با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد.

2 دانشیار روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد.

3 استاد روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی مصاحبه‌ی انگیزشی بر کاهش خوردن هیجانی و اضطراب، با توجه به نقش تعدیل‌گر تکانش‌گری در افراد چاق، بود. روش: پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. 20 فرد چاق از مراجعان کلینیک جویندگان سلامت، کلینیک سبحانی، و کلینیک روشا در مشهد، به‌صورت داوطلبانه و مطابق معیارهای ورود، انتخاب شدند. یافته­ ها: تحلیل کوواریانس نشان داد که میزان خوردن هیجانیF(1,15)=5/89, P≤ 0/05)) و سطح اضطراب F(1,17)=6/87, P≤0/05)) افراد گروه آزمایش، نسبت به گروه کنترل، کاهش یافته بود همچنین مشخص شد که تکانش‌گری، در تأثیر مصاحبه‌ انگیزشی بر خوردن هیجانی، نقش تعدیل‌گر ندارد.  نتیجه­ گیری: مصاحبه‌ی انگیزشی روشی مؤثر بر کاهش خوردن هیجانی و کاهش اضطراب است، و لذا شیوه‌ای برای کمک به کنترل وزن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of group motivational interviewing in reducing emotional eating and anxiety in obese people: the moderator role of impulsiveness

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Rabbani Parsa 1
  • Ali Mashhadi 2
  • Imanollah Bigdeli 3

1 M.A. in Clinical Psychology, Ferdowsi University of Mashhad.

2 Associate Professor in Psychology, Ferdowsi University of Mashhad.

3 Professor in Psychology, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to investigate the effectiveness of motivational interviewing in reducing emotional eating and anxiety considering the moderator role of impulsivity in obese people. Method: This is a quasi-experimental study with pretest-posttest and control group. 20 obese patients, who had referred to Jooyandegane Salamat, Dr. Sobhani and Rosha diet therapy clinics at Mashhad, selected voluntarily regarding inclusion criteria. Results: ANCOVA results showed that levels of emotional eating (F(1,15)=5/89, P≤ 0/05) and anxiety (F(1,17)=6/87, P≤0/05) have significantly reduced in examination group. Also, it was found that impulsivity has not a moderator role in the effect of motivational intervention on emotional eating. Conclusion: the Motivational interviewing is an effective method to reduce emotional eating and anxiety in obese people and so is a way to help them control their weight

