با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه ازاد اسلامی همدان

2 گروه روان شناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی مصاحبه انگیزشی و طرحواره درمانی تلفیقی با مصاحبه انگیزشی و بر کاهش افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه بود. روش: روش پژوهش حاضر نوع نیمه آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش حاضر، بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه مراجعه‌کننده به بخش دیالیز بیمارستان بعثت همدان در سال 1394 بودند. نمونه پژوهش 45 بیمار بودند که به شیوه در دسترس انتخاب و با تخصیص تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند. بیماران گروه‌های آزمایش مداخلات مربوطه را به مدت 10 جلسه، به‌صورت فردی دریافت نمودند. داده‌های به‌دست‌آمده از مقیاس (HADS)، با آزمون‌های آماری تحلیل کواریانس تک متغیره و چند متغیره مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد بین میانگین نمرات افسردگی و اضطراب گروه‌های آزمایش و کنترل تفاوت معنی‌داری مشاهده می‌شود (01/0 P<). نتایج آزمون بن فرونی نشان داد بین میانگین نمرات افسردگی و اضطراب گروه‌های آزمایش و کنترل تفاوت معنی‌داری مشاهده می‌شود (01/0< P)؛ اما بین میانگین نمرات افسردگی و اضطراب گروه‌های آزمایش تفاوت معنی‌داری مشاهده نمی‌شود    (01/0 P>). نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، پیشنهاد می‌گردد روانشناسان و متخصصان سلامت از این دو روش درمانی برای کاهش افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of motivational interviewing and schema therapy combined with motivational interviewing on reducing depression and anxiety in patients with Chroni Renal

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Rostami Amin 1
  • Mohammad Reza Zoghi Paydar 2

1 M. A. in clinical psychology, Islamic Azad University of Hamedan

2 Department of Psychology, Faculty of Economic and Social Science, Bu-Ali Sina University, hamedan, Iran

چکیده [English]

