با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 استاد ممتاز

3 استاد دانشگاه پیام نور

4 دانشیاروجراح و متخصص زنان و زایمان

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی کارآمدی مداخلات روانشناختی خانواده محور بر رضامندی زوجیت مادران باردار و وزن تولد نوزادان آنها بود. در این پژوهش شبه‌آزمایشی جامعه آماری را کلیه زنان بارداری تشکیل دادند که در سه ماه اول بارداری بوده و برای مراقبت‌های دوران بارداری به بیمارستان مدائن مراجعه نمودند. با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس30 مادر برای گروه مداخله و گواه انتخاب شدند. کلیه مادران مقیاس رضامندی زوجیت افروز را بعنوان پیش-آزمون و پس‌آزمون تکمیل کردند و وزن نوزاد آنها نیز پس از تولد اندازه‌گیری شد. برای گروه مداخله، 16 جلسه پی در پی مداخلات روانشناختی خانواده‌محور بصورت هفته ای یکبار اجرا شد. تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از ANCOVA و MANCOVAنشان داد که مداخلات روانشناختی خانواده محور موجب بهبود رضامندی زوجیت زنان باردار (05/0>p) و همچنین وزن تولد نوزادان آنها (05/0>p) شده است. نظر به نتایج پژوهش، توجه به آموزش مداخلات روانشناختی خانواده‌‌محور در دوران بارداری و داشتن برنامه‌های آموزشی در راستای بهبود ویژگی‌های روانی زنان باردار و افزایش وزن تولد نوزاد ضرورت می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Efficacy of family-based psychological interventions on marital satisfaction of pregnant mothers and their infants’ birth weight

نویسندگان [English]

  • Mansooreh Fazilati 1
  • Gholam Ali Afrooz 2
  • Ahmad Alipour 3
  • Sedigheh Hantooshzadeh 4

1 Athor

2 Distinguished Professor

3 Professor of Psychology in Payame Noor University

4 Professor of Obstericts and Genecology

چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the efficacy of family-oriented psychological interventions on marital satisfaction of pregnant mothers as well as their infant’s birth weight. Population of this quasi-experimental comprised all pregnant women which were in their first quarterly of gestation and came to Madaen Hospital for gestation cares. 30 pregnant mother were chosen by convenient sampling and assigned to experimental and control groups. All of mothers completed Afrooz Marital Satisfaction Scale as pre- and post-test and also the weight of their infants was measured after birth. Experimental group underwent family-oriented psychological interventions for 16 consecutive sessions once a week. Data analysis by ANCOVA and MANCOVA showed that family-oriented psychological interventions would improve marital satisfaction of pregnant mothers (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • infant’s birth weight
  • family-oriented psychological interventions
- احسان پور، س.، جوانمردی، ز.، عبدیزدان، ز.، و ملبوسی زاده، م. (1384). بررسی مقایسه ای رشد کودکان با وزن تولد کم و طبیعی تا دو سالگی در مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان. فصلنامه تحقیقات پرستاری و مامایی، (30). 35-39.
 
- افروز، غ. (1386الف). بررسی تحلیلی رابطه وزن نوزدان به هنگام تولد و فراوانی آسیب های زیستی، شناختی و حرکتی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، 37(2)، 123-131.
 
- افروز، غ. (1386ب). اصول و روش های پیشگیری از معلولیت. تهران، ایران: انتشارات دانشگاه تهران.
 
- افروز، غ. (1385). مقایسه رضامندی زوجیت والدین کودکان فلج مغزی و والدین کودکان عادی. مجله علوم روان­شناختی، 20، 318-336.
 
- افروز، غ.، قدرتی، م. (1390). ساخت و هنجاریابی مقیاس رضایتمندی همسران افروز (فرم کوتاه). مجله روان­شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 1، 3-16.
افروز، غ. (1393). مبانی روان­شناختی خانواده و رابطه زن وشوهر با تأکید بر حقوق عاطفی متقابل. مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
  - اقبالیان، ف. (1386). بررسی عوامل مرتبط با کم وزنی هنگام تولد. مجله بیماری های کودکان ایران، 17، 23-26.
- آگاه، ل.، جان­بزرگی، م.، غفاری، ع. (1393). اثربخشی مداخله شناختی- رفتاری گروهی بر افزایش رضامندی زناشویی زنان دارای تعارض زناشویی (با مقیاس اسلامی). روان­شناسی و دین، 2(26)، 61-80.
 
