با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه علوم انسانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران.

2 دانشجوی دکتری روانشناسی عموی دانشگاه آزاد اسلامی ایلام.

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده به شیوه گروهی بر ابرازگری هیجانی و عملکرد جنسی زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس انجام شد. روش: مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود. از بین بیماران زن مبتلا به ام‌اس مراجعه کننده به کلینیک جامع ام‌اس شهر کرمانشاه در سال 1396، 28 نفر به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند و از طریق مصاحبه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. از پرسشنامه‌های ابرازگری هیجانی کینگ و امونز (1990) و عملکرد جنسی زنان روزن و همکاران (2000) در پیش‌آزمون و پس‌آزمون برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. مداخله روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده برای گروه آزمایش به‌صورت گروهی، هفته‌ای 2 بار در 20 جلسه 60 دقیقه‌ای اجرا شد؛ گروه کنترل به مدت دو ماه در لیست انتظار قرار گرفت. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون کوواریانس چندمتغیره به کمک نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده شد. یافته­ها: نتایج حاصل از تحلیل بر روی نمرات پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که پس از تعدیل نمرات پیش‌آزمون بین 2 گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای عملکرد جنسی (05/0P<) و ابرازگری هیجانی (01/0P<)، تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارتی، مداخله درمانی باعث افزایش میانگین نمرات ابرازگری هیجانی و عملکرد جنسی افراد گروه آزمایش در مرحله پس آزمون شده است. نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های این مطالعه، پیشنهاد می‌شود که در مراکز مشاوره، کلینیک‌های درمانی و انجمن­های ام اس سراسر کشور جهت افزایش ابرازگری هیجانی و عملکرد جنسی زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس از تکنیک‌های روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده، بهره برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy on Sexual Function and Emotional Expression in Women with Multiple Sclerosis

نویسندگان [English]

  • Shahram Mami 1
  • Maryam Heidary 2

1 Associate Professor in Psychology, University of Ilam

2 Ph.D. Student of general Psychology, Islamic Azad University of Ilam.

چکیده [English]

