با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان‏شناسی دانشگاه پیام نور تهران.

2 استاد گروه روان‏شناسی دانشگاه پیام نور تهران.

3 دانشیار گروه روان‏شناسی دانشگاه پیام نور.

4 استاد روان‏پزشکی و روان‏شناسی مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران.

5 استاد گروه آموزش کودکان استثنایی دانشکده روان‏شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان شفقت به خود با افسردگی در زنان دارای سرطان پستان با میانجیگری اضطراب مرگ بود.روش: این پژوهش در دسته پژوهش‌های توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه‌کننده به بیمارستان‌ها و مرکز پزشکی مهدیه، بیمارستان امام خمینی، بیمارستان فیروزگر و بیمارستان پارس تهران در سال 1396 بود که با استفاده از فرمول کوکران 397 نفر از آنان به‌صورت در دسترس انتخاب و به پرسشنامه‌های پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی بک (2001)، پرسشنامه سبک دلبستگی به خدا روات و کرک پاتریک (2002) و پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر (1979) پاسخ دادند و داده‌های آن با روش معادلات ساختاری و به‌وسیله نرم‌افزار آماری smart PLS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.یافته ­ها: یافته‌ها نشان داد تمام‌مسیرهای واردشده در مدل حاضر در سطح معنی‌داری (p>0/01) تائید می‌گردد. این نتایج بیانگر آن است که هم مسیرهای مستقیم و هم مسیرهای غیرمستقیم با افسردگی تأثیر معنی‌داری دارد ولی مسیرهایی که به مسیر اضطراب مرگ بر افسردگی نسبت به مسیرهای دیگر اعتبار بیشتری دارد. نتیجه­گیری: در شکل‌گیری افسردگی زنان مبتلابه سرطان پستان عوامل معنوی و روانی ازجمله سبک‌های دلبستگی به خدا و اضطراب مرگ نقش دارد. این امر دلالت بر کارآمدی متغیرهای معنویت با متغیرهای روان‌شناختی ازجمله اضطراب و افسردگی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Self-Compassion with Depression in Women with Breast Cancer with Mediation Death Anxiety

نویسندگان [English]

  • SHEIDA SHARIFI SAKI 1
  • ahmad alipor 2
  • alireza aghayuosefi 3
  • mphammad reza mohamadi 4
  • Bagher Ghobari Bonab 5

