مقایسه اثربخشی آموزش اتوژنیک و آموزش نظم‌دهی عاطفه بر تنظیم شناختی هیجان زنان مبتلا به کمردرد مزمن

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.30473/hpj.2022.55202.4950

چکیده

مقدمه: کمردرد مزمن وضعیت پیچیده­ای است که عوامل روانشناختی در آن دخیل هستند و فرد را مستعد مزمن شدن ناتوانی ناشی از آن و عدم پاسخ­دهی به درمان­های معمول می­کنند. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش اتوژنیک و آموزش نظم­دهی عاطفه بر تنظیم شناختی هیجان زنان مبتلا به کمردرد مزمن بود. روش: پژوهش از نوع طرح­های نیمه‌آزمایشی با پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه کنترل است. از بین 60 نفر از بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک درد که مایل به شرکت در پژوهش بودند؛ تعداد 33 نفر به روش نمونه­گیری در دسترس، انتخاب و به‌طور تصادفی در 3 گروه 11 نفره جایگزین شدند. ابزارهای به‌کاررفته در این پژوهش شامل بسته کامل آموزش نظم­دهی عاطفه (ART) و بسته آموزش اتوژنیک (AT) و همچنین پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) بود. یافته‌ها: نتایج پژوهش حاکی از کاهش نمرات تنظیم شناختی هیجان منفی و زیرمقیاس­های آن (سرزنش خود و دیگران، نشخـوار فکـری، فاجـعه­آمیز کردن و پذیرش) در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن بود. نتیجه‌گیری: به نظر می­رسد هر دو مداخله ART و AT از طریق مکانیزم­های یکسانی با ایجاد تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بدن توانسته­اند باعث نظم­دهی هیجان­های منفی در افراد مبتلا به کمردرد شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of effectiveness of Autogenic Training and Affect Regulation Training on Cognitive Emotion Regulation of Women with Chronic Low Back Pain

نویسنده [English]

  • M Agah heris
Associate Professor, Payam-e-Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: chronic low back pain is a complicated situation in which psychological factors are involved and it predisposed a person to chronic disability and failure respond to common treatments. The aim of this study was comparison of effectiveness of Autogenic Training and Affect Regulation Training on cognitive emotion regulation of women with chronic low back pain. Method: The research method was quasi experimental with pretest, posttest with control groups. 60 females with chronic low back pain who run to pain clinic, those are desired to participate to this research, 33 were selected by convenience sampling method and randomly divided into three groups of 11 each. The instruments of research were including the complete package of ART and AT and Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. Findings: The result showed reduction of cognitive emotion regulation scale, and its subscales (self and other blame, rumination, catastrophizing, acceptance). Conclusion: Both intervention seem to be effective by making physiological and biochemical changes in body through the same mechanisms that leads negative emotions regulation in patients with chronic low back pain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autogenic training
  • Affect Regulation Training
  • Cognitive Emotion Regulation
  • chronic low back pain
ابراهیمی ز، اسدی­مجره س، اکبری ب، نادری­نبی ب. (1396). نقش آلکسی تیمیا و بدتنظیمی هیجان در کیفیت زندگی مبتلایان به درد مزمن. فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، 1(8): 1-11.
 بهرامی­راد م، رافضی ز. (1397). پیش­بینی پذیرش درد، بر اساس استرس ادراک­شده و راهبردهای مقابله­ای در افراد مبتلا به بیماری آرتریت روماتوئید. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت، 4(28) چهارم: 151-166.
رفیعی س، سهرابی ف، شمس ج، فروغی ع.الف. (1391). اثربخشی درمان شناختی رفتاری در بیماران مبتلا به درد اسکلتی عضلانی مزمن. مجله علوم پزشکی دانشگاه جهرم، 2(10): 73-82.
قلی­زاده­صفار، ب. (1374). در ترجمه توصیه­های یک پزشک در مورد کمردرد. گلیکستین، م(مؤلف). چاپ دوم، تهران، انتشارات رستمخانی.
صادقی، ش. نورگستر، س. علی­بیگی، ن. بیداری، ع. (1384). تفاوت­های دموگرافیک بین کارگران دارای کمردرد و بدون کمردرد مزمن شغلی در یک کارخانه فولادسازی. مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران/ انجمن جراحان ارتوپدی ایران،2(4): 143-148.
حسینی الف، خرمایی ف، عصارزادگان ف، سامی الف، تقوی م.ر، محمدی ن. (1394). مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به سردرد میگرنی، سردرد تنشی و افراد بهنجار. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت،3(15): 37-48.
