با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی کرج.

2 استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

مقدمه: هدفاین پژوهش پیش‌بینی پذیرش درد، براساس استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله‌ای در افراد مبتلا به بیماری آرتریت روماتوئید بود. روش: روش پژوهش حاضر همبستگی و جامعه آماری کلیه بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به مراکز روماتولوژی مناطق 2،3،5،6،7،18 شهر تهران در سال 1396 بودند که 214 نفر از آنها، بر اساس جدول کرجسی و مورگان (1970) و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، اما  210 نفر، به عنوان نمونه نهایی باقی ماندند. داده‌های پژوهش از طریق مقیاس استرس ادراک شده کوهن، کاماراک و مرمل اشتاین (1983)، پرسشنامه شیوه‌های مقابله با شرایط پر استرس کالزبیک، مایک، دیکر و هنگوون (2002) و پرسشنامه پذیرش درد مزمن مک کراکن، ولوز و ایکلستون (2004) جمع‌آوری و با استفاده از روش رگرسیون چندگانه تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که استرس ادراک شده (13/0-=β ،001/0=p)، راهبرد هیجان مدار (16/0-=β ،001/0=p) و راهبرد اجتنابی (21/0-=β ،001/0=p) به شکل منفی و معنادار و راهبرد مساله مدار (58/0=β ،001/0=p) به شکل مثبت و معنادار توانایی پیش بینی پذیرش درد را دارند. نتیجه‌گیری: به طور کلی نتایج نشان دادند که می­توان از استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله‌ای در جهت کنترل درد مبتلایان آرتریت روماتوئید سود جست

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Predicting Pain Acceptance Based on Perceived Stress and Coping Strategies in individuals with Rheumatoid Arthritis

نویسندگان [English]

  • minoo bahrami rad 1
  • Zohreh Rafezi 2

1 M.S. in Clinical Psychology of Islamic Azad University of Karaj

2 Assistant Professor of Clinical Psychology Department of Allameh Tabataba’i University, Tehran.

چکیده [English]