- رحمانی، م ع.، شفیع­آبادی، ع.، موتابی، ف.،کیامنش، ع. (1390). مقایسه اثربخشی زوج درمانی گروهی رفتاری- شناختی و گروه­درمانی شناختی- رفتاری بر میزان رضایت زناشویی و افسردگی جانبازان. روان­شناسی تربیتی، 2(6)، 47-63.
 
- قاسم­زاده نساجی، س.، پیوسته­گر، م.، حسینیان، س.، موتابی، ف.، بنی­هاشمی، س. (1389). اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری بر پاسخ­های مقابله­ای و راهبردهای تنظیم شناختی هیجانات زنان، 4 (1)، 35-43.
 
- کلینکه، ک. (2002).  مهارت­های زندگی. ترجمه محمدخانی، ش. 1384. چاپ ششم، جلد1. تهران: نشر اسپند هنر.
 
- مسیبی، ز.، فخرایی، ح.، موحدیان، الف.، ح. (1383). بررسی شیوع و عوامل مؤثر بر تولد نوزادان کم وزن در بیمارستان مهدیه تهران به مدت یکسال. فصلنامه علمی پژوهشی فیض (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان)، 30، 65-67.
 
- مولوی، ح.، موحدی، م.، بنگر، م. (1388). رابطه فشار روانی مادر در دوران بارداری با نمره آپگار و وضعیت بدنی نوزاد. فصلنامه دانشگاه اصفهان، 7،15-21.
    
- نظری، و.، خانی، پ.، دولتشاهی، ب.(1390). مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری غنی شده و زوج درمانی تلفیقی رفتاری در افزایش
رضایت زناشویی. پژوهش­های نوین روانشناختی، (22)6، 169- 143.  
References
- Ahlond, S., Clarke, P., Hill, J., & Thalange, N. K. S. (2009). Post- traumatic stress symptoms in mothers of very low birth weight infants 2-3 year's post- partum. Arch Womens Med Health, 12, 261-264.
 
- Akin, Y., Cömert, S., Turan, C., Ünal O., Piçak, A., Ger, L., & Telatar, B. (2010). Increasing low birth weight rates: deliveries in a tertiary hospital in Istanbul. Iranian Journal of Pediatrics. 20(3), 284-290.
 
- Almasi, A, & et al. (2013). Religious cognitive - behavior therapy (RCBT) on marital satisfaction OCD patients, Procedia-social and behavioral sciences, 84, p. 504-508.
 
- Ashtekar, S. V., Kulkarni, M. B, Sadavarte, V. S., Ashtekar, R. S. (2010). Analysis of birth weights of a rural hospital. Indian Journal of Community Medicine: 35(2), 252-255.
 
- Balaji, K., Sankar, S., & Nandagopa, B. (2010). Low birth weight of newborns: magnititude of the problem seen in a 100 bed hospital of a rural area in vellore district, Tamil Nadu (India). Indian Journal of Community Medicine, 35(2), 362-364.
 
 
- Bernabe, J. V., Soriano, T., Albaladejo, R., Juarranz, M., Calle, M., Martı´nez, D., & Domı´nguez-Rojas, V. (2004). Risk factors for low birth weight: a review. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 116, 3–15.
 
- Bromiker, R., Glam-Baruch, M., Gofin, R., Hammerman, C., & Amitai, Y. (2004). Association of parental consanguinity with congenital malformations among Arab newborns in Jerusalem. Clinical Genetics. 66, 63–66.
 
- Charnigo, R., Chesnut, L. W. T., LoBianco, T., & Kirby, R. S. (2010). Thinking outside the curve, part II: modeling fetal-infant mortality. BMC Pregnancy and Childbirth, 10(44), 1-11.
 
- Chen, C. H., & Lin, H. C. (2011). Prenatal care and adverse pregnancy outcomes among women with depression: A nationwide population-based study. Can J Psychiatry, 56(5), 273-280.
 
- Chen, W. C., Lin, M. J., & Liu, J. T. (2010). Maternal age as a crucial factor between low birth weight and crime: Evidence from Taiwan's National data – A research note. Social Science Research, 39, 1047-1058.
 
