با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان،ایران.

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان،ایران.

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

چکیده

مقدمه: سرطان پستان یکی از علل شایع مرگ و میر زنان در کشور ما بوده و درمانهای روانشناختی می­تواند آثار روانی منفی در این بیماران را کاهش دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مداخله تنظیم هیجان بر تاب­آوری و اضطراب مرگ زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد. روش: طرح پژوهش از نوع پژوهش­های آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل است. جامعه آماری مطالعه را زنان مبتلا به سرطان پستان تشکیل می­دهند که در بهار سال 1396 به بیمارستان شهید افضلی کرمان مراجعه کردند. گروه نمونه 30 نفر از بیماران مراجعه­کننده فوق بودند که به­طور تصادفی به دو گروه 15 نفره کنترل و آزمایش تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت هشت جلسه تحت مداخله تنظیم هیجان قرار گرفتند و گروه کنترل در این مدت مداخله­ای دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از مقیاس تاب­آوری کانور و اضطراب مرگ. داده­ها با استفاده از روشهای آماری میانگین، انحراف استاندارد و تحلیل کواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند. یافته­ ها: نتایج نشان داد جلسات مداخله تنظیم هیجان به افزایش تاب­آوری و کاهش اضطراب مرگ زنان مبتلا به سرطان پستان تاثیر معناداری داشته است (01/0 (pنتیجه­ گیری: هیجانات از نظر اجتماعی مفید هستند و می­توانند در انتقال احساسات به دیگران و تعامل اجتماعی سازنده باشند و نقش مؤثری بر تاب­آوری و اضطراب مرگ زنان مبتلا به سرطان دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of emotion regulation intervention on resilience and death anxiety of women with breast cancer

نویسندگان [English]

  • Eshrat Karimi Afshar 1
  • Golnaz SHabanian 2
  • Leila Saed Taleshi 2
  • Vahid Manzari tavakoli 3

1 Associate Professor in Psychology, Azad University, Sirjan,Iran.

2 M.A. in Clinical Psychology, Azad University, Sirjan,Iran.

3 Young and Elite Research Club, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran.

چکیده [English]

