ارتباط حس انسجام، تفکر مثبت و خودافشایی هیجانی با کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان‌پزشکی، واحد اردبیل، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ایران.

2 استاد، گروه روانشناسی، واحد گیلان، دانشگاه گیلان، ایران.

3 استادیار، گروه روانشناسی بالینی، واحد اردبیل، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ایران.

4 کارشناس ارشد، گروه روانشناسی بالینی، واحد اردبیل، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط حس انسجام، تفکر مثبت و خود افشایی هیجانی با کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان انجام شد. روش: جامعه پژوهش را کلیه بیماران مبتلا به سرطان بستری‌شده در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اردبیل در سال 1395 تشکیل دادند که از بین آن‌ها 100 نفر به‌صورت در دسترس به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جمع­آوری داده­ها به­وسیله چهار پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHQOL-BRIEF)،حس انسجام (COS)، جهت مداری زندگی (TOL-R) و خودافشایی هیجانی (ESDS) انجام شد. برای تحلیل داده­ها نیز از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل نشان داد که بین حس انسجام و تفکر مثبت با کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. از بین مؤلفه‌های خودافشایی شادی، آرامش و بی­حسی با کیفیت زندگی رابطه مثبت، افسردگی، حسادت، خشم، اضطراب و ترس با کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان رابطه منفی داشت. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد حس انسجام 59 درصد، تفکر مثبت 29 درصد و خودافشایی هیجانی 29 درصد توانایی پیش‌بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان را دارند. نتیجه‌گیری: این یافته­ها نشان می‌دهد که حس انسجام، تفکر مثبت و خود افشایی هیجانی در پیش‌بینی کیفیت زندگی بیماران سرطانی کاربرد دارند، لذا این یافته­ها می­تواند تلویحات مهمی در زمینه پیگیری از مشکلات روان‌شناختی در این بیماران داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determine the relationship between Sense of Coherence, Positive thinking & self-disclosure with Quality of life of Cancer Patients

نویسندگان [English]

  • Anita azarkolah 1
  • Abbas Abolghasemi 2
  • Mehriar Nadrmohammadi 3
  • Habibeh Salvat 4
1 Assistant Professor of Psychiatry, Ardabil Branch, Ardabil University of Medical Sciences, Iran.
2 Professor of Psychology, University of Gilan, Gilan, Iran.
3 Assistant Professor of Clinical Psychology, Ardabil Branch, Ardabil University of Medical Sciences, Iran.
4 M.A, Department of Clinical Psychology, Ardebil Branch, Ardabil University of Medical Sciences, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this research (the present study) was to determine the relationship between Sense of Coherence, Positive thinking and self-disclosure with quality of life in the cancer patients. Method: The study population of this research was consisted of all patients with cancer in Imam Khomeini Hospital of Ardabil in 2016.The sample of the study was 100 people that were selected by available sampling. Data were collected by fourquestionnaire: quality of life (WHOQOL-BREF), sense of Coherence (SOC), life orientation test (LOT-R) and emotional self-Disclosure scale (ESDS). The data were analyzed by Pearsons correlation and Multiple Regression Analyze. Findings: The finding showed that, there was positive significant relationship between sense of coherence components (comprehensibility, manageability & meaning) and positive thinking with quality life of cancer Patients.also there was positivesignificant relationship, between happiness, peace and insentience of self-disclosure components with quality life of cancer Patients as well as negative significant relationship between depression, jealousy, aggressive, anxiety and fear with quality life in cancer patients. The results of multiple regression analyze showed that sense of coherence with 59 percent, positive thinking with 29 percent and self-disclosure with 29 percent was to able predict the quality life of cancer patients. Conclusion: This results may have important implications in the field of Psychological and medical patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense of Coherence
  • Positive thinking
  • self-disclosure
  • Quality of life
  • Cancer
اکبری نخجوانی، ه؛ و بدری گرگری، رحیم (1394). بررسی اثربخشی روش افشای هیجانی به شیوه گفتاری / نوشتاری بر بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه شهر تبریز. مجله پزشکی ارومیه، 23(6)، 530-519.
برومند، ن. (1392). مقایسه بهزیستی روان‌شناختی، سرمایه روان‌شناختی و خودافشایی هیجانی والدین کودکان استثنایی با والدین کودکان بهنجار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.
