با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 دکتری روانشناسی باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

چکیده

مقدمه: سرطان خون یکی از شایع­ترین سرطان­ها است، شیوع بالایی داشته، پیامدهای روانی و اجتماعی زیادی برای بیمار به همراه دارد و عوامل مختلفی در شکل­گیری و تشدید آن نقش دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه نیمرخ شخصیتی، تحمل ابهام و مقابله مذهبی بیماران مبتلا به سرطان خون و افراد سالم انجام گرفت. روش: روش پژوهش، علی­مقایسه­ای بود. جامعه آماری شامل تمامی بیماران مبتلا به سرطان خون بستری در بیمارستان­های ولی­عصر، شمس، شهریار و شهید قاضی شهر تبریز بودند؛ نمونه پژوهش شامل دو گروه 50 نفری از بیماران و همراهان آن‌ها بودند که به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب گردیدند و به لحاظ سن، جنس، تأهل و سطح تحصیلات باهم همتا شدند. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­ نئو (مک کری و کاستا، 1985)، تحمل ابهام (مک لین، 1993) و مقیاس مقابله مذهبی (پارگامنت، 2000)، استفاده گردید. داده­ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج تجزیه‌وتحلیل داده­ها نشان داد که بین نیمرخ شخصیتی، تحمل ابهام و مقابله مذهبی بین افراد مبتلا به سرطان خون و افراد سالم تفاوت معنی­داری وجود دارد، افراد مبتلا به سرطان خون در روان­رنجور­ی، تحمل ابهام پایین و مقابله مذهبی منفی نمرات بالاتری نسبت به افراد سالم کسب کردند و افراد سالم نیز در متغیرهای برون­گرایی، گشودگی به تجربه، توافق­پذیری، باوجدان بودن، مقابله مذهبی مثبت و تحمل ابهام بالا نمرات بالاتری نسبت به افراد مبتلا به سرطان خون داشتند (01/0p<). نتیجه‌گیری: بر اساس یافته­های پژوهش حاضر می­توان نتیجه­گیری کرد که برخی ویژگی­های شخصیتی و راهکارهای مقابله­ای­ مذهبی سازگارانه و ناسازگارانه برخورد با بیماری می­تواند بر علائم بیماری و مقابله مؤثر با آن تأثیر گذاشته و به متخصصان بالینی در تدوین مداخلات درمانی جهت درمان مؤثرتر به این بیماران کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of personality Profiles, Tolerance for Ambiguity and Religious Coping in Leukemia Patients and Healthy People

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Pourmohseni Koluri 1
  • Aida Shojaee 2
  • Isa Jafari 3
  • Mehri Mowlaie 4

1 Associate Professor in Psychology University of Payem noor, Tehran, Iran

2 Humanity Faculty, Payam Nour University, Tehran, Iran

3 Humanity Faculty, Payam Nour, Tehran, Iran

4 Ph.D in psychology, Young reseaerchers and elite club, Islmaciz Azad university of Ardabil

چکیده [English]

Objective: Leukemia is one of the most common cancers, with high prevalence and has many psychological and social consequences for the patient and various factors contribute to its formation and exacerbation. The purpose of this study was to investigate and compare the personality profile, tolerance for ambiguity and religious coping in patients with leukemia and healthy people. Method: The method of this study was casual-comparison. The statistical population included all patients with leukemia who were admitted to Valiasr, Shams, Shahriar and Shahid Ghazi hospitals in Tabriz. The sample consisted of two groups of 50 patients and their caregivers who were selected by available sampling method. In terms of age, sex and educational levels, they were matched together. Neo-PI (Mccrae and costa, 1985), tolerance for ambiguity (McLin, 1993) and religious coping (Pargament, 2000) scales were used to collect the data. Data were analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA). Findings: The results of data analysis showed that there is a significant difference between personality profile, tolerance of ambiguity and religious coping among people with leukemia and healthy people.The results showed that patients with leukemia had higher scores than healthy people in neuroticism,lower tolerance for ambiguity, negativere ligious coping, and also healthy subjects in the variables of extraversion, openness to experience, agreeableness, conscientiousness, Positive religious coping scores and high tolerance for ambiguity were higher than those with leukemia (P<0/01). Conclusion: According to the results of the present research, it can be concluded that some personality traits and adaptive and maladaptive religious copings can affect the symptoms of the disease and its effective coping and help clinicians to develop therapeutic interventions to helpt these patients more effectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cancer
  • Personality Profile
  • Spiritual Coping
  • Tolerance for Ambiguity
اسودی کرمانی، ا؛ اشرفیان، پ؛ زینالی، ش؛ ایمانی،م و شبانلویی، ر. (1388)، بررسی نیمرخ شخصیتی بیماران مبتلا به سرطان و مقایسه آن با افراد عادی، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، 16(3)، 26-30.
اثنی‌عشری، ش؛ محمدخانی، ش؛ حسن‌آبادیی، ح.ر. (1396). مدل شناختی اضطراب در بیماران مبتلا به سرطان: نقش متغیرهای شناختی و فراشناختی. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی سلامت، 6(1)، 85-66.
بهرامی احسان، ه و تاشک، ا. (1383). ابعاد رابطه میان جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان و رازیابی مقیاس جهت‌گیری مذهبی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، 34(2)، 63-41.
حسینی، س؛ کراسکیان موجمباری، ا؛ فردوسی پور، ع. (1392). سهم پنج عامل اصلی شخصیت در پیش‌بینی تحمل ابهام. اندیشه و رفتار، 8(30)، 26-17.
حسینی، فو لطیفیان، م. (1388). پیش‌بینی جهت‌گیری هدف با استفاده از پنج عامل بزرگ شخصیت در میان دانشجویان دانشگاه شیراز. فصلنامه مطالعات روان‌شناختی، 5(1)، 94-73.
حشمتی، ر؛ ناصری، ا؛ پرنیان خوی، م. (1397). نقش سرکوبگری عاطفی و توانمندی ایگو در پیش‌بینی مصرف و عدم مصرف سیگار در بیماران مبتلا به سرطان. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی سلامت، 7(4)، 7-19.
قربانی، م؛ علی پور، ا؛ علی‌اکبری دهکردی، م. (1396). اثربخشی مداخلات رویکرد مثبت‌گرا بر افسردگی، عزت‌نفس، امید به زندگی و تصویر بدنی زنان ماستکتومی شده. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی سلامت، 6(3)، 167-151.
نریمانی، م و ابوالقاسمی، ع. (1384)، آزمونهای روان‌شناختی. اردبیل: انتشارات باغ رضوان.
نیک منش، ز و کلانتری، ن. (1396). نقش شیوه‌های مقابله مذهبی در بهزیستی روان‌شناختی زنان سرپرست خانوار شهرستان هشترود. فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه، 8(2)، 128-115.
 