Objective: The aim of this research was predicting pain acceptance based on perceived stress and coping strategies in individuals with rheumatoid arthritis. Method: The current research method was correlation. The statistical population was all patients with rheumatoid arthritis who referred to rheumatology centers of districts 2,3,5,6,7,18 of Tehran city in 1396 that 214 of them, based on the Kerjcie and Morgan table (1970) and using the available sampling method, were selected as statistical samples, but 210 patients remained as the final sample. The data for the research were collected through Perceived Stress Scale by Cohen, Kamarak and Mermelstein (1983), Coping Inventory for Stressful Situations by Calsbeek, Mieke, Dekker, and Henegouwen (2002) and Chronic Pain Acceptance Questionnaire by McCracken, Wolves and Eccleston (2004) and analyzed by using multiple regression method. Results: The results showed that perceived stress (β=-0.13, p=0.001), emotion-oriented strategy(β=-0.16, p=0.001) and avoidant strategy(β=-0.21, p=0.001 negatively and significantly and problem-oriented strategy (β=0.58, p=0.001) positively and significantly can predict pain acceptance. Conclusion: Overall, the results showed that perceived stress and coping strategies can be used to control the pain of patients with rheumatoid arthritis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rheumatoid Arthritis
  • Perceived stress
  • Pain Acceptance
  • Coping Strategies
آزاد عبدالله پور، محمد.، شکری، امید.، تقی لو، صادق.، طولابی، سعید.، و فولادوند، خدیجه. (1391). تغییر ناپذیری جنسی روابط بین روان رنجورخویی، برون گرایی، سبک های مقابله، تنشگرهای تحصیلی و واکنش به آن با بهزیستی ذهنی. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 6، 103-118.
اصغری، فرهاد.، قاسمی جوبته، رضا.، یوسفی، نجف.، سعادت، سجاد.، و رفیعی گزنی، فاطمه. (1393). نقش استرس  ادراک شده و سبک های مقابله در اختلالات خوردن دانش آموزان دبیرستانی شهر رشت. مجله سلامت جامعه، 8، 28-38.
انوری،محمدحسن.،ابراهیمی، امراله.،نشاطدوست، حمیدطاهر.،افشار، حمید.، وعابدی، احمد. (1393). اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد (ACT) بر پذیرش درد، اضطراب مرتبط با درد و شدت درد بیماران مرد مبتلا به درد مزمن.مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 32(295)، 1156-1165.
 بهزادی، زهرا و رحمتی، صمد. (1395). شیوع فراوانی باورهای وسواسی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و مقایسه آن با افراد سالم. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی،10، 67-72.
پورعباسی، زینب. (1393). اثربخشی روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در سلامت روان، کیفیت زندگی، پذیرش درد و شدت آن در بیماران مبتلا به سردردهای تنشی مزمن. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.
حاجتبیگی، صدیقه. (1379). رابطهشیوههایمقابلهبااسترسخودکارآمدیوسلامتروان دردانشآموزانمتوسطهشهرتهران.پایاننامهکارشناسیارشد  دانشگاهآزادتهرانمرکز.
حبیبیان، زرین. (1391). مقایسه سبک‌های مقابله و باورهای شناختی در افراد مبتلا به درد مزمن و افراد بدون درد. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شیراز.
داوودی، ایران.، زرگر، یداله.، مظفری پورسی سخت، الهام.، نرگسی، فریده.، و مولا، کریم. (1391). رابطه فاجعه سازی درد، اضطراب درد، روان رنجورخویی، حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله با ناتوانی عملکردی در بیماران روماتیسمی. مجله علمی پژوهشیروانشناسی سلامت ،59-73.
ربانی‌باوجدان، مژگان.، ربانی‌باوجدان، مرجان.، نیک‌آذین، امیر.، کاویانی، ناهید.، و خضری‌مقدم، انوشیروان. (1391). رابطه باورهای خودکارآمدی و فراشناخت با راهبردهای مقابله در مردان سوءمصرف کنندهء مواد. فصلنامه روانشناسی کاربردی،6 ، 85-102.
رضاپورمیرصالح، یاسر.، خباز، محمد.، صافی، محمدهادی.، عبدی، کیانوش.، یاوری، مریم.، و بهجتی، زهرا. (1390). بررسی همبستگی جهت‌گیری مذهبی، ابعاد شخصیت وخودکارآمدی با سبک‌های مقابله با استرس در دانشجویان کارورز پرستاری. مجله پژوهش پرستاری ایران6، 53-64.
رضایی، فاطمه.، نشاط دوست، حمید طاهر.، مولوی، حسین.، عابدی، محمد رضا.، وکریمی فر، منصور. (1392). رابطه بین نقص هیجانی و درد در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید شهر اصفهان.مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،6، 458-448.
شیرازی، منوچهر.، منوچهری، هومان.، زاغری تفرشی، منصوره.، زایری، فرید.، و علی پور،  ویولت. (1395). بررسی رابطه بین میزان پذیرش درد، الگوی زندگی و محدودیت ناشی از درد مزمن در سالمندان. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدن،24، 158-148.
فوسی، کاسپر.، لونگو، هوسر.، و لوسکالزو، جیمسون. (2015). اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های روماتولوژی و دستگاه ایمنی. ( ترجمه سید مهدی منتظری، 1395). تهران: نشرارجمند.
قوشچیان چوبمسجدی، سمانه.، مقیمی، جمیله .، و بهنام، بهناز. (1392). بررسی میزان درد و متغیرهای شناختی مرتبط با آن در بیماران روماتوئید آرتریت در مقایسه با گروه سالم. مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 18، 58-66.
گایتون، آرتور و هال، جان ای. (2016). فیزیولوژی پزشکی. (ترجمه اصغر قاسمی و مسلم محمدی، 1395). تهران: نشر اطمینان.
گلچین، ندا.، جان بزرگی، مسعود.، علی پور، احمد.، و آگاه هریس،  مژگان. (1390). اثربخشی درمانگری شناختی رفتاری در به کارگیری راهبردهای مقابله ای و کاهش درد زنان مبتلا به کمردرد مزمن. فصلنامه اصول بهداشت روانی، 13، 160-169.
