با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی سلامت، دانشگاه خوارزمی.

2 دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی.

3 استادیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

4 استاد قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی ایران

5 استادیار، گروه آمار زیستی، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

مقدمه: کیفیت زندگی نسبت به وضعیت سلامت یا بیماری جایگاه ویژه­ای برای سیاست­گذاران و متخصصان مراقبت­های بهداشتی دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی مدل بسط‌یافته کیفیت زندگی وابسته به سلامت در بیماران عروق کرونری قلب بود. روش: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر مدل­سازی معادلات ساختاری است. از تمام بیماران عروق کرونری قلب مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهر تهران و کرج 650 نفر با روش در دسترس انتخاب و به پرسشنامه ادراک بیماری، پرسشنامه کیفیت زندگی، مقیاس خودمدیریتی، مقیاس بهزیستی هیجانی، پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف، پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز و مقیاس کیفیت زندگی وابسته به‌سلامت در بیماران عروق کرونری پاسخ دادند. یافته‌ها: نتایج نشان داد مدل توسعه داده‌شده ویلسون از برازش مطلوبی برخوردار است؛ یعنی با افزوده شدن خودمدیریتی و بهزیستی روان‌شناختی، اجتماعی و هیجانی می­توان این مدل را برای تبیین کیفیت زندگی پذیرفت. بااین‌حال نسبت به مدل اولیه شاخص­های بهزیستی به علت چند هم­خطی و روابط چندگانه بالا به‌عنوان یک سازه تحت عنوان بهزیستی جامع باید در نظر گرفته شود. همچنین خودمدیریتی می­تواند تبیین‌کننده بهزیستی جامع باشد. نتیجه‌گیری: خودمدیریتی و شاخص­های مثبت­نگر بهزیستی می­تواند در فرایند شکل­گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در بیماران عروق کرونری نقش ویژه­ای داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Extended Model of Health Related Quality of Life in Patients with Coronary Artery Disease

نویسندگان [English]

  • fatemeh daemi 1
  • jafar hasani 2
  • mehdi akbari 3
  • shokoufeh hajsadeghi 4
  • mehdi akbarzadeh 5

1 Ph.D Student in Health Psychology, Kharazmi University.

2 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Kharazmi University.