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obesity
  • motivational interviewing
  • Emotional eating
  • Anxiety
  • Impulsivity
آرکوویتز، اچ؛ وسترا، اچ آ.؛ میلر، وی آر.؛ رولنیک، اس. (1389). مصاحبه‌ی انگیزشی در درمان مشکلات روان‌شناختی. ترجمه‌ی ع، نویدیان؛ م، عابدی؛ ن، بخشانی؛ ح، پورشریفی. چاپ اول، مشهد: سخن‌گستر. (2008).
 اختیاری، ح؛ صفایی، ه؛ اسماعیلی جاوید، غ؛ عاطف وحید، م؛ عدالتی، ه و مکری، آ. (1387). روایی و پایایی نسخه های فارسی پرسش نامه های آیزنک، بارت، دیکمن و زاکرمن در تعیین رفتارهای مخاطره جویانه و تکانش‌گری. مجله‌ی روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، 54، 326- 336.
اعظمی، ی؛ سهرابی، ف؛ برجعلی، الف و چوپان، ح. (1393). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش تکانش‌گری در افراد وابسته به مواد مخدر. فصل‌نامه‌ی اعتیادپژوهی، 8، 30، 127- 141.
 اقبالی، ح؛ بختیاری، ا و ارجمند، س. (1395). اثربخشی مصاحبه انگیزشی گروهی بر اضطراب، افسردگی، خودکارآمدی، دوز متادون و پیشگیری از عود در درمان متادون.  نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)، تهران، دبیرخانه کنگره بین المللی روان درمانیhttp://www.civilica.com/Paper-PSYCONGRESS09-   SYCONGRESS09_035.html
 بقایی، م. (1387). تحلیلی آماری در باره‌ی بحران چاقی در ایران. ماهنامه‌ی علمی- اجتماعی دارو و درمان، 59، 36 – 37.
 دهقانی فیروز‌آبادی، س؛ قاسمی، ح؛ صفری، س؛ ابراهیمی، ع؛ اعتمادی، ع. (1392). اثربخشی جلسات گروهی مصاحبه‌ی انگیزشی بر ارتقاء عزت نفس و خودکارآمدی زنان معتاد. فصل‌نامه‌ی اعتیادپژوهی، 26، 145 – 158.
 رنجبر نوشری، ف؛ بشرپور، س؛ حاجلو، ن؛ نریمانی، م. (1396). اثربخشی مداخله‌ی مبتنی بر روان‌شناسی مثبت‌نگر بر خودمهارگری، سبک‌های خوردن و شاخص توده‌ی بدنی در زنان دارای اضافه‌وزن. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی روان‌شناسی سلامت، 24 (6)، 105-87.
 سادوک، بی جی.؛ سادوک، وی ای. و روئیز، پی. (1394). خلاصه‌ روانپزشکی کاپلان و سادوک بر اساس DSM-5. ترجمه مهدی گنجی. جلد دوم. تهران: ساوالان (2015).
 صادقی، خ؛ غرابی، ب؛ فتی، ل و مظهری، ض. (1389). اثربخشی رفتاردرمانی شناختی در درمان مبتلایان به چاقی. مجله‌ی روانپزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، 2، 107 – 117.
 صالحی فدردی، ج؛ مداح شورچه، ر؛ نعمتی، م. (1390). مقایسه‌ی ساختار انگیزشی و سبک‌های خوردن در زنان مبتلا به اضافه‌وزن و چاقی و دارای وزن طبیعی. مجله‌ی اصول بهداشت روانی، 2، 170 – 181.
 صالحی فدردی، ج؛ مقدس‌زاده‌ی بزاز، م؛ امین‌یزدی، الف و نعمتی، م. (1392). بررسی سوگیری توجه، سبک‌های خوردن، و نمایه‌ی توده‌ی بدنی، در افراد رژیم‌گیرنده و عادی. مجله‌ی روان‌شناسی بالینی. 17، 57-67.
 علی‌بخشی، س ز؛ علی‌پور، ا؛ فرزاد، و؛ علی‌اکبری دهکردی، م. (1394). نقش واسطه‌ای افسردگی در رابطه بین دل‌بستگی و سبک فرزندپروری با چاقی و اضافه‌وزن دختران نوجوان. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی روان‌شناسی سلامت،13 (4)، 52-41.
 کاویانی، ح و موسوی، الف. (1387). ویژگی های روانسنجی پرسشنامه اضطراب بک در طبقات سنی و جنسی جمعیت ایرانی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 66، 136-140.
 کچویی، م؛ مرادی، ع؛ کاظمی، آ. س و قنبری، ز. (1395). نقش متمایزکننده‌ی تنظیم هیجان و تکانش‌گری در انواع مختلف الگوهای خوردن ناسالم. دوماه‌نامه‌ی فیض، 20 (4): 383 – 390.
 مصطفوی، ف؛ میرکریمی، ک؛ اوزونی دوجی، ر؛ وکیلی، م؛ عشقی‌نیا، س. (1394). اثر مصاحبه‌ی انگیزشی بر کاهش وزن. مجله‌ی علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 55، 11 – 17.
 موسویان، ن؛ مرادی، ع؛ میرزایی، ج؛ شیدفر، ف؛ محمودی کهریز، ب؛ طاهری، ف. (1389). اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی، بر کاهش چاقی. اندیشه و رفتار، 4، 49- 58.