مصطفائی ع، زارع ح، علی­پور الف، فرزاد و. (1397). مقایسه اثربخشی مداخله شناختی مبتنی بر مدل فرانظری و فراشناخت درمانی بر میزان درد و درآمیختگی افکار در بیماران مبتلا به درد مزمن. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت، 1(25): 35-55.
 
Ajimsha M.S, Majeed N.A, Chinnavan E, Thulasyammal R.P. (2014). Effectiveness of Autogenic Training inimproving motor performances in Parkinson’s disease. Complementary Therapies in Medicine, 22, 419-425.
Altug, F., Unal, A., Kilavuz, G., Kavlak, E., Citisli, V., & Cavlak, U. (2016). Investigation of the relationship between kinesiophobia, physical activity level and quality of life in patients with chronic low back pain. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 29(3), 527-531.
Avazeh A, Hajiesmaeili M, Vahedian-Azimi A, Naderi A, Madani S, Jafarabadi M. (2015). Effect of progressive muscle relaxation on patient’s lifestyle with myocardial infarction: a double-blinded randomized controlled clinical trial. J Knowledge and Health, 10(3): 1-8. doi: 10.22100/jkh.v10i3.635.
Bair, M.J., Robinson, R.L., Katon, W, Kroenke,K. (2003). Depression and pain comorbidity: a literature review, Arch. Intern. Med, 163 (2003) 2433–2445.
Bair, M.J., Wu, J, Damush, T.M., Sutherland, J.M., Kroenke, K. (2008). Association of depression and anxiety alone and in combination with chronic musculoskeletal pain in primary care patients. Psychosom Med. 70 (2008) 890–897.
Berking M, Whitley B. (2014). Affect Regulation Training (ART): A practitioner’s manual. Springer New York Heidelberg Dordrecht London. DOI 10.1007/978-1-4939-1022-9. ISBN 978-1-4939-1022-9 (eBook). ISBN 978-1-4939-1021-2.
Berking, M., & Lucas, C.A. (2015). The Affect Regulation Training (ART): a transdiagnostic approach to the prevention and treatment of mental disorders. Current Opinion in Psychology, 3:64–69.
Boersma, K., Linton, S.J. (2006). Psychological processes underlying the development of a chronic pain problem: a prospective study of the relationship between profiles of psychological variables in the fearavoidance model and disability. Clin. J. Pain. 22 (2), 160–166.
Burton AK. (2005). How to prevent low back pain. Best Pract Res Clin Rheumatol, 19: 541–55.
Campbell P, Bishop A, Dunn KM, Main CJ, Thomas E, Foster NE. (2013). Conceptual overlap of psychological constructs in low back pain. Pain, 154: 1783–91.
Carrnthers M. (1984a). Health promotion by mental and physical training. British Journal Holistic Medicine, 1(2): 142-147.
Chiang L.C., Ma W.F., Huang J.L., Tseng L.F., Hsueh, K.C. (2009). Effect of relaxation breathing training on anxiety and asthma signs/symptoms of children with moderate-to-severe asthma: a randomized controlled trial. Int J Nur Stud, 46(8), 1061-1070.
Chojnacka-Szawłowska G., Kloc W., Zdun-Ryzewska A., Basinski K., Majkowicz M., Leppert W., Kurlandt P., Libionka W. (In Press). Impact of Different Illness Perceptions and Emotions Associated with Chronic Back Pain on Anxiety and Depression in Patients Qualified for Surgery. Pain Management Nursing.
Correll D.J. (2007). chapter 18 - The Measurement of Pain: Objectifying the Subjective. Pain Management, (1), 197-211.
Dehkordi AH, Heydarnejad S. (2010). Effect of relaxation on the level of nursing internship students' stress. J Hainan Med College, 16(1): 20-2.
Ebert D, Christ O, Berking M. (2013). Entwicklung und Validierung eines Fragebogens zur emotionsspezifischen Selbsteinscha¨tzung emotionaler Kompetenzen (SEK-ES) [Development and validation of a self-report instrument for the assessment of emotion-specific regulation skills]. Diagnostica, 59:17-32 (IF: 0.91).
Farin, E. (2015). The reciprocal effect of pain catastrophizing and satisfaction with participation in the multidisciplinary treatment of patients with chronic back pain. Health and Quality of Life Outcomes, 13(1), 163.
Garnefski, N., Kraaij, V. & Spinhoven, P. (2002) CERQ: Manual for the use of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. Datec, Leiderdorp, The Netherlands
Garnefski, N., Kraaij, V. & Spinhoven, P.h. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and depression. Personality and Individual Differences, 30, 1311-1327.
Gatchel, R.J., Polatin, P.B., Mayer, T.G. (1995). The dominant role of psychosocial risk factors in the development of chronic low back pain disability, Spine (Phila Pa 1976) 20 (1995) 2702–2709.