3 Assistant Professor of clinical Psychology, Kharazmi University

4 Professor of Cardiology, Iran University of Medical Sciences

5 Assistant Professor of Biostatistics, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Objective: Quality of life compared to health or illness has a special position for policymakers and health-care specialists. The goal of this study was to evaluate the expanded model of health-related quality of life in patients with coronary artery disease. Method: This is a descriptive correlational study that is based on structural equation modeling. The statistical population includes all patients with coronary artery disease who referred to Tehran and Karaj medical centers and received a diagnosis by a specialist. 650 persons were selected by available sampling method and responded to Illness Perception Questionnaire, Quality of Life Questionnaire, Self-Care of Heart Failure Index, Emotional Well-being Scale, Psychological Well-being Questionnaire of Reef, Social Well-being Questionnaire of Keyesand Seattle Angina Questionnaire. Findings: The results of this study showed that the developed model of Wilson has a good fit. That is, by adding self-management and psychological, social, and emotional well-being, this model can be adopted to explain the quality of life. However, compared to the original model of well-being indices, due to the multidimensionality and the multiple relationships, it should be considered as a comprehensive well-being construct. Self-management can also explain comprehensive well-being. Conclusion: Self-management and positive indicators of well-being can have a special role in the process of health-related quality of life in patients with coronary artery disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health-Related Quality of Life
  • Self-Management
  • Well-Being
  • Patients with Coronary Artery
اورکی، محمد و سامی، پوران. (1395). بررسی اثربخشی مداخله شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی یکپارچه بر میزان بهزیستی روان‌شناختی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس، فصلنامه روانشناسی سلامت. 5(20): 47-34.
باقریان سرارودی، رضا؛ بهرامی احسان، هادی؛ صانعی، حمید. (1387). رابطه بین سابقه سکته قلبی و طرحواره شناختی از انفکتوس میکارد.
بیانی، علی‌اصغر؛ محمدکوچکی، عاشور؛ بیانی، علی. (1387). روایی و پایایی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. ۱۴ (۲): ۱۴۶-۱۵۱.
پسندیده، محمدمهدی و زارع، لیلا. (1395). بررسی ابعاد بهزیستی روان‌شناختی، تاب‌آوری و شوخ‌طبعی در بیماران عروق کرونر قلب و افراد سالم، فصلنامه روانشناسی سلامت. 20: 108-88.
حشمتی، رسول. (1395). خصیصه‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه آنژین: مقیاس سنجش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر. مجله تحقیقات علوم رفتاری. 14(3): 280-271.
دائمی، فاطمه و جوشنلو، محسن. (1386). بررسـی اعتبـار و پایـایی مقیـاس رضـایت از زندگی در دانشجویان. روانشناسی بالینی و شخصیت. 21(11): 135-144.
راوند، مهدیه؛ عطارباشی مقدم، بهروز؛ مرآثی، محمدرضا؛ مرآثی، راوند، مصطفی؛ رضائیان، زهراسادات. (1392). تعیین پایایی و روایی ترجمه فارسی پرسش نامه آنژین سیاتل (SAQ)  در بیماران سکته قلبی.  پژوهش در علوم توانبخشی. 9(5): 817-805.
طاهری خرامه، زهرا؛ هروی کریموی، مجیده؛ رژه، ناهید؛ حاجی زاده، ابراهیم؛ منتظری، علی. (1391). ترجمه و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آنژین صدری (Seattle Angina Questionnaire)،  فصلنامه پایش. 12(1): 87-79.  
منتظری، علی؛ گشتاسبی، آزیتا؛ وحدانی نیا، مریم‌السادات. (1384). ترجمه، تعیین پایایی و روایی گونه فارسی ابزار استاندارد SF-36. فصلنامه پایش، 5 (1): 49-56.
مؤدب، فاطمه؛ قنبری، عاطفه؛ سالاریف ارسلان؛ کاظم نژاد، احسان؛ صدقی ثابت، میترا؛ پاریاد، عزت. (1393). بررسی وضعیت خودمراقبتی و تفاوتهای جنسیتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی. پیاورد سلامت. (۳):234-220.
هومن، حیدر علی. (1397). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل (با اصلاحات). سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
Al-Khaledi, M., Al-Dousari, H., Al-Dhufairi, S., Al-Mousawi, T., Al-Azemi, R., Al-Azimi, F. Badr, H. E. (2018). Diabetes Self-Management: A Key for Better Health-related Quality of Life in Patients with Diabetes. Med Princ Pract, 27(4): 323-331.
