با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس مدعو دانشگاه پیام نورالبرز واحدنظراباد

2 عضوهیات علمی دانشگاه پیام نور سازمان مرکزی تهران ایران

3 عضوهیات علمی دانشگاه پیام نورتهران ایران

چکیده

مقدمه:شواهدی پژوهشی در رابطه با اثربخشی رویکرد مثبت گرا بر اختلالاتی چون افسردگی،اضطراب و کاهش هیجانات منفی وجود دارد.این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مداخلات رویکرد مثبت گرا بر افسردگی،عزت نفس،امید به زندگی و تصویر بدنی زنان ماستکتومی انجام شد.روش:طرح تحقیق مطالعه حاضر از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بوده است که در آن تعداد 30 نفر از زنانی که در بیمارستان تجریش مرکز تحقیقات سرطان تهران تحت عمل ماستکتومی قرار گرفته بودند بصورت در دسترس و بعد از احراز ملاک ورود به پژوهش و اجرای پیش آزمون،انتخاب گردیدند و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند..بعد از اجرای مداخلات مربوط به رویکرد مثبت گرا در شش جلسه به گروه مورد مداخله،پس آزمون اجرا و نتایج جمع آوری شدند و با استفاده از نرم افزارSPSS تحلیل شد.یافته ها:یافته های حاصل از اجرای تحلیل کوواریانس نشان داد که رویکرد مثبت گرا توانست افسردگی در افراد را کاهش دهد و عزت نفس،تصویر بدنی و امید را در آنها افزایش دهد.نتیجه گیری:در نهایت نتیجه گیری:بر اساس یافته های پژوهش میتوان چنین نتیجه گیری کرد که رویکرد مثبت گرا با توجه به فنون و تکنیک های مختص خود میتواند در کار با افراد ماستکتومی شده مفید و مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of interventions of positive approachon depression, self-esteem, life expectancy and body image ofmastectomized women

نویسندگان [English]

  • Mahsa Ghorbani 1
  • Ahmad ALipour 2
  • Mahnaz ALiakbaridehkordi 3

1 inited teacher payam noor university nazarabad alborz

2 faculty mamber Payam Noor University Central organizationTehran Iran

3 faculty mamber Payam Noor University Tehran Iran

چکیده [English]

Introduction:There are evidences about effectiveness of positive approach on depression، anxiety and decrease of the negative excitement . This study aimed to determine the effectiveness of interventions of positive approach on depression, self esteem, body image and life expectancy of mastectomized women. Method: The research design of this study was a quasi-experimental research with pre-test and post-test design and a control group. In this research, women who had undergone mastectomy in Tajrish hospital, Tehran Cancer Research Center were studied and after it was confirmed that they have the required criteria for entering the study and pre-test was performed, 30 of them were chosen by convenience sampling. They were randomly divided into control and experimental groups. After the intervention of the positive approach to the intervention group in six sessions, the post-test was performed and the results were collected and analyzed using Spss software. Results :The results of analysis of covariance showed that positive approach has could reduce depression and increase their self-esteem, body image, and life expectancy. Conclusion: Finally, based on the findings of this study it can be concluded that a positive approach with regards to its specific techniques can be useful in working with mastectom people ized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • body image
  • Depression
  • hope،mastectomized.positive approach
- اصفهانی، فاطمه (1383). سرطان پستان و وضعیت آن در ایران. خلاصه مقالات چهارمین همایش هماتولوژی انکولوژی، مشهد،،تیر1383،دانشگاه علوم پزشکی.
 
- فصلنامه بیماری­های پستان (1389)، مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی.
 
- مومنی، مریم (1384). مقایسه تصویربدنی معلولین جسمی ورزشکار با معلولین و غیرمعلولین غیرورزشکار مرد شهر تهرانی. پایان نامه کارشناسی ارشد  تربیت­بدنی، دانشگاه تربیت معلم.
 
- بهاری، فرشاد. (1388). اثربخشی زوج­درمانی با رویکرد بخشودگی و امید در کاهش تعارضات زناشویی. پایان­نامه دکتری روانشناسی، دانشگاه اصفهان.
 
- کردمیرزا نیکوزاده؛ عزت­الله (1390). مقایسه اثربخشی برنامه مداخله مبتنی بر روان ‌شناسی مثبت ‌نگر و گروه درمانی آدلری در ارتقای تاب ‌آوری افراد وابسته به مواد، فرهنگ مشاوره، دوره 2، شماره 5، ص 1 تا 27.
 
- ابوالقاسمی، شهنام؛ ساعدی، سارا؛ موری نجف آبادی، ندا. (1389). بررسی اثربخشی تجسم هدایت یافته و معنادرمانی بر میزان افسردگی، اضطراب و امیدواری زنان مبتلا به سرطان بیمارستان شفا اهواز. فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ،دوره  2 (5)،ص 31-47 .
- شجاعیان، منصور؛ سودانی، منصور؛ مرادی، فرهاد. (1393). اثربخشی معنادرمانی گروهی بر افزایش امید به زندگی در مردان بازنشسته کانون بازنشستگان شهرستان ممسنی. ارمغان دانش،دوره  19 (6)،ص  497-510.
 
- فتا ،لادن ؛بیرشک، بهروز؛ عاطف وحید،کاظم؛ودابسون،استفان (1384).ساختارهای معناگذاری/طرحواره­‌ها،حالت­های هیجانی وپردازش شناختی اطلاعات هیجانی: مقایسه دو چارچوب مفهومی.اندیشه و رفتار،دوره  3 (1)،ص  312-326.
 
