با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به شرایط کنونی شیوع ابتلا به ویروس کرونا همه متخصصین و همه مردم می‌دانند که بهترین روش شکست آن، در خانه ماندن است. در همین راستا ماندن در خانه به سبک زندگی جدیدی نیاز دارد که اگر افراد نکات سبک زندگی جدید را رعایت نکنند، ممکن است باعث کاهش کیفیت زندگی آنان شود، بنابراین پژوهش حاضر با هدف ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس سبک زندگی در زمان همه‌گیری ابتلا به ویروس کرونا طراحی شد. روش: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود و بر روی 350 نفر از ساکنین شهر تهران (200 زن و 150 مرد) از طریق فراخوان اینترنتی اجرا شد. داده‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ و تحلیل عامل اکتشافی با استفاده از نرم‌افزار Spss-24 تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که نتایج تحلیل عاملی اکتشافی بیانگر وجود 2 عامل سبک زندگی سالم و سبک زندگی شاد بود که درمجموع 6/34 درصد واریانس کل را تبیین می‌کنند. همچنین ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ حاکی از پایایی مطلوب برای کل مقیاس (77/0 α=) و عوامل سبک زندگی سالم (73/0 α=) و سبک زندگی شاد (81/0 α=) بود. نمرات استاندارد محاسبه و دامنه نمرات عامل‌ها و کل پرسشنامه بر اساس نمرات استاندارد به سه دامنه ضعیف، متوسط و قوی تقسیم شد. نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر نشان داد که ابزار طراحی‌شده از کفایت لازم برخوردار است و می‌تواند در پژوهش‌های آینده مورد استفاده قرار گیردو این مقیاس برای سنجش این سازه در نمونه‌های ایرانی از پایایی و روایی کافی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing, validity and validated Lifestyle Scale During COVID-19 Disease Pandemic

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Aliakbari Dehkordi 1
  • Tayebe Mohtashami 2
  • MASOMEH TadrisI Tabrizi 3

1 Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 M.Sc of Psychologhy, Payame Noor University, Tehran, Iran.

3 Ph.D Student, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Objective: considering the current coronavirus disease pandemic, all experts and people know that the best way to prevent it is to stay at home. In this regard, staying at home requires a new lifestyle, and if people do not follow the principals of this new lifestyle, it may reduce their life quality. Dealing with this issue, this study is to develop, validity and validated lifestyle scale during coronavirus disease pandemic. Method: The present study was a descriptive-correlational study and a researcher-made questionnaire was administered to 350 (200 women & 150 Men) residents of Tehran through online recall. Data were analyzed using Cronbach's alpha and exploratory factor analysis using SPSS-24. Findings: The results showed that based on reliability coefficient of the questionnaire and Cronbach's alpha, reliability of the whole scale (α = 0.77) and each of the factors healthy lifestyle (α = 0.73) and happy lifestyle (α = 0.81) were desirable. In addition, the results of exploratory factor analysis indicated the existence of two factors of healthy lifestyle and happy lifestyle, which explained of 34.6% of the total variance. The standard scores were calculated and the range of scores of the questionnaire factors and total score was divided into three domains: mild, moderate, and severe. Conclusion: This study showed that the designed tool has the required adequacy and can be used in future research. This scale has acceptable reliability and validity to measure this construct in Iranian samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • home quarantine
  • COVID-19
اله‌ربی، مطهره؛ سهرابی، نادره. (1395). شاخص‌های روانسجنی مقیاس سبک زندگی. روش ها و مدل های روانشناختی، 7 (26): 121-138.
بگیان‎کوله‌مرز، محمدجواد؛ کرمی، جهانگیر؛ مومنی، خدامراد؛ الهی، عادله. (1397). ویژگی‌های روانسنجی  پرسشنامه  انگیزه‌های  اقدام  به   خودکشی. روانشناسی سلامت، 7 (4):83-112.
لعلی، محسن؛ عابدی، احمد؛ کجباف، محمدباقر.(1391). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سبک زندگی. پژوهش‌های روانشناختی، 15 (1): 64-80.
