با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 1-گروه روانشناسی٬ پردیس علوم و تحقیقات خوزستان٬ دانشگاه آزاد اسلامی٬ اهواز٬ ایران. 2-گروه روانشناسی٬ واحداهواز٬ دانشگاه آزاد اسلامی٬ اهواز٬ ایران.

2 گروه روانشناسی٬واحد اهواز٬ دانشگاه آزاد اسلامی٬ اهواز٬ ایران. (نویسنده مسئول)

3 گروه روانشناسی٬واحد اهواز٬ دانشگاه آزاد اسلامی٬ اهواز٬ ایران.

4 استاد روانشناسی دانشگاه گیلان

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه سندرم شناختی-توجهی با اضطراب وافسردگی با توجه به نقش میانجی گرانه سبک های مقابله با استرس در بیماران سوختگی انجام شد.روش: تعداد170 نفراز بیماران سوختگی مرکز سوانح سوختگی و جراحی ترمیمی رشت ازطریق نمونه گیری تصادفی انتخاب و وارد پژوهش شدند و پرسشنامه های اختلالات روان شناختیSCL-90-R٬ مقیاس سندرم شناختی-توجهیCAS-1، مقیاس مقابله با موقعیت تنش زا CISS (اندلروپارکر1990)٬ را تکمیل کردند. داده ها از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) تحلیل شد. جهت آزمون اثرهای واسطه ای درمدل پیشنهادی از روش بوت استراپ استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد سندرم شناختی-توجهی برعلائم اضطراب و افسردگی بیماران سوختگی تاثیر معنادار و مثبت دارد. همچنین یافته ها نشان دهنده ی تاثیر منفی و معنادار سبک مقابله مساله مدار و تاثیر مثبت و معنادار سبک مقابله هیجان مدار بر علائم اضطراب و افسردگی در بیماران بود. نقش میانجی سبکهای مقابله ای مساله مدار و هیجان مدار در رابطه بین سندرم شناختی-توجهی و علائم اضطراب و افسردگی بیماران نیز تایید شد.  نتیجه گیری: سازه های فراشناختی مانند سندرم شناختی-توجهی و سبک مقابله ای درحیطه توانبخشی و بهزیستی روانی بیماران سوختگی بسیار حائز اهمیت هستند که باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The relationship Cognitive Attentional Syndrome (CAS), with anxiety and depression in burned patients: the mediating role of coping styles

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sendi 1
  • P. Ehteshamzadeh 2
  • Parviz Asgari 3
  • Mosa Kafie 4

1 1- Department of psychology, Khozestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. 2- Department of psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

2 Department of psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

3 Department of psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

4 Department of psychology, University of Guilan

چکیده [English]

Introduction:The purpose of this study investigated the relationship between Cognitive Attentional Syndrome (CAS), anxiety and depression attention to the mediating role of coping styles in burned patients. Method: 170 patients from Rasht Burn Center entered the research through random sampling and surveys of mental disorders SCL-90- R, CAS-1 scale, coping styles scal CISS (Endler & Parker, 1990), was completed. The research method was  correlation and the proposed model through structural equation modeling (SEM) were analyzed. To test the  mediating effects bootstrap method was used. Results:The results showed positive and significant impact CAS on depression and anxiety symptoms. The findings revealed a significant negative impact problem-focused coping style on anxiety and depressive symptoms in patients. Emotion-focused coping had positive significant effect on symptoms of anxiety and depression.The mediating role of problem-focused and emotion-focused coping styles in the relationship between CAS with anxiety and depression were also confirmed. Conclusion: According to results, Meta-cognitive structures like CAS & coping style structure are very important In the area of rehabilitation and Psychological well-being in burn patients That should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • key words: Cognitive Attentional Syndrome (CAS)
  • Anxiety
  • Depression
  • coping styles
-احتشام زاده٬ پروین؛ صبری نظرزاده، راشین؛ و معمارباشی اول، مژگان. (1392). رابطه بین احساس انسجام و عملکرد شغلی با میانجی گری سلامت روان و راهبردهای مقابله. مجله روش ها و مدل های روانشناختی٬ سال سوم٬ شماره ٬13 97-85.
 
-ارشدی، نسرین. (1386). طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت­خیز جنوب اهواز. پایان­نامه دکترای روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 
-جعفری٬  الف؛ امیدی مجد٬ م؛ و اسفندیاری٬  ز. (2013). رابطه بین ویژگی های شخصیت و راهبردهای مقابله با استرس شغلی در پرستاران. فصلنامه مدیریت پرستاری. 1(4)٬ 36-44.
-جعفرنژاد٬ پ.(1383). بررسی میان پنج عامل بزرگ شخصیت، سبک های مقابله ای وسلامت روانی در دانشجویان کارشناسی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی ، سال35، شماره1،  74-51.
-حق شناس٬  ز؛ نوری٬  ر؛ مرادی٬  ع؛ و صرامی٬  غ. (1392). ارزیابی سبک های مقابله و باورهای فراشناختی در دانشجویان با اضطراب امتحان: بررسی نقش واسطه ای سبک های مقابله. فصلنامه روانشناسی شناختی٬ دوره٬1  شماره٬2 40-30.
-خدایاری فرد٬ م؛ و پرند، الف. (1385). استرس و روش های مقابله با آن. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-سلمانی٬ بهزاد؛ و حسنی٬ جعفر.(1392). نشانگان شناختی/توجهی و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان:فرآیندهای فراتشخیصی یا وابسته به تشخیص در اختلال های خلقی و اضطرابی. مجله روان شناسی بالینی، سال 5، شماره3(19)، 104-91.
 
