با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر مطالعه و مقایسه نارسایی هیجانی، تحمل آشفتگی و نشخوار خشم در زنان مبتلا به فشار خون و زنان سالم می‌باشد روش: روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی از نوع علی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی بیماران زن مبتلا به فشار خون مراجعه‌کننده به کلینک‌ها و مراکز درمانی شهر الشتر بودند. از این جامعه، 40 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و با 40 نفر از زنان سالم مورد مقایسه قرار گرفتند. جهت گردآوری داده‌ها از مقیاس‌های نارسایی هیجانی، تحمل آشفتگی و نشخوار خشم استفاده شد و داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چند‌متغیری تجزیه و تحلیل شدند. یافته­ ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که بین نارسایی هیجانی، تحمل‌آشفتگی و نشخوار‌خشم در زنان مبتلا به فشار خون و زنان سالم تفاوت معنا‌داری وجود دارد. نتیجه­ گیری: نتایج نشان داد که عوامل روان‌شناختی بر نشانه‌های بیماری فشار‌خون و کنترل آن تاثیر می‌گذارند. بنابراین در تدوین برنامه‌های درمانی توجه به این خصوصیات ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A study and comparison of Alexithymia, Distress tolerance, and Anger rumination among Women with Hypertension and Normal Women

نویسندگان [English]

  • samira Rahmani javanmard 1
  • M.H Khani 2

چکیده [English]

Introduction: the present study aimed to compare Alexithymia, Distress tolerance, and Anger rumination among patients with Hypertension and normal people. Method: The research design is causal-comparative or ex post facto which is a  descriptive – analytic method. The population is all patients with hypertension from the health care centers and hospitals of Aleshtar, Lorestan. The total numbers of the participants is 40 clients which we select them by at hand sampling method. We compare these clients with 40 normal people. Data were analyzed using multivariate analysis of variance. Results: Results indicated that there is a significant difference between patients with Hypertension and normal people in terms of their total scores in alexithymia, distress tolerance, and anger rumination Conclusion: we need to consider these psychological factors in treatment programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alexithymia
  • Distress tolerance
  • Anger rumination
  • hypertension
- بشارت، م.ع. (1387). رابطه نارسایی هیجانی با اضطراب، افسردگی، درماندگی روان‌شناختی و بهزیستی روان شناختی. مجله روان‌شناسی دانشگاه تبریز، سال سوم، شماره 10، 46-24.
- بشارت، م.ع؛ حسینی،س.ا. ( 1389). رابطه بین نشخوار خشم و پرخاشگری در ورزشکاران رشته‌های منتخب ملی. مجله رشد و یادگیری حرکتی، شماره 6، 62-42.
- بشارت، م.ع؛ محمد‌مهر، ر. (1388). بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس نشخوار خشم. مجله پرستاری و مامایی دانشگاه شهید بهشتی، سال نوزدهم، شماره 65، 43-36.
- دلاور، ع. (1390).  مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم­انسانی و اجتماعی. تهران، انتشارات رشد.
- عزیزی، ع؛ میرزایی، آ؛ شمس، ج. (1389). بررسی رابطه تحمل‌آشفتگی و تنظیم‌هیجانی با میزان وابستگی دانشجویان به سیگار. مجله حکیم، دوره سیزدهم، شماره 1، 18-11.
- عیسی‌زادگان، ع؛ سیخی، س؛ بشرپور، س. (1390). رابطه الکسی تیمیا و تیپ شخصیتی D با سلامت عمومی. مجله پزشکی ارومیه، دوره بیست و دوم، شماره 6، 538-530.
 
References
- Alexander F. Emotional factors in essential hypertension. Psychosom Med.1939;1:175–179.
 
- Bach, M., Bach, D., Zwaan, M., Serim, M., &Bohmer, F. (1996). Validation of the German version of the 20-item Toronto Alexithymia Scale in normal persons and psychiatric patients.Journal of PsychotherPsychosom Med Psychol, 46, 23-8.
- Bagby, R. M., Parker, J. D. A., & Taylor, G. J. (1994).The twenty-item Toronto Alexithymia Scale-I.Item selection and cross-validation of the factor structure. Journal of Psychosomatic Research, 38(1),  23-32.
- Bagby, R. M., Taylor, G. J., & Parker, J. D. A. (1994). The twenty-item Toronto Alexithymia Scale- II. Convergent, discriminant and concurrent validity. Journal of Psychosomatic Research, 38 (1), 33-40.
- Baiardini, I., Abbà, S., Ballauri, M.,Vuillermoz, G., &Braido, F. (2011). Alexithymia and chronic diseases: the state of the art. GiornaleItaliano di MedicinadelLavoroedErgonomia, 33(1), 47-52.
- Besharat, M. A., &Pourbohlool, S. (2012). Mediation effect of anger rumination on the relationship between dimensions of anger and anger control with mental health. International Journal of Psychological Research, 5(2), 8-17.
- Brandt, C. P., Zvolensky, M. J., & Bonn-Miller, M. (2013). Distress tolerance, emotion  dysregulation, and anxiety and depressive symptoms among HIV+ individuals.Journal of Cognitive Therapy and Research, 37(3), 446-455
- Burk, V., Beilin, L. J., German, R. ,Grosskop, F. S, Ritchie, J., Puddey, I. B.,&Rogers, P. (1998). Association of lifestyle and personality characteristics with blood pressure and hypertension: A cross-sectional study in the elderly. Journal of Psychosomatic Research, 45,139-148.
- Bushman, B. J. (2002). Does venting anger feed or extinguish the flame? Catharsis, rumination, distraction, anger and aggressive responding. Journal of Personality and Social Psychology Bulletin, 28, 724-731.
 
