مقایسه تنظیم خلق منفی، رفتار شخصی و شیوه زندگی در بیماران سرطانی، قلبی و افراد عادی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران.

10.30473/hpj.2022.59415.5251

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف مقایسه تنظیم خلق منفی، رفتار شخصی و شیوه زندگی در بیماران سرطانی، قلبی و عادی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و علی- مقایسه‌ای است. روش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران سرطانی و قلبی مراجعه‌کننده به مراکز درمانی سطح شهر ارومیه در 3 ماهه اول سال ۱۳۹۷ بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 75 نفر از بیماران سرطانی، 75 نفر بیمار قلبی و همچنین 75 نفر افراد عادی، به‌عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تنظیم خلق منفی کاتانزار و میرنز (۱۹۹۰)، پرسشنامه شیوه زندگی پندر (2008) و پرسشنامه رفتار شخصی کولینز و همکاران (۱۹۷۳) بود. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس یک‌راهه استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد در تنظیم خلق منفی، رفتار شخصی و شیوه زندگی بین بیماران قلبی و افراد عادی با بیماران سرطانی تفاوت معنی‌دار وجود دارد (01/0>p). همچنین بین تنظیم خلق منفی، رفتار شخصی و شیوه زندگی بیماران قلبی و افراد عادی تفاوت معنی‌دار وجود ندارد (01/0<p). نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان گفت که بیماران سرطانی نسبت به بیماران قلبی و افراد عادی مشکلات بیشتری در تنظیم خلق منفی، رفتار شخصی و شیوه زندگی تجربه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Negative Mood Regulation, Personal Behavior and Life Style in Cancer Patients, Heart Patients and Normal People

نویسندگان [English]

  • Ali Afshari 1
  • Ahmad Esmaili Koraneh 2
1 Associate Professor, Department of Psychology, University of Maragheh, Maragheh, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, University of Maragheh, Maragheh, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to compare negative mood regulation, personal behavior and lifestyle in cancer patients, heart and normal patients. Method: This is a causal-comparative study. The statistical population of the study included all cancer patients who referred to medical centers of Urmia city during the first 3 months of 2018. 75 cancer patients, 75 heart patients and 75 normal people were selected through the available sampling method. responded to Negative Settlement Questionnaires for Katanazar and Mirens (1990), Pender's Lifestyle Life Questionnaire, and Personal Inventory of Collins and Associates (1973). The data were analyzed using by ANOVA analysis method. Findings: The results of ANOVA analysis showed that there was a significant difference between the groups of cardiac patients and normal people with cancer patients of negative mood regulation, personal behavior and life style (p<0.01). Also, there was no significant difference between negative mood regulation, personal behavior and lifestyle of cardiac patients and normal people (p<0.01). Conclusion: The results showed that cancer patients experience more problems in regulating negative mood, personal behavior and lifestyle than cardiac patients and normal people.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Negative Mood Regulation
  • Personal Behavior
  • Lifestyle
  • cancer patients
  • cardiac patients
اکبری، م؛ محمود علیلو، م و اصلان‌آبادی، ن. (1387). بررسی تأثیر هیجان‌های منفی، بازداری اجتماعی و نقش عامل جنسیت در بروز بیماری کرونری قلبی. مطالعات روانشناختی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا. ۴ (1). 25-32.
امیری، س؛ قره ویسی، س و قاسمی قشلاق، مهسا. (1395). تأثیر القای هیجان مثبت و منفی بر ضربان قلب و فشارخون بیماران مزمن سرطانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. ۲۴ (۶)، ۴۴۹-۴۵۹.
امین‌آبادی، ز؛ خداپناهی، م ک؛ دهقانی، م. (1390) بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی. مجله علوم رفتاری، 5 (4)، 366- 372.
بالجانی، ا؛ رحیمی، ژا؛ امانپور ، ال؛ سلیمی، ص و پرخاشجو، م. (1390). تأثیر مداخلات پرستاری در ارتقای خودکارآمدی و کاهش عوامل خطر عروقی در بیماران قلبی عروقی. مجله حیات. ۱۷ (۱): ۴۵-۵۴.
بشارت، م ع. (1386). شخصیت و سبکهای مقابله با استرس. فصلنامه پژوهش‌های نوین روان‌شناختی. 2(7)، 25-49.
بشارت، م ع؛ کرمی، س و اژه‌ای، ج. (1389). مقایسه ویژگی‌های شخصیتی کمالگرایی و مهارگری در دانش‌آموزان مدارس تیزهوش و عادی. فصلنامه کودکان استثنایی. 35، 65-80.
بهرامی، ب؛ بهرامی، ع؛ مشهدی، ع و کارشکی، ح. (1394). نقش راهکارهای کنترل شناختی هیجان در کیفیت زندگی بیماران سرطانی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 58(2)، 96-105.
سبتام، م. (1396). مقایسه ابعاد شخصیت، تنظیم هیجان و سبک‌های مقابله‌ای در زوجین با عاطفه مثبت و منفی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد لاهیجان.
سجادیان، ا ال؛ حقیقت، ش؛ منتظری، ع؛ کاظم نژاد، ا و علوی فیلی ا. (1390). سازگاری در بیماران مبتلا به سرطان پستان قبل و بعد از درمان. فصلنامه علمی پژوهشی بیماری‌های پستان ایران. 4(3)، ۵۲-۵۸.
عباسپور، پ؛ اسمعیلی، ا. (1394). مقایسه سرسختی روانی، الگوی رفتاری تیپ A و تیپ شخصیتی D در بیماران سرطانی و قلبی و افراد عادی شهر ارومیه، سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی.
عیسی زادگان، ع؛ آقایان زاده، ه و شیخی، س. (1394). مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، خوشبینی و رضایت از زندگی در بین افراد مبتلا به بیماریهای قلبی عروقی و گوارشی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 13(5).440-450.
قیاسوند، م و قربانی، م. (1393). مقایسه نظم جویی شناختی هیجانی و خلق منفی بین افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد سالم، دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری، تهران، موسسه اطلاع‌رسانی نارکیش.
کردستانی، د؛ قمری، ق. (1396). مقایسه تاب‌آوری، سبک زندگی و کیفیت زندگی در بین بیماران قلبی عروقی و افراد سالم. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، 19(5)، 71-81.
محمدی، م؛ معماری، ا ال؛ شبان، م؛ مهران، عب؛ یاوری، پ و سالاریفر، م. (1389). مقایسه تأثیر دو روش آموزش رایانهای و چهره به چهره بر تبعیت از رژیم غذایی بیماران پس از سکته قلبی. فصلنامه حیات. 16(3 و 4)، 77-85.
نریمانی، م؛ پرزور، پ و بشرپور، س. (1394). مقایسه تنظیم خلق منفی و بیانگری هیجانی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص. مجله ناتوانی‌های یادگیری. 16، 125-141.
 
