مقایسه ی استرس ادراک شده ، راهبردهای تنظیم هیجان وانعطاف پذیری شناختی در بیماران دستگاه گوارش وافراد بهنجار

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی دانشگاه پیام نور.

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آستانه اشرفیه

چکیده

مقدمه: بیماری های گوارشی یکی از مهم ترین و شایع ترین بیماری های مزمن غیرواگیر است که بار اقتصادی و فشارروانی زیادی را بر جامعه و سیستم بهداشتی و درمانی تحمیل می کند، در این راستا هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه استرس ادراک شده، راهبردهای تنظیم هیجان و انعطاف پذیری شناختی در بیماران دستگاه گوارش و افراد بهنجار بود. روش: پژوهش حاضر از نوع علی – مقایسه ای بود و جامعه آماری پژوهش شامل تمامی بیماران گوارشی مراجعه کننده به مطب های درمانی گوارش شهرستان بندر انزلی دربازه زمانی فروردین و اردیبهشت 1397 و همراهان آنها بود که از میان آنها 184 نفر( 92 نفراز بیماران و92 نفر از همراهان آنها ) به شیوه در دسترس به عنوان حجم نمونه انتخاب شده و به پرسشنامه های اطلاعات شخصی، استرس ادراک شده ی کوهن و همکاران (1983)، تنطیم هیجان گروس وجان (2003 ) و انعطاف پذیری شناختی دنیس ووندروال (2010) پاسخ دادند. یافته ها: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین دوگروه در مؤلفه های استرس ادراک شده، انعطاف پذیری شناختی و ادارک کنترل پذیری (زیر مقیاس انعطاف پذیری شناختی) تفاوت معناداری وجود داشت. نتیجه گیری: بر اساس نتایج دست آمده از این مطالعه، توجه به ابعاد روانشناختی مرتبط با بیماری های دستگاه گوارش و به طور ویژه استرس وانعطاف پذیری شناختی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of perceived stress, emotion regulation strategies and cognitive flexibility in patients with G.I.S. diseases and normal individuals

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Pasandideh 1
  • Faraunak SaulekMahdee 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University
2 M.A. in General Psychology PNU University of Astaneh Ashrafieh
چکیده [English]

Objective: Gastrointestinal  diseases is  among the  most important and common  chronic non communicable  diseases that imposes a lotof  Economic  and psychological    burden on the society and health  system.  Regarding  this  the aim of present study was  to  compare  perceived  stress , emotion   regulation  strategies and  Cognitive Flexibility in  Gastrointestinal  patients and Normal  individuals. Method: The present study was a comparative study and  Statistical  population in this study includes all Gastrointestinal  patients in the  gastroenterology private clinics  of Bandar Anzali  during  the period of April  & May in 2018 and their fellows that  among Them  ,184  people , 92 patients  &  92  fellows ,were selected in the available sample method and  completed the questionnaire of personal information perceived  stress  of cohen  and et al (1983), the emotion   regulation  strategies of  Gross & john (2003) and Dennis & Vander Wal ( 2010) Cognitive Flexibility responde. Results: The results of multivariate analysis   of variance   showed  that  there was a significant  difference  between the 2  groups in perceived stress components, Cognitive Flexibility & perceived  controllability (subscales of Cognitive Flexibility).Conclusion: Based on the   results of  this  study  , consideration  of related psychological  dimensions.   Gastrointestinal   diseases  especially stress and   Cognitive Flexibility , are of great  importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived stress
  • Cognitive Flexibility
  • patients with G.I.S. diseases
  • emotion regulation strategies
بافنده قراملکی، ح؛  احمدی، ع. ا و شادمان سادات محله، م. (1393). «مقایسه انعطاف پذیری شناختی، نظریه ذهن وسیستم های مغزی-رفتاری در افراد مصروع غیر مصروع». پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. تبریز، دانشکده شهید مدنی.
بیگدلی، ا. ا؛ بادین، م و صباحی، پ. (1395). « مقایسه انعطاف پذیری شناختی، نظریه ذهن و حافظه کاری در دانشجویان دارای نشانه های وسواسی- جبری وگروه بهنجار». فصلنامه تازه های علوم شناختی، 18(4)، 37-24.