Objective:Breast cancer is one of the common causes of fatalities in our country and psychological treatment can reduce the negative psychological effects in these patients. The purpose of this study was to investigate the effect of emotional regulation intervention on the survival and anxiety of women with breast cancer. Method: The research design is a pre-test, post-test, and experimental group. The statistical population of the study consisted of women with breast cancer who referred to Shahid Afzali Hospital in spring of 2012. The experimental group consisted of 30 patients who were randomly divided into two groups of 15 subjects. The experimental group received 8 sessions of emotional regulation intervention and the control group did not receive intervention during this period. The research tools were the convergent vibrational scale and death anxiety. Data were analyzed using statistical methods such as mean, standard deviation and multivariate covariance analysis. Result: The results showed that emotional adjustment sessions had an important effect on increasing the survival and decreasing the anxiety of women with breast cancer (p Conclusion: Emotions are socially useful and They can be effective in conveying feelings to others and building social interaction, and they can play an effective role in reducing the anxiety of women with cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotion regulation intervention
  • Resilience
  • death anxiety
  • breast cancer
بیجاری، هانیه. قنبری هاشم آبادی، بهرام علی.آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا و همایی شاندیز، فاطمه (1388). بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان. مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی. 10، 1، 184-171.
پدرام ، محمد. محمدی، مسعود. نظیری،  قاسم. آیین پرست، ندا. (1389). اثربخشی گروه درمانی شناختی-  رفتاری بردرمان اختلال اضطراب، افسردگی و ایجاد امیدواری در زنان مبتلا به سرطان سینه. فصلنامه زن و جامعه، 4، 1، 79-94.
حسینی قمی، طاهره. سلیمی بجستانی، حسین. (1391). اثربخشی مداخله تاب آوری بر استرس مادران دارای فرزندان مبتلا به سرطان در بیمارستان امام خمینی تهران. فصلنامه روانشناسی سلامت، 1، 4، 97-109.
روح پرورزاده، نسیم. قادری، مریم. پارسا، علی. اله یاری، علیرضا. (1393). شیوع عوامل خطر سرطان پستان در زنان 20 – 69 ساله در اصفهان. فصلنامه بیماریهای پستان ایران، 1، 7، 147-160
ذاکری، محمدمهدی؛ حسنی، جعفر و اسماعیلی، نفیسه (1396). اثربخشی آموزش نظم‌جویی فرآیندی هیجان بر پریشانی روان‌شناختی افراد مبتلا به ویتیلیگو، فصلنامه روانشناسی سلامت، 6، 23، 39-56. شاکری نیا، ا. و محمدپور، م (1394). رابطة تنش شغلی و تاب آوری با فرسودگی شغلی در پرستاران زن، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال چهاردهم، 2، 4، 49-62.
عابدینی، مهراندخت. (1389). بیماریهای پستان معاینه بالینی و روش های تشخیصی. مضراب،1، 21-11.
قاسم پور، عبدالله؛ سوره، جمال و سیدتازه، میرتوحید (1391). پیش بینی اضطراب مرگ براساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، دانش و پژوهش در رواانشناسی کاربردی، 13، 2، 63-72.
محمدخانی، شهرام؛ کوهسار، علی اکبر؛ سلیمانی، حمیده، اعتمادی، امیر و سید علی نقی، سیداحمد (1396). پیش بینی تاب آوری بر اساس مولفه های تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به عفونت HIV، فصلنامه روانشناسی سلامت، 6، 21، 115-104
Antoni MH, Smith RG, Petronis VM, Guellati S, Wells KA, Blomberg B, Carver CS. (2006). Reduction of cancer specific thought intrusions and anxiety symptoms with stress management intervention among women undergoing treatment for breast cancer. AM J psychiatry, 163: 1791 – 1797.
Caitlio NE, Loprinzikavita Prasad, Darrell R, Schrorder Amitsood. (2011). Stress management and resilience training (SMART) program to decrease stress and enhance resilience among breast cancer survivors: Apilot randomized clinical trial. Clinical breast cancer, 11(6): 364 – 8.
Conner KM, Davidson JRT. Development of a new resilience scale: The Conner-Davidson resilience scale (CD-RISC). Depression and Anxiety; 18: 76-82.
 Duff, R., & Hong, L. (2015). Age density, religiosity, and death anxiety in retirement communities. Rev Rel Res., 37, 19.
Garnefski, N., Van Den Kommer, T., Kraaij, V., Teerds, J., Legerstee, J., & Onstein, E. (2002). The relationship between cognitive emotion regulation strategies and emotional problems: comparison between a clinical and a non‐clinical sample. European journal of personality, 16(5), 403-420.
 Gire, J. T. How Death Imitates Life: Cultural Influences on Conceptions of Death and Dying. In W. J. Lonner, D. Dinnel, S. A. Hayes , & D. N. Sattler (Eds). (2014). Online Readings in Psychology and Culture. Washington: Center for Cross- Cultural Research.
Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26 (1), 41-54.
Gross JJ. emotion regulation. In: L. Feldman- Barrett & P. Salovey (2002), the wisdom in feeling.  America, New York: The Guilford Press, 4, 2, 297-31
Heather , M , Addie , C , Anthony , j , (2013). Effectiveness of cognitive behavioral intervention (CBT) on psycho-sexual adjasment for men with localized prostate cancer. Journal of psycho oncology.
Kissane D, Bloch S, Smith G, Miach P, Clarke D, Ikin J. (2013). Cognitive-existential group psychotherapy for women with primary breast cancer: A randomized controlled trial. Psychooncology, 12, 6, 532-546.
Lamond, A. J., Depp, C. A., Allison, M., Langer, R., Reichstadt, J., Moore, D. J., Golshan, S., Ganiats, T. G. and Jeste, D. V. (2008). School of Medicine, University of California, San Diego. “Measurement and predictors of resilience among community-dwelling older women.” Journal of Psychiatric Research 43, no. 2, 148-154.
 Lang, A. J., & Stein, M. B. (2009). Anxiety Disorders: How to recognize and treat the medical symptoms of emotional illness. Geriatrics, 56 (5), 24-27.
Mecheal H, Antoni SL, Alain D, Sara V, Heather H, Kristin P, et al. (2009). Cognitive behavioral stress management effects on psychosocial and psychological adaptation in women undergoing treatment for breast cancer. Brain, Behavior, and Immunity, 23: 580 – 91.
Pedramrazi SH, Haghighat SH, Jorban M, Parsayekta Zohreh, Hoseiniagha F. (2013). Effect of reflexology on quality of life in Breast Cancer Patients Receiving Chemotherapy. I J B D; 6(1): 23-34.
Randall, E. (2009). Emotional therapy for panic disorder: A single system study. Clinical Social Work Journal, 29(3), 259-267.
Richardson GE. (2002). The met theory of resilience and resiliency. J Clin psychol, 58(3): 307 – 321.
Thompson, R. A. (2003). Emotion regulation: A theme in search of definition. Monographs of the society for research in child development, 59(23), 25-52.
Tugade MM, Frederickson BL. (2002). Positive emotions and emotional intelligence. In: L.  Feldman-Barrett & P. Salovey (Eds), the wisdom in feeling. America, New York: The Guilford Press; p. 319-340.