Objective: The purpose of the current study was to compare the effectiveness of motivational interviewing and schema therapy combined with motivational interviewing on reducing depression and anxiety in patients with Chronic Renal Failure. Method: The present research was semi-experimental in which a pretest-posttest with control group design was used. The research population included all the people with chronic renal failure referring to the Besat Hospital in Hamedan in 2015. The study sample included 45 patients who
were selected by available sampling method and, then, were
assigned into two experiment groups and one control group
through random assignment method. Patients in the experimental groups have received appropriate interventions for 10 sessions individually. The data achieved by (HADS) were analyzed through statistical tests of ANCOVA and MANCOVA. Findings: The results of multivariate analysis of covariance test show that there is a significant difference between the mean scores of depression and anxiety in the experimental and control groups (P<0.01). The results of Bonferroni test shows that there is meaningful difference between the mean scores of depression and anxiety in the experimental and control groups (P<0/01). But there is no significant difference between the mean scores of depression and anxiety in the experimental groups (P>0/01). Conclusion: Based on the obtained results, psychologists and health practitioners are suggested to use these two therapeutic models for reducing the depression and anxiety of patients with chronic renal failure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chronic Renal failure
  • Motivational Interviewing Schema therapy combined with Motivational Interviewing
  • depression
  • anxiety
اکوچکیان، شهلا؛ ابراهیمی، امراله و سموعی، راحله (1380). رابطه استرس حاصل از دیالیز با وضعیت و ویژگی‌های روانی در بیماران کلیوی دیالیز شونده مرکز پزشکی نور اصفهان. نشریه پژوهش در علوم پزشکی،6 و 4، 306-303
باقریان، رضا؛ خیرآبادی، غلامرضا؛ مراثی، محمدرضا و قانعی‌فر، سار. (1398). رابطه خصوصیات شخصیتی، اضطراب، افسردگی و استرس با وضعیت خودمراقبتی در بیماران همودیالیزی. نشریه علمی روانشناسی سلامت. 8(30)، 156-145.
ربانی پارسا، محمدجواد. مشهدی، علی و بیگدلی، ایمان الله، (1397). اثربخشی مصاحبه‌ی انگیزشی به شیوه‌ی گروهی، بر کاهش خوردن هیجانی و کاهش اضطراب در افراد چاق: نقش تعدیل‌گر تکانشگری. نشریه علمی روانشناسی سلامت. 7(26)، 61-44.
صدوقی، زهره؛ آگیلار- وفایی، مریم؛ رسول‌زاده طباطبایی، سیدکاظم و اصفهانیان، نامیه (1387). تحلیل عاملی نسخه کوتاه پرسش‌نامه طرحواره یانگ در نمونه غیربالینی ایرانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 14 و 2، 219 - 214.
علی دوست قهفرخی، فرشته؛ مکوند حسینی، شاهرخ؛ کیان ارثی، فرحناز و مومنی، علی (1394). اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر افسردگی و امیدواری بیماران همودیالیزی بیمارستان ‌هاجر شهرکرد در سال 1392. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،17 (4)، 24-17.
نویدیان، علی و پور شریفی، حمید (1390). مصاحبه انگیزشی: راهنمای عملی مصاحبه انگیزشی گروهی. مشهد: سخن‌گستر.
کاویانی، حسین؛ صیفوریان، حسین؛ شریفی، ونداد. و ابراهیم‌خانی، نرگس، (1387). پایایی و روایی مقیاس بیمارستانی اضطراب و افسردگی (HADS): بیماران افسرده و اضطرابی ایرانی.67(5)، 385-379.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5). American Psychiatric Pub.
Arkowitz, H., & Westra, H. A. (2004). Integratingmotivational interviewing and cognitive behavioral therapy in the treatment of depression and anxiety. Journal of Cognitive Psychotherapy18(4), 337-350.
Arkowitz, H., Miller, W. R., & Rollnick,S. (Eds.). (2017). Motivational interviewing in the treatment of psychological problems. Guilford Publications.
Burton, H. J., Kline, S. A., Lindsay, R. M., & Heidenheim, A. P. (1986). The relationship of depression to survival in chronic renal failure. Psychosomatic medicine48(3), 261-269.
Centers for Disease Control and Prevention. (2010). National chronic kidney disease fact sheet: general information and national estimates on chronic kidney disease in the United States, 2010. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention.
Choi, N.G., Sullivan, J.E., DiNitto, D.M., & Kunik, M.E. (2019). Health care utilization among adults with CKD and psychological distress. Kidney Medicine, 1(4),162-170.
Chen, C. K., Tsai, Y. C., Hsu, H. J., Wu, I. W., Sun, C. Y., Chou, C. C., & Wang, L. J. (2010). Depression and suicide risk in hemodialysis patients with chronic renal failure. Psychosomatics, 51(6), 528-528.
De Jong, M. A., Eisenga, M. F., van Ballegooijen, A. J., Beulens, J. W., Vervloet, M. G., Navis, G., ... & De Borst, M. H. (2021). Fibroblast growth factor 23 and new-onset chronic kidney disease in the general population: the Prevention of Renal and Vascular Endstage Disease (PREVEND) study. Nephrology Dialysis Transplantation36(1), 121-128.
García-Llana, H., Remor, E., del Peso, G., Celadilla, O., & Selgas, R. (2014). Motivational interviewing promotes adherence and improves wellbeing in pre-dialysis patients with advanced chronic kidney disease. Journal of clinical psychology in medical settings21(1), 103-115.
Herts, K. L., & Evans, S. (2021). Schema Therapy for Chronic Depression Associated with Childhood Trauma: A Case Study. Clinical Case Studies, 1534650120954275.
Heilemann, M. V., Pieters, H. C., Kehoe, P., & Yang, Q. (2011). Schema therapy, motivational interviewing, and collaborative-mapping as treatment for depression among low income, second generation Latinas. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry42(4), 473-480.