 
- Gerin, W., Davidson,K. W.,Christenfeld,N. J. S. Goyal, T., & Schwartz, J. E. (2006). The role of angry rumination and distraction in blood pressure recovery from emotional arousal.Journal of Psychosomatic Medicine, 68(1), 64-72.
- Goldestein IB, Shapiro D. Ambulatory blood Pressure in women: family history of hypertension and personality. Psychlogy, Health and Medicine 2007; 5: 227-40.
- Grabe, H. J., Schwahn, C., Barnow,S.,  Spitzer, C., Johne, U., Freyberger, H. J.,Schminkef, U., Felix, S., &Völzke, H. (2010). Alexithymia, hypertension, and subclinical atherosclerosis in the general population.Journal of Psychosomatic Research, 68, 139–147.
- Grynberg, D., Chang, B., Corneille, O., Maurage, P, Vermeulen, N., Berthoz, S., &et al. (2012).Alexithymia and the processing of emotional facial expressions (EFEs): systematic review, unansweredquestions and further perspectives.Journal of PLoS One, 7.
- Harburg, E., Gleiberman, L., Russel, M. & Cooper, M. L. (1991). Anger-coping styles and blood pressure in Black and White males: Buffalo, New York. Journal of Psychosomatic Medicine, 53, 153-164.
- Hawkins, K. A., Macatee, R. J., Guthrie, W., &Cougle, J. R. (2013). Concurrent and Prospective Relations Between Distress Tolerance, Life Stressors, and Anger. Journal of CognTher Res, 37, 434–445.
- Jula, A., Salminen, J. K.,&Saarijarvi, S. (1999). Alexithymia: a facet of essential hypertension. Journal of Hypertension, 33, 1057–61.
- Kojima, M., Senda, Y., Nagaya, T., Tokudome, S., & Furukawa, T. A. (2003).Alexithymia, depression and social support among Japanese workers .Journal of Psychotherapy and Psychosomatics , 72 ,307-14.
 
 
 
- Celikel, F. C., &Saatcioglu, O. (2007).Alexithymia and anxiety in female chronic pain patients. Journal of Annals of General Psychiatry, 5(13), 1-15.
- ClosaLeon, T.,Nouwen, A., Sheffield, D., Jaumdally, D., & Gregory, Y. H. (2010).Anger rumination, social support, and cardiac symptoms in patients undergoing angiography. British Journal of Health Psychology,00, 1–18.
- Cougle, J. R., Timpano, K. R., Fitch, K. E., & Hawkins, K. A. (2011). Distress tolerance and obsessions: An integrative analysis. Journal of Depression and Anxiety, 28, 906–914.
- Denson, T. F. (2008).  Angry Rumination and the Self-Regulation of Aggression, University of New South Wales.
- Dubey, A., &Pandey, R. (2013). Mental health problems in alexithymia: Role of positive and negative emotional experiences.Journal of Projective Psychology and Mental Health, 20, 128-136.
- Erem, C. (2008). Prevalence of pre-hypertension and hypertension and associated risk factor among Turkish adults: Trabzon hypertension study. Journal of Public Health, 31(1), 47- 58.
- Evren, C., Cagil, D., Ulku, M., Ozcetinkaya, S., Gokalp, P., Cetin, T., &Yigiter, S. (2012). Relationship between defense styles, alexithymia, and personality in alcohol-dependent in patients .Journal of Comprehensive Psychiatry, 53, 860–867.
- Fasihi, R., Hassanzadeh, R., &Mahmoudi, G. (2013).Correlation between attachment style, alexithymia and resiliencyin university students. International Journal of Basic Sciences & Applied Research, 2 (10), 898-902.
- Fogley, R., Warman, D., &Lysaker, P. H. (2014). Alexithymia in schizophrenia: Associations with neurocognitionand emotional distress. Journal of Psychiatry Research, 218 (1-2), 1-6.