Objective:The aim of this study was to investigate the effect of to investigate the effect of Intensive short-term dynamic psychotherapy on emotional expression and sexual function in women with multiple sclerosis. Method: The present study was semi-experimental research with a pretest-posttest design with the control group. Out of women with MS who referred to Kermanshah comprehensive clinic in 2017, 28 were selected through targeted sampling and interviewed and randomly assigned to two groups of experimental and control groups. The King and Emmons Expression Expression Questionnaire (1990) and the sexual function of women in Rosen & et al (2000) were used for pre-test and post-test for data collection. short-term dynamic psychotherapy for the experimental group was grouped twice a week in 20 sessions of 60 minutes. To analyze the data, multivariate covariance test was used by SPSS software version 23. Result: The results of the analysis on the pre-test and post-test scores showed that there is a significant difference between the two groups of the test and control groups in the sexual function variables (P <0.05) and emotional expression (P<0.01). In other words, interventional therapy increases the mean scores of emotional expression and sexual function of the experimental group in the post-test phase.Conclusion: Based on the findings of this study, it is suggested that using counseling centers, health clinics ,and MS associations throughout the country to increase the emotional expression and sexual function of women with multiple sclerosis using short-term dynamic psychotherapy techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Short-term dynamic psychotherapy
  • emotional expressiveness
  • sexual function
  • multiple sclerosiss
اسمخانی اکبری نژاد، ه. (1390).اثربخشی روان درمانگری پویشی فشرده کوتاه‌مدت بر کاهش افسردگی دانش آموزان پسر سال چهارم دبیرستان‌های شهر تبریز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
حیدری نسب، ل.، خوریانیان، م و طبیبی، ز. (1393). اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده بر کاهش نشانه‌ها و سبک‌های دفاعی در بیماران مبتلا به افسردگی. فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی، 4(14)، 168-143.
خوریانیان، م.، حیدری نسب، ل.، طیبی، ز و آقا محمدیان شعرباف، ح. ر. (1391). اثربخشیروان‌درمانیپویشیکوتاه‌مدتفشردهبرکاهشنشانه‌هاوابراز گری هیجانیدربیمارانمبتلابهافسردگی. فصلنامه اندیشه و رفتار در روان­شناسی بالینی، 7(26)، 46-37.
رنجبر سودجانی، ی و شریفی، ک. (1396). اثربخشی روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت بر اضطراب اجتماعی کودکان کم‌توان‌ذهنی با اختلال ادراک بصری غیر وابسته به حرکت. نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، ۱(۱۴۴)، ۱۵-۲۲.
رنجبر سودجانی، ی.، شریفی، ک.، سیاح، س. ا و ملک محمدی گله، ز. (1396). اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده (SDTP) بر اصلاح باورهای غیرمنطقی و کاهش اجتناب‌شناختی زوجین مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی. فصلنامه پژوهش‌های مشاوره، 15(۶۲)، 169-140.
شریعتی، م.، قمرانی، ا.، صولتی دهکردی، س. ک و مولید عباسی، ح. (1388). «بررسی رابطه آلکسی تیمیا و رضایت جنسی در گروهی از دانشجویان دختر متأهل دانشگاه تبریز. فصلنامه خانواده پژوهی، 6(21)، 70-59.
عیسی‌زادگان ع.، شیخی، س و بشرپور س. (1390). رابطه آلکسـی تیمیا و تیپ شخصیتی D بـا سـلامت عمـومی. مجله علوم پزشکی ارومیه، 22(6)، 538-530.
قادری، ک. ا و مرقاتی خویی، ع. (1392). مشکلات جنسی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و ارتباط آن با کیفیت زندگی. مجله پرستاری و مامایی ارومیه، 11(7)، 533-526.
مبسم، س. (1391). تحلیل محتوای مقاومت، مکانیسم‌های دفاعی، اتحاد درمانی و کاهش تعار ضات زنا شویی زنان به روش روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده. رساله‌ی دکترا دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
مبسم، س.، دلاور، ع.، کرمی، ا.، ثنایی، ب و شفیع آبادی، ع. ا. (1391). بررسی اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده بر کاهش تعارضات زناشویی در زنان. فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی، 9(3)، 97-90.
محمدزاده، ج و حسینی، ز. ا. (1397). اثربخشیروان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده بر ارتقاء امید و شادکامی افراد مبتلا به سرطان. فصلنامه علمی پژوهشی روان­شناسی سلامت، 7(27)، 151-131.
منافی، س. ف و دهشیری، غ (1396). ترس از پیشرفت بیماری در بیماران مبتلا به سرطان و مولتیپل اسکلروزیس و رابطه آن با مشکلات عاطفی. فصلنامه علمی پژوهشی روان­شناسی سلامت، 6(2)، 130-115.