لشکری، مریم.، صیرفی، محمدرضا.، و بلیاد، محمدرضا. (1394). نقش میانجی‌گری استرس ادراک شده در رابطه بین سخت‌رویی و کیفیت زندگی در افراد تحت همودیالیز. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 9، 91-107.
محمدخانی زاده، علی و کریم زاده، فریبا. (1395). مدلهای آزمایشگاهی آرتریت روماتویید: درد حاد و مزمن. مجله علوم اعصاب شفای خاتم، 5، 98-109.
محمدی، فرزانه.، محمدخانی، پروانه.، دولتشاهی، بهروز.، و اصغری مقدم، محمدعلی. (1390). اثربخشی درمان شناختی حضور ذهن بر شدت ادراک شده و محدودیت عملکرد زنان مبتلا به درد مزمن در روند سالمندی. مجله سالمندی ایران، 6، 59-65.
مسگریان، فاطمه.، اصغری مقدم، محمد علی.، شعیری، محمدرضا.، برومند، اکرم.، معروفی، نادر.، ابراهیمی تکامچانی، اسماعیل.، و نایب آقایی، حسین. (1391). نقش پذیرش درد در کاهش شدت درد و ناتوانی بیماران مبتلا به درد مزمن.مجله تحقیقات علوم رفتاری، 10، 194-203.
 مظاهری، مینا. (1394). پیش بینی شدت، پذیرش درد و سطح کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر براساس ویژگی بخشودگی بین فردی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 9، 26-34.
موسوی، الهام.، علی پور، احمد.، آگاه هریس، مژگان.، و زارع، حسین. (1393). تاثیر برنامه جدید لرن در کاهش استرس ادراک شده و نگرانی دانشجویان. فصلنامهعلمی پژوهشی روانشناسی سلامت، 3، 47-63.
نوروزی، محسن.، غلام زاده بائیس، مهدی.، و برزویی، شاهین. (1395). ارزیابی اختلالات عملکرد جنسی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 10، 62-70. 
Boer, A.C., Ten Brinck, R. M.,  Evers, A. W. M., &  van der Helm-van Mil, A. H. M. (2018).Does psychological stress in patients with clinically suspect arthralgia associate with subclinical inflammation and progression to inflammatory arthritis?. Arthritis Res Ther, 20: 93.
Calsbeek,H., Mieke,R., Henegouwen,G. P., & Dekker,G.(2002). 5 factor structure of the coping inventory for
stressful situations (CISS-21) in adolescents and young adults with chronic digestive disorders. Available at:http://igiturarchive.library.uu.nl/dissertations/2003-1210.
 Carroll, L. J., Ferrari, R., Cassidy, J., David, D., & Cote, P.(2014). Coping and Recovery in Whiplash-associated Disorders: Early use of Passive Coping Strategies is Associated WithSlower Recovery of Neck Pain and Pain-related Disability. Clin J Pain, 30(1): 1-8.
 Cohen, S., Kamarak, T., & Mermelstein, R. (1983). Aglobal measure of perceived stress. Journal Health Soc Behav,(4)24: 385-396.
 Cunha, M., Ribeiro, A., & André, S. (2016). Anxiety,depressionandstressin patients with rheumatoid arthritis. Social and Behavioral Sciences, 217(1): 337-343.
 Endler, N. S & Parker, J. D. A. (1990). Multidimensional assessment of coping: A critical evaluation. Journal of Personality and Social Psychology, 58(5): 844-854.
 Endler, N. S & Parker, J. D. A. (1994). Assessment of Multidimensional coping: task, emotion, and avoidance strategies. Psychological Assessment, 6(1): 50-60.
 Janice, L., Hinkle, R. N., Kerry, H., & Cheever, R. N. (2013). Brunner & Suddarths Textbook of Medical- surgical Nursing. Publisher Lippincott Williams and Wilkins.
Kratz, A. L., F. Murphy, J., Kalpakjian, C. Z., & Chen, P.(2018).Medicate or Meditate? Greater Pain Acceptance is Related to Lower Pain Medication Use in Persons With Chronic Pain and Spinal Cord Injury. The Clinical Journal of Pain, 34 ( 4) , 357–365.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3): 607-610.
 Lawrence, R. C., Felson, D. T., Helmick, C. G., Arnold, L. M., Choi, H., Deyo, R. A., Gabriel, S., Hirsch, R., Hochberg, M. C., Hunder, G. G., Jordan, J. M.,Katz, J. N., Kremers, H. M., & Wolfe, F.  (2008). Estimates of the prevalenceof arthritis and other rheumatic conditions in the UnitedStates: Part II. National Arthritis Data Workgroup,58(1): 26-35.
 Loukzadeh, Z & Bafrooi, N. M. (2013). Association of coping style and psychological well-being in hospital nurses. Journal of caring sciences,2(4): 313-319.
McCracken, L. M & Zhao‐O'Brien, J. (2010). General psychological acceptance and chronic pain: There is more to accept than the pain itself. European Journal of Pain, 14(2): 170-175.
McCracken, L. M., Vowles, K. E., & Eccleston, C. (2004). Acceptance of chronic pain: component analysis and a revised assessment method. Pain, 107(1): 159-166.
 Sanderson, C. A.(2012). Health psychology. Wiley Global Education.
Sharma, P., Sandhu, J. S., & Shenoy, S. (2011). Variation in response to pain between athletes and non-athletes. Isborn journal medicine and biomedical sciences, 3(5): 165-171.
Sun, V. C., Borneman, T., Ferrell, B., Piper, B., Koczywas, M., & Choi, K. (2007). Overcoming barriers to cancer pain management: an institutionalchangemodel. J Pain Symptom Manage, 34(4): 359-369.
 Turner, J., Jenson, M. P., & Romano, J. (2000). Do belifs, coping and catastrophizing independency predict functioning in patients with chronic pain? Pain, 85(1-2): 115-125.
Vowles, K. E., McCracken, L. M., & O'Brien, J. Z. (2011). Acceptance and values-based action in chronic pain: a three-year follow-up analysis of treatment effectiveness and process. Behav Res Ther, 49(11): 748-55