با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار روانشناسی سلامت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

مقدمه: اختلالات رفتاری بعنوان شایعترین اختلالات دورۀ کودکی هزینه‌های بهداشتی، فردی، خانوادگی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی دارند که از طریق واسطه‌های عصیبی-شناختی و هیجانی تأثیری گسترده بر سلامت جسمی و روانی کودکان دارند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر نسخۀ فارسی برنامۀ PATHS بر کاهش مشکلات و اختلالات رفتاری برون‌نمود کودکان بود. روش: از نوع شبه آزمایشی(گروههای کنترل نامعادل) بود. به این منظور تعداد 600 دانش‌آموز پسر سنین 6 تا 12 سال از پایه‌های آمادگی تا پایۀ ششم بر اساس ملاکهای ورودی همسانی طبقات اجتماعی و اقتصادی و شرایط آموزشی و فقدان اختلالات شدید جسمی و روانی بصورت در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایشی جایگزین شدند. هر دو گروه پیش و پس از مداخلات به وسیلۀ فرم گزارش معلم آخنباخ (TRF) مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایشی به مدت یک سال تحصیلی (هفته­ای دو جلسه) تحت مداخلۀ برنامۀ PATHS قرار گرفت. همزمان گروه کنترل برنامه‌های متعارف خود را دریافت کرد. یافته‌ها: با استفاده از تحلیل کواریانس روشن شد که گروه آزمایشی در خرده‌مقیاسهای اختلالات برون‌نمود TRF کاهش معنی‌داری نشان داده‌اند و این تفاوت کاهش در مقایسه با گروه کنترل نیز معنادار بوده است (05/0pنتیجه گیری: این مطالعه با توجه به خلاء برنامه‌های جامع، مستمر و مبتنی بر شواهد برای این دسته از مداخلات، چشم‌انداز روشنی را برای گسترش چنین برنامه‌هایی ترسیم می‌کند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of PATHS Program on Social and Emotional Competence, Neurocognitive and Emotional Mediators, Externalized Disorders and It's Relationship with Children's Physical and Mental Health

نویسنده [English]

  • Behnam Behrad

Assistant professor of Health Psychology, Research Institute of Education

چکیده [English]