 نویدیان، ع؛ عابدی، م؛ باغبان، الف؛ فاتحی‌زاده، م؛ پورشریفی، ح؛ هاشمی دهکردی، م. (1389-آ). تأثیر مصاحبه‌ی انگیزشی بر کاهش وزن افراد چاق یا دارای اضافه‌وزن. مجله‌ی علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 2، 45 – 52.
 نویدیان، ع؛ عابدی، م؛ باغبان، الف؛ فاتحی‌زاده، م؛ پورشریفی، ح. (1389-ب). تأثیر مصاحبه‌ی انگیزشی بر خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن در مردان با مشکل اضافه‌وزن و چاقی. مجله‌ی علوم رفتاری، 2، 149 – 154.
 نویدیان، ع و پورشریفی، ح. (1390). مصاحبه‌ی انگیزشی: راهنمای عملی مصاحبه‌ی انگیزشی گروهی. مشهد: سخن‌گستر.
 نوریان، ل؛ آقایی، الف؛ و قربانی، م. (1394). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، بر خوردن هیجانی در زنان چاق. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 60، 15-23.
Arnow, B.; Kenardy, J & Agras, W. S. (1995). The emotional eating scale: the development of a measure to assess coping with negative affect by eating. International Journal of Eating Disorders, 18 (1): 79 – 90.
Apodaca, T. R. & Longabaugh, R. (2009). Mechanisms of change in motivational interviewing: a review and preliminary evaluation of the evidence. Addiction, 104, 705–715.
Appelhans, B. M., Whited, M. C., Schneider, K. L., Oleski, J., & Pagoto, S. (2011). Response style and vulnerability to anger-induced eating in obese adults. Eating Behaviors, 12, 9-14.
Beck, A.; Epstein, N.; Brown, G. & Steer, R. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 6, 893-897.
Beck, A. T. & Steer R. A. (1990). Manual for the Beck Anxiety Inventory. San Antonio, Texas: Psychological Corporation.
Bekker, M. H. J.; Van de Meerendonk, C. & Mollerus, J. (2004). Effects of negative mood induction and impulsivity on self – perceived emotional eating. International Journal of Eating Disorders, 36, 461 – 469.
Burke, B. L.; Arkowiz, H. & Menchola, M. (2003). The efficacy of motivational interviewing: a meta-analysis of controlled clinical trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 843–861.
Burke, B. L.; Dunn, C. W.; Atkinz, D. C. & Phelps, J. S. (2004). The emerging evidence base for motivational interviewing: a meta-analytic and qualitative inquiry. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 18(4): 309-322.
Cassin, S. E.; Von Ranson, K. M.; Heng, K.; Brar, J. & Wojtowicz, A. E. (2008). Adapted motivational interviewing for women with binge eating disorder: A randomized controlled trial. Psychology of Addictive Behaviors, 22(3):417-425.
Davis, C.; Levitan, R. D.; Kaplan, A. S.; Carter, J.; Reid, C.; Curtis, C.; Patte, K.; Hwang, R. & Kennedy, J. L. (2008). Reward sensitivity and the D2 dopamine receptor gene: A case-control study of binge eating disorder. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 32, 620–628.
Dortland, V. R; Arianne, K. B.; Giltay, E. J.; Tineke, V.; Zitman, F. G.; Penninx, B. (2013). Longitudinal Relationship of Depressive and Anxiety Symptoms With Dyslipidemia and Abdominal Obesity. Psychosomatic Medicine, 75, 83-89.
Dunn, C.; Deroo, L. & Rivara, F. P. (2001). The use of brief interventions adapted from motivational interviewing across behavioral domains: a systematic review. Addiction, 96(12): 1725 – 1742.
Ebneter, D. ;Latner, J. ;Rosewall, J. & Chisholm, A. (2012). Impulsivity in restrained eaters: emotional and external eating are associated with attentional and motor impulsivity. Eating and Weight Disorders, 17(1): e62-65.
 
