با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

2 دانشجو دانشگاه آزاد اسلمی واحد بیرجند

3 دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده

مقدمه:بی تردید سرطان یکی از پر استرس ترین رخداد ها  است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هیپنوتیزم درمانی برتاب آوری بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید حاد تحت درمان شیمی درمانی انجام شد.روش:روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید حاد مراجعه کننده به کلینیک کانسر بیمارستان امام  بوده و دارای پروند پزشکی و آزمایش فلوسایتومتری در تشخیص لوسمی میلوئید حاد  می باشند که تعدادشان 86 نفر بوده و نمونه به حجم 26 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (13 نفر) و گروه کنترل (13 نفر) قرار گرفتند.یافته ها:پرسشنامه­ ای که جهت جمع آوری اطلاعات از گروه نمونه در نظر گرفته شد عبارت بوداز کانر و دیویدسون بود. شش جلسه هیپنوتیزم درمانی برای گروه آزمایش اجرا شد و برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از تحلیل کوواریانس به کمک نرم افزار SPSS₂₂ استفاده شد.نتیجه گیری:نتایج نشان داد که هیپنوتیزم درمانی به طور معنادار موجب موجب افزایش تاب آوری شد که از لحاظ آماری معنادار بوده(p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of hypnotherapy on resilience in patients with acute myeloid leukemia

نویسندگان [English]

  • mehdi pourasghar 1
  • fatemeh fathi 2
  • ghasem janbabai 3

چکیده [English]

Introduction :Cancer is the one of the most stressful events.The present study investigated the effect of hypnotherapy on resilience of patients with acute myeloid leukemia.( AML)  Method: The statistical population in this quasi-experimental study included all AML patients (n=89), visiting the cancer clinic. All of the patients had medical records and   flow cytometry for the diagnosis of AML.  The sample size of 26 was considered and the subjects were selected using convenience sampling method. Then, they were randomly divided in two groups (case and control). Results: Data collection instrument for the case group was the Connor-Davidson Resilience Scale. This group also received six hypno therapy sessions. Data analysis was done with ANCOVA in SPSS22. Conclusion :Results showed that the hypnotherapy significantly promoted resilience (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • acute myeloid leukemia
  • Resilience
  • Hypnosis therapy
-        امینی، ر. (1394). اثربخشی آموزشی شیوه های مدیریت استرس بر میزان تاب آوری و امید به زندگی بیماران عروق کرونر قلب مراجعه کنند بیمارستان شهداد گنبد کاووس. پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.
-        بهرامی، ن؛و همکاران. (1392). اضطراب مرگ و ارتباط آن با کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان. مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران.26(82).51-69.
-        سوداگر، ش. ( 1390). بررسی توانمندی جهت گیری زندگی، کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی بهزیستی بعد از پیوند مغز و استخوان آلوژن در بیماران مبتلا به لوسمی حاد. فصلنامه سلامت و روانشناسی.5: 34-46.
-        فتحی,ف؛ پوراصغر،م؛ جان بابایی، ق.(1394). «کنترل درد با هیپنوتیزم در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید حاد تحت شیمی درمانی». مجله پزشکی دانشکده علوم پزشکی مشهد. 59(2): 71-81.
-        فتحی,ف؛ جان بابایی، ق؛ پوراصغر،م.(1394). « تاثیر هیپنوتیزم درمانی بر اضطراب مرگ بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید حاد تحت شیمی درمانی». مجله علوم پزشکی رازی. 23(151):86-95
-        فتوکیان، ز؛ غفاری، ف؛و کیهانیان، ش. (1388). ارتباط عوامل استرس زای زندگی با بروز سرطان در مراجعه کنندگان به بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان. 29: ص 11-16.
-        عبداله زاده، ر؛ مودی، م؛ الهیاری، ا؛و خان جانی، ن. (1394). رابطه هوش معنوی با تاب آوری در بیماران مبتلا به سرطان استان خراسان جنوبی. فصلنامه پرستاری گروهای آسیب پذیر دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر. 2(3): 15-24.
-        وفایی، ب. (1379). بررسی رابطه استرس های زندگی و بیماری سرطان خون در دو جنس زن و مرد و در دو گروه سنی 50-30 سال. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 34: 54-47.
-        هافبراند، آ. ( 1391).اصول هماتولوژی پایه. ترجمه شعبان علیزاده؛ سید هادی موسوی؛ اکبر درگلاله؛ محمد رضا یونسی. تهران:انتشارات خسروی. چاپ اول. (تاریخ انتشار به زبان اصلی2011).
 
