با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی بالینی، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی سلامت، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی ، بجنورد، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین روش‌های مقابله اسلامی و احساس انسجام روانی با سازگاری با بیماری و تحمل درد در بیماران مبتلا به سرطان پستان بود. روش: روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن را کلیه بیماران زن مبتلا به سرطان پستان کلینیک آنکولوژی و رادیوتراپی رضا (ع) مشهد در سال 1397 تشکیل داده­اند که تعداد 100 نفر از آنان به‌صورت نمونه هدفمند و بر اساس معیارهای ورود به پژوهش انتخاب گردیدند. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش مقیاس راهبردهای مقابله­ اسلامی احتشام زاده (1388)، پرسشنامه انسجام روانی فلنسبرگ و همکاران (2006)، مقیاس سازگاری با سرطان واتسون (1988) و پرسشنامه تحمل درد مک گیل (2008) بود. یافته‌ها: تجزیه‌وتحلیل داده­ها از تحلیل رگرسیون و همبستگی پیرسون نشان داد بین روش‌های مقابله اسلامی با سازگاری با بیماری و تحمل درد در جهت مثبت ارتباط معنی­دار وجود دارد؛ و در خرده مقیاس­های آن‌ها، بعد رفتاری و بعد عاطفی با سازگاری با بیماری و تحمل درد در جهت مثبت ارتباط معنی­دار وجود دارد؛ و تنها در بعد شناختی ارتباط معنی­داری دیده نمی­شود (01/0). همچنین بین احساس انسجام روانی، با سازگاری با بیماری و تحمل درد در جهت مثبت ارتباط معنی­دار وجود دارد. نتیجه‌گیری: به‌طورکلی می­توان نتیجه گرفت که راهبردهای مقابله اسلامی و احساس انسجام روانی می­توانند پیش‌بینی‌کننده سازگاری مناسب فرد با بیماری و تحمل درد گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Islamic Coping Methods and Psychological Well-Being with Adaptation and Pain Tolerance in Patients with Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • negar azimzadeh 1
  • mohammad hosien bayazi 2
  • mohsen shakerinasab 3