Elfhag, K. & Morey, L. C. (2008). Personality traits and eating behavior in the obese: poor self-control in emotional and external eating but personality assets in restrained eating. Eating Behaviors, 9 (3): 285 – 293.
Fields, A. (2004). Curriculum-Based Motivational Group. Washington: Hollifield Associates.
Fox, C. K.; Gross, A. C.; Rudser, K. D.; Foy, A. M. H. & Kelly, A. S. (2016). Depression, Anxiety, and Severity of Obesity in Adolescents. Clinical Pediatrics, 12, 1120-1125.
Geliebter, A. & Aversa, A. (2003).Emotional eating in overweight, normal weight, and underweight individuals. Eating Behaviors, 3, 341–347.
Gibson, E. L. (2006). Emotional influences on food choice. Sensory, physiological and psychological pathways. Physiology & Behavior, 89, 53–61.
Grundy, A.; Cotterchio, M.; Kirsh,  V. A. & Kreiger, N. (2014). Associations between Anxiety, Depression, Antidepressant Medication, Obesity and Weight Gain among Canadian Women. PLOS ONE, 9(6), e99780.
Hardcastle, S. J.; Taylor, A. H.; Bailey, M. P.; Harley, R. A. & Hagger, M. S. (2013). Effectiveness of a motivational interviewing intervention on weight loss, physical activity and cardiovascular disease risk factors: a randomized controlled trial with a 12-month post-intervention follow-up. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 10, 40-55.
Hettema, J.; Steele, J. & Miller, W. R. (2005). Motivational Interviewing. Annual Review of Clinical Psychology, 1, 91-111.
Horchner, R.; Tuinebreijer, W. & Kelder, H. (2002). Eating patterns in morbidly obese patients before and after a gastric restrictive operation. Obesity Surgery, 12, 108–112.
Koball, A.; Meers, M. R.; Storfer-Isser, A.; Domoff, S. E. & Musher-Eizenman, D. R. (2012). Eating when bored: Revision of the emotional eating scale with a focus on boredom. Health Psychology, 31(4): 521-524.
Köpetz, C. E.; Lejuez, C. W.; Wiers, R. W. & Kruglanski, A. W. (2013). Motivation and Self-Regulation in Addiction: A Call for Convergence. Perspectives on Psychological Science, 8, 3-24.
Levitan, R. D. & Davis, C. (2010). Emotions and eating behavior: Implications for the current obesity epidemic. University of Toronto Quarterly, 79(2), 783-799.
Miller, W. R. (1985). Motivation for treatment: A review with special emphasis on alcoholism. Psychological Bulletin, 98, 84-107.
Macht, M. (2008). How emotions affect eating. A five way model. Appetite, 50(1), 1–11.
Nammi, S.; Koka, S.; Chinnala, K. M. & Boini, K. M. (2004). Obesity: an overview on its current perspectives and treatment options. Nutrition Journal, 3 (1): 3 – 10.
Osman, A.; Kopper, B.; Barrios, F.; Osman, J. & Wade, T. (1997). The beck anxiety inventory: reexamination of factor structure and psychometric properties. Journal of Clinical Psychology, 1, 7-14.
Patton, J. H.; Stanford, M. S. & Barratt, E. S. (1995). Factor structure of the Barratt impulsiveness scale. Journal of Clinical Psychology, 51(6): 768-774.
Resnicow, K.; Jackson, A.; Wang, T.; De, A. K.; McCarty, F.; Dudley, W. N. & Baranowski, T. (2001). A motivational interviewing intervention to increase fruit and vegetable intake through Black churches: results of the Eat for Life trial. American Journal of Public Health, 91(10):1686-1693.
Richards, A.; Kattelmann, K. K. & Ren, C. (2006). Motivating 18- to 24-year-olds to increase their fruit and vegetable consumption. Journal of American Diet Association, 106(9):1405-1411.
Rollnick, S.; Miller, W. R. & Butler, C. C. (2008). Motivational interviewing in health care: helping patients change behavior. New York: Guilford.
Rubak, S.; Sandbaek, ALauritzen, TChristensen, B. (2005). Motivational interviewing: A systematic review and meta-analysis. British Journal of General Practice, 55, 305-312. 
Shipman, W. G. & Plesset, M. R. (1963). Anxiety and Depression in Obese Dieters. Archive of General Psychiatry, 8(6): 530-535.
Stacy, A. W. & Wiers, R. W. (2010). Implicit Cognition and Addiction: A Tool for Explaining Paradoxical Behavior. Annual Review of Clinical Psychology, 6, 551-575.
Torres, S. & Nowson, C. (2007). Relationship between stress, eating behavior, and obesity. Nutrition, 23, 887–894.
Van Strien, T.; Frijters, J. E. R.; Bergers, G. P. A. & Defares, P. B. (1986). The Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) for Assessment of Restrained, Emotional, and External Eating Behavior. International Journal of Eating Disorders, 5(2): 295-315.
Wedin, S.; Byrne, K.; Morgan, K.; LePage, M.; Goldman, R.; Crowley, N.; Galloway, S. & Borckardt, J. J. (2012). PresurgicalWeight Is Associated with Pain, Functional Impairment, and Anxiety among Gastric Bypass Surgery Patients. Pain Research and Treatment, 41, 74-78.
West, D. S.; DiLillo, V.; Bursac, Z.; Gore, S. A.; Green, P. G. (2007). Motivational Interviewing Improves Weight Loss in Women With Type 2 Diabetes. Diabetes Care, 30, 1081 – 1087.