Chaudhry, SI., McAvay, G., Chen, S., Whitson, H., Newman, AB., Krumholz, HM, et al. (2013). Risk factors for hospital admission among older persons with newly diagnosed heart failure: findings from the Cardiovascular Health Study. Journal of the American College of Cardiology.61(6):635-42.
Chin, T., Tan, SH., Lim, SE., Lau, WP., Yong, SW., Wong, SC. (2005). Acceptance, motivators and barriers in attending breast cancer genetic counseling in Asians, Cancer detec pre. 29, (5), 412 _ 418.
Collins, B. E., Martin, J. C., Ashmore, R. D., & Ross, L. (1973). "Somatic dimensions of internal-external metaphor in theories of personality". Journal of Personality, 41, 472492. Fahlman.
Denollet J. (2005). DS14: standard assessment of negative affectivity, social inhibition, and Type D personality. Psychism Med; 67: 89-97.
Drwel, J. (2008). The relationship of negative mood regulation expectancies with rumination and distraction. psychological Reports, 102(3), 709 _ 717.
Fowkes, FGR., Rudan, D., Rudan, I., Aboyans, V., Denenberg, JO., McDermott, MM. (2013). Comparison of global estimates of prevalence and risk factors for peripheral artery disease in 2000 and 2010: a systematic review and analysis. The Lancet. 382(9901):1329-40.
Fredrilsson, M. (2004). Hostility and sex differences in the magnitude, intensity and expression in patients with coronary heart disease. International Journal psychophysiology .60: 274-93.
Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26(1), 41–54.
Gulliksson, M., Burell, G., Vessby, B., Lundin, L., Toss, H., Svärdsudd, K. (2011). Randomized controlled trial of cognitive behavioral therapy vs standard treatment to prevent recurrent cardiovascular events in patients with coronary heart disease: Secondary Prevention in Uppsala Primary Health Care project (SUPRIM). Archives of Internal Medicine. 171(2):134-40.
Jensen, MP., Moore, MR., Bockow, TB. (2011). Psychosocial factors and adjustment to chronic pain in persons with physical disorders: a systematic review. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 92, 146 – 160.
Joanne, k. (2000). Community health promotion challenges for practice. Bailliere Tindall first edition. 9, (11).
Lee JA., Kim, SY., Kim, Y., Oh, J., Kim, HJ., Jo, DY., Kwon, TG., Park, JH. (2013). Comparison of Health-related Quality of Life Between Cancer Survivors Treated in Designated Cancer Centers and the General Public in Korea. Japanese Journal of Clinical Oncology. 44, 2, 1, 141–152.
Lock, CA., Lecouturier, J., Mason, JM., Dickinson, HO. (2006). Lifestyle interventions to prevent osteoporotic fractures: a systematic review. Osteoporosis international. 17(1):20-8.
Lukkarinen, H., Hentinen, M. (2006). Treatments of coronary artery disease improve quality of life in the long term. Nursing research.55(1):26-33.
Lyvers, M., Thorberg, FA., Dobie, A., Huang, J., & Reginald, p. (2008). Mood and Interpersonal Functioning in smokers. Journal of substance Use. 13, (5), 308 _ 318.
Mayer, J. D. & Salovey, P. (1997). "What is emotional intelligence?", Educational Implication, Network: Basic book. 3-31.
Pender N. (2008). Health promotion in nursing practice 3rd edition. Stamford, CT: Appleton & Lange.
Stemmler, G. (2003). Methodological considerations in the psychological study of emotion. In Davidson, RJ., Scherer, KR., Golsmith,H. (Eds) handbook of effective sciences. Oxford university press New York. 225 _ 255.
Stürmer, T., Hasselbach, P., and Amelang, M. (2006). Personality, lifestyle, and risk of cardiovascular disease and cancer: follow-up of population-based cohort. BMJ. 10; 332(7554): 1359.
Vahedian Azimi, A., Alhani, F., Ahmadi, F., Kazemnejad, A. (2010). Effect of family-centered empowerment model on the life style of myocardial infarction patients. Iran J Crit Care Nurs.2(4):1-2.
Vijayvergia, N., Crystal Denlinger, S. (2015). Lifestyle Factors in Cancer Survivorship: Where We Are and Where We Are Headed. Department of Medical Oncology, Fox Chase Cancer Center, 333 Cotman Ave, Philadelphia, PA 19111, USA; 5, 243-263.
Weinbreg RA, Komaroff AL. (2008). Your lifestyle, your genes, and cancer. News Week .151(26): 40-3.