1 M.A in Clinical Psychology, Torbat-e-Jam Unit, Islamic Azad University, Torbat-e-Jam, Iran

2 Assistant Professor of Health Psychology, Torbat-e-Jam Unit, Islamic Azad University, Torbat-e-Jam, Iran

3 PhD student, Department of Educational Psychology, Bojnourd Unit, Islamic Azad University,Bojnourd, Iran

چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to determine the relationship between Islamic coping strategies and mental cohesion with adjustment to illness and pain tolerance in patients with breast cancer. Method: The method of this study was descriptive-correlational and the statistical population consisted of all female patients with breast cancer oncology and radiotherapy clinic in Mashhad in 1397, 100 of whom were purposively selected. The basis of inclusion criteria were selected. The instruments used in this study were the Islamic Coping Strategies Scale (Ehteshamzadeh (2009)), the Flensberg et al. (2006) Psychological Cohesion Questionnaire, the Watson Cancer Adjustment Scale (1988), and the McGill Pain Tolerance Questionnaire (2008). Findings: Analysis of data from regression analysis and Pearson correlation showed that there is a significant positive relationship between Islamic coping strategies with disease adjustment and pain tolerance. And in their subscales, there is a significant relationship between behavioral and emotional dimensions with adjustment to illness and pain tolerance in a positive direction. And there is no significant relationship only in the cognitive dimension (0.01). There was also a significant relationship between feeling of psychological cohesion, coping with illness and pain tolerance in a positive direction. Conclusion: In general, it can be concluded that Islamic coping strategies and feeling of psychological cohesion can predict a person's appropriate adaptation to illness and pain tolerance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic coping methods
  • psychological integrity
  • adaptation to disease
  • pain tolerance
  • breast cancer
آقا یوسفی، علیرضا؛ ترخان، مصطفی؛ محمدی نرگس، افشار حمید (1396). نقش انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و پذیرش درد در پیش‌بینی تاب‌آوری بیماران مبتلا به درد مزمن. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت، 5(1)، 13-28.
اصغری‌مقدم، محمدعلی؛ کریم‌زاده، نرگس؛ عمارلو، پروانه (1384). نقش باورهای مرتبط با درد در سازگاری با بیماری سرطان. نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت، 1(13)، ۱-۲۲.
اکبری، مهرداد؛ علیپور، احمد؛ زارع، حسین (1394). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله با استرس بر کیفیت زندگی و میزان درد در بیماران مبتلا به سرطان پستان. فصلنامه روانشناسی سلامت، 4(15)، 21-36.
احتشام زاده، پروین؛ صبری نظرزاده، راشین؛ معمارباشی اول، مژگان (1392) رابطه بین احساس انسجام و عملکرد شغلی با میانجی‌گری سلامت روان و راهبردهای مقابله. نشریه روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 3 (13)، 83 - 95.
بازیاری میمند، مهتاب؛ علی پور، احمد؛ پولادی ریشهری، علی؛ حبیبی عسگرآبادی؛ مجتبی (1396). تأثیر شدت درد و نوع درد مستمر و عودکننده بر خودمدیریتی درد مزمن ستون فقرات و نقش میانجی خودکارآمدی و افکار فاجعه‌آفرین درد. فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، 7(3)، 71-81.
پاتو، مژگان؛ مرادی، علیرضا؛ اللهیاری، عباسعلی؛ پاینده، مهرداد (1394). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه کوتاه مقیاس سازگاری روانی با سرطان در بیماران سرطانی. نشریه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 9(1)، ۳-۳.
پورفرج، مجید؛ رضازاده، حمید (1397). اثربخشی روان‌درمانی مثبت نگر بر شادکامی و امید به زندگی بیماران سرطانی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 9(33)، 119-136   .
تاجیک زاده، فخری؛ صادقی، راضیه؛ ئیسکریمان، فرحناز (1395). رابطه‌ی تاب‌آوری، مقابله با استرس و فاجعه سازی درد در مقایسه بیماران مبتلا به سرطان و افراد عادی. فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، 7(1)، 65-96.
چنبری، محمد. (1396). نقش میانجی‌گری احساس انسجام روانی در رابطه‌ی خودتنظیمی با میزان تحمل درد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد الکترونیک (منتشرنشده).
حسینی، مریم؛ عبدخدایی، محمدسعید؛ آقامحمدیان شعرباف؛ حمیدرضا (1396). نقش میانجی‌گری احساس انسجام روانی در رابطه طول مدت و تعداد عوارض جسمانی دیابت با میزان سلامت روان در افراد دیابتی نوع دو. نشریه افق دانش، 13(4)، 317-311.
خسروی، مهنوش؛ صدیقی، صنمبر؛ مرادی علمداری، شقایق؛ زنده‌دل، کاظم (1392). پرسشنامه فارسی درد مک گیل؛ ترجمه، انطباق و پایایی در بیماران مبتلا به سرطان. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 71(1)، 53 تا 58.
داداری گشتی، کبرا (1396). رابطه بین سازگاری روانی و حمایت اجتماعی با خودپنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر هنرستان‌های شهر رشت. پایگاه مجلات نور، 12(17)، 340-351.
 رختیانی، شهربانو (1395). بررسی عوامل کاهش پرداخت از جیب بیمه‌شدگان مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور. (منتشرنشده).
 رستمی، سهیلا؛ موسوی، سید اصغر؛ گلستانه، سید موسی (1395). پیش‌بینی درد زایمان بر اساس سرسختی روان‌شناختی، حمایت اجتماعی و تاب‌آوری در زنان نخست‌زای شهر بوشهر. مجله بالینی پرستاری و مامایی، 6(2)، 23-36.
زارع زردینی، علی؛ کرمی نژاد، رضا؛ کردآبادی، ذبیح‌الله؛ طباطبایی شهربابکی، زهره. (1394). اثربخشی آموزش سبک مقابله اسلامی بر شادکامی معلمان یزد. اولین همایش ملی تربیت دینی، راهی به‌سوی تعالی، میبد یزد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد.
سجادیان، اکرم‌السادات؛ حقیقت، شهپر؛ منتظری، علی؛ کاظم‌نژاد، انوشیروان؛ علوی فیلی، افسانه (1390). سازگاری در بیماران مبتلا به سرطان پستان قبل و بعد از درمان. فصلنامه علمی پژوهش بیماری‌های پستان، 4(3)، ۵۲-۵۸.
صحرانورد، سارا؛ احدی، حسن؛ تقدیسی، محمدحسین؛ کاظمی، طوبی؛ کراسکیان، ادیس (1396). نقش عوامل روانی بر سازگاری روانی و اجتماعی بیماران ایسکمی قلبی با واسطه‌گری فشارخون. فصلنامه آموزش، بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 5(2)، ۱۳۹-۱۴۶.
طاهری خرامه، زهرا؛ آسایش، حمید؛ زمانیان، هادی؛ شعوری بیدگلی، علیرضا؛ میر قیصری، اعظم‌السادات؛ شریفی فرد، فاطمه (1392). سلامت معنوی و راهبردهای مقابله‌ی مذهبی در بیماران همودیالیزی. نشریه روان پرستاری، 1(1)، ۴۸-۵۴.
علی‌پور، احمد؛ شریف، نسیم (1391). بررسی روایی و پایایی پرسشنامه حس انسجام در دانشجویان‌. فصلنامه پژوهنده، 17(1)، ۵۰-۵۶.
فتحی، فاطمه؛ پور اصر، مهدی؛ جان بابایی، قاسم (1395). کنترل درد با هیپنوتیزم برای بیماران لوسمی میلوئید تحت شیمی‌درمانی. مجله دانشکده علوم پزشکی مشهد، 2(59)، 71-81.
قائدی فر، حمیده؛ عبدخدائی، محمدسعید؛ آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا (1392). نقش میانجی‌گری احساس انسجام روانی در رابطه سبک‌های دلبستگی با خودتنظیمی. پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 7(1)، 11-19.
قهری، شیما؛ خسروپور، فرشید. (1395). اثربخشی آموزش سبک مقابله اسلامی بر افکار خودکشی نوجوانان باسابقه خودکشی. سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، شادگان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان.
مرتضایی، نسترن؛ رحیمی نژاد، عباس (1395). نقش سبک‌های هویت و احساس انسجام روانی در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت. فصلنامه رویش روانشناسی، 5(4)، ۷۱-۸۴.
نادری روش، نادره؛ سعیدی، ژیلا؛ بشارت، محمدعلی؛ پورکاخکی، علی، علوی مجد، حمید (1393). مروری بر الگوها و نظریه‌های سازگاری با بیماری. فصلنامه علمی پژوهشی پایش، 1(3)، 14-36.
 