محمدی، خ.، حیدری، م و فقیه‌زاده، س. (1387). اعتبار نسخه فارسی مقیاس به عنوان شاخص عملکرد جنسی زنان. فصلنامه پایش، 7(3)، 278-.
Abbas, A. (2002). Modifield short-term dynamic psychotherapy in patient with bipolardisorder, 65 (2), 98–109.
Abbas, A. (2006). Intensive short-term psychodynamic psychotherapy of treatment-resistant depression; a pilot study. Wiley-liss, inc.
Abbass, A. A., Michel, R. J., & Ogrodniczuk, J. S. (2008). A naturalistic study of intensive shorttermdynamic psychotherapy trial therapy. Brief Treatment and Crisis Intervention 8, 164–170
Afsardyr, B. (2011). Review OF Family Performance and cognitive in MS patients. Master's Thesis. Knowledge andCulture University.
Ahola, P. (2011). ThePatient–Therapist Interaction and the Recognition of Affects during the Processof PsychodynamicPsychotherapyfor Depression. American Journal of Psychotherapy, 65, 4-20.
Bagert, B., Camplair, P., Bourdette, D. (2002).” Cognitive Dysfunction in Multiple Sclerosis: NaturalHistory, Pathophysiology and Management ”. Journal of CNS Drugs,16, 445–455.
Blackmore, D. E., Hart, S. L., Albiani, J. J., & Mohr, D.C. (2011). Improvements in partner support predict sexualsatisfaction among individuals with multiple sclerosis. Rehabilitation psychology,60(2), 117-132.
Bosetti,S. (2008). An exploration into female sexual sexuality and multiple sclerosis: implications for ehabilitation professionals. University of pittsburg.
Bronner G, Elran E, Golomb J, Korczyn AD. (2010). Female sexuality in multiple sclerosis: the multidimensional natureof the problem and intervention. Acta Neurol Scand 2010 May, 121(15), 289-301.
Busch, F.N., Rudden, M., & Shapiro, T. (2004). Psychodynamic Treatment of Depression. AmericanPsychiatric Publishing, Inc.
Coles, A. Deans, J. Compston, A. (2011). Multiplesclerosis treatment trial precipitate divorce. Journal of  neurology, neurosurgery, and psychiatry, 71 (1),1-30.
Davanloo, H., (1995). Unlocking the unconscious. Translated by khalighisigaroodi, M. (2012). Arjmand publication. Tehran. (Persian).
Demirkiran M, Sarica Y, Uguz S, Yerdelen D, Aslan K. (2006). Multiple sclerosis patients with and without sexualdysfunction: are there any differences?. Mult Scler 2006 Apr, 12(2), 209-214.
Dimberg, U., & Petterson, M. (2000). Facialreactions to happy andangry facial expressions:Evidence for right hemispheredominance. Journal of Psychophysiology, 37(5), 693–696.
Doring, A. F Pfuller, C. Paul, F. Dorr, J. (2012). Exercisein multiple sclerosis-an integral component of diseasemanagement. The Epma journal, 3(1), 1.
Driessen, E. (2009). The efficacy of short-term psychodynamic psychotherapy for depression: meta-analysis. Department of Clinical Psychology.
Emmons, R. A., & Colby, P.M. (1995). Emotional conflict and well-being, relation to perceived availability.  daily Utiliation, and observer reports of social support. Journal of personality and social psychology, 68(5), 947-959.
 Foley, F. Larocca, N. Sorgen sanders,A. Zemon,V.(2011). Rehabilitation of intimacy and sexual dysfunctionin couples with multiple sclerosis. Mult scler,7(6), 417-21.
Hadgkiss, E. Jelinek, G. Weiland, T. Rumbold, G.Mackinlay, C. Gutbrod, S. Gawler,I. (2012). Healthrelated quality of life outcomes at 1 and 0 yearsafter aresidential retreat promoting lifestyle modification forpeople with multiple sclerosis. Neurol science, 34 (2),187-110.
Hulter,B. Olov Lundberg, P. (1995). Sexual function inwomen with advanced multiple sclerosis. Journal of neurosurgery, and psychiatry,10(1), 83-86.
Kennedy-Moore, E., & Watson, J.C. (1999). Expressing Emotion: Myth, realties, and therapeutic strategies. New York: Guilford.
Kilic, E. Taycan, O. Korkut Belli, A. Ozmen, M. (2007).The effect of permanent ostomy on body image, selfesteem, marital adjustment, and sexualFunctioning. Turkish journal of psychiatry,18(4), 312 -11.
King, L. A., Emmons, R. A., & Woodley, S. (1992).The structure of inhibition.Journal of Research in Personality, 26, 85-102.
Kniele, K. (2004). Emotional Expressivity and Working Memory Capacity. Unpublisheddoctoral dissertation, Drexel University, Philadelphia.
Koran, L. M. (2000). Quality of life in obsessivecompulsive disorder. Psychiatric Clinics of North America,23(3), 509-517.
