با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور

2 روانشناسی، عمومی، پیام نور، گرمسار، ایران

چکیده

مقدمه: پسوریازیس، بیماری مزمن و التهابی پوستی است که عوامل روانشناختی در ایجاد و تداوم آن دخالت دارند هدف از پژوهش حاضر مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و حساسیت‌پذیری به اضطراب در افراد با و بدون پسوریازیس است. روش‌: طرح پژوهشی علّی- مقایسه‌ای و نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 130 نفر افراد با پسوریازیس و 130 نفر بدون پسوریازیس انتخاب شدند. کلیّه‌ی آزمودنی‌ها به گویه‌های پرسشنامه‌ پنج عاملی نئو (NEO-FFI) و شاخص حساسیت‌پذیری به اضطراب (ASI-3، تیلور و همکاران، 2007) و اطلاعات جمعیت شناختی در یک جلسه پاسخ دادند. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که ویژگی‌های شخصیتی افراد با بیماری پسوریازیس در مقیاس «گشودگی به تجربه» با افراد بدون بیماری پسوریازیس متفاوت است و میانگین نمرات حساسیت‌پذیری به اضطراب افراد با پسوریازیس به طور معنادار) 05/0 (p< بیشتر از افراد بدون پسوریازیس است. نتیجهگیری: به نظر می‌رسد هم ماهیت بیماری پسوریازیس و هم تجربه سطوح بالاتر اضطراب و استرس در افراد مبتلا در مقایسه با افراد بدون پسوریازیس، حساسیت‌پذیری به اضطراب و گشودگی به تجربه را به واسطه‌ی فعال سازی چرخه استرس تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing Personality Traits and Anxiety Sensivity among Patients with and without Psoriasis

نویسندگان [English]

  • mojgan agah haris 1
  • Nahid Ramezani 2

1 Assistant Professor in Psychology, Payame Noor University

2 Psychology, General, Payame Noor, Garmsar, Iran

چکیده [English]