بهرامی، ب؛ بهرامی، ع؛ مشهدی، ع؛ و کارشکی، ح. (1394). نقش راهکارهای کنترل شناختی هیجان در کیفیت زندگی بیماران سرطانی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 24(5)، 107- 98.
پروچسکا، ج. (2003). نظریه‌های روان‌درمانی. ترجمه یحیی سیدمحمدی (1392). تهران انتشارات رشد.
پورسردار، ن؛ پورسردار، ف؛ پناهنده، ع؛ سنگری، ع؛ و عبدی زرین، س. (1392).­ تأثیر خوش‌بینی (تفکر مثبت) بر سلامت روانی و رضایت از زندگی: یک مدل روان‌شناختی از بهزیستی. مجله حکیم، 16(1)، 49- 42.
حسن‌پور، ع؛ و آذری ا. (1385). کیفیت زندگی و فاکتورهای مرتبط با بیماران سرطانی. خلاصه کتاب کنگره ملی مراقبت در بیماری‌های خاص. اهواز؛ دانشگاه علوم پزشکی اهواز،42(4)، 10-4.
حسنوند، ش؛ اشک تراب، ط؛ جعفری، ز؛ و سلمانی، ن. (1393). خستگی ناشی از سرطان و ارتباط آن با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و وضعیت عملکردی بیماران سرطانی. مجله پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 85(4)، 485- 479.
رضایی، ز. (1391). بررسی رابطه احساس انسجام روانی و تمایزیافتگی با شادکامی و کیفیت زندگی در زنان معلم شهر مشهد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
زارع، م ع؛ محمودی، م؛ و سامانی، س. (1390). رابطه انسجام خانواده و کیفیت زندگی با شادکامی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان مرودشت. دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده، مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
سلمانی خ؛ نعمت زاده ماهانی س؛ شهبازی س؛ استوار ز؛ و گنجی ل. (1395). مقایسه سبک‌های اسناد، تجارب معنوی و تاب­آوری زنان مبتلا به سرطان سینه با زنان سالم. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت. 5(2). 20-5.
سلیگمن، مارتین. (2000). شادمانی درونی: روانشناسی مثبت‌گرا در خدمت خشنودی پایدار. ترجمه مصطفی تبریزی و رامین کریمی، علی نیلوفری (1396)، تهران، انتشارات دانشجو.
عزیزی، ا؛ میردریکوند، ف؛ و محمدی، ج. (1393). مقایسه عاملهای شخصیتی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در سرطان ریه و معده با افراد بهنجار. مجله علوم پزشکی رازی، 132(23)، 60- 52.
محمدزاده ع؛ پورشریفی ح؛ و علی پور ا. (1388) اعتباریابی آزمون حس انسجام-13 پرسشی آنتونوسکی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران.
موسوی نسب م ح؛ و تقوی م ر. (1385). خوش‌بینی - بدبینی و راهبردهای کنار آمدن: پیش‌بینی سازگاری روان‌شناختی در نوجوانان. مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار). 12(4)، 389-380.
نجات، س. (1387). کیفیت زندگی و اندازه‌گیری آن. مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، 4(2)، 56-49.
نریمانی م؛ بگیان کوله مرز؛ و مهدی نژاد مقدم ب. (1394). مقایسه باورهای غیرمنطقی، خود کارآمدی و بهزیستی روان‌شناختی در بیماران مبتلا به سردردهای میگرنی و افراد سالم. فصلنامه علمی‌پژوهشی روانشناسی سلامت.1(13)، 20-7.
نریمانی م؛ ملکی پیربازاری م؛ کیخسروانی م؛ و برخورداری ف. (1393). آزمونهای روانی کاربردی. انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی،122- 118.
American Cancer Society. (2015). Cancer FACTS & FIGURES. American Cancer Action networksm. (2016-2015). Cancer prevention & early Detection facte & American Psychologist, 61: 332 – 333.
Antonovsky, A. (1987). Unraveling the mystery of health: How people manage stress and stay well. Jossey-bass.
Bengtsson‐Tops, A., & Hansson, L. (2001). The validity of Antonovsky’s sense of coherence measure in a sample of schizophrenic patients living in the community. Journal of Advanced Nursing, 33(4), 432-438.