Kring, A. M., Smith, D. A., & Neale, J. M. (1994).Individual differences in dispositional expressiveness:Development and validation of Emotional ExpressivityScale. Journal of Personality and Social Psychology,66, 934-949.
Leiper, R., & Maltby, M. (2004). The psychodynamic approach to therapeutic change. SAGE Publications Inc.
Lepore, S. J. (1997). Expressive writing moderates the relation between intrusivethoughts and depressive symptoms. Journal of Personality and Social psychology.73: 1030-1037.
Lilliengren, P., Johansson, R., Town, J. M., Kisely S. & Abbass, A. (2017). Intensive short-term dynamic psychotherapy for generalized anxiety disorder: a pilot effectiveness and process-outcome study. Clin Psychol Psychother Journal, 24(6) , 1313-1321.
Luigi Bragazzi, N. (2113). The gap in the current researchon the link between health locus of control and multiplesclerosis: Lessons and insights from a systematic review. Hindawi publishing corporation multiple sclerosis international.
Malachy,B. (2007). Psychologicaladaptation and quality of life in multiple sclerosis: assessment of thedisability centrality model, Jounal of Rehabilitation, 1 (73), 223-242.
Markowitz, J.; Svartberg, M. & Swartz, H. (1 998). Is IPT time-limited psychodynamicpsychotherapy? The journal of psychotherapy practice and research 7: 1 85- 1 95.
Mattson D, Petrie M, Srivastava Dk, McDermott M. (1995). Multiple sclerosis. Sexual dysfunction and its response tomedications. Journal of  Arch Neurol, 52(9), 862-888.
Mccabe PM. (2005). Mood and self-esteem ofpersons with multiple sclerosis followingan exacerbation. Journal  PsychosomRes, 59, 161-166.
McCabe, M.P.(2005).Exacerbation of symptoms amongpeopie with multiple sclerosis: impact on sexualityand relationships over time. Journal of  Arch Sex Behav, 33(6),  593-601.
Motl RW, McAuley E.  (2009). Physical activity and quality of life in multiplesclerosis: intermediary roles of disability, fatigue,mood, pain, self-efficacy and social support. Journal of  Psychol Health, 14(1), 111 –124.
Oksenberg, J.R., Hauser, S.L. (2005).”Genetics ofMultiple Sclerosis”.Neurology Clinic, 23,61–75.
Pennebaker, J. W. (1995). Emotion, disclosure, & health. Washington, DC, US: American Psychological Association.
Pennebaker, J. W. (1997). Opening up: the healthing power of expressing emotion. Newyork: Guilford.
Pennebaker, J. W., Chung, C. K. (2007). Expressive writing, emotional upheavals, and health. In H.Friedman and R. Silver (Eds.). Foundations of Health Psychology, New York: Oxford University Press.
PFleger, CC. Flachs, EM. Koch-Henriksen, N. (2111).Social consequences of multiple sclerosis. Part2. Divorceand separation: a historical prospective cohort study. Journal of Mult scler,16(7), 878-882.
Rosen R, Brown C, Heiman J et al. (2000) The Female Sexual Function Index (FSFI): a multidimensionalself-report instrument for the assessment of female sexual function. Journal of Sex and Marital Therapy,  26 (2) ,  191-208.
Rugliatti, M., Rosati, G., Carton, H., Riise, T.,Drulovic, J., Vecsei, L. & Milanov, I. (2006). Theepidemiology of multiple sclerosis in Europe. European Journal of Neural,  13(7), 700-702.
Town, J. M., Abbass, A., Stride, C. & Bernier, D.(2017). A randomised controlled trial of intensive short-term dynamic psychotherapy for treatment resistant depression: the halifax depression study. Journal of  Affect Disord, 35(2): 15-25.
Shedler, J. (2010). The Efficacy of Psychodynamic Psychotherapy. American Psychological Association. 65, (2), 98–109.
Sheffield, D., Duncan, E., Thomson, K, & Johal, S. S. (2000). Written emotionalexpression and well-being. The Australian. Journal of Disaster and Trauma studies.
Smyth, J. M. (1998). Written emotional expression: Effects sizes, outcome type, and moderating variables. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66(1), 175-184.
Tepavcevic DK, Kostic J, Basoroski ID, Stojsavljevic N, Pekmezovic T, Drulovic J.(2008). The impact of sexualdysfunction on the quality of life measured by MSQoL-54 in patients with multiple sclerosis. Journal of  Mult Scler, 14(8) , 1131-1136.
Wolf, D. & Frederickson, J. (2012). Intensive short-term dynamic psychotherapy. Washington School of Psychiatry. Retrieved April 8, 2012. From www. davidwolffmd. Com.