Objective: Behavioral disorders are the most common Childhood problems. They have many health, individual, family, educational, social and economic consequences and costs and through neurocognitive and emotional mediators have a great effect on children's physical and mental health. The purpose of the current study was to investigate the effects of PATHS program (Persian version) on children's externalized behavioral disorders and problems.Method: 600 students ages 6 to 12 include grades k-6 based on inclusion criteria such as social and economic class, educational settings and absence of severe physical and mental problems were selected conventionally and assigned in experimental and control groups randomly. Both groups were assessed by the Achenbach Teacher Report Form (TRF) before and after interventions. The experimental group received PATHS program for 1 educational year (two sessions per week), While the control group received custom educations. Result: The results by ANCOVA indicated that the externalized behavioral disorders in the experimental group decreased significantly (pConclusion: Results of the study have implications for using evidence-based programs such as PATHS for behavioral and preventive purposes and have a promising perspective for extending such programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PATHS Program
  • Social and Emotional Competence
  • Externalized Behavioral Disorders
  • Children's Physical and Mental Health
  • Neurocognitive Mediators
بهراد، بهنام.(1393). برگردان فارسی و آماده­سازی نسخۀ فارسی برنامۀ تفکر سازنده (PATHS). پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
سعیدی، ض؛ بهرامی احسان، ه و علی­پور، ا. (1394). خود مهارگری و سلامت: نقش تعدیل کنندۀ شفقت خود. فصلنامۀ علمی-پژوهشی روانشناسی سلامت، 5(19)، 88-102.
سیاردوست تبریزی، آ و شکری، ا. (1397). نقش واسطه­ای تاب­آوری روان­شناختی در رابطۀ ارزیابی­های شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی هیجانی و رفتارهای سلامت در نوجوانان. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی سلامت، 7(2)، 75-100.
مینایی، اصغر. (1385). انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک آخنباخ، پرسشنامه خود­سنجی و فرم گزارش معلم. فصلنامه پژوهش در حیطۀ کودکان استثنایی، 19(1) ،  529-558.
Adelman, H., & Taylor, L. (2006). The school leader’s guide to student learning supports: New directions for addressing barriers to learning. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
Bear, G.G., Whitcomb, S.A., Elias, M.J & Blank, J.C. (2015). SEL and schoolwide positive behavioral interventions and supports. In J.A. Durlak & C.E. Domitrovich & R.P. Weissberg & T.P.Gullotta (Eds.). Handbook of  social and emotional learning, research and practice. (pp 453-467). New York: Guilford Press.
Bierman, K.L., Domitrovich, C.E., Nix, R.L., Gest, S.D.,  Welsh, J.A., Greenberg, M.T., … Gill, S. (2008). Promoting academic and social-emotional school readiness: The head start REDI program. Child Development. 79(6), 1802-1817.
Blair, C. & Raver, C. (2015). The neuroscience of SEL. In J.A. Durlak & C.E. Domitrovich & R.P. Weissberg & T.P.Gullotta (Eds.). Handbook of  social and emotional learning, research and practice. (pp 65-80). New York: The Guilford Press.
Blair, C. (2002). School readiness: Integrating cognition and emotion in a neurobiological conceptualization of child functioning at school entry. American Psychologist, 57, 111–127.
Blair, C., & Raver, C. (2012). Child development in the context of adversity: Experiential canalization of brain and behavior. American Psychologist, 67(4), 309–318.
Boyce, W. T., & Ellis, B. J. (2005). Biological sensitivity to context: I. An evolutionary–developmental theory of the origins and functions of stress reactivity. Development and Psychopathology, 17, 271–301.
Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL). (2003). Safe and sound: An educational leader's guide to evidence–based social and emotional learning programs , Illinois edition . Chicago, Il: Author.
Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL). (2012). 2013 CASEL guide: Effective social and emotional learning programs—Preschool and elementary school edition. Chicago: Author.
Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL). (2015). 2015 CASEL guide: Effective social and emotional learning programs—middle and high  school edition. Chicago: Author.
Conduct Problems Prevention Research Group. (2004). The effects of the fast track program on serious problem outcomes at the end of elementary school. Journal of Clinical Child & Adolescence Psychology. 33(4), 650-661.
Conduct Problems Prevention Research Group. (2011). The effects of the Fast Track Preventive Intervention on the development of conduct disorder across childhood. Child Development. 82(1), 331-345.
Consortium on the School-based Promotion of Social Competence. (1994). The school-based promotion of social competence: Theory, research, practice, and policy. In R. J. Haggerty, N. Garmezy, M. Rutter, & L. R. Sherrod (Eds.), Stress, risk, and resilience in children and adolescents: Processes, mechanisms, and interventions (pp. 268–316). New York: Cambridge University Press.
Crean, H.F., & Johnson, D.B. (2013). Promoting Alternative Thinking Strategies (PATHS) and elementary school aged children’s aggression results from a cluster randomized trial. American Journal of Community Psychology. 52, 56-72.
Dodge, K. A., Pettit, G. S., Bates, J. E., & Valente, E. (1995). Social information-processing patterns partially mediate the effect of early physical abuse on later conduct problems. Journal of Abnormal Psychology, 104(4), 632–643.
