با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران مدیر دفتر ریاست دانشگاه های پیام نور کشور

2 دانشجوی دانشگاه سیستان وبلوچستان

چکیده

مقدمه: هدف از انجام این پژوهش  شناسایی پیشران ها و پسران های توسعه تعامل در محیط سلامت بر خط است؛ روش: از این رو جامعه مورد بررسی جوامع اینترنتی و گروه های اینترنتی است. برای این مهم در این پژوهش ابتدا 4 گروه تلگرامی بزرگ در زمینه سلامت که در آن کاربران و متخصصان با هم درزمینه های مختلف در تعامل هستند انتخاب شد و نظریات هر گروه بررسی شد. یافته‌ها: نتایج حاکی از ان است که تمامی شاخصه های به دست امده دارای پایایی و روایی لازم بودند و تمامی انها مورد تایید قرار گرفتند؛ نتیجه‌گیری: از نتایج یافته شده میتوان به این موارد اشاره گرد:پیشران ها از دیدگاه کاربران: -دریافت اطلاعات قابل اعتماد- زمان برای فکر کردن درباره سوالات مربوطه- دریافت پاسخ فوری- تخصص بیمار- دریافت تسلیحات- احساس تنهایی کمتر- کمک متقابل- دسترسی به متخصصین بهداشتی- حس جامعه؛ پسران ها از دیگاه کاربران: - اطلاعات بیش از حد- دریافت اطلاعات متناقض- تاخیر در پاسخ- مقابله با نابودی بیماری- عقاید تجاری؛ پیشران ها از دیگاه متخصصان: - تخصص سلامت و بهداشت - اعطای مبادله تخصص بیمار - بالا بردن آگاهی- امکان تسلای خاطر و تشویق- حس جامعه؛ پسران ها از دیدگاه متخصصان: - فقدان اطلاعات کلیدی در مورد کاربران - اجتناب از پاسخ های ارجاع به پزشکان- اخلاق و حفاظت از داده ها- تطبیق اصطلاحات پزشکی- انتظارات غیرواقعی- درگیری ها و تعارض.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Proponents and Boys to Develop Interaction in Online Health: Psychology approach(study Case: Users and Physicians in the Online Health Community via Telegram Groups)

نویسندگان [English]

  • V.M DARINI 1
  • Ehsan Namdar Joyami 2

1 Assistant Professor, Department of Management, Payam Noor University

2 Ph.D St. in Human Resources Management, University of Sistan and Baluchestan

چکیده [English]