Armadans-Tremolosa, I., Selva-O' Callaghan, A., Visauta-Vinacua, B., Guilera, G., Pinal-Fernández, I., Vilardell-Tarrés, M. (2014). Health-related quality of life and well-being in adults with idiopathic inflammatory myopathy. Clin Rheumatol, 33(8):1119-25.
Bakas, T., McLennon, S. M., Carpenter, J. S., Buelow, J. M., Otte, J. L., Hanna, K. M., et al. (2012). Systematic review of health-related quality of life models. Heal {&} Qual Life Outcomes, 10:134-145.
Broadbent, E., Wilkes, C.,  Koschwanez, H., Weinman, J., Norton, S., Petrie, K. J. (2015). A systematic review and meta-analysis of the Brief Illness Perception Questionnaire, Psychol Health. 30(11):1361-1385.
Carlson, B., Pozehl, B., Hertzog, M., Zimmerman, L., Riegel, B. (2014). Predictors of overall perceived health in patients with heart failure. J Cardiovasc Nurs, 28:206–215.
Connorton, E., Perry, M. J., Hemenway, D. (2012). Miller M. Humanitarian relief workers and trauma-related mental illness. Epidemiol Rev, 34(1):145-155.
De Smedt, D., et al. (2013). Health related quality of life in coronary patients and its association with their cardiovascular risk profile: results from the EUROASPIRE III survey. Int J Cardiol. 168(2):898–903.
Denovan, A., & Macaskill, A. (2017). Stress and subjective well-being among first year UK undergraduate students. Journal of Happiness Studies, 18(2), 505-525.
Doull, M., O'Connor, A. M., Tugwell, P., Wells, G. A., & Welch, V. (2017). Peer support strategies for improving the health and well‐being of individuals with chronic diseases. Cochrane Database Syst Rev, 6: CD005352.
Eilayyan, O., Gogovor, A., Mayo, N., Ernst, P., Ahmed, S. (2015). Predictors of perceived asthma control among patients managed in primary care clinics. Qual Life Res, 24:55–65.
Fava, G. A., Cosci, F., Guidi, J., & Tomba, E. (2017). Well‐being therapy in depression: New insights into the role of psychological well‐being in the clinical. depression and anxiety, 34(9): 771-855.
Gaspar, T., Ribeiro, J. P., de Matos, M. G., Leal, I., Ferreira, A. (2012). Health-related quality of life in children and adolescents: subjective well-being. Span J Psychol, 15(1): 177-86.
Ghimire, S., Pradhananga, P., Baral, B., Shrestha, N. (2017). Factors Associated with Health-Related Quality of Life among Hypertensive Patients in Kathmandu, Nepal. Front Cardiovasc Med, 4(69):1-8.
Guérin, E. (2012). Disentangling vitality, well-being, and quality of life: A conceptual examination emphasizing their similarities and differences with special application in the physical activity domain. J Phys Act Health, 9(6):896-908.
Halvorsrud, L., Kirkevold, M., Diseth, A., Kalfoss, M. (2010). Quality of life model: predictors of quality of life among sick older adults. Res Theory Nurs Pract, 24:241–259.
Hand, C. (2016). Measuring health-related quality of life in adults with chronic conditions in primary care settings: Critical review of concepts and 3 tools. Canadian Family Physician, 62(7): 375-383.
Joshanloo, M., & Ghaedi, G. (2009). Value priorities as predictors of hedonic and eudaimonic aspects of well-being. Personality and Individual Differences, 47(4): 294-298.
Keyes, C. L. M. (1998). Social well-being. Social Psychology Quarterly, 61(2):121-140.
Lamers, L., Bolier, L., Gerben, J., Westerhof, S., Smit, F., Ernst, T. (2012). The impact of emotional well-being on long-term recovery and survival in physical illness: a meta-analysis. J Behav Med, 35(5):538-547.
Lubkin, I; Larsen, P.D. (2011). chronic illness impact and intervention. Jones & Bartlett Learning. 8th.
Marron, S. E., Tomas-Aragones, L., Boira, S., Campos-Rodenas, R. (2016). Quality of Life, Emotional Wellbeing and Family Repercussions in Dermatological Patients Experiencing Chronic Itching: A Pilot Study. Acta Derm Venereol., 96(3):331-5
Mayo, N. E., Scott, S. C., Bayley, M., Cheung, A., Garland, J., Jutai, J. (2015). Modeling health-related quality of life in people recovering from stroke. Qual Life Res, 24:41–53.
Meade, T., Dowswell, E. (2016). Adolescents’ health-related quality of life (HRQoL) changes over time: a three-year longitudinal study. Health Qual Life Outcomes, 14:14-22.
