با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد

2 دانشگاه ازاد کرج

چکیده

مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر مطالعه نقش میانجیگری حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی درماندگی روانشناختی بر اساس کنترل هیجانی و سبک های مقابله ای در مادران کودکان مبتلا به تالاسمی بود. روش:جامعه آماری پژوهش حاضر مادران کودکان مبتلا به تالاسمی شهر تهران بود که از بین آنها 200 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند. یافته ها: شواهد پژوهش و نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که حمایت ادراک شده نقش میانجیگری در پیش بینی درماندگی روانشناختی بر اساس سبکهای مقابله ای را داشت اما نقش میانجیگری در پیش بینی درماندگی روانشناختی بر اساس کنترل هیجانی را نداشت. همچنین حمایت اجتماعی ادراک شده بر درماندگی روانشناختی اثر مستقیم معنادار داشته است که این اثر برابر 75/0-، برای کنترل هیجانی و سبک های مقابله ای این اثر برابر 36/0است. اثر مستقیم سبک های مقابله ای بر حمایت اجتماعی ادراک شده برابر 36/0 است. تنها متغیر کنترل هیجانی بر حمایت اجتماعی ادراک شده اثر مستقیم معنادار نداشته است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت حمایت اجتماعی ادراک شده، کنترل هیجانی و سبکهای مقابله ای بر درماندگی روانشناختی مادران کودکان مبتلا به تالاسمی تاثیر داشته است. بنابراین آموزش این موارد می تواند به کاهش درماندگی مادران کودکان مبتلا به تالاسمی کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The mediating role of the perceived support in predicting psychological distress based on emotional control and coping styles in the mothers of children with Tallahassee.

نویسندگان [English]

  • maryam Haghshenas 1
  • SHEIDA SODAGAR 2
  • MARYAM BAHRAMI HIDAJI 2

1 Azad university

2 KARAJ AZAD UNIVERSITY

چکیده [English]


Introduction: The aim of this study was to investigate the mediating role of the perceived support in predicting psychological distress based on emotional control and coping styles in the mothers of children with thalassemia. Method:The statistical population included the mothers of children with thalassemia in Tehran. The convenience sampling method was used to select 200 subjects as the sample.Results: The research evidence and the results of the confirmatory factor analysis indicated that the perceived support had the mediation role in predicting psychological distress, based on coping styles, but it didn’t have the mediation role in predicting psychological distress, based on emotional control. Also the perceived support had a significantly direct impact on psychological distress (-0.75). Emotional control had a significantly direct impact on psychological distress, too (0.36). The significantly direct impact of coping styles on psychological distress and the perceived support was 0.36; however, emotional control did not have a significantly direct impact on the perceived support. Conclusion: According to the research findings, it can be concluded that the perceived support, emotional control and coping styles influenced the psychological distress among the mothers of children with thalassemia. Therefore, training in these topics can help reduce the psychological distress among the mothers of children with Tallahassee.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceived support
  • emotional control
  • coping styles
  • Psychological distress
- اصغری مقدم، م؛ ساعد، ف ؛ دیباج نیا، پ ؛ زنگنه، ج . (1390). بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی مقیاس های افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) در نمونه های غیر بالینی. دو ماهنامه دانشور رفتار، 18(31): 40-57.
- آقا یوسفی، ع. (1380). نقش عوامل شخصیتی بر راهبردهای مقابله ای و تاثیر روش مقابله درمانگری بر عوامل شخصیتی و افسردگی. رساله دکتری روان شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران.
- بابائی منقاری، م.م.؛ معینی کیا، م.؛ خالق خواه، ع. و زاهد بابلان، ع.  (1393).  مقایسه راهبردهای یادگیری، سخت کوشی و نگرانی مبتلایان به، تالاسمی و افراد عادی. مجله نسیم تندرستی، 3، 22-28.
- بابائی منقاری، م؛ خالق خواه؛ ع . (1395). الگوی تحلیل مسیر روابط بین سلامت معنوی، کیفیت زندگی با افسردگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور. مجله روان شناسی سلامت، 17، 99-116.
- بشارت، م. ع؛ زمانی فروشانی، ن؛ معافی،ع؛ بهرامی احسان، ه. (1395). نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین آسیب پذیری و بهزیستی روانشناختی در والدین کودکان مبتلا به سرطان. مجله روانشناسی سلامت، 17، 5-21.
- بهرامی، ب؛ بهرامی، ع؛ مشهدی، ع ؛ کارشکی، ح. (1394). نقش راهکارهای کنترل شناختی هیجان در کیفیت زندگی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 2(58) : 97-105.
- تقی زاده، ح. (1393). بررسی مقایسه ای حمایت اجتماعی ادراک شده و سلامت روان مادران کودکان با و بدون آسیب شنوایی. تعلیم و تربیت استثنایی، 14(2): 124-130.
- جدیدی فیقان، م؛ صفری، س؛ فرامرزی، س؛ جمالی پاقلعه، س؛ جدیدی فیقان، م. (1394). مقایسة اضطراب اجتماعی و حمایت اجتماعی مادرانِ کودکان با نیازهای خاص و مادرانِ کودکان سال. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 2(60): 43 -52.
- جعفر نژاد، پ؛ فرزاد، و ؛ مرادی، ع. (1383). بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای و سلامت روان در مورد دانش آموزان. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، 35 (1): 51-74.
- حسام، م؛ آسایش، ح؛ قربانی، م؛ شریعتی، ع؛ نصیری، ح. (1390). ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده، سلامت روان و رضایت از زندگی در دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های دولتی شهر گرگان. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان1(8)  :41-34.
References
 