حیدری راد، ح: شفیعی، م و بشرپور، س. (1395). «مقایسه نگرش های ناکارآمد و انعطاف پذیری شناختی در زنان با وبدون سابقه طلاق». فصلنامه علمی- پژوهشی زن وفرهنگ، 8(30)، 112-103.
خرامین، ش. ع؛ نیلی، ح؛ محمدی، ع و مبشری، ق. (1387). «مقایسه ی شیوه های مقابله با استرس در بیماران مبتلا به زخم معده و دوازدهه، سندرم روده تحریک پذیر وافراد عادی». مجله ارمغان دانش، 13(2)،104-95.
سعادت، س؛ اصغری و جزایری، ر(1394). رابطه خودکارآمدی تحصیلی با استرس ادارک شده، راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه گیلان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 15(12)، 78-67.
 سلطانی، ا؛ شاره، ح؛ بحرینیان، س.ع وفرمانی، ا. (1392). «نقش واسطه ای انعطاف پذیری شناختی در ارتباط بین سبک های مقابله ای وتاب آوری با افسردگی». (پژوهنده) مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 18(2)، 88 - 96.
سلیمانی، ا و حبیبی، ی (1394). ارتباط بین تنظیم هیجان وتاب آوری با بهزیستی روانشناختی دردانش آموزان . مجله روانشناسی مدرسه،3(4)،72-51.
علی اکبری، م؛ علی پور، ا؛ محمدی، ن و دقاق زاده، ح. (1394). «الگوی ساختاری روابط بین دشواری های تنظیم هیجانی، مشکلات روانشناختی، جسمانی سازی و شدت علایم گوارشی در اختلالات گوارشی عملکردی». مجله دانشکده پزشکی اصفهان،33 (321)، 28-44.
علی اکبری دهکردی، م؛  صالحی، ش و رضایی، ا. (1392). «مقایسه باورهای غیرمنطقی و سبک های دفاعی در بین بیماران کرونر قلب و افراد عادی». فصلنامه علمی، پژوهشی روانشناسی سلامت، 2(2)، 32-18.
 فاضلی، م؛ احتشام زاده، پ وهاشمی شیخ بهانی، ا. (1393). «اثر بخشی درمان شناختی، رفتاری برانعطاف پذیری در افراد افسرده». اندیشه ورفتار در روانشناسی بالینی، 9 (34)، 36-27.
 قاسمی، م؛ حاتمی، م؛ حسنی، ج. (1395). «اثربخشی بهره گیری توأم از درمان شناختی رفتاری و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در ذهن آگاهی،تاب آوری وکیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن». فصلنامه علمی، پژوهشی روانشناسی سلامت، 5(18)، 86 -69. 
 قراء زیبایی، ف؛ علی اکبری دهکردی، م؛ علیپو، ا و محتشمی، ط. (1391). «اثر بخشی معنادرمانی به شیوه گروهی براسترس ادراک شده وامید به زندگی در بیماران مبتلا به ام اس». نشریه علمی پژوهشی پژوهش در سلامت روانشناختی، 6(4)،12-20.
 قربانی تقلید آباد، ب وتسبیح سازان مشهدی، ر. (1395). «رابطه ی مکانیزم های تنظیم شناختی هیجان و سبک زندگی با استرس ادراک شده در مبتلایان به سندرم روده تحریک پذر». مجله اندیشه ورفتاردر روانشناسی بالینی10 (39)، 17- 26.
 کریمی افشار، ع؛ شعبانیان، گ؛ سعید تالشی، ل ومنظری توکلی، و. (1397). «بررسی تاثیر مداخله ی تنظیم هیجان گروهی برتاب آوری واضطراب مرگ زنان مبتلا به سرطان پستان». فصلنامه علمی ، پژوهشی روانشناسی سلامت، 7 (1)، 105 -95.
محمدی، ن. ا؛ سامانی، ب. (1394). «مقایسه ی انعطاف پذیری روانشناختی و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به اختلال وسواس اجباری و افراد عادی». پایان نامه کارشناسی ارشد. شیراز، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی.
محمدی یگانه، ل؛ باستانی، ف؛ فیضی، ز؛ آگیلاروفایی، م و حقانی، ح. (1387). «تاثیر آموزش کنترل استرس برخلق واسترس درک شده در زنان مصرف کننده ی قرص های ضدبارداری». فصلنامه پرستاری ایران، 21(53)، 73-63.