Hettema, J., Steele, J., & Miller, W. R. (2005).Motivational interviewing. Annu. Rev. Clin. Psychol.1, 91-111.
Leahy, R. L. (2017). Cognitive therapy techniques: A practitioner's guide. Guilford Publications.
Marthoenis, M., Syukri, M., Abdullah, A., Tandi, T. M. R., Putra, N., Laura, H., ... & Schouler-Ocak, M. (2021). Quality of life, depression, and anxiety of patients undergoing hemodialysis: Significant role of acceptance of the illness. The International Journal of Psychiatry in Medicine56(1), 40-50.
Martin, R., & Young, J. (2010). Schema therapy. Handbook of cognitive - behavioral therapies317.
Moyers, T., Martin, T., Catley, D., Harris, K. J., & Ahluwalia, J. S. (2003). Assessing the integrity of motivational interviewing interventions: Reliability of the motivational interviewing skills code. Behavioural and Cognitive Psychotherapy31, 177.
Marker, I., & Norton, P. J. (2018). The efficacy of incorporating motivational interviewing to cognitive behavior therapy for anxiety disorders: A review and meta-analysis. Clinical Psychology Review62, 1-10.
Oshima, F., Iwasa, K., Nishinaka, H., Suzuki, T., Umehara, S., Fukui, I., & Shimizu, E. (2018). Factor Structure and Reliability of the Japanese Version of the Young Schema Questionnaire Short Form. International Journal of Psychology and Psychological Therapy18(1), 99-109.
Pallant, J. F., & Tennant, A. (2007). An introduction to the Rasch measurement model: an example using the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). British Journal of Clinical Psychology,46 (1), 1-18.
Ponsford, J., Lee, N. K., Wong, D., McKay, A., Haines, K., Alway, Y., & O'Donnell, M. L. (2016). Efficacy of motivational interviewing and cognitive behavioral therapy for anxiety and depression symptoms following traumatic brain injury. Psychological medicine46(5), 1079.
Quintana, J. M., Padierna, A., Esteban, C., Arostegui, I., Bilbao, A., & Ruiz, I. (2003). Evaluation of the psychometric characteristics of the Spanish version of the Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatrica Scandinavica107(3), 216-221.
Romano, M., & Peters, L. (2015). Evaluating the mechanisms of change in motivational interviewing in the treatment of mental health problems: A review and meta-analysis. Clinical Psychology Review38, 1-12.
Randall, C. L., & McNeil, D. W. (2017). Motivational interviewing as an adjunct to cognitive behavior therapy for anxiety disorders: A critical review of the literature. Cognitive and behavioral practice24(3), 296-311.
Sanyaolu, A., Okorie, C., Annan, R., Turkey, H., Akhtar, N., Gray, F., & Nwaduwa, I. C. (2018). Epidemiology and management of chronic renal failure: a global public health problem. Biostatistics Epidemiol Int J1(1), 11-16.
Schouten, R. W., Haverkamp, G. L., Loosman, W. L., Shaw, P. K. C., van Ittersum, F. J., Smets, Y. F., ... & Siegert, C. E. (2019). Anxiety symptoms, mortality, and hospitalization in patients receiving maintenance dialysis: a cohort study. American Journal of Kidney Diseases, 74(2), 158-166.
 Senanayake, S., Gunawardena, N., Palihawadana, P., Senanayake, S., Karunarathna, R., Kumara, P., & Kularatna, S. (2020). Health related quality of life in chronic kidney disease; a descriptive study in a rural Sri Lankan community affected by chronic kidney disease. Health and quality of life outcomes18, 1-9.
Slagle, D. M., & Gray, M. J. (2007). The utility of motivational interviewing as an adjunct to exposure therapy in the treatment of anxiety disorders. Professional Psychology: Research and Practice38(4), 329.
Sperb, W., da Silva, J. A., Cogo-Moreira, H., Lara, D.R., de Carvalho, H.W. (2019). The latent structure of the Young Schema Questionnaire-Short Form. Brazilian Journal of Psychiatry, 41(6),530-534.
Spinhoven, P. H., Ormel, J., Sloekers, P. P. A., Kempen, G. I. J. M., Speckens, A. E. M., & Van Hemert, A. M. (1997). A validation study of the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) in different groups of Dutch subjects. Psychological medicine27(2), 363-370.
Stern, A. F. (2014). The hospital anxiety and depression scale. Occupational Medicine64(5), 393-394.
Snaith, R. P. (2003). The hospital anxiety and depression scale. Health and quality of life outcomes1(1), 1-4.
Sunde, T., Hummelen, B., Himle, J. A., Walseth, L. T., Vogel, P. A., Launes, G., & Haaland, Å. T. (2019). Early maladaptive schemas impact on long-term outcome in patients treated with group behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder. BMC psychiatry19(1),1-13.
Thimm, J. C. (2013). Early maladaptive schemas and interpersonal problems: A circumplex analysis of the YSQ-SF. International journal of psychology and psychological therapy13(1), 113-124.
Westra, H. (2004). Managing resistance in cognitive behavioural therapy: The application of motivational interviewing in mixed anxiety and depression. Cognitive Behaviour Therapy, 33(4), 161-175.
Westra, H. A., & Dozois, D. J. (2006). Preparing clients for cognitive behavioral therapy: A randomized pilot study of motivational interviewing for anxiety. Cognitive Therapy and Research, 30(4), 481-498.
Westra, H. A., Aviram, A., & Doell, F. K. (2011). Extending motivational interviewing to the treatment of major mental health problems: current directions and evidence. The canadian journal of psychiatry, 56(11), 643-650.
 Zhang, Q. L., & Rothenbacher, D. (2008). Prevalence of chronic kidney disease in population-based studies: systematic review. BMC public health, 8(1), 1-13.
Zeltzer, L., & Kloda, L. (2008). Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Canadian Partnership for St roke Recovery, Canad.