Gilam G., Gross J.J., Wager T.D., Keefe F.J., and Mackey S.C. (2020). What Is the Relationship between Pain and Emotion? Bridging Constructs and Communities. Neuron, 107, 1-5. https://doi.org/10. 1016/j.neuron.2020.05.024.
Goldbeck L. Schmid K. (2003). Effectiveness of Autogenic Relaxation Training on Children and Adolescents with Behavioral and Emotional Problems. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. DOI: 10.1097/01.CHI. 0000070244.24125.
Gollagher RM, Moore P, Chernoff I. (1995). The reliability of depression diagnosis in chronic low back pain. General hospital psychiatry, 17: 399-413.
Goto F, Tsutsumi T, Kabeya M, Ogava K. (2012). Outcomes of autogenic training for patients with chronic subjective dizziness. Journal of Psychosomatic Research, 72 (2012) 410–411.
Hartvigsen J, Hancock J.M, Kongsted A, Louw Q, et al. (2018). What low back pain is and why we need to pay attention. Published Online March 21, http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30480-X.
Heyduck, K., Meffert, C., & Glattacker, M. (2014). Illness and treatment perceptions of patients with chronic low back pain: Characteristics and relation to individual, disease and interaction variables. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 21(3), 267-281.
Hodgkiss A. (1997). Rediscovering the psychopathology of chronic pain. J Psychosom Res, 42: 221-4.
Hong J, Reed C, Novick D, Happich M. (2012). Costs associated with treatment of chronic low back pain: An analysis of the UK General Practice Research Database. Spine, 38:75-82.
Hoy D, Bain C, Williams G, March L, Brooks P, Blyth F, et al. (2012). A systematic review of the global prevalence of low back pain. Arthritis Rheum, 64(6): 2028-37.
Kanji N, Ernst E. (2000). Autogenic training for stress and anxiety: a systematic review. Complementary Therapies in Medicine 8, 106–110.
Kayhan, F., Albayrak Gezer, _I., Kayhan, A., Kitis, S., & G€olen, M. (2016). Mood and anxiety disorders in patients with chronic low back and neck pain caused by disc herniation. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 20(1), 19-23.
Kelley JE, Lumley MA, Leisen JCC. (1997). Health effects of emotional disclosure in rheumatoid arthritis patients. Health Psychol, 16:331–40.
Kermani K. (1987). Stress emotions, Autogenic Training and AIDS: a holistic approach to the management of HIV infected individuals. Holistic Medicine, 2:203-215.
Kessler RC, Chiu WT, Demler O, et al. (2005). Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication.Arch Gen Psychiatry, 62(6): 617-27.
Lim SJ & Kim Ch. (2014). Effects of Autogenic Training on Stress Response and Heart Rate Variability in Nursing Students. Asian Nursing Research, 8, 286-292.
Linton, S.J. (2000). A review of psychological risk factors in back and neck pain, Spine (Phila Pa 1976) 25, 1148–1156.
Maniadakis N, Gray A. (2000). The economic burden of back pain in the UK. Pain, 84:95–103.
March L, Smith EUR, Hoy DG, Cross RJ, Sanchez-Riera L, Blyth F, Buchbinder R, Vos T, Woolf A. (2014). Burden of disability due to musculoskeletal (MSK) disorders. Best Pract Res Clin Rheumatol; 28:353- 66.
Mercado, A.C., Carroll, L.J., Cassidy, J.D., Cote, P. (2005). Passive coping is a risk factor for disabling neck or low back pain. Pain 117 (1–2), 51–57.
Nash, J. M., Williams, D.M., Nicholson, R., Trask, P.C. (2006). The contribution of pain-related anxiety to disability from headache. Behavior Mediseance, 29(1), 61-7.
O'Donovan B. (1989). Autogenic Training in organic illness: a handbook for therapists. O'Donovan, self-published, UK.
Peters, M.L., Vlaeyen, J.W., Weber, W.E. (2005). The joint contribution of physical pathology, pain-related fear and catastrophizing to chronic back pain disability. Pain 113, 45–50.
Pinheiroa, M.B., Morosoli, J.J., Colodro-Conde, L., Ferreira, P.H., Ordoñana, J.R. (2018). Genetic and environmental influences to low back pain and symptoms of depression and anxiety: A population-based twin study. Journal of Psychosomatic Research, 105, 92–98.
Rhee JH. (2006). Is Korea burning out-the autogenic training as the proper solution. Korean J Stress Res, 14(2):139–150. http://www.dbpia .co.kr/ Journal/ArticleDetail/ NODE02025105.
Rudy TE, Weiner DK, Lieber SJ, Slaboda J, Boston JR. (2007). The impact of chronic low back pain on older adults: a comparative study of patients and controls. Pain, 131:293-301.