 مسایلی، ن؛ خیرابادی، غ؛ افشار، ح؛ مراتی، م. ر؛ دقاق زاده،  ح؛ روح افزا، ح. ر. (1392). «بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی وشدت علامت در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر». مجله تحقیقات علوم رفتاری ، 11(1)،(پیاپی 50)، 44-39.
 مسعودنیا، ا؛ پورنقی، س. ج و باهمت، ز. (1395). «مقایسه راهبردهای مقابله ای در برابر شرایط استرس زا در افراد با علائم اولسر پپتیک و افراد سالم 20 تا 50 سال». مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 8(2)، 352-341.
نریمانی، م؛ عباسی، مسلم؛ ابوالقاسمی، ع و احدی، بتول(1392) مقایسه اثربخشی پذیرش / تعهد و تنظیم هیجانات در تعدیل دانش آموزان مبتلا به اختلال ریاضی. مجله ناتوانی یادگیری، 2(4)، 176-154.
نریمانی، م؛ میکاییلی، ن؛ بشرپور، س و شاه محمد زاده، ی. (1393). «مقایسه انعطاف پذیری شناختی، سوگیزی توجه و حافظه هیجانی در بین افراد مبتلا به سوء مصزف مواد، سیگاری و افزاد عادی». پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی.
یعقوبی، ح؛ برادران، م؛ رنجبر نوشری، ف و جوکی چگینی، م. (1394). «بررسی تطبیقی باورهای غیرمنطقی، حمایت اجتماعی وسنخ شخصیتی الف بیماران کرونری قلب وافراد سالم». فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 10(37)، 224-211.
Aldao, A., NoleN-Hoeksema. S., &  Schweizer. S. (2010).  Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Journal of Clinical Psychology Review, 30 (2),  217–237.
Aldao. A., & Nolen-Hoeksema, S. (2012).  When are adaptive  strategies most predictive of psychopathology ? Journal of  Abnormal  Psychology, 121(1), 276-281.
Arndt,  J. E., & Fujiwara,  E. (2014).  Interactions  Between Emotion Regulation and Mental Health.  Austin Journal of  Psychiatry Behavioral  Science , 1(5), 1021.
Augustine, A.  A.,  &  Hemenover, S.  H. (2009). On the relative effec-tiveness of affect regulation strategies: A meta-analysis. Journal of  Cognition & Emotion, 23,  1181-1220.
Balzarotti, S., John, O.P.& Gross, J.J.(2010). An italian adaptation of the emotion regulation questionnaire . European Journal of  Psychological Assessment , 26(1) ,61–67.
Blum, C. A.,  Borglund, S., &  Parcells, D.  (2010). High - fidelity nursing simulation:  Impact on student self-confidence and clinical competence. International Journal of  Nursing  Education  Scholarship, 7(1), 1548-1549.
-Canas, J.,  Quesada,  J. F.,  Antoli, A.,  Fajardo, I.  (2003).  Cognitive  flexibility and adaptability to environmental changes in dynamic complex problem -solving tasks . Journal of  Ergonomics, 46 (5), 482–501
-Carbonella, J.Y.,  &  Timpano, K. R. (2016).  Examining  the link between hoarding syptoms and cognitive flexibility deficits. Journal of  Behavior Therapy,  47(2),  262-273.
-Carlson. J. M., Dikecligil. G. N., Green berg. T  & Mujic_parodi. L.R.,  (2012). trait reappraisal is associated with resilience to acute psychological stress. Journal of reseaech in personality, 46(5), 609-613.
-Christophe, V., Antoine, P., Leroy ,T.& Delelis, G. (2009). Assessment of two emotion regulation processes: Expressive suppression and cognitive reappraisal. Journal of European Review Of Applied Psychology, 59(1), 59-67
Cohen ,S., Kamarak ,T,& Mermelstein, R.(1983). A global measure of perceived stress. Journal of  Health Society  Behavior,  24(4), 385-396.
-DeBerry,  L. (2012).  The relation between cognitive inflexibility and obsessive-compulsive personality traits in adults: depression and anxiety as potential mediators. Honors Theses. Southern. The University of Southern Mississippi.