- صادقی، خیرالله؛ غرایی، بنفشه؛ فتی، لادن و مظهری، سیدضیاء الدین. (1389). اثربخشی رفتاردرمانی در درمان مبتلایان به چاقی. نشریه علوم رفتاری و روانشناسی،دوره  16 (2)؛ص 107-117.
 
- اکبری آورزمان، حمیدرضا (1371). بررسی رابطه عزت نفس و حمایت اقتصادی و اجتماعی موسسات رفاهی در فرزندان تحت پوشش، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
 
- غفاری، ابولفضل؛ رمضانی، خسرو (1373). هنجاریابی آزمون عزت نفس کودکان و نوجوانان آلیس­پوپ برای دانش­آموزان دبیرستانی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 
 
References
- Alberto, J. & Joyner, B. (2008). Hope, optimism, and self-care among Better Breathers Support Group members with chronic obstructive pulmonary disease. Applied Nursing Research, Vol. 21, I. 4, pp. 212-217.
 
- Beato-Fernández, L., Rodríguez-Cano, T., García-Vilches, I., García-Vicente, A., Poblete-García, V., Castrejon, A. S., & Toro, J. (2009). Changes in regional cerebral blood flow after body image exposure in eating disorders. Psychiatry Research: Neuroimaging, 171(2), 129-137.
 
- Beck A.T., Steer, R.A., Brown, G.K. (1996). Manual for the Beck Depression Inventory-II. San Antonio, TX: Psychological.
 
- Bidstrup, P. E., Christensen, J., Mertz, B. G., Rottmann, N., Dalton, S. O., & Johansen, C. (2015). Trajectories of distress, anxiety, and depression among women with breast cancer: Looking beyond the mean. Acta Oncologica, 54(5), 789-796.
 
- Bolier, L., Haverman, M., Westerhof, G. J., Riper, H., Smit, F., &Bohlmeijer, E. (2013). Positive psychology interventions: a meta-analysis of randomized controlled studies. BMC public health, 13(1), 1.
 
- Casellas‐Grau, A., Font, A., &Vives, J. (2014). Positive psychology interventions in breast cancer. A systematic review. Psycho‐Oncology, 23(1), 9-19.
 
- Cash, T. F.(1990). The psychology of physical appearance  aesthetics, attributes, and change. (pp-51-79). New York. (Guilford press).
 
- Den Heijer, M., Seynaeve, C., Timman, R., Duivenvoorden, H. J., Vanheusden, K., Tilanus-Linthorst, M., ... & Tibben, A. (2012). Body image and psychological distress after prophylactic mastectomy and breast reconstruction in genetically predisposed women: a prospective long-term follow-up study. European Journal of Cancer, 48(9), 1263-1268.
 
- Djordjevic H, TosicGolubovic S, Miljkovic S,  Djordjevic A. (2202). Psychopathological Reaction after Mastectomy . J Clin Oncol; 21(5): 89-93.
 
- El-Tamer, M. B., Ward, B. M., &Schifftner, T. (2007) , “Morbidity and mortality following breast cancer surgery in women: national benchmarks for standard of care”, Ann Surg , 245, 665-671.
 
- Fallbjörk, U., Rasmussen, B. H., Karlsson, S., & Salander, P. (2013). Aspects of body image after mastectomy due to breast cancer–A two-year follow-up study. European Journal of Oncology Nursing, 17(3), 340-345.
 
- Flint, J., Cuijpers, P., Horder, J., Koole, S. L., &Munafò, M. R. (2015). Is there an excess of significant findings in published studies of psychotherapy for depression?. Psychological medicine, 45(02), 439-446.
 
- Frith, H., Harcourt, D., & Fussell, A. (2007). Anticipating an altered appearance: women undergoing chemotherapy treatment for breast cancer. European Journal of Oncology Nursing, 11(5), 385-391.
 
 
- Horn, T. S., Newton, J. H., & Evers, J. (2011). Gender conceptualizations in female high school seniors: relationships with global self-worth and multiplemeasures of body image. Sex Roles, 65, 383–396.
 
- Howell A et al. (2005). Mechanisms of Disease prediction and prevention of breast cancer cellular and molecular interactions. Nat ClinPranctOncol; 2(12): 635-46.
 
- Hynes, D. M., Weaver, F., Morrow, M., Folk, F., Winchester, D. J., Mallard, M., ... & Daley, J. (2004). Breast cancer surgery trends and outcomes: results from a National Department of Veterans Affairs study. Journal of the American College of Surgeons, 198(5), 707-716.
 
- Kissane DW. (1998). Psychological morbidity and quality of life in Australian women with early stage of breast cancer: A cross sectional survey. Med J Aust; 169(4): 192-6.
 
- Layous K, Chancellor J, Lyubomirsky S, Wang L, Doraiswamy PM. (2011). Delivering Happiness: Translating Positive Psychology Intervention Research for Treating Major and Minor Depressive Disorders. Journal of Alternative and Complementary Medicine. 17(8):675-83.
 
- Miller WR, Seligman MEP. (1988). Learned helplessness, depression and the perception of reinforcement. Behav Res Ther;14(1), 7-17.
 
- Mirza, N. M., Mackey, E. R., Armstrong, B., Jaramillo, A., & Palmer, M. M. (2011). Correlates of self-worth and bodysize dissatisfaction among obese Latinoyouth. Body Image, 8,173–178.