Introduction: Psoriasis is a chronic and inflammatory skin disease, that mental - cognitive factors are involved in the creation and continuity of the problem. The aim of this study is comparison of personal characteristics and anxiety sensitivity in people with and without Psoriasis. Method: By using casual-comparative research project and available sampling method among volunteers, 130 people with Psoriasis and 130 people without Psoriasis were selected. All subjects answered to NEO five-factor inventory items (NEO-FFI) and anxiety sensitivity indexes (ASI-3., Taylor et al., 2007) and demographic information in one session. Results: The results showed that personality traits in people with Psoriasis in scale of openness to experience are different from people without Psoriasis ,and the mean of anxiety sensitivity in people with psoriasis are significantly (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Personality traits
  • Anxiety Sensitivity
  • psoriasis
بیرامی، م.، اکبری، ا.، قاسم پور، ع.، و عظیمی، ز. (1391). بررسی حساسیت اضطرابی، فرانگرانی و مؤلفه­های تنظیم هیجانی در دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی و بهنجار. فصلنامه مطالعات روان­شناسی بالینی، 2(8)، 43-69. قابل دسترسی در jcps.atu.ac.ir.
 بهنام، ب.، طاهری، ر.، هاشمی، م.، نثاری راد، م. (1389). بررسی فراوانی تظاهرات آسیب شناسی روانی در بیماران مبتلا به پسوریازیس در شهرستان سمنان. مجله اصول بهداشت روانی، 12(3). 604-611. قابل دسترسی در jfmh.mums.ac.ir
چوبفروش زاده، آ؛ شریفی، ع. ا؛ صیادی‌فرد، ک. (1397). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اضطراب سلامت در مراقبان بیماران سرطانی شهرکرد. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت، سال هفتم، 1(25)، 121-132. قابل دسترسی در hpj.journals.pnu.ac.ir
حق‌شناس، ح. (1387). روان‌شناسی شخصیت. شیراز، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
خانجانی، ز.، فاروغی، پ.، و یعقوبی، ع. (1389). عوامل روان­شناختی خطرساز در ابتلا به بیماری کرونر قلبی: تحلیلی بر نقش شخصیت و سبک­های مقابله­ای در بیماران قلبی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 3(32)، 30-34. قابل دسترسی در www.sid.ir
خطیب زنجانی، ن.،آگاه هریس، م. (1394). مقایسه ویژگی‌های پنج عامل شخصیت در دانشجویان بدون و در معرض اعتیاد به اینترنت. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت، 3(15(،قابل دسترسی در hpj.journals.pnu.ac.ir
ذاکری، م. م.، حسنی، ج.، اسماعیلی، ن. (1396). اثربخشی آموزش نظم‌جویی فرآیندی هیجان بر پریشانی روان‌شناختی افراد مبتلا به ویتیلیگو. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت، 3(23)، 39-56.قابل دسترسی در
hpj.journals.pnu.ac.ir
لطفی، ر.، علیپور، ا.، ترخان، م.، فرزاد، و.، ملکی، م. (1394). پیش‌بینی تغییرات ادراک خارش در بیماری‌های مزمنپوستی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی، اضطراب و افسردگی. مجله‌ی اصول بهداشت روانی، 17(6)، 278-283. قابل دسترسی در jfmh.mums.ac.ir
کریمی، ز.، خدابخشی کولایی، آ.، احسانی، ا. ه. (2015). مقایسه‌یگرایشبهخودکشیوتنشروانی(استرس) درمبتلایان بهویتیلیگوباافرادبدونبیماریپوستی. پوستوزیبایی، 7(3)، 131-138. قابل دسترسی در jdc.tums.ac.ir
قاسمی، نوشاد. (1391). مقایسه ویژگی­های شخصیتی بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک­پذیر با افراد سالم شهر شیراز. دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی، 2(48)، 95-104. قابل دسترسی در www.sid.ir
 مشهدی، ع.، قاسم‌پور، ع.، اکبری، ا.، ایل‌بیگی، ر.، حسن‌زاده، ش. (1392). نقشحساسیتاضطرابیوتنظیمهیجانیدر پیشبینیاختلالاضطراباجتماعیدانشجویان.دانشوپژوهشدرروانشناسیکاربردی، 2(52)، 89-99. قابل دسترسی در www.sid.ir
Alpsoy, A.,  Polat, M., Karaman, B. F., Karadag, A. S. & et al. (2017). Internalized stigma in psoriasis. Journal of Dermatology,  1–7. doi: 10.1111/1346-8138.13841.
Basińska, M. A., Woźniewicz, A. (2013). The relation between type D personality and the clinical condition of patients suffering from psoriasis. Postepy Dermatol Alergol, 30(6): 381. (Polish).