1 PhD of psychology Payame Noor University Tehran

2 professor of psychology Payame Noor University Tehran

3 Assistant Professor of psychology Payame Noor University.

4 Professor of psychiatry& psychology Research Center Tehran University of Medical Sciences Tehran.

5 Professor In Special Education Faculty of psychology& Education Tehran University.

چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the relationship between self-compassion with depression in women with breast cancer with mediator death anxiety. Method: This research was a descriptive-correlational study. The statistical population included all women with breast cancer referring to hospitals and medical center of Mahdieh, Imam Khomeini Hospital, Firoozgar Hospital and Pars Hospital in 1396. The sample size was 397 people who were selected and responded to Beck Depression Inventory (2001), God Attachment Questionnaire to Rowat and Kirkpatrick (2002) and Templer's Death Anxiety Questionnaire (1979). The data of this study analyzed by structural equation method and using smart PLS software. Result: The results showed that the full inflows in the present model are confirmed at a significant level (p> 0/01). These results suggest that both direct paths and indirect paths have a significant effect on depression, but the paths that are more valid to the path of anxiety of death -> depression than other paths. Conclusion: In the formation of depression in women with breast cancer, mental and spiritual factors such as self-compassion and death anxiety are involved.Their findings implied the strong relation among spirituality values and psychological constructs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • breast cancer
  • self-compassion
  • death anxiety
  • Depression
اکبری، مهرداد؛ علی پور، احمد و زارع، حسین (1394). بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مقابله با استرس بر کیفیت زندگی و میزان درد در بیماران مبتلابه سرطان پستان. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت، 4(15):21-36.
بشر پور، سجاد؛ وجودی، بابک و عطارد، نسترن (1392). ارتباط جهت گیری مذهبی و نگرش نسبت به مرگ با کیفیت زندگی و علائم جسمانی سازی در زنان. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت، 3(10): 80-97.
شبیری، فاطمه؛ نیک روش، آزیتا؛ معصومی، سیده زهرا؛ حیدری مقدم، رشید؛ کرمی، منوچهر، بادافره، معصومه (1394). تأثیر مشاوره ورزشی بر مقیاس های عملکردی کیفیت زندگی زنان مبتلابه سرطان پستان. مجله آموزش و سلامت جامعه، 2 (1): 1-9.
 صالحی، فرخنده؛ محسن زاده فرشاد و عارفی مختار (1395). بررسی شیوع اضطراب مرگ در بیماران مبتلابه سرطان سینه شهر کرمانشاه سال ۱۳۹۴. فصلنامه علمی - پژوهشی بیماری های پستان ایران، ۸ (۴): ۳۴-۴۰.
کریمی افشار، عشرت؛ شعبانیان، گلناز؛ سعید تالشی، لیلا و توکلی، وحید (1397). اثربخشی مداخله تنظیم هیجان بر تاب آوری و اضطراب مرگ زنان مبتلابه سرطان پستان. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت، 7(25): 95-105.
محدثی، حمیده؛ آیت الهی، هاله؛ حسن زاده، گلاویژ و یگان سنگی، میترا (1391). بررسی کیفیت زندگی در مبتلایان سرطان پستان تحت درمان در مرکز تحقیقات سرطان امید – ارومیه.
موسی رضایی، امیر؛ خالدی، فیروز؛ خبازی فرد، محمدرضا؛ مومنی قلعه قاسمی، طاهره؛ کشاورز، محبوبه و خدایی، مهناز (1394). نگرش‏های ناکارآمد و ارتباط آن با استرس، اضطراب و افسردگی در مبتلایان به سرطان‏ پستان. تحقیقات نظام سلامت، 11(1):68-76.
هاشمیان، معصومه؛ اسدی، زهراالسادات؛ خسروآبادی، علی اصغر و جوان، رقیه (1391). بروز و غربالگری سرطان پستان در زنان ایرانی، چهارمین کنگره سراسری سرطان‌های زنان ایران، تهران، انجمن علمی سرطان‌های زنان ایران، https://www.civilica.com/Paper-IRSGO04-IRSGO04_096.html
ولیخانی، احمد و فیروزآبادی، علی (1395). بررسی اضطراب مرگ در چارچوب الگو های دلبستگی در بیماران سرطانی: یک مطالعه مقایسه‌ای. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت، 5(18): 119-140.
یالوم، اورین (1393). روان درمانگر قصه گو، روان درمانی و موقعیت انسانی. ترجمه سپیده حبیب. تهران: انتشارات دانژه.
Ashish, D. (2016). Self-Compassion and the Need of Self-Preservation. In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Doctor of philosophy. The University of Arizona.
Barnard, L. K., & Curry, J. F. (2011). Self-compassion: Conceptualizations, correlates, & interventions. Review of general psychology, 15(4), 289
Berry, K. A., Kowalski, K. C., Ferguson, L. J., & McHugh, T. L. F. (2010). An empirical phenomenology of young adult women exercisers' body self‐compassion. Qualitative research in sport and exercise, 2(3), 293-312.
Brion, J. M., Leary, M. R., & Drabkin, A. S. (2014). Self-compassion and reactions to serious illness: The case of HIV. Journal of health psychology, 19(2), 218-229.