Dennis, J. P., Vander Wall, J .S. (2010).  The Cognitive Flexibility Inventory. Instrument  Development and Estimates of Reliability and Validity. Journal of  Cognitive  Therapy  Research, 34 (3), 241–253
-Edman,  J. S ., Greeson,  J. M., Roberts,  R. S.,  Kaufman,  A. B.,  Abrams, D.I., Dolor, R. G., &  Wolever, R.Q. (2017). Perceived Stress in Patients with Common Gastrointestinal Disorders: Associations with Quality of Life, Symptoms and Disease Management . Journal of Science and Healing ,13( 2): 124-128
-Gross,  J. J.  (Ed.).  (2007).  Handbook  of emotion regulation. New York Guilford Press-
-Gross, J.J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. Journal  of  Psychophysiology, 39(3), 281–291
-Gross, J. J.,  &  John, O. P. (2003).  Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and wellbeing. Journal of Personality and Social Psychology, 85(2),  348 -362
Houser, R. M., springer, K. W., & Pudrovska, T.  (2016). "Temporal structures of psychology well being: Continuity or Change". Presented at the 2005 Meetings of the Gerontogical society of America, orlando, Florida. Journal of Intellectual Disability Research, 12, 874-882.
Johnco,  C., Wuthrich,  V. M. & Rappee, R. M. (2014). The influence of cognitive flexibility on treatment outcome and cognitive restructuring skill acquisition during cognitive behavioural treatment for anxiety and depression in older adults: results of a pilot study. Journal of  Behavior Research and Therapy, 57,55-64.
Lazarus, R, S., &  Folkman ,S . (1984).  Stress ,appraisal ,and coping. New York springer.
Leahy, R. L., Tirch, D ., & Napolitano, L. A.  (2011).  Emotion regulation in psychotherapy: A practitioner's Guide. Guilford press.
 Ljotsson, B., Hedman, E., Linfors, P., Hursti, T., Linfors, N., Anderson, G., Ruck, C. (2011). Long-term follow up of internet-delivered exposure and mind fulness based treatment for irritable bowel syndrome.Journal of  Behavior research and therapy, 49(1), 58-61.
Martin, M.M., Staggers, M. S., & Anderson,  C.M.(2011). The relationships between cognitive flexibility with dogmatism, intellectual flexibility, preference for consistency, and self-compassion. Journal of Communication Research Reports,  28(3), 275-280.
Masuda , A.,  Mandavia,  A.., & Tully, E.C. (2014).  The role of psychological inflexibility and mindfulness in somatization, depres- sion, and anxiety among Asian Americans in the United States. Asian American,  Journal of Psychology, 5(3), 230-236.
Meyer, T., Smeets, T., Giesbrecht, T.,  & Merckelbach, H.  (2012). The efficiency of reappraisal and expressive suppression  in regulating everyday affective experiences. Journal of Psychiatry Research, 200(2-3), 964-969.
Moitra , E. & Gaudiano , B.A. (2016). psychological flexibility model of medication adherence in  psychotic spectrum disorders. Journal of  Contextual Behavioral  Science,  5(4), 252-257
Ortega, L. A., Tracy, B. A., Gould, T. J. & Parikh, V. (2013). Effects of chronic low- and high - dose nicotine on cognitive flexibility in C57BL/6J mice. Journal of Behavioural brain research,  238,  134-145.
Owyang, C. H. (2012). Irritable Bowel Syndrome. In: Longo D. L, Fauci, A. S., Kasper, D. L., Hauser, S. L., Jameson, J. L., Loscalzo, J., editors. Harrison‘s Principles of Internal Medicine. 18th ed. Usa: Mc Graw- Hill Companies Inc perss, P, 2496-2501.
Sadock, B.  J., &   Sadock ,V.A., (2007) . Psychosomatic  medicine.In Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry, (10thed). Philadelphia: Lippincott Williams and wilkins.
Thaker, R. & Verma, A. P.(2014). A study of perceived stress and coping styles among mid Adolescents. National Journal of   Physiology ,Pharmacy  and  Pharmacology, 4(1), 25-28
Verhaak, P. F. (1997). Somatic disease and psychological disorder. Journal of psychosomatic research,42(3),261-273.