با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری روانشناسی عمومی گروه روانشناسی، واحد شهرکرد،دانشگاه آزاد اسلامی،شهرکرد، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد شهرکرد،دانشگاه آزاد اسلامی،شهرکرد، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد شهرکرد،دانشگاه آزاد اسلامی،شهرکرد، ایران

4 دانشیار مدعو گروه روانشناسی، واحد شهرکرد،دانشگاه آزاد اسلامی،شهرکرد، ایران

5 استادیار مدعو گروه روانشناسی، واحد شهرکرد،دانشگاه آزاد اسلامی،شهرکرد، ایران.

چکیده

مقدمه: لوپوس بیماری است که با ایجاد اضطراب در فرد باعث نگرانی و تنش در پاسخ به شرایط تهدیدکننده می‌گردد. این تغییر در ساختار خلقی افراد باعث ایجاد افسردگی و تغییر در کیفیت زندگی افراد می‌گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر شفقت برافسردگی، اضطراب، کیفیت زندگی بیماران مبتلا به لوپوس سیستمیک بود. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با یک گروه گواه می‌باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به لوپوس سیستمیک تحت درمان در بیمارستان‌های شهر شیرازمی‌باشد (N=750), که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی از میان جامعه آماری 80 نفر انتخاب و به‌صورت تصادفی به چهار گروه (یک گروه گواه 20 نفره و 3 گروه آزمایش 20 نفره) تقسیم شدند. ابزارهای بکاررفته در این پژوهش شامل مقیاس افسردگی بک، اضطرابزونگ (SAS) و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. یافته‌ها: داده‌های گرداوری شده با روش تحلیل کواریانس نشان داد که این درمان بر لوپوس سیستمیک در مراحل پس‌آزمون و پیگیری تأثیر معنادار دارد (p <0.001). نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از تأثیر روش‏های درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، درمان مبتنی بر شفقت (CFT) بر بهبود افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی آزمودنی‏های مورد مطالعه دارد. برای تبیین می‌توان چنین گفت که رویکرددرمانی مبتنی بر شفقت برای افراد دارای بیماری لوپوس سیستمیک تحت درمان مناسباست چرا که با زندگی روزمره ورفتارهای آن‌ها درطی روز همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Treatment Based on Acceptance and Commitment, Compassion-Based Therapy and Combination Therapy on Depression, Anxiety Quality of Life in Patients with Lupus

نویسندگان [English]

  • ALI MOHAMMAD Rezaei 1
  • Tayyebeh Sharifi 2
  • Ahmad Ghazanfari 3
  • Elham Aflaki 4
  • Mohammad jafar bahre dar 5

1 ph.D. student Department of Psychology , shahrekord branch,Islamic Azad university, shahrekord, Iran

2 Assistant Professor Department of Psychology, shahrekord branch,Islamic Azad university, shahrekord, Iran

3 Associate Professor Department of Psychology , shahrekord branch,Islamic Azad university, shahrekord, Iran

4 Visiting Associate Professor Department of Psychology , shahrekord branch,Islamic Azad university, shahrekord, Iran

5 Visiting Assistant Professor Department of Psychology, shahrekord branch,Islamic Azad university, shahrekord, Iran

چکیده [English]

Objective: Lupus is a disease that causes anxiety in a person with anxiety and tension in response to threatening conditions. This change in people's mood structure causes depression and changes in their quality of life. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of acceptance and commitment based therapy and compassion based therapy on depression, anxiety, quality of life in patients with systemic lupus. Method: This is a quasi-experimental study with pre-test, post-test with a control grou. The statistical population of this study included all patients with systemic lupus treated in Shiraz hospitals (N = 750), who were randomly divided into four groups. The control group was divided into 20 and 3 experimental groups. The instruments used in this study included Beck Depression Scale, Zong Anxiety Scale (SAS), and the World Health Organization Quality of Life. Findings: The results of Covariance analysis showed that this treatment had a significant effect on systemic lupus at post-test and follow-up stage. Conclusion: The results showed the effect of Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Compassion Based Therapy (CFT) on depression, anxiety and quality of life of the subjects.It can be argued that a compassionate approach is appropriate for people with systemic lupus disease because it is consistent with their daily lives and behaviors during the day.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lupus
  • Compassion Therapy
  • Depression
  • Anxiety
  • Quality of Life
امیریان، زهرا؛ جلالی، رسول (1392). تأثیر فعالیت بدنی منظم بر کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی بای پس عروق-کرونر. فصلنامه دانش و تندرستی، 8(2): 56-51.
حسین ثابت، فریده (1387). اثربخشی آموزش صبر بر اضطراب، افسردگی و شادکامی، فصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی، 1(2): 92-79.
رجبی، غلامرضا (1391). اثربخشی مشاوره‌ی گروهی با روش عقلانی- عاطفی- رفتاری بر مؤلفه‌های سلامت عمومی در دانش آموزان پسر. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی مدرسه، 1(2): 76-59.
شریفی ساکی، شیدا؛ علی پور، احمد؛ آقایوسفی، علیرضا؛ محمدی، محمدرضا و غباری بناب، باقر (1398). رابطه بین شفقت به خود با افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان با میانجی‌گری اضطراب مرگ، فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت، 29(1): 67-52.
صحرائیان، کیمیا؛ پیوسته گر، مهرانگیز؛ خسروی، زهره و حبیبی، مجتبی (1398). مقایسه اثربخشی شناختی و درمان تلفیقی توان‌بخشی شناختی و تنظیم هیجان بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اچ‌آی‌وی دارای مشکلات عصب‌شناختی، فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت. 29(8): 51-25.
مظهری آزاد، فرشته؛ عابدی، حیدر علی و ناجی، سید علی (1389). پیامدهای روانی عاطفی در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک، مجله دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان،10(19): 23-14.
مؤمنی، خدامراد؛ شهبازی راد، افسانه (1391). رابطه معنویت، تاب‌آوری و راهبردهای مقابله‌ای با کیفیت زندگی دانشجویان، مجله علوم رفتاری. 6(2): 103-97.
نریمانی، محمد؛ عباسی، مسلم؛ ابوالقاسمی، عباس و احدی، بتول (1391). مقایسۀ اثربخشی آموزش پذیرش و تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر بهزیستی روان‌شناختی، سازگاری و رفتارهای پرخطر دانش آموزان دارای اختلال ریاضی، مجله علمی پژوهشی ناتوانی یادگیری، 2(4): 154-176.
 