Russell S. L, Haynos A.F, Crow S.J, and Fruzzetti A.E. (2017). An Experimental Analysis of the Affect Regulation Model of Binge Eating. Appetite, 1, 110: 44–50.
Sadigh MR. (2001). Autogenic Training) A Mind-Body Approach to the Treatment Fibromyalgia and Chronic Pain Syndrome). The Haworth Medical Press, an imprint of The Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, NY 13904-1580.
Sadigh MR. (2012). Autogenic Training) A Mind-Body Approach to the Treatment of Chronic Pain Syndrome and stress related disorders). 2nd ed. McFarland health topics series. [Elaine A. Moore, series editor], ISBN 978-0-7864-7073-0.
Sadigh MR. (2019). Autogenic Training) A Mind-Body Approach to the Treatment of Chronic Pain Syndrome and stress related disorders). McFarland; 3 edition (July 29, 2019). ISBN-10: 1476677514. ISBN-13: 978-1476677514.
Sakai, Y., Matsui, H., Ito, S., Hida, T., Ito, K., Koshimizu, H., Harada, A. (2017). Sarcopenia in elderly patients with chronic low back pain. Osteoporos Sarcopenia, 3: 195–200.
Sang-Dol K., Hee-Seung K. (2005). Effects of a relaxation breathing exercise on fatiguein haemopoietic stem cell transplantation patients. Journal of Clinical Nursing, 14(1), 51–55.
Sanzarello, I., Merlini, L., Rosa, M. A., Perrone, M., Frugiuele, J., Borghi, R., & Faldini, C. (2016). Central sensitization in chronic low back pain: A narrative review. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 29(4), 625-633.
Seekatz, B., Meng, K., Bengel, J., & Faller, H. (2016). Is there a role of depressive symptoms in the fear-avoidance model? A structural equation approach. Psychology, Health & Medicine, 21(6), 663-674.
Setchell, J., Costa, N., Ferreira, M., Makovey, J., Nielsen, M., & Hodges, P. W. (2017). Individuals’ explanations for their persistent or recurrent low back pain: A cross-sectional survey. BMC Musculoskeletal Disorders, 18(1), 466.
Seo E, Hong E, Choi J, Kim Y, Brandt C, Im S. (2018). Effectiveness of autogenic training on headache: A systematic review. Complementary Therapies in Medicine 39: 62–67.
Shultz JH, Luthe W. (1959). Autogenic training: a psychophysiologic approach in psychotherapy. New York: Grune & Stratton, Inc.
Spinhoven P, Linssen ACG, Van Dyck R, Zitman FG. (1992). Autogenic Training and Self-Hypnosis in the Control of Tension Headache. General Hospital Psychiatry 14, 408-415.
Stetter F, Kupper S.  (2002). Autogenic training: a meta-analysisof clinical outcome studies. Appl Psychophysiol Biofeedback, 27(1):45—98.
Thron BE. (2004). Cognitive therapy for chronic pain: step by step guide. NewYork: uilford Press, 21-165.
van Middendorp H, Geenen R, Sorbi MJ, Hox JJ, Vingerhoets AJ, van Doornen LJ, et al. (2005a). Gender differences in emotion regulation and relationships with perceived health in patients with rheumatoid arthritis. Women Health, 42:75–97.
van Middendorp H, Geenen R, Sorbi MJ, Hox JJ, Vingerhoets AJ, van Doornen LJ, et al. (2005b). Styles of emotion regulation and their associations with perceived health in patients with rheumatoid arthritis. Ann Behav Med, 30:44–53.
Varvogli, L., Darviri, C. (2011). Stress Management Techniques: evidence-based procedures that reduce stress and promote health. Health Science Journal, 5(2):74-89.
Veiga G, Rodriguesa A.D, Lamy E, Guiosed M, Pereira C, Marmeleira J. (2019). The effects of a relaxation intervention on nurses' psychological and physiological stress indicators: A pilot study. Complementary Therapies in Clinical Practice, 35: 265-271.
Waters, S. J., Strauman, T. J., McKee, D. C., Campbell, L. C., Shelby, R. A., Dixon, K. E., Fras, A. M., & Keefe, F. J. (2016). Self-system therapy for distress associated with persistent low back pain: A randomized clinical trial. Psychotherapy Research, 26(4), 472-483.
Weiner DK, Haggerty CL, Kritchevsky SB, Harris T, Simonsick EM, Nevitt M, et al. (2003). How does low back pain impact physical function in independent, wellfunctioning older adults? Evidence from the Health ABC Cohort and implications for the future. Pain Med, 4:311-20.
Yip YB. (2001). A study of work stress, patient handling activities and the risk of low back pain among nurses in Hong Kong. Journal of Advanced Nursing, 36(6): 794-804.