Objective:The purpose of this research is to identify the proponents and boys of the development of interaction in the health environment on-line, and therefore the community is being studied by the Internet communities and Internet groups. Method: For this purpose, in this study, at first, four major telegram groups in the field of health, in which users and experts interact in different fields, were selected and the views of each group were examined. Result: The results indicate that all of the achieved characteristics were necessary and reliable, and all of them were approved.Conclusion: can be pointed out: Proponents from the perspective of users: - Getting Trusted Information - Time to Think About Related Questions - Getting Immediate Response - Patient Experiences - Receiving Weapons - Less Lonely Feeling - Mutual Assistance - Access to Health Professionals - Community Sense; Boys From Users' Paths: - Overloading - Getting Contradictory Information - Delaying Response - Countering Destruction of Diseases - Commercial Thoughts; Proponents of the Experts' Specifications: - Health and Specialty Expertise - Grant Specialty Exchange Yarmar - raising awareness - the ability to conquer the mind and encouragement - sense of society; boys from the point of view of experts: - lack of key information about users - avoid referral responses to physicians - ethics and data protection - adaptation of medical terms - unrealistic expectations - Conflicts and conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • On-line healthcare
  • Online health promotion
  • Online health boys
  • Users
  • Specialists
بیات اصغری, ع., غرایی, ب., بنفشه, حیدری, موسی نژاد, وجواهری، آرامون(1394). بررسی رابطه ابعاد شخصیت با تبعیت از درمان در بیماران دیابتی نوع0.فصلنامه علمی-پژوهشی روان شناسی سلامت، (16)4، 60-70.
سندی, ف., احتشام زاده, پ., پروین, عسگری .وکافی. (1396).رابطه سندرم شناختی-توجهی با اضطراب و افسردگی در بیماران سوختگی: نقش میانجی سبک های مقابله با استرس. فصلنامه علمی-پژوهشی روان شناسی سلامت، (23)6، 74-91.
هاشمی, ف., فیلی, ع. ر .و صفاری نیا , م.(1393).اثربخشی آموزش مهارت مدیریت استرس )شناختی–رفتاری( بر سالمت روان زنان نابارور. فصلنامه علمی-پژوهشی روان شناسی سلامت،(12)3، 55-64.
آگاه هریس، م.؛ الهام موسوی، ا.؛ جان بزرگی، م.؛ ایرانی، ز. (1392).اعتبار و روایی مقیاس خوداثربخشی ورزش کردن در افراد دارای اضافه وزن و چاق. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت،(5)2،34-47.
فتاحی، ث.؛ نادری ، ف.؛ عسگری، پ.؛ احدی، ح(1396). اثربخشی آموزش نوروفیدبک برولع مصرف مواد غذایی و سالمت عمومی زنان دارای اضافه وزن. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت،(21)6، 129-141. 
Atanasova, S., Kamin, T., & Petri_c, G. (2017). Exploring the benefits and challenges of health professionals' participation in online health communities: Emergence of (dis)empowerment processes and outcomes. International Journal of Medical Informatics, 98, 13e21.
Bartlett, Y. K., & Coulson, N. S. (2011). An investigation into the empowerment effects of using online support groups and how this affects health professional/ patient communication. Patient Education and Counseling, 83(1), 113e119.https://doi.org/10.1016/j.pec.2010.05.029.
Chang, H. J. (2009). Online supportive interactions: Using a network approach to examine communication patterns within a psychosis social support group in Taiwan. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 60(7), 1504e1517.
Chuang, K. Y., & Yang, C. C. (2010). Helping you to help me: Exploring supportive interaction in online health community. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, 47(1), 1e10.
Coulson, N. S., Buchanan, H., & Aubeeluck, A. (2007). Social support in cyberspace: A content analysis of communication within a Huntington's disease online support group. Patient Education and Counseling, 68(2), 173e178.
van der Eijk, M., Faber, M. J., Aarts, J. W., Kremer, J. A., Munneke, M., & Bloem, B. R. (2013). Using online health communities to deliver patient-centered care to people with chronic conditions. Journal of Medical Internet Research, 15(6), e115.
Guo, S., Guo, X., Fang, Y., & Vogel, D. (2017b). How doctors gain social and economic returns in online health-care communities: A professional capital perspective. Journal of Management Information Systems, 34(2), 487e519. https://doi.org/10.1080/07421222.2017.1334480.
Guo, X., Guo, S., Vogel, D., & Li, Y. (2016). Online healthcare community interaction dynamics. Journal of Management Science and Engineering, 1(1), 58e74. https:// doi.org/10.3724/SP.J.1383.101004.
Guo, S., Guo, X., Zhang, X., & Vogel, D. (2017a). Doctorepatient relationship strength's impact in an online healthcare community. Information Technology for Development, 1e22. https://doi.org/10.1080/02681102.2017.1283287.
Johnston, A. C., Worrell, J. L., Di Gangi, P. M., & Wasko, M. (2013). Online health communities: An assessment of the influence of participation on patient empowerment outcomes. Information Technology & People, 26(2), 216e235. https://doi.org/10.1108/ITP-02-2013-0040.
Li, N., Orrange, S., Kravitz, R. L., & Bell, R. A. (2014). Reasons for and predictors of patients' online health information seeking following a medical appointment. Family Practice, 31(5), 550e556.
Oh, H. J., Ozkaya, E., & LaRose, R. (2014). How does online social networking enhance life satisfaction? The relationships among online supportive interaction, affect, perceived social support, sense of community, and life satisfaction. Computers in Human Behavior, 30, 69e78.
Peng, X., Sun, D., Zhao, Y. C., & Xu, W. (2015). What trigger people use physicianpatient interactive OHCs? An empirical research based integration model. PACIS 2015 Proceedings. Paper 2.
Petri_c, G., Atanasova, S., & Kamin, T. (2017). Impact of social processes in online health communities on patient empowerment in relationship with the physician: Emergence of functional and dysfunctional empowerment. Journal of Medical Internet Research, 19(3). e74.
Petrov_ci_c, A., & Petri_c, G. (2014). Differences in intrapersonal and interactional empowerment between lurkers and posters in health-related online support communities. Computers in Human Behavior, 34, 39e48. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.01.008.
Vennik, F. D., Adams, S. A., Faber, M. J., & Putters, K. (2014). Expert and experiential knowledge in the same place: Patients' experiences with online communities connecting patients and health professionals. Patient Education and Counseling, 95(2), 265e270.
Wicks, P., Massagli, M., Frost, J., Brownstein, C., Okun, S., Vaughan, T.,…Heywood, J. (2010). Sharing health data for better outcomes on PatientsLikeMe. Journal of Medical Internet Research, 12(2), e19.
Wu, H., & Lu, N. (2017). Online written consultation, telephone consultation and offline appointment: An examination of the channel effect in online health communities. International Journal of Medical Informatics, 107, 107e119. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2017.08.009.
Yang, H., Guo, X., & Wu, T. (2015). Exploring the influence of the online physician service delivery process on patient satisfaction. Decision Support Systems, 78, 113e121.
Zhao, J., Ha, S., & Widdows, R. (2013). Building trusting relationships in online health communities. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16(9), 650e657. https://doi.org /10.1089/cyber.2012.0348