Ashish, D. (2016). Self-Compassion and the Need of Self-Preservation. In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Doctor of philosophy. The University of Arizona.
Barlow, M.R., Goldsmith, T.R.E. & Gerhart, J. (2017). Trauma appraisals, emotion regulation difficulties, and self-compassion predict posttraumatic stress.
Barnard, L. K., & Curry, J. F. (2011). Self - compassion: Conceptualizations, correlates, & interventions. Review of general psychology, 15(4), 289.
Berry, K.A., Kowalski, K. C., Ferguson, L. J., & McHugh, T. L. F. (2010). An empirical phenomenology of young adult women exercisers' body self‐compassion. Qualitative research in sport and exercise, 2(3), 293-312.
Besharat, M. A. (2005). Psychometric features of Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21) in clinical and general samples. Research report, Tehran University.
Diedrich, A., Grant, M., Hofmann, S. G., Hiller, W., & Berking, M. (2014). Self-compassion as an emotion regulation strategy in major depressive disorder. Behaviour research therapy, 58, 43-51.
Gilbert, P. (2005). Compassion: Conceptualization, Research and use in Psychotherapy. Routledge Publication (Taylor & Francis Group). London & New York.13(6), 379-353.
Gilbert, P. (2009). An Introduction to the Theory & Practice of Compassion Focused Therapy and Compassionate Mind Training for Shame Based Difficulties: Workshop notes. Online published: /www.compassionatemind.co.uk/.
Hayes, S.C. (2004). Acceptance and Commitment Therapy, Relational Frame Theory, and the Third Wave of Behavioral and Cognitive Therapies. Behavior Therapy,35 (13), 639-665.
Iverach, L., Menzies, R. G., & Menzies, R. E. (2014). Death anxiety and its role in psychopathology: Reviewing the status of a transdiagnostic construct.
Karakoyun-Celik, O., Gorken, I., Sahin, S., Orcin, E., Alanyali, H., & Kinay, M. (2010). Depression and anxiety levels in woman under follow-up for breast cancer: relationship to coping with cancer and quality of life. Medical Oncology,27(1)108-113.
Lobindo-Wood, G., Haber, J. (1994). Nursing Research (1st ed.). Mosby: Philadelphia. J: Lawrence Erlbaum Associates.
Lorraine, S., Lorraine V., Paulette,H.Sharon,K.Tamara, S., Lynn, M.Genevieve T.Abigail W.,&  Shane, S.(2013). American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2 ,169-174.
Lucre, K. M., & Corten, N. (2013). An exploration of group compassion‐focused therapy for personality disorder. Journal of Personality and Social Psychology, 92, 887- 904.
Maxfield, M., John, S., & Pyszczynski, T. (2014). A terror management perspective on the role of death-related anxiety in psychological dysfunction. The Humanistic Psychologist, 42(1), 35.
Moses N, Wiggers J, Nicholas C, Cockburn J. Prevalence and correlates of perceived unmet needs of people with systemic lupus erythematosus. Patient Educ Couns 2005 Apr; 57(1): 30-8.
Neff, K. D., & Dahm, K. A. (2015). Self-compassion: What it is, what it does, and how it relates to mindfulness Handbook of mindfulness and self-regulation (pp.121-137): Springer.
Peterson, B D. Eifert, G H. Feingold, T. Davidson, S. (2009). Using Acceptance and Commitment Therapy to Treat Distressed Couples: A Case Study With Two Couples. Cognitive and Behavioral Practice, 16, 430–442.
Wells, A., & Carter, K. (2001). Further tests of a cognitive model of Generalized Anxiety Disorder: Meta-cognitions and worry in GAD, panic disorder, social phobia, depression, and non-patients.  Behavior Therapy, 32, 85–102.