- Chodick, G., Flash, S., Deoitch, Y., & Shalev, V. (2009). Seasonality in birth weight: review of global patterns and potential causes. Human Biology, 81(4), 463–477.
 
- Collier, S. A., & Hogue, C. J. (2007). Modifiable risk factors for low birth weight and their effect on cerebral palsy and mental retardation. Maternal Child Health J., 11, 65–71.
 
- Darmstadt, G. L., Kumar, V., Yadav R., Shearer, J. C., Baqui, A. H., Awasthi, S., Singh, J.V., Mehrotra, H., Srivastava, K., Gupta, A., Sharma, A., Winch, P. J., & Santosham, M. (2008). Community perceptions of birth weight in rural Uttar Pradesh, India: implications for care of low-birth-weight infants. Journal of Perinatology, 28, 53–60.
 
- Dudek-Shriber, L. (2004). Parent stress in the neonatal intensive care unit and the influence of parent and infant characteristics. American Journal of Occupational Therapy, 58, 509–520.
 
- Eggleston, E., Tsui, A., & Kotelchuck, M. (2002). Unintended Pregnancy and low bir thweight in Ecuador. Department of Maternal and child Health, University of North Carolina at Chapel Hill, USA.
 
- Elizabeth, K. E., Krishnan, V., & Vijayakumar, T. (2008). Umbilical cord blood nutrients in low bright weight babies in relation to birth weight and gestational age. Indian J Med Res., 128, 128-133.
 
- Elter, K., Ay, E., Uyar, E., & Kavak, Z., N. (2004). Exposure to low outdoor temperature in the midtrimester is associated with low birth weight. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology, 44, 553–557.
 
- Hellerstedt, W. L., Pirie, P. L., Lando, H. A., Curry, S. J., McBride, C. M., Grothaus, L. C., & Nelson, J. C. (1998). Differences in preconceptional and prenatal behaviors in women with intended and unintended pregnancies. Am J Public Health. 88(4), 663–666.
 
- Hokama, T. & Binns, C. (2009). Trends in the prevalence of low birth weight in Okinawa, Japan: a public health perspective. Journal Compilation ActaPeadiatrica, 98: 242-246.
 
- Hosseini, M., Ghavami, B., Salimzadeh, H., & Eftekhar, H. (2009). Low birth weight and its relation to unwanted pregnancies; A cohort Study. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 7(1), 23-32.
 
- Humbert, L., Saywell, R. M., Zollinger, T. W., Priest, C. F., Reger, M. K., & Kochhar, K, (2010). The Effect of Pregnancy Intention on Important Maternal Behaviors and Satisfaction with Care in a Socially and Economically At-Risk Population. Matern Child Health J, 13(3), 32-37.
 
- Kay, R. E. (2009). Maternal Stress and Infant Outcomes:  The Impact of perinatal anxiety on pregnancy and delivery outcomes. A thesis submitted in partial fulfillment of the Requirements for the degree of Bachelor of Arts with Honors in Psychology in the University of Michigan.
 
- Keeley, R. D., Birchard, A., Dickinson, P., Steiner, J., Dickinson, L. M., Rymer S, et al. (2004). Parental attitudes about a pregnancy predict birth weight in a low-income population. Ann Fam Med., 2, 145-149.
 
 
- Kersh, J., Hedvat, T. T., Hauser-Cram, P., & Warfield, M. E. (2006). The contribution of marital quality to the well-being of parents of children with developmental disabilities . Journal of Intellectual Disability Research, 50: 883–893.
 
- Kulkarni, M. L., & Kurian, M. (1990). Consanguinity and its effect on fetal growth and development: a south Indian study. J Med Genet. 27, 348–352.
 
- Lanari, M., Silvestri, M., & Rossi, G. A. (2009). Respiratory syncytial virus risk factors in late preterm infants. The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. 22(S3), 102–107.
 
- Li, Y. M., & Chang, T. K. (2005). Maternal Demographic and psychological factors associated with low birth weight in eastern TAIWAN. Kaohsiung J Med Sci., 21, 502–510.
 
- Magnus, P., Berg, K., Bjerkedal, T. (1985). Association of parental consanguinity with decreased birth weight and increased rate of early death and congenital malformations. Clin Genet., 28, 335-342.
 