Bebars, Sh. M., Al-Sharaky, D. R., Gaber,
M. A., Afify, D. R. (2017). Immunohistochemical Expression of Caspase-3 in Psoriasis.  Journal of Clinical and Diagnostic Research, 11(7): EC01-EC05.  doi: 10. 7860/ JCDR/ 2017/ 25609. 10145.
Beugen, S. V., Middendorp, H. V., Ferwerda, M., Smit, J. V.,  Zeeuwen-Franssen, M. E. J., Kroft, E. B .M., de Jong, E. M. G. J., Donders, A. R. T., van de Kerkhof, P. C. M., and Evers, A. W. M. (2016). Predictors of perceived stigmatization in patients with psoriasis. Original Article. doi: 10. 1111/bjd.14875.
Chisholm, A., Nelson, P. A., Pearce, Ch. J., Keyworth, Ch., Griffiths, Ch. E. M., Cordingley, L., and Christine Bundy, Ch. (2016). The role of personal models in clinical management. British Journal of Health Psychology, 21, 114–134. doi: 10. 1111/ bjhp. 12148.
Chen, Q., Zhou, H., Yang, M. Chi, N. Xie, H.  Zhang, X., Deng, D., Leavesley,Z., Upton, H., Shi, Y., Xie. (2017). Investigating the potential of oxymatrine as a psoriasis therapy. Chemico-Biological Interactions, doi: 10.1016/j.cbi.
Costa, P. T., McCrae, R. R. (1998). professional manual. Odessa. FL: Psychological assessment Resources.
Chiu, H.Y., Wang, T.S., Chen, P.H., Hsu, S.H., Tsai, Y.C., Tsai, T.F. (2018).Psoriasis in Taiwan: From epidemiology to new treatments. Dermatologica Sinica, 36, 115-123.
Dixon, L., Lee, A., Viana, A., McCowan, K., Brodell, R., Tull, M. (2016). Anxiety Sensivity in Dermatological Patients. Anxiety Sensivity And Dermatology, Volume 57. Issue 5, 498-504. dx. doi. org/ 10. 1016/ j. psym.
Erozkan, A. (2017). Determining the Anxiety Sensitivity Bases of Anxiety. Universal Journal of  Educational Research, doi: 10.13189/ujer.
Endrias, A. (2016). Total Oxidant-Antioxidant Status Among Psoriasis Patients At Alert Hospital, Addis Ababa, Ethiopia. A thesis submitted to Addis Ababa University School of Graduate Studies, Department of Biochemistry in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Master of Science in Medical Biochemistry. etd. aau. edu. et/ bitstream/ handle/ 123456789/ 2234/ Asrat%20Endrias.pdf?sequence=1&is Allowed=y
Fleming, P., Bai, J. W., Pratt, M., Sibbald, C.,  Lynde, C., Gulliver, W. P. (2016). The prevalence of anxiety in patients with psoriasis. European Academy of Dermatology and Venereology, doi: 10. 1111/ jdv. 13891.
Floyd, M., Garfield, A., Marcus, T. (2005). Anxiety sensitivity and worry. Personalityand Individual Differences, 38, 1223-1229.
Garshick, M., Kimball, A. (2015). Psoriasis and the life cycle of persistent life Effects. Dermatol Clin, 33, 25-39, Elsevier. dx. doi. org/ 10. 1016/ j. det.
Ginsburg, I. H., Link, B. G. (1989). Feelings of stigmatization in patients with psoriasis. J Am Acad Dermatol, 20:53-63. doi: 10. 1016/ S0190- 9622 (89) 70007- 4 · Source: PubMed
Gupta, M. A., Simpson, F. C., Gupta, A. K. (2015). Psoriasis and Sleep-Disorders: A Systematic Review. Sleep Medicine Reviews, doi: 10.1016/j.smrv.2015.09.003.
Hrehorów,  E.,  Salomon,  J.,  Matusiak, U.,  Reich, A., Szepietowski, J. C. (2012).  Patients with psoriasis feel stigmatized. Acta Derm Venereol, 92(1): 67-72.
Kearns,N, Villarreal,  D., Cloutiera, R., Baxley, C., Carey, C., Blumenthal, H. (2018). Perceived control of anxiety as a moderator in the relationship between anxiety sensitivity and problematic alcohol use among adolescents. Journal of Adolescence, 63 (2018) 41–50. doi. org/ 10. 1016/ j. adolescence.
Laihinen, A. (1987). Psychosomatic aspects in dermatoses. Ann Clin Res,  19:147-149.
Innamorati, M., Quinto, R. M., Lester, D., Iani, L., Graceffa, D., Bonifati, C. (2018). Cognitive impairment in patients with psoriasis. Journal of Psychosomatic Research , 105 99–105. doi. org/ 10. 1016/ j. jpsychores.