Ahmadi, F., Hussin, N.A. M., & Mohammad, M.T. (2018). Religion, Culture and Meaning-Making Coping: A Study among Cancer Patients in Malaysia.  Journal of Religion and Health, 1-16.
Akechi, T., Nakano, T., Okamura, H., Ueda, S., Akizuki, N., Nakanishi, T., et al. (2001). Psychiatric disorders in cancer patients:
Descriptive analysis of 1721 psychiatric referrals at two Japanese cancer center hospitals. Japanese journal of clinical oncology, 31, 188–194.
Akrami, N., Ekehammar, B., Bergh, R.,  Dahlstrand, E., Malmsten, S. (2009) Prejudice: The person in the situation. Journal of Research in Personality 43(5), 890–897.
Ando, M., & Morita, T. (2010). Efficacy of the structured life review and theshort-term life review on the spiritual well-beingof terminally ill cancer patients. Health, 2(4), 342-346.
 Atef-vahid, M.K.,  Nasr-Esfahani, M., Saberi Esfeedvajani, M.,  Naji-Isfahani, H.,  Shojaei, M.R., Yasavoli, M, M. (2011). Quality of life, religious attitude and cancer coping in a sample of Iranian patients with cancer. Journal of Research in Medical Sciences, 16(7), 928–937.
 Bogg T., & Roberts B.W. (2004) Conscientiousnessand health-related behaviors: A meta-analysisof the leading behavioral contributors to mortality. Psychological Bulletin, 130(6), 887–919.
Bogg, T., & Roberts, B.W. (2004) Conscientiousness and health-related behaviors: A meta-analysisof the leading behavioral contributors to mortality. Psychological Bulletin, 130(6), 887–919.
Buhr, K., & Dugas, M. J. (2002). The intolerance of uncertainty scale: psychometric properties of the English version. Behaviour Research and Therap, 40, 931–945.
Büssing, A., Fischer, J., Ostermann, T., Matthiessen, P. F. (2008). Reliance on God's help, depression and fatigue in female cancer patients. International Journal of Psychiatry in Medicine, 38(3), 357-372.
Cappiello, M., Regina, S., Cunningham, M., Knobf, T., Erdos, D. (2007). Breast cancer survivors: information and support after treatment. Clinical nursing research, 16, 278-293.
De Clercq, B., De Fruyt, F., Koot, H. M., & Benoit, Y. (2004). Quality of life in children surviving cancer: A personality and multi-informant perspective. Journal of pediatric psychology, 29(8), 579-590.
Dumalaon‐Canaria, J. A., Prichard, I., Hutchinson, A. D., & Wilson, C. (2018). Fear of cancer recurrence and psychological well‐being in women with breast cancer: The role of causal cancer attributions and optimism. European journal of cancer care, 27(1), e12579.
Dwan, T., Ownsworth, T., Donovan, C., & Lo, A.H.Y. (2017). Reliability of the NEO Five Factor Inventory short form for assessing personality after stroke.  International psychogeriatrics,  29(7), 1157-1168.
Hakulinen, C., Hintsanen, M., Munafo, M. R., Virtanen, M., Batty, G. D., Jokela, M. (2015). Personality and smoking: Individual-participantmeta-analysis of nine cohort studies. Addiction, 110(11), 1844–1852.
Hillen, M. A., Gutheil, C. M., Strout, T. D., Smets, E. M. A., Han, P. K. J. (2017). Tolerance of uncertainty: Conceptual analysis, integrative model, and implications for healthcare. Social Science & Medicine,  180, 62-67.
 Husson, O., Denollet, J., Ezendam, N. P., & Mols, F. (2017). Personality, health behaviors, and quality of life among colorectal cancer survivors: Results from the profiles registry. Journal of psychosocial oncology, 35(1), 61-76.
 Jemal, A., Thun, M. J., Ries, L. A., Howe, H. L., Weir, H. K., Center, M. M., et al. (2008). Annual report to the nation on the status of cancer, 1975-2005, featuring trends in lung cancer, tobacco use, and tobacco control. Journal of National Cancer Institute, 100, 1672–1694.