- Murray, L. J., O’reilly J., Betts, N., Patterson, C., Davey, S., & Evans, A. E. (2000).  Season and outdoor ambient temperature: effects on birth weight. Obstetricians and Gynecologists, 96(5), 689-694.
 
- Muthayya, S. (2009). Maternal nutrition & low birth weight - what is really important? Indian J Med Res., 130, 600-608.
 
- Nasreen, H., Kabir, Z. N., Forsell, Y., & Edhborg, M. (2010). Low birth weight in offspring of women with depressive and anxiety symptoms during pregnancy: Results from a population based study in Bangladesh. BMC Public Health, 10, 1-8.
 
 
- Nkansah-Amankra, S., Luchok, KJ., Hussey, JR., Watkins, K., Liu, X.(2010). Effects of maternal stress on low birth weight and preterm birth outcomes across neighborhoods of South Carolina, 2000-2003. Matern Child Health J;14(2):215-26.
 
- Nobile, C. G. A., Raffaele, G., Altomare, C., & Pavia, M. (2007). Influence of maternal and social factors as predictors of low birth weight in Italy. BMC Public Health, 7,192- 200
 
- Onyiriuka, A. N. (2011).  Low-birth-weight infants in twin gestation. Curr Pediatr Res., 15(1), 37-41.
 
- Power, M. L., & Schulkin, J. (2005). Birth, Distress and Disease. London, UK: Cambridge University Press; P 183.
Rafati. S., Borna, H., Akhavirad, M. B., & Fallah, F. (2005). Maternal  determinants  of giving birth to low birth weight neonates. Arch Iranian Med., 8(4), 277-281.
 
- Reime, B., Ratnera, P. A., Tomaselli-Reime, N., Kelly, A., Schuecking, B. A., & Wenzlaff, P. (2006). The role of mediating factors in the association between social deprivation and low birth weight in Germany. Social Science & Medicine. 62, 1731-1744.
 
- Riccio, C. A., Sullivan, J. R., & Cohen, M. J. (2010). Neuropsychological assessment and intervention for childhood and adolescent disorders. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc.; P 307.
 
- Rondó, P. (2007). Maternal stress / distress and low birth weight, preterm birth and intrauterine growth restriction - A review. Current Women’s Health Reviews, 3, 13-29.
 
- Rondo, P. H. C., Ferreira, R. F., Nogueira, F., Ribeiro, M. C. N., Lobert, H., & Artes R. (2006). Maternal psychological stress and distress as predictors of low birth weight, prematurity and intrauterine growth retardation . European Journal of Clinical Nutrition, 57, 266–272.
 
- Semba, R. D., Bloem, M. W., & Scrimshaw, N. S. (2001). Nutrition and health in developing countries. Humana Press Inc.; p 57.
 
- Silva, R., Thomas, M., Caetano, R., & Aragaki, C. (2006). Preventing low birth weight in Illinois: outcomes of the family case management program. Matern Child Health J., 10, 481-488.
 
- Tabcharoen, C., Pinjaroen, S., Suwanrath, C., Krisanapan, O. (2009). Pregnancy outcome after age 40 and risk of low birth weight. Journal of Obstetrics and Gynaecology. 29(5), 378–383.
 
- Temple, J. A., Reynolds, A. J., Arteaga, I. (2010).Low Birth Weight, Preschool Education, and School Remediation. Education and Urban Society. 42(6), 705–729.
- Torres-Arreola, L. P., Constantino-Casas, P., Flores- Hernández, S., Villa-Barragán, J. P., & Rendón-Macías, E. (2005). Socioeconomic factors and low birth weight in Mexico. BMC Public Health, 5(20), 1-7.
 
- Viengsakhone, L., & Yoshida, Y. (2010). Factors affecting low birth weight at four central hospitals in Vientiane, LAO PDR. Nagoya J. Med. Sci., 72, 51-58.
 
- Wanga, P., Fang, L., & Tsou, K. (2014). The Growth of Very-low-birth-weight Infants at 5 Years Old in Taiwan. Pediatrics and Neonatology. 55, 114-119.
 
- World Health Organization (2006). Dollars, DALYs and decisions: economic aspects of the mental health system. Geneva: World Health Organization.
- World health organization. (2009).Medical genetic services in developing countries: the ethical and social implications of genetic testing and screening. Geneva: World Health Organization.