Brown, P., de Graaf, S., Hillen, M., Smets, E., & van Laarhoven, H. (2015). The interweaving of pharmaceutical and medical expectations as dynamics of micro-pharmaceuticalisation: Advanced-stage cancer patients' hope in medicines alongside trust in professionals. Social Science & Medicine, 131, 313-321.
Casellas-Grau, A., Vives, J., Font, A., & Ochoa, C. (2016). Positive psychological functioning in breast cancer: An integrative review. The Breast, 27, 136-168.
Cepeda, M. S., Chapman, C. R., Miranda, N., Sanchez, R., Rodriguez, C. H., Restrepo, A. E., ... & Carr, D. B. (2008). Emotional disclosure through patient narrative may improve pain and well-being: results of a randomized controlled trial in patients with cancer pain. Journal of pain and symptom management, 35(6), 623-631.
Cutajar, R., Ferriani, E., Scandellari, C., Sabattini, L., Trocino, C., Marchello, L. P., & Stecchi, S. (2000). Cognitive function and quality of life in multiple sclerosis patients. Journal of neurovirology, 6(2), S186.
Dalgleish, A. G. (2011). Therapeutic cancer vaccines: why so few randomised phase III studies reflect the initial optimism of phase II studies. Vaccine29(47), 8501-8505.
Delitto, D., Wallet, S. M., & Hughes, S. J. (2016). Targeting tumor tolerance: A new hope for pancreatic cancer therapy? Pharmacology & therapeutics, 166, 9-29.
Duggleby, W., Ghosh, S., Cooper, D., & Dwernychuk, L. (2013). Hope in newly diagnosed cancer patients. Journal of pain and symptom management, 46(5), 661-670.
Eriksson, M., & Lindström, B. (2005). Validity of Antonovsky’s sense of coherence scale: a systematic review. Journal of Epidemiology & Community Health59(6), 460-466.
Esterling, B. A., Antoni, M. H., Fletcher, M. A., Margulies, S., & Schneiderman, N. (1994). Emotional disclosure through writing or speaking modulates latent Epstein-Barr virus antibody titers. Journal of consulting and clinical psychology62(1), 130.
Harry M. (2001). Measuring the quality of life: why, how and what.Thear Med Jun; 12(2): 97-116.
Henry, E. A., Schlegel, R. J., Talley, A. E., Molix, L. A., & Bettencourt, B. (2010). The feasibility and effectiveness of expressive writing for rural and urban breast cancer survivors. In oncology nursing forum, 37(6), 749-757.
Hoyt, M. A., Marin-Chollom, A. M., Bower, J. E., Thomas, K. S., Irwin, M. R., & Stanton, A. L. (2014). Approach and avoidance coping: Diurnal cortisol rhythm in prostate cancer survivors. Psychoneuroendocrinology, 49, 182-186.
Jaeger, E., Webb, E., Howarth, K., Carvajal-Carmona, L., Rowan, A., Broderick, P., ... & Sullivan, K. (2008). Common genetic variants at the CRAC1 (HMPS) locus on chromosome 15q13. 3 influence colorectal cancer risk. Nature genetics, 40(1), 26.
Jemal, A., Siegel, R., Ward, E., Murray, T., Xu, J., & Thun, M. J. (2007). Cancer statistics, 2007. CA: a cancer journal for clinicians, 57(1), 43-66.
Kashani, F. L., Vaziri, S., Akbari, M. E., Jamshidifar, Z., & Sanaei, H. (2014). Stress coping skills training and distress in women with breast cancer. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 159, 192-196.
Martin, R. A., Puhlik-Doris, P., Larsen, G., Gray, J., & Weir, K. (2003). Individual differences in uses of humor and their relation to psychological well-being: Development of the Humor Styles Questionnaire. Journal of research in personality, 37(1), 48-75.
McCreaddie, M., Payne, S., & Froggatt, K. (2010). Ensnared by positivity: A constructivist perspective on ‘being positive’in cancer care. European Journal of Oncology Nursing, 14(4), 283-290.
Mercola, J. (2002). Optimism may protect against heart disease. Psychosomatic Medicine, 82(2): 102-111.