علیپور، احمد؛ قدمی، ابوالفضل، علی‌پور، زهرا، عبدالله‌زاده، حسن. (1399). اعتبار یابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا در نمونه ایرانی. روانشناسی سلامت، 8 (32): 163-175.
علیزاده فرد، سوسن؛ صفاری‌نیا، مجید. (1399). پیش‏بینی سلامت روان بر اساس اضطراب و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری کرونا. پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی، زیر چاپ.
عنایت، حلیمه؛ دسترنج، منصوره؛ سلمانی، فائزه. (1390). بررسی عوامل مرتبط با اختلافات خانوادگی. جامعه‌شناسی زنان، 2 (1): 1-19
گل‌پرور، محسن؛ کامکار، منوچهر؛ ریسمانچیان، بیتا. (1388). رابطة اضافه وزن با اعتمادبه‌نفس، افسردگی، سبک زندگی و خودپندارة بدنی در زنان خودمعرف به مراکز کاهش وزن. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 9 (32): 121-144.
 
Aliakbari Dehkordi, M., Eisazadeh, F., Aghjanbaglu, S. (2020). Psychological Consequences of Patients with Coronavirus (COVID- 19): A Qualitative Study. Iranian Journal of Health Psychology; 2 (2): 9-20.
Al-Kandari, F., Vidal, V.L., & Thomas, D. (2008). Health-promoting lifestyle and body mass index among college of nursing students in Kuwait: A correlational study. Nursing and Health Sciences, 10, 43–50.
Amminger, P.G., Schäfer,M.R., Papageorgiou, K., Klier, C.M., Cotton, S.M., Harrigan, S.M., Mackinnon, A., McGorry, P.D., Berger, G.E. (2010). Long-Chain Fatty Acids for Indicated Prevention of Psychotic Disorders A Randomized, Placebo-Controlled Trial. Arch Gen Psychiatry; 67(2):146-154.
Ayora, A.F., Soler, Loreto M., & Gasch, Agueda C. (2019). Analysis of two questionnaires on quality of life of Chronic Obstructive Pulmonary Disease patients. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 27. doi.org/10. 1590 /1518-8345.2624.3148.
Carver, S.C. (2014). Self-control and optimism are distinct and complementary strengths. Personality and Individ-ual Differences; 66(3):24-26.
Chen, P., Mao, L., Nassis, G.P., Harmer, P., Ainsworth, B.E., Li, F.(2020). Coronavirus disease (COVID-19): The need to maintain regular physical activity while taking precautions. J Sport Health Sci, 9:103-4.
Cockerham, W. C. (2005). Health lifestyle theory and the convergence of agency and structure. Journal of Health and Social Behavior, 46, 51-67.
Corona National Headquarters. (2020). http:// www.president.ir.
Daaleman, T.P., & Kaufman, J.S. (2006). Spirituality and depressive symptoms in primary care outpatients. Southern Medical Journal, 99 (12), 1340-1345.
Ferreira, M.j., Irigoyen, M.C., Consolim-Colombo, F., Kerr Saraiva, J.F., De Angelis, K. (2020). Vida Fisicamente Ativa como Medida de Enfrentamento ao COVID-19 Physically Active Lifestyle as an Approach to Confronting COVID-19. Editorial. DOI: https://doi.org/10.36660/abc .20200235.
Health Commission of Hubei Province. (2020). Update on epidemic situation of novel coronavirus-infected pneumonia in Hubei province. http://wjw.hubei. gov.
Jones, J. (2020). COVID-19: lifestyle tips to stay healthy during the pandemic. Madigan Army Medical Center. https://www.aflcmc .af .mil/News/Article-Display/Article /2147181/staying-physically-active-during-covid-19/.
Liu, K., Chen, Y., Wu, D., Lin, R., Wang, Z. & Pan, L., Effects of progressive muscle relaxation on anxiety and sleep quality in patients with COVID-19. (2020). Complementary Therapies in Clinical Practice, 39. https://doi .org/10.1016/j.ctcp.2020.101132.
