditional review. Cureus, 12(8), e9708.
Schlosser, R. J., Gage, S. E., Kohli, P., & Soler, Z. M. (2016). Burden of illness: A systematic review of depression in chronic rhinosinusitis. American Journal of Rhinology & Allergy, 30(4), 250-256.
Sijercic, I., Ennis, N., & Monson, C.M. (2020). A systematic review of cognitive and behavioral treatments for individuals with psoriasis. Journal of Dermatological Treatment; 31(6), 631-638.
Wan, M. T., Shin, D. B., Hubbard, R. A, Noe, M. H., Mehta, N. N., & Gelfand J. M. (2018). Psoriasis and the risk of diabetes: a prospective population-based cohort study. Journal of The American Academy of Dermatology, 78(2), 315-322.
Watkins, E. R. (2008). Constructive and unconstructive repetitive thought. Psychological Bulletin, 134(2), 163-206.
Wells, A. (2000). Emotional disorder and metacognition Innovative cognitive therapy. Chic Hester: Wiley.
Wells, A. (2011). Metacognitive therapy for anxiety and depression. New York: The Guilford Press.
Wells, A., & Sembi, S. (2004). Metacognitive therapy for PTSD:a preliminary investigation of a new brief treatment. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 35(4), 307-318.
Wells, A., Welford, M., Fraser, J., King, P., Mendel, E., & Wisely, J. (2008) Chronic treated with metacognitive therapy: An open trial. Cognitive and Behavioral Practice, 15(2), 85-92.
WHO. (2016). Global report on psoriasis. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/204417.
Williams, H. C. (2014). Evidence-Based Dermatology. Oxford: John Wiley & Sons, Ltd.
Yang, Y. W., Keller, J. J., & Lin, H. C. (2011). Medical comorbidity associated with psoriasis in adults: a population-based study. British Journal of Dermatology, 165(5), 1037-1043.
Zeng, J., Luo, S., Huang, Y., & Lu, Q. (2017). Critical role of environmental factors in the pathogenesis of psoriasis. Journal of Dermatology, 44(8), 863-872