Mahammadzadeh, A., Poursharifi, H., & Alipour, A. (2010). Validation of Sense of Coherence (SOC) 13-item scale in Iranian sample. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 1451-1455.
Mücke, T., Koschinski, J., Wolff, K. D., Kanatas, A., Mitchell, D. A., Loeffelbein, D. J., ... & Rau, A. (2015). Quality of life after different oncologic interventions in head and neck cancer patients. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, 43(9), 1895-1898.
Najmabadi, K. M., Azarkish, F., Latifnejadroudsari, R., Shandiz, F. H., Aledavood, S. A., Kermani, A. T., & Esmaily, H. O. (2014). Self-disclosure of breast cancer diagnosis by Iranian women to friends and colleagues. Asian Pac J Cancer Prev, 15(6), 2879-82.
Okuyama, T., Endo, C., Seto, T., Kato, M., Seki, N., Akechi, T., & Hosaka, T. (2008). Cancer patients' reluctance to disclose their emotional distress to their physicians: a study of Japanese patients with lung cancer. Psycho‐Oncology: Journal of the Psychological, Social and Behavioral Dimensions of Cancer, 17(5), 460-465.
Pennebaker, JW. & Ching, Ck. (2007). Expressive writing, emotional upheavals, and health. In H. Friedman and R. Silver (Eds.), Handbook of health psychology. New York: Oxford University Press.
Petersen, P. E. (2009). Oral cancer prevention and control–the approach of the World Health Organization. Oral oncology, 45(4-5), 454-460.
Peterson, C. (2000). The future of optimism. American psychologist, 55(1), 44.
Price, M. A., Bell, M. L., Sommeijer, D. W., Friedlander, M., Stockler, M. R., Defazio, A., & Life Study Investigators. (2013). Physical symptoms, coping styles and quality of life in recurrent ovarian cancer: a prospective population-based study over the last year of life. Gynecologic oncology, 130(1), 162-168.
Quintard, B., Constant, A., Lakdja, F., & Labeyrie-Lagardère, H. (2014). Factors predicting sexual functioning in patients 3 months after surgical procedures for breast cancer: The role of the Sense of Coherence. European Journal of Oncology Nursing, 18(1), 41-45.
Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1993). On the power of positive thinking: The benefits of being optimistic. Current directions in psychological science, 2(1), 26-30.
Senkus, E., Cardoso, F., & Pagani, O. (2014). Time for more optimism in metastatic breast cancer. Cancer treatment reviews, 40(2), 220-228.
Shim, M., Cappella, J. N., & Han, J. Y. (2011). How does insightful and emotional disclosure bring potential health benefits? Study based on online support groups for women with breast cancer. Journal of Communication, 61(3), 432-454.
Shor, V., Grinstein-Cohen, O., Reinshtein, J., Liberman, O., & Delbar, V. (2015). Health-related quality of life and sense of coherence among partners of women with breast cancer in Israel. European Journal of Oncology Nursing, 19(1), 18-22.
Siegel, R., Jemal, A., Ward, E., Murray, T., XU, J., Thun, MJ. (2007). cancre statics. CA cancer for clinicians, 57(1): 43-66.
Snell, W. E., Miller, R. S., & Belk, S. S. (1988). Development of the emotional self-disclosure scale. Sex Roles, 18(1-2), 59-73.
Strassle, C. G., McKee, E. A., & Plant, D. D. (1999). Optimism as an indicator of psychological health: Using psychological assessment wisely. Journal of personality assessment, 72(2), 190-199.
Taheri, A., Ahadi, H., Kashani, F. L., & Kermani, R. A. (2014). Mental hardiness and social support in life satisfaction of breast cancer patients. Procedia-social and behavioral sciences, 159, 406-409.
Vilela, L. D., & Allison, P. J. (2010). An investigation of the role of sense of coherence in predicting survival among Brazilians with head and neck cancer. Oral oncology, 46(7), 531-535.
دوره 8، شماره 32
(بر اساس آیین نامه جدید وزارت علوم استفادع از عنوان فصلنامه/ماهنامه/علمی پژوهشی/علمی ترویجی برای کلیه مجلات ممنوع می باشد و همه مجلات باید از عنوان نشریه علمی استفاده کنند)
اسفند 1398
صفحه 7-24