Locke, D. C., Myers, J. E. Herr, E. L. (2001). Handbook of concealing. Sage Publication Inc.
Mohan, S. (2008). Lifestyle of Asian Indians with coronary heart disease.Journal of the Royal College of Nursing Australia, 15, 115-121.
Nicomedes, C.J., Avila, R. M. A. (2020). An Analysis on the Panic of Filipinos during COVID-19 Pandemic in the Philippines. See discussions, stats, and author profiles for this publication. https://www.researchgate.net/publication/340081049.
Pan, H. (2020). A Glimpse of University Students’ Family Life amidst the COVID-19 Virus. Journal of Loss and Trauma. DOI: 10.1080/15325024.2020.1750194.
Paules, C.I., Marston, H.D., Fauci, A.S. (2020). Coronavirus infections-more than just the common cold. JAMA, 23 (8): 7070-708
Perera, H.N., Mcllveen, P. (2014). The role of optimism and engagement coping in college adaptation: A career construction model. Journal of Vocational Behavior; 84(3):395-404.
Raji, C.A., Ho, A.J., Parikshak, N.N., Becker, J.T., Lopez, O.L., Kuller, L.H., Hua, X., Leow, A.D., Toga, A.W., Thompson, P.M. (2010). Brain structure and obesity. Human Brain Mapping, 31, 354-364.
Rubin, G. J., Wessely, S. (2020). The psychological effects of quarantining a city. BMJ (Clinical research ed.),368. doi: 10.1136 /bmj.m313.
Schirring, L. (2020). Japan has 1st novel coronavirus case; China reports another death. CIDRAP. https://www.cidrap.umn.edu.
Shigemura, J., Ursano, R.J., Morganstein, J.C., Kurosawa, M., Benedek, D.M. (2020). Public responses to the novel 2019 coronavirus (2019‐nCoV) in Japan: Mental health consequences and target populations. Psychiatry and Clinical Neuroscience, 16(10): 1732-1738.
Sidhu, K.S., Vandana, P., Balon, R. (2009). Exercise prescription: a practical, effective therapy for depression. Current Psychiatry, 8 (6): 39-51.
Sorajjakool, S., Aja, V., Chilson, B., Ramirez–Johnson, J., & Earll, A. (2008). Disconnection, depression and spirituality: A study of the role of spirituality and meaning in the lives of individuals with severe depression. Pastoral Psychology, 56, 521-532.
Taubert, K. A., Clark, N. G., & Smith, R. A. (2007). Patient-centered prevention strategies for cardiovascular disease, cancer and diabetes Nat Clin Pract Cardiovasc Med, 4, 656-66.
Valero-Moreno, S., Lacomba-Trejo, L., Casaña-Granell, S. (2020). Psychometric properties of the questionnaire on threat perception of chronic illnesses in pediatric patients. Revista Latino-americana de Enfermagem, 28(3242). DOI: 10.1590/1518-8345.3144.3242.
World Health Organization. (1998). Social Determinants of Health: The Solid Facts. Copenhagen, Denmark: WHO Regional Office for Europe.
World Health Organization. (2020). Novel coronavirus (2019-nCoV) situation report - 15. Feb 4, 2020. https://www.who.int/docs/default-source/ coronaviruse/situation-reports/20200204- Sitrep 15 ncov.pdf? sfvrsn =88fe8ad6_2 (accessed Feb 4, 2020).
World Health Organization. (2020). Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2020) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV). Jan 30, 2020. https://www.who .int/newsroom.
Wu, Z., McGoogan, J.M. (2020). Characteristics of and Important Lessons from the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention external icon. JAMA, Published online.DOI:10. 1001/jama.2020.2648.
Yang, B., Wei, J., Ju, P., Chen, J. (2019). Effects of regulating intestinal microbiota on anxiety symptoms: a systematic review. General Psychiatry, 32 (2). doi: 10.1136/gpsych-2019-100056.