-       ChiuT ling. (2009). Update on Medical Hypnosis. Medical hypnosis. 14(2):5-7.
-       Finnegan ,J.molassiotis , A. Richardson, A. Ream, E. ( 2013). A systematic review of complementary and alternative medicine interventions for the management of cancer-related fatigue. Integrative cancer therapies.12:279- 290
-       Jakubovits, E. (2001). Possibilities of hypnosis and hypnosuggestive methods in oncology .journal hipnozisazankologiban, 55; 22-31.
-       Jensen M. p,  Gralow, JRBraden, AGertz, KJFann, JRSyrjala, KL. (2012). Hypnosis for symptom management in women with breast cancer: a pilot study, Journal of clinical and experimental hypnosis,60(2):135-159.
-       Kashiri D, A. Pourasghar, M. Janbabai, Gh. (2016). The Effectiveness of Group Cognitive Behavioral Hypnotherapy on Mental Health of Women with  Breast Cancer, JOURNAL OF PSYCHOLOGY & BEHAVIORAL STUDIES. 4(3): 77-83.
-       Kihlstrom, J. (2013). Neuro-Hypnotism: Prospects for Hypnosis and Neuroscience. Cortex Author manuscript; available in PMC. 49(2):365-374.
-       Kravits K. Hypnosis: adjunct therapy for cancer pain management. (2013). Journal of the advanced practitioner in oncology, 42: 83-85.
-       Liossi  Ch. (2002). hypnosis in cancer care. British society of experimental& clinical hypnosis. 47-57.
-       Liossi , Ch. white, P. (2001). Efficacy of clinical hypnosis in the enhancement of quality of life. Journal Contemporary hypnosis.18: 145-160.
-       Li ,R.  deng ,J. xie , y. (2013). Control of respiratory motion by hypnosis intervention during radiotherapy of lung cancer I. biomed research international.13: 1-8.
-       Luthans, F.Avolia, B. J. (2007). Pasitipcychological capital: measurement and relationship with performance and satisfaction. Journal personal psychology, 60: 541-572.
-       Montgomery ,G. H.Schnur, J.B.  Kravits, K. (2013). Hypnosis for cancer care: over 200 year’s young.ca: a cancer. Journal for clinicians, 63: 31-44.
-       Nash  M. Tasso ,A. (2010). The effectiveness of hypnosis in reducing pain and suffering among women with metastatic breast cancer and among women with temporomandibular disorder, International. journal of clinical and experimental hypnosis, 58:497-504.
-       Peynovska, R. Fisher, J. Oliver, D. Mathew, V.M. (2005). Efficacy of Hypnotherapy as a supplement therapy in Cancer Intervention. European journal of clinical hypnosis, 6: 2
-       Richardson J. et al, (2006). Hypnosis for procedure- related pain and distress in pediatric cancer patients: a systematic review of effectiveness and methodology related to hypnosis interventions, Journal of pain and symptom management, 31: 70-84
-       Schiff ,E. Mogilner, J.G.  Sella, E.  Doweck, IHershko, OBen-Arye EYarom, N. (2009). hypnosis for postadoption xerostomia in head and patients: a pilot study. Journal of pain and symptom management,37: 1086-1092.
-       Snow  A, Dorfman DWarbet RCammarata M. (2010). A randomized trial of hypnosis for relief of pain and anxiety in adult cancer patients undergoing bone marrow procedures. Journal of psychosocial oncology. ؛ 30: 497–504.
-       Stalpers, L.J.A. Da Costa, H.C. Merbis, M.A.E. Fortuin, A.A. Muller, M.J. Van Dam, F.S.A.M. (2005). Hypnotherapy in radiotherapy patients : a randomized trial. Radiation oncology boil, 60)2(: 499-506.
-       Taqavi, S. Pourasghar, M. (2015). Effectiveness of Hypnotherapy on Self-concept, Self-efficacy and Exam Anxiety in Girl middle School Students in Sari, Iran.  International Journal of Basic Sciences & Applied Research. 4:(11), 661-666.
-       Valette  P.  Wierzbicka-Hainaut, E, Cante, VCharles, SGuillet. G. (2014). Evaluation of hypnosis in pain management during photodynamic therapy: a pilot study. Annales De DermatologieEt De Venerelogie, 181-185.
-       Yarmohamadi V, M. Farhadi, M. Zoghi P, M. Chegini, A. (2016). The Efficacy of Hypnotherapy for Ego Strengthening and Negative Self-Talk in Female Heads of Households. Journal of Clinical Neuroscience and Psychopathology. 18(4):74-81.
-       Zautra , A., Smith, B., Affleck, G., Tennen, H. (2001). Examination of chronic pain and affect relation ships: applications of dynamic model of affect. Journal of consulting and clinical psychology. 69:786-795.
-       Zeltzer,  L.k. Tsao, J.CStelling, CPowers, MLevy, SWaterhouse, M. (2002). A Phase I Study on the Feasibility and Acceptability of an Acupuncture/Hypnosis Intervention for Chronic Pediatric Pain. Journal of Pain and Symptom Management, 24:437-446.