Innamorati, M., Quinto, R., Imperatori, C., Lora, V., Graceffa, D., Fabbricatore, M., Lester, D., Contardi, A., Bonifati, C. (2016). Health-related quality of life and its association with alexithymia  and difficulties in emotion regulation in patients with psoriasis. Comprehensive Psychiatry, 70. 200-208. dx. doi. org/ 10, 1016/ j . comppsych.
Kumar, S., Vats, G., Sonare, D., Kachhawha, D. (2015). The Personality Characteristics and Quality of Life in Psoriasis Patients. International Journal of Science and Research (IJSR): 78-96. pdfs. semanticscholar.org/260d/d00fd3eb27fc9bcace6600746053c9e57b76.pdf
Lakuta, P., Przybyla-Basista, H. (2017) . To ward a better understanding of social anxiety and depression in psoriasis patient: The role of determinants, mediators, and moderators. Journal Of Psychomatic Research, doi: 10, 1016./j.jpsychores.
Larsen, M. H., Hagen, K. B., Krogstad, A. L., Aas, E., Wahl, A. K. (2014). Limited evidence of the effects of patient education and selfmanagement interventions in psoriasis patients. Patient Education and Counseling. 94 (2014) 158–169.
Lee, H., Stull, C., Yosipovitch, G. (2017). Psychiatric Disorders and Pruritus. Clinics in Dermatology, doi:  10. 1016/ j. clindermatol.
Mahawer, B., Dandaliya, I., Vijayvergia, D. (2016). Personality Characteristics and Quality of Life in Patients with Psoriasis. International Journal of Medical Research Professionals; 2(2); 21-24. P-ISSN:2454-6356; E-ISSN:2454-6364. admin.ijmrp.com/Upload/Vol2Issue2_IJMRP_21-24.
Nagarale, V., Jaiswal, S., Prabhu, A., Sinha, D., Nayak, Ch. (2017). Psoriasis and neurodermatitis: comparing psychopathology, quality of life and coping mechanisms. International Journal of Advances in Medicine,  Feb;4(1):238-243. doi: dx. doi. org/ 10. 18203/ 2349- 3933. Ijam.
Ouimet, A. J., Kane, L., Tutino, J. S. (2016). Fear of anxiety or fear of emotions? Anxiety sensitivity is indirectly related to anxiety and depressive symptoms via emotion regulation. Cogent Psychology (2016), 3: 1249132. dx. doi. org/ 10. 1080/ 23311908.
Poli, A., Melli, G., Ghisi, M., Bottesi, G., Sica, CL. (2017). Anxiety sensitivity and obsessive-compulsive symptom dimensions: Further evidence of specific relationships in a clinical sample. Personality and Individual Differences, 109. 130–136.
Reiss, S., McNally, R. J. (1985). The expectancy model of fear. In S. Reiss, & R. R. Bootzin (Eds.). Theoretical issues in behavior therapy (pp. 107–121). Book Section, London, England: Academic Press.
Reiss, S., Peterson, R. A., Gursky, D. M.,  McNally, R. J. (1986).Anxiety sensitivity, anxiety frequency and the prediction of fearfulness.Behaviour Research and Therapy, 24, 1–8.
Schut, C. H., Bosbach, S., Gieler, U., Kupfer, J. (2014). Personality Traits, Depression and Itch in Patients with Atopic Dermatitis in an Experimental Setting. Acta Derm Venereol, 94: 20–25.
Sampogna,  F., Picardi, A., Chren, M. M. (2004). Association between poorer quality of life and psychiatric morbidity in patients with different dermatological conditions. Psychosom Med, 66: 620–40. doi: 10. 1097/ 01. psy.0000132869.96872.b2,  PMID: 15272112
Ulnik, J. C. (2013). Psychological evaluation of the dermatology patient: A psychoanalyst's perspective. Clin Dermatol,  31(1): 7-11.
Wheaton, M. G., Deacon, B. J., McGrath, P. B., Berman, N. C., Abramowitz,  J. S. (2012a). Dimensions of anxiety sensitivity in the anxiety disorders: Evaluation of the ASI-3. Journal of Anxiety Disorders, 26(3), 401–408.
Zvolensky,M. J., Paulus, D. J., Bakhshaie, J., Garza, M., Ochoa-Perez, M., Medvedeva, A., Bogiaizian, D., Robles, Z., Manning, K., Schmidt, N. B. (2016). Interactive effect of negative affectivity and anxiety sensitivity in terms of mental health among Latinos in primary care. Psychiatry Research, 243 (2016) 35–42. doi. org/ 10. 1016/ j. psychres