 kechi, T., Okuyama, T., Akizuki, N., Azuma, H., Sagawa, R., Furukawa, T. A., Uchitomi, Y. (2006). Course of psychological distress and its predictors in advanced non-small cell lung cancer patients. Psychooncology, 15(6), 463–473.
Kurita, N.,   Garon, E. B.,  Stanton, A. L.,   Meyerowitz, B. E. (2013). Uncertainty and psychological adjustment in patients with lung cancer. Psychooncology, 22(6), 1396–1401.
Lazarus, R., & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping. New York: Springer Publishing Company.
Luo, J., & Roberts, B. W. (2015). Concurrent and longitudinal relations among conscientiousness, stress, and self-perceived physical health. Journal of Research in Personality,59, 93–103.
McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1987). Validation of the Five-Factor Model of Personality across Instruments and Observers. Journal of Personality and Social Psychology, 52(1), 81-90.
McLain, D. L. (1993). The MSTAT-I: a new measure of an individual's tolerance for ambiguity Educ. Psychological Measrarement, 53, 183-189.
O’neill, S. C., Demarco, T., Peshkin, B. N., Rogers, S., Rispoli, J., Brown, K. (2006). Tolerance for Uncertainty and Perceived Risk among Women Receiving Uninformative BRCA1/2 Test Results. American Journal of Medical Genetics Part C(Seminars in Medical Genetics),142, 251–259.
Pargament, K. I., Koenig, H. G., Perez, L. M. (2000). The Many Methods of Religious Coping: Development and Initial Validation of the RCOPE. Journal of clinical psychology, 56(4), 519–543.
 Rochefort, C., Hoerger, M., Turiano, N. A., Duberstein, P. (2019). Big Five personality and health in adults with and without cancer. Journal of Health Psychology, 24(11),1949-1504.
Rosen, N. O., & Knauper, B. (2009). A little uncertainty goes a long way: state and trait differences in uncertainty interact to increase information seeking but also increase worry. Health Commun, 24, 228–238.
Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. (2008). Suddarth's Textbook of Medical Surgical Nursing. 11th ed. Philadelphia: Williams and Wilkins;Brunner and.
Strickhouser, J. E., Zell, E., Krizan, Z. (2017). Does personality predict health and well-being? A meta synthesis. Health Psychology, 36(8), 797–810.
Strout, T., Hillen, M., Gutheil, C., Anderson, E., Hutchinson, R., Ward, H. (2018). Tolerance of uncertainty: A systematic review of health and healthcare-related outcomes.Patient Education and Counseling, 101 (9), 1518-1537.
Thuné-Boyle, I. C., Stygall,, J. A., Keshtgar, M. A., Newman, S. P. (2006). Do religious/spiritual coping strategies affect illness adjustment in patients with cancer? A systematic review of the literature. Social Science & Medicine 63(1), 151-164.
Ursaru, M., Crumpeib, I., Crumpei, G. (2014). Quality of Life and Religious Coping in Women with Breast Cancer. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 114, 322–326.
Walker, S. J., Chen, Y., Paik, K., Mirly, B., Thomas, C. R., & Hung, A. Y. (2017). The Relationships Between Spiritual Well-Being, Quality of Life, and Psychological Factors Before Radiotherapy for Prostate Cancer. Journal of religion and health, 56(5), 1846-1855.
Zhou, Y., Mendonca, S. C., Abel, G. A., Hamilton, W., Walter, F. M., Johnson, S., & Lyratzopoulos, G. (2018). Variation in ‘fast-track’ referrals for suspected cancer by patient characteristic and cancer diagnosis: evidence from 670 000 patients with cancers of 35 different sites. British journal of cancer,  118(1), 24.
Nakaya, N., Tsubono, Y., Hosokawa, T., Nishino, Y., Ohkubo, T., Hozawa, A., et al. (2003).  Personality and the Risk of Cancer. JNCI: Journal of the National Cancer Institute, 95(11), 799–805.