Nokes, K. M., Coleman, C. L., Hamilton, M. J., Corless, I. B., Sefcik, E., Kirksey, K. M, et al. (2011). Age-related effects on symptom status and health-related quality of life in persons with HIV/AIDS. Appl Nurs Res, 24:10–16.
Ogden, J. (2012). Health psychology:  A Textbook. McGraw-Hill Education (UK).
Ojelabi, A., Graham, Y., Haighton, C., Ling, J. (2017). A systematic review of the application of Wilson and Cleary health-related quality of life model in chronic diseases. Health Qual Life Outcomes, 15(1):241.
Paggi, M. E., Jopp, D., & Hertzog, C. (2016). The importance of leisure activities in the relationship between physical health and well-being in a life span sample. Gerontology, 62(4):450-458.
Panepinto, J. A. (2012). Health-related quality of life in patients with hemoglobinopathies. Hematology Am Soc Hematol Educ Program, 1:284–289.
Reilly, C., Taft, C., Edelvik, A., Olsson, I., Malmgren, K. (2017). Health-related quality of life and emotional wellbeing improve in parents after their children have undergone epilepsy surgery - A prospective population-based study. Epilepsy Behav, 75:196-202.
Riegel B, Lee Ch, Dickson V, Carlson B. (2009). An Update on the Self-Care of Heart Failure Index. J Cardiovasc Nurs, 24(6): 485–497.
Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69:719–727.
Samano, N., Dashwood, M., Souza, D. (2018). No-touch vein grafts and the destiny of venous revascularization in coronary artery bypass grafting—a 25th  anniversary perspective. Ann Cardiothorac Surg,7(5):681-685.
Santos, C. M., Celeste, R. K., Hilgert, J. B, Hugo, F. N. (2015). Testing the applicability of a model of oral health-related quality of life. Cad Saude Publica, 31: 1871–1880.
Shegog, R., Bartholomew, L. K., Parcel, G. S., Sockrider, M. M., Masse, L., Abramson, S. L. (2001). Impact of a Computer-assisted Program on Factors related to asthma self-management behavior. Journal of American Medical Informatics Association,81(1):49-61.
Spertus, J. A., Winder J. A., Dewhurst, T. A., Deyo, R. A., Prodzinski, J., McDonell, M., Fihn, S. D. (1995). Development and evaluation of the Seattle Angina Questionnaire: A new functional status measure for coronary artery disease. J Am Coll Cardiol, 25:333–341.
Spiro, A., Bossé, R. (2000). Relations between health-related quality of life and well-being: the gerontologist's new clothes? Int J Aging Hum Dev, 50(4):297-318.
Surya, M., Jaff, D., Stilwell, S., Schubertb, J. (2017). The Importance of Mental Well-Being for Health Professionals During Complex Emergencies: It Is Time We Take It Seriously. Glob Health Sci Pract, 5(2): 188–196.
Tickle-Degnen, L., Ellis, T., Saint-Hilaire, F., Thomas, MS., Wagenaar, R. (2010). Self-management rehabilitation and health-related quality of life in Parkinson's disease: A randomized controlled trial. Mov Disord, 25(2):194–204.
Upton D, Upton P. (2015). Psychology of wounds and wound care in clinical practice Switzerland: Springer.
Urns, R, A., Ma, J. (2015). Examining the association between psychological wellbeing with daily and intra-individual variation in subjective wellbeing. Pers Individ Dif, 82:34–39.
Villalonga-Olives E, Kawachi I, Almansa J, Witte C, Lange B, KieseHimmel C, et al. (2014). Pediatric health-related quality of life: a structural equation modeling approach. PLoS ONE, 9(11):1-8.
Walklet, E., Muse, K., Meyrick, J., Mossa, T. (2016). Do Psychosocial Interventions Improve Quality of Life and Wellbeing in Adults with Neuromuscular Disorders? A Systematic Review and Narrative Synthesis. J Neuromuscul Dis, 3(3): 347–362.
Wilson, I. R, Cleary, P. D. (1995). Linking Clinical Variables with Health-related Quality of life: a conceptual model of patients' outcomes. JAMA, 273:59–65.
World Health Organization. (2007). International Classification of Functioning, disability, and Health: Children and Youth Version: ICF-CY. Geneva: World Health Organization.
Yadegary, M. A., Maemodan, F. G., Nayeri, N. D., & Ghanjekhanlo, A. (2015). The effect of self-management training on health-related quality of life in patients with epilepsy. Epilepsy & Behavior, 50:108-112