Bui, Q.-U. T., Ostir, G. V., Kuo, Y.-F., Freeman, J., & Goodwin, J. S. (2005). Relationship of depression to patient satisfaction: findings from the barriers to breast cancer study. Breast cancer research and treatment, 89(1), 23-28.
Diedrich, A., Grant, M., Hofmann, S. G., Hiller, W., & Berking, M. (2014). Self-compassion as an emotion regulation strategy in major depressive disorder. Behaviour research therapy, 58, 43-51.
Emanuel, E. J., Fairclough, D.L., Wolfe, P.,Emanuel, L.L. (2004). Talking with terminally illpatients andtheircaregivers about death, d-ying, and bereavement: is it stressful? Is ithelpful? Arch Intern Med 2004; 164: 1999-5.
Fary, K., & Bhasker, A. (2013). Multidisciplinary Rehabilitation in Women with Breast Cancer: a Systematic Review. International Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, s1, 1-10.
Gilbert, P., & Procter, S. J. C. P. (2006). Compassionate mind training for people with high shame and self‐criticism: Overview and pilot study of a group therapy approach. 13(6):379-353.
Harirchi, I., Kolahdoozan, S., Karbakhsh, M., Chegini, N., Mohseni, S., Montazeri, A.,... Ebrahimi, M. (2011). Twenty years of breast cancer in Iran: downstaging without a formal screening program. Annals of oncology, 22(1), 93-97.
Hupfeld, J., & Ruffieux, N. (2011). Validierung einer deutschen version der Self-Compassion Scale (SCS-D). Zeitschrift für klinische Psychologie und Psychotherapie.
Iverach, L., Menzies, R. G., & Menzies, R. E. (2014). Death anxiety and its role in psychopathology: Reviewing the status of a transdiagnostic construct. Clinical psychology review, 34(7), 580-593.
Krieger, T., Altenstein, D., Baettig, I., Doerig, N., & Holtforth, M. G. (2013). Self-compassion in depression: Associations with depressive symptoms, rumination, and avoidance in depressed outpatients. BehaviorTherapy, 44(3), 501-513.
Maxfield, M., John, S., & Pyszczynski, T. (2014). A terror management perspective on the role of death-related anxiety in psychological dysfunction. The Humanistic Psychologist, 42(1), 35.
Moorehad, S., Maas, M., Johnson, M. (2003). Nur-sing outcomes classification (NOC). StLouis, MO: Mosby. P. 225-30.
Neff, K. (2012). The science of self-compassion. Compassion and wisdom in psychotherapy, 79-92.
Neff, K. D., & Dahm, K. A. (2015). Self-compassion: What it is, what it does, and how it relates to mindfulness Handbook of mindfulness and self-regulation (pp. 121-137): Springer.
Neff, K. D., & Vonk, R. (2009). Self-compassion versus global self-esteem: Twodifferent ways of relating to oneself. Journal of Personality, 77, 23-50.
Neff, K. D., Kirkpatrick, K. L., & Rude, S. S. (2007). Self-compassion and adaptive psychological functioning. Journal of Research in Personality, 41(1), 139-154.
Neff, K. D., Pisitsungkagarn, K., & Hsieh, Y.-P. (2008). Self-compassion and self-construal in the United States, Thailand, and Taiwan. Journal of Cross-Cultural Psychology, 39(3), 267-285.
Öngider, N., & Özışık Eyüboğlu, S. (2013). Investigation of death anxiety among depressive patients. Journal of Clinical Psychiatry, 16(1), 34-46.
Orillaza, L. B. (2015). Attachment, illness perceptions, and health outcomes: the mediating role of support seeking, supportive, and negative interactions in couples experiencing type 2 diabetes.
Pasquini, M., & Biondi, M. (2007). Depression in cancer patients: a critical review. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, 3(1), 2.
Pinquart, M., & Duberstein, P. (2010). Depression and cancer mortality: a meta-analysis. Psychological medicine, 40(11), 1797-1810.
Purkayastha, D., Venkateswaran, C., Nayar, K., & Unnikrishnan, U. J. I. j. o. p. c. (2017). Prevalence of depression in breast cancer patients and its association with their quality of life: A cross-sectional observational study.23(3),268.
Sherman, D.W., Norman, R., McSherry, C.B. (2010). A comparison of death anxiety and qualityof life of patients with advanced cancer orAIDS and their family caregivers. J AssocNurses AIDS Care, 21: 99-13.
Vilchinsky, N., Dekel, R., Asher, Z., Leibowitz, M., & Mosseri, M. (2013). The role of illness perceptions in the attachment-related process of affect regulation. Anxiety, Stress & Coping, 26(3), 314-329.
Xiao, C., Miller, A., Felger, J., Mister, D., Liu, T., & Torres, M. J. P. m. (2017). Depressive symptoms and inflammation are independent risk factors of fatigue in breast cancer survivors.47(10),1743-1733.