- Bagby, R. M., Taylor, G. J. (1997). Affect dysregulation and alexithymia. In: Taylor, G.J, Bagby, R. M, Parker, J. D. (editors). Disorders of affect regulation: Alexithymia in medical and psychiatric illness. Cambridge: University press, 132(12):26-45.
- Ben, M.F., Law, T., & Yan, L. (2011). Motional control expressiveness style and resilience against narcotics substance. Sic World J, 11: 2257–65.
- Ben-Zur, H. (2009). Coping Styles and Affect. International Journal of Stress Management, 16(2):87-101.
- Berking, M., Poppe, C., Luhmann, M., Wupperman, P., & Jaggi, V. (2012). Is the association between various emotion-regulation skills and mental health: mediated by the ability to modify emotions? Results from two cross-sectional studies. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 43:931-937.
- Inamdar S, Inamdar M, Gangrade A. Stress level among caregivers of thalassemia patients. Ntl J of Community Med. 2015; 6(4): 579-582.
 
- Bishop, S.L., Richler, J., Cain, A.C., & Lord, C. (2007). Predictors of perceived negative impact in mothers of children with autism spectrum disorder. American Journal on Mental Retardation, 112: 450–461.
- Dogan, M. (2010). Comparison of Parents of Children with and without Hearing Loss in Terms of Stress, Depression and Trait Anxiety. International Journal of Early Childhood Special Education; 2(3): 247-252.
- Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1985). If it changes it must be a process:  A study of emotion and coping during three stages of a college exami- nation. Journal of Personality and Social Psychology, 48: 150-170.
- Garnefski, N., Ben, F., & Kraaij, V. (2006). Relationships between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: A comparative study of five specific samples. Journal of Personality and Individual Differences, 40: 1659-1669.
- Goldman, R. D., Fisher, L. J., & Hawthorne, G. (2004). WHO survey of prevalence of mental health disorders? JAMA, 20: 2467-2468.
- Goldman, R. D., Fisher, L. J., & Hawthorne, G. (2004). WHO survey of prevalence of mental health disorders? JAMA, 20: 2467-2468.
- Gross, J.J. (2015). Handbook of Emotion Regulation. New York: Guilford Publications.
- Hare, D.J., Burtton, M., Bromley, J., & Emerson, E. (2004). The health and social care needs of family carers supporting adult with autistic disorder. Autism, 8:425-444.
- Chan, C.W., Molassiotis, A., Yam, B.M., Chang, S.J., & Lam, C.S. (2004). Traveling through the cancer trajectory: Social support perceived by women with gynecologic cancer in Hong Kong. Cancer Nurs, 24(5): 387-394.
- Cockerham, W., & Connor, K.M. (2008). Medial Sociology. 10th edition. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J. development and validation. Psychological Assessment, 7(3): 524–532.
- Connor, K.M., & Davidson, J. R. (2003). Resilience Scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18: 76-82.
- Coyne, G. (2006). An investigation of coping skills and quality of life among single sole supporting mothers. International Journal of Anthropology, 18, 127-138.
- Dehle, C., & Landers, J.E. (2005). You can, t always get what you want but can you get what you need? Personality traits and social support in marriage. Journal of social and clinican sychology, 24(7): 1051-1076.
- DeLongis, A., & Holtzman, S. (2005). Coping in context: The role of stress, social support, and personality in coping. Journal of Personality, 73 (6): 1-24.
- Rivers, J.W., & Stoneman, Z. (2003). Sibling relationship when a child has autism: Marital stress and support coping. Journal of Autism and developmental disorders, 33: 383-394.
- Roberts, J.E., & Gotlib, I.H. (1997). Social support and personality in depression: Implications from quantitative genetics. In: Pierce GR, Lakey B, Sarason IG, Sarason BR (editors). Sourcebook of social support and personality. New York: Plenum, 187- 214.  
- Roger, D., & Najarian, B. (1989). The construction and validation of a new scale for measuring emotion control. Personality and Individual Differences, 10(8): 845-53.
- Roger, D., & Nesshoever, W. (1987).The construction and preliminary validation of a scale for measuring emotion control. Pers Indiv Differ, 8: 527-34.
- Rottenberg, J., & Johnson, S. L. (2007). Emotion and psychopathology: Bridging affective and clinical science.Washington, DC: American Psychological Association.
- Ryan, R. M., Deci E, L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychology, 55: 68-78.