Domitrovich, C.E., Cortes, R.C., Greenberg, M.T. (2007). Improving young children’s social and emotional competence: A Randomized Trial of the preschool “PATHS” Curriculum. The Journal of Primary Prevention. 28(2), 67-91.
Durlak, J.A., Domitrovich, C.E., Weissberg, R.P & Gullotta, T (Eds). (2015). Handbook of social and emotional learning. New York: The Guilford press.
Friedlaender, D., Burns, D., Lewis-Charp, H.,Cook-Harvey, C. M., Zheng, X., & Darling-Hammond, L. (2014). Student-centered schools: Closing the opportunity gap. Stanford, CA: Stanford Center for Opportunity Policy in Education.
Gogtay, N., Giedd, J. N., Lusk, L., Hayashi, K. M., Greenstein, D., Vaituzis, A. C., … Thompson, P.M. (2004). Dynamic mapping of human cortical development during childhood through early adulthood .Proceedings of the National Academy of Sciences, 101(21), 8174–8179.
Graziano, P. A., Calkins, S. D., & Keane, S. P(2010). Toddler self-regulation skills predict risk for pediatric obesity. International Journal of Obesity, 34, 633–641.
Greenberg, M. T., Domitrovich, C.R.,  Graczyk, P.A., zins, J. E. (2005). The study of implementation in school – based preventive interventions: theory , research, and practice. Vol. 3 of promotion of mental health and prevention of mental and behavioral disorders, Rockville, MD: center for mental health services administration.
Greenberg, M. T., Weissberg, R. P., O’Brien, M. U., Zins, J. E., Fredricks, L., Resnik, H & Elias, M. J. (2003). Enhanced school-based prevention and youth development through coordinated social, emotional, and academic learning. American psychologist, 6/7, 466-474.
Greenberg, M.T. (2004). Current and future challenges in school based prevention: the researcher perspective . prevention science, 5, 1. pp. 5-13.
Greenberg, T. M., Katz, D.A & Klein, L.C. (2015). The potential effects of SEL on biomarkers and health outcomes. In J.A. Durlak & C.E. Domitrovich & R.P. Weissberg & T.P.Gullotta (Eds.). Handbook of  social and emotional learning, research and practice. (pp 81-96). New York: The Guilford Press.
Jones, D., Greenberg, M.T & Crowley, M. (2015). The economic case of SEL. In J.A. Durlak & C.E. Domitrovich & R.P. Weissberg & T.P.Gullotta (Eds.). Handbook of  social and emotional learning, research and practice. (pp 97-113). New York: The Guilford Press.
Kusche, C.A., & Greenberg, M.T. (1994). Teaching PATHS in your classroom: The PATHS curriculum instructor's manual. U.S: Channing bete.
Lupien, S. J., King, S., Meaney, M. J., & McEwen, B. S. (2001). Can poverty get under your skin?: Basal cortisol levels and cognitive function in children from low and high socioeconomic status. Development and Psychopathology, 13(3), 653–676.
Malti, T., Ribeaud, D., & Eisner, M.P. (2011). The effects of two universal preventive interventions to reduce children’s externalizing behavior: A cluster-randomized controlled trial. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 40(5), 677-692.
Moffitt, T. E., Arseneault, L., Belsky, D., Dickson, N., Hancox, R. J., Harrington, H., (2011). A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(7), 2693–2698.
National Institute on Drug Abuse. (2002). Preventing drug use among children and adolescents: A research-based guide for parents, educators and community leaders (2nd Ed.). NIDA.
National Institute on Drug Abuse. (2014). Drugs, Brains, and Behavior The science of Addiction. NIDA.
National Registry of Evidence Based Programs and Practices. (2017). Lions Quest skills for adolescence evaluation. NREPP Retrieved from:  http://nrepp.samhsa.gov/ProgramProfile.aspx?id=113#hide1.
National Research Council and Institute of Medicine. (2009). Preventing Mental, Emotional, and Behavioral Disorders Among Young People: Progress and Possibilities. Committee on the Prevention of Mental Disorders and Substance Abuse Among Children, Youth, and Young Adults: Research Advances and Promising Interventions. Mary Ellen O’Connell, Thomas Boat, and Kenneth E. Warner, (Eds). Board on Children, Youth, and Families, Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National Academies Press.
National Research Council. (2012). Education for life and work: Developing transferable knowledge and skills in the 21st century (Committee on Defining Deeper Learning and 21st Century Skills, J. W. Pellegrino & M. L. Hilton, Editors, Board on Testing and Assessment and Board on Science Education, Division of Behavioral and Social Sciences and Education). Washington, DC: National Academies Press.
Riggs, N.R., Greenberg, M.T., Kusche, C.A & Pentz, M.A. (2006). The mediational role of neurocognition in the behavioral outcomes of a social-emotional prevention program in elementary school students: Effects of the PATHS curriculum. Prevention Science. 7(1), 91-102.
United Nations Office on Drugs and Crime. (2015). World drug report. Vienna:UNODC.
Wiley, A.L & Siperstein, G.N. (2015). SEL for students with high-incidence disabilities. In J.A. Durlak & C.E. Domitrovich & R.P. Weissberg & T.P.Gullotta (Eds.). Handbook of  social and emotional learning, research and practice. (pp 213-228). New York: Guilford Press.
World Health Organization (WHO). (2003). Skills-based education including life skills: An important component of a child-friendly health-promoting school. Geneva, Switzerland: Author. Retrieved September 5, 2012, from http: //www.who.int/school _ youth _health /media/en/sch_ skills 4health_03.pdf.
Zins, J. E., Weissberg, R. P., Wang, M. C., & Walberg, H. J. (Eds.). (2004). Building academic success on social and emotional learning: What does the research say? New York: Teachers College Press.