Ata, E. E., & Doğan, S. (2018). The Effect of a Brief Cognitive Behavioural Stress Management Programme on Mental Status, Coping with Stress Attitude and Caregiver Burden While Caring for Schizophrenic Patients. Archives of psychiatric nursing, 32(1), 112-119.
Barton, K. S., Tate, T., Lau, N., Taliesin, K. B., Waldman, E. D., & Rosenberg, A. R. (2018). “I'm not a spiritual person.” How hope might facilitate conversations about spirituality among teens and young adults with cancer. Journal of pain and symptom management, 55(6), 1599-1608.
Benze, T., Angst, F., Lehmann, S.,& Aeschimann, A. (2014). Association of the sense of coherence with physical and psychosocial health in the rehabilitation of osteoarthritis of the hip and knee: a prospective cohort study. BMS Musculoskeletal Disorders, 14(159):1-9.
Bernard, M., Strasser, F., Gamondi, C., Braunschweig, G., Forster, M., Kaspers-Elekes, K., ... & Marthy, S. (2017). Relationship between spirituality, meaning in life, psychological distress, wish for hastened death, and their influence on quality of life in palliative care patients. Journal of pain and symptom management, 54(4), 514-522.
Boehmke MM, Dickerson SS. (2017). The diagnosisof breast cancer. Transition from health toillness. Oncol Nurs Forum, 53(3), 504-512.
Hemington, K. S., Rogachov, A., Cheng, J. C., Bosma, R. L., Kim, J. A., Osborne, N. R., ... & Davis, K. D. (2018). Patients with chronic pain exhibit a complex relationship triad between pain, resilience, and within-and cross-network functional connectivity of the default mode network. Pain, 159(8), 1621-1630.
Johnson. A., & Nozick. J. (2014). Personality, Adjustment, and Identity style Influences on stability in Identity and self-concept during the transition to university. Identity: An International Journal of theory and research,11, 25-46.
Krantz G, Ostergren PO. (2014). Does it make sense in acoherent way? Determinants of sense of coherence inSwedish women 40 to 50 years of age. Int J Behav Med.2014; 11 (1):18-26.
Kyngas H, Mikkon R, Nousiainen EN. (2010). Coping With the onset of cancer: copingstrategies and resources of young people with cancer. European J cancer care 2010; 10: 6-11.
Mahayati, S. L., & Happy, H. (2018). Spirituality in adolescents with cancer. Enfermeria clinica, 28, 31-35.
McDermott, K. A., Joyner, K. J., Hakes, J. K., Okey, S. A., & Cougle, J. R. (2018). Pain interference and alcohol, nicotine, and cannabis use disorder in a national sample of substance users. Drug and alcohol dependence, 186, 53-59.
O'Donnell, K. F. (2018). Preoperative Pain Management Education: An Evidence-Based Practice Project. Journal of PeriAnesthesia Nursing, 174, 62-89.
Spiegel, D., & Riba, M. B. (2015). Managing anxiety and depression during treatment. The Breast Journal, 21(1), 97-103.
Stappenbeck, C. A., Luterek, J. A., Kaysen, D., Rosenthal, C. F., Gurrad, B., & Simpson, T. L. (2015). A controlled examination of two coping skills for daily alcohol use and PTSD symptom severity among dually diagnosed individuals. Behaviour research and therapy, 66, 8-17.
Sturgeon, J. A., & Zautra, A. J. (2018). Resilience: a new paradigm for adaptation to chronic pain. Current pain and headache reports, 14(2), 105-112.