-شکری٬  الف؛ مرادی٬  الف؛ ولیزاده٬  ف؛ سنگری٬  الف؛ و غنایی٬ ر. (1384). نقش ویژگی های شخصیت و راهبردهای مقابله در سلامت روانی دانشجویان. 7(1)٬ 28-38.
 
-صفوی بیات٬ زهرا؛ قاسمی٬ مریم؛ محتشمی٬ جمیله؛ نادری٬ نادره؛ و اکبرزاده٬ علیرضا. (1388).  بررسی همبستگی راهبردهای مقابله ای به  کارگرفته شده پس از ترخیص و وضعیت سلامت بیماران دچار سوختگی مراجعه کننده به بیمارستان های سوختگی و ترمیمی شهر تهران. نشریه علمی-پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دوره19، شماره67، 47-36.
 
-عبداللهیان٬ الف؛ فیاضی بردبار٬ م؛ رضایی٬ ج؛ و غنی٬ م.(1382). مشکلات روانشناختی د دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مجله دانشگاه علوم پزشکی مشهد، شماره8، 18-11.
 
-غضنفری٬ ف؛ و قدم پور٬  ع. (1387). بررسی رابطه راهبردهای مقابله ای و سلامت روانی در ساکنین شهر خرم آباد. فصلنامه اصول بهداشت روانی٬ سال دهم٬ شماره 37 ٬ 54-47.
 
-Attoe, C.,  &Pounds- cornish, E. (2015). Psychosocial adjustment following burns:An integrative literature review. J Burns, Article in press.
 
-Bambardier, CH., & Damico, C. (1990). The relationship of apprasial and coping to chronic illness and adjusment. Behav Res Ther, 28, 297-304.
 
-Berkel, H. (2009). The Relationship between Personaltty, Coping styles and Stress, Anxiety and Depression. Unpublished  Doctoral dissertation, University of Canterbury.
 
-Bouteyre, E., Maurel,  M., & Bernaudl, J. (2007). Daily hassles and depressive symptoms among first year psychology students in France:the role of coping and social support. Stress and health, 23, 93-99.
 
-Breso, E., Salanova, M., & Schaufeli, W. B. (2007). In search of the ‘third dimension’ of burnout: Efficacy  or inefficacy. Applied Psychology, 56(3), 460-478.
 
-Cosway, R., Endler, N., Sadler, A.J., &  Deary, L.J. (2007). The coping inventory for stressful situations: factoria structure and associations with personality traits and psychological health. J Appl Biobehav Res, 5, 121-43.
 
-Derogatis, L. R., Rickels, K., &  Rock, A. F. (1976). The SCL-90 and the MMPI—A step in the validation of a new self- report scale. J  Psychiatry, 128, 280–289.
 
-Dupuy, J.B., &  Ladouceur, R. (2008). Cognitive processes of generalized anxiety comorbid generalized anxiety disorder and major deoressive disorder. J  Anxiety Disord, 22, 505-14. 
 
-Fergus, T.A., Valentiner, D.P., McGrath, P.B., Gier-Lonsway, S., & Jencius, S. (2013). The cognitive attentional syndrome: Examining relations with mood and anxiety symptoms and distinctiveness from psychological inflexibility in a clinical sample. Psychiatry Res, 210(1), 215-9.
 
-Fitzsimmons, E. E., &  Bardone-cone, A. N. (2010). Coping and social support as potential of the relation between anxiety and eating symptomatology. Eating behavior, 10, 10-19.
 
-Gray, M. (2000). Coping behavior and life style in hemodialysis patients. J Med Sci, 13(3), 167-73.
 
-Grau, E., Fuste, A., Miro, A., Saldana C,  & Bados, A. (2004). coping style and vulnerability to eating disoeders in adolescent boys. European eating disorders review, 12(1), 61-7. 
-Gustems-Carnicer, J. &   Calderón, C. (2012). Coping strategies and psychological well-being among teacher education students Coping and well-being in students, European Journal of Psychology of Education, 28(4).
 
 
-Hobbs, K. (2015). Which factors influence the development of post-traumatic stress disorder in patients with burn   injuries? A systematic review of the literature. J Burns, 41, 421-430.
 
 
-Khawaja, N.G, &  Mcmahon, J. (2011). The relationship of meta-worry and intolerancr of  uncertainty with pathological worry. anxiety and depression, 28, 165-80.
 
-Kildal, M., et al. (2005). Coping strategies, injury characteristics and long- term outcome after burn injury. International Journal of the Care of the Injured, 36, 511-518. 
 
-Leblebici, B., Adam, M., Bagis, S., Tarim, A.M, Noyan, T.,  & Akman, M.N. (2006). Quality of life after burn injury: the impact of joint contracture. J Burn Care Res, 27, 864-8. 
 
-Liber, J.M., et al. (2008).Coping style, personality and adolescent adjustment 10 years post –burn. J Burns. 34 (2), 775-782.
 
-Lindeman, C.A, &  McAthie M. (1999). Fundamental of contemporary nursing practice. First ed. Philadephia: WB. Saunders, 911-13.