با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه روان شناسی بالینی دانشگاه خوارزمی تهران

3 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه پوست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: نقش پریشانی ‌روان‌شناختی در سیر بالینی بسیاری از بیماری‌های پوستی مورد تائید قرارگرفته است که میتوانند سبب پیشرفت و بروز برخی بیماریهای پوستی‌ شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش نظم‌جویی فرآیندی هیجان (PERST) بر پریشانی روان‌شناختی افراد مبتلا به ویتیلیگو بود. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعه‌ی تجربی با طرح تک آزمودنی است که در آن از طرحA B استفاده شد. در این پژوهش6 بار اندازه‌گیری (یک‌بار به عنوان خط پایه، چهار بار طی درمان و یک‌بار نیز در مرحله‌ی پیگیری) بعمل آمد. از بین بیماران مبتلا به اختلال‌های پوستی به مراکز درمانی، تعداد 3 بیمار مبتلا به ویتیلیگو به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای به‌کار رفته در این پژوهش شامل بسته کامل درمان آموزش راهبردهای خود نظم‌جویی فرآیندی هیجان مبتنی بر مدل گروس، مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (DASS) و مصاحبه‌ی بالینی ساخت‌یافته برای اختلال‌های محور Iدر DSM-IV (SCID-I) بود. یافته‌ها: نتایج پژوهش حاکی از روند کاهشی پایدار نمرات مقیاس پریشانی روان‌شناختی و مؤلفه‌های افسردگی، اضطراب و استرس بیماران بود که بیانگر اثربخشی آموزش PERST در کاهش متغیرهای مذکور است. نتیجه‌گیری: پریشانی روان‌شناختی نقش مستعد کننده، تسریع‌کننده و تداوم‌بخش را در بیماریهای پوستی مانند ویتیلیگو و متعاقباً جنبه‌های دیگر زندگی‌شان بازی می‌کند و آموزش PERSTمی‌تواند با کاهش آن نقش مهمی را به عنوان درمان‌های کمکی و توان‌بخشی در کنار درمان‌های پزشکی ایفا کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of processing emotion regulation strategies training (PERST) in psychological distress (PD) of patient with vitiligo

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Zakeri 1
  • Jafar Hasani 2
  • Nafiseh Esmaeili 3

1 kharazmi university of Tehran

2 Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, University of Kharazmi, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Dermatology, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The role of psychological distress has been approved in the clinical course of skin diseases which can lead to the development and incidence of some skin diseases. The aim of this study was to examine the effectiveness of processing emotion regulation strategies training (PERST) in psychological distress (PD) of patient with vitiligo. Method: This study is an experimental study with a single subject in which design A B were used. The study measured 6 times (once as a baseline, four times, once during treatment and in the follow up) was performed. Among patients with skin disorders treatment centers, 3 patients with vitiligo disease were recruited through convenient sampling. The instruments of research were include the complete package of PERST based on Gross Model, Depression, Anxiety, Stress Scale (DASS) and structured clinical interview for axis I disorders in DSM-IV (SCID-I). Results: The results showed a stable downward trend for PD scale scores and the components of depression, anxiety and stress that reflects the effectiveness of PERST in these variables. Conclusion: Psychological distress role in predisposing, precipitating and continuation of skin diseases, including vitiligo and subsequently in other aspects of their lives and PERST can play an important role by reducing PD as adjunctive and Rehabilitation therapies with medical treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • processing emotion regulation strategies
  • Psychological distress
  • vitiligo
ـ حسنی، ج؛ حاتمی، م و قائدنیای جهرمی، ع. (منتشرنشده). «بسته کامل درمان آموزش راهبردهای خودنظم جویی فرآیندی هیجان مبتنی بر مدل گروس».
ـ سامانی، س و جوکار، ب. (1386). «بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی». مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 3(26)، 76-65.
- شریفی، و.؛ اسعدی، م؛ امینی، ه؛ کاویانی، ح؛ سمنانی، ی؛ شعبانی، ا؛ شهریور، ز؛ داوری آشتیانی، ر؛ حکیم شوشتری؛ م؛ صدیق، ا و جلالی رودسری، م. (1383). «پایایی و قابلیت اجرای نسخه فارسی مصاحبه ساختاریافته تشخیصی برای DSM-IV(SCID) ». مجله تازه‌های علوم شناختی، 6(1 و 2)، 22-10.  
 
- Aldao, A. & Nolen- Hoksema, S. (2010). Specificity of cognitive emotion regulation strategies: A transdiagnostic examination. Behavior Research and Therapy, 48, 974-983.
- Antony, M. M., Bieling, P. J., Cox, B. J., Enns, M. W., & Swinson, R. P. (1998). Psychometric properties of the 42-item and 21-item versions of the Depression Anxiety Stress Scales in clinical groups and a community sample.Psychological assessment10(2), 176.‏
- Arndt, J., Smith, N., & Tausk, F. (2008). Stress and atopic dermatitis. Curr Allergy Asthma Rep, 8, 312-317.
- Berking, M., Wupperman, P., Reichardt, A., Pejic, T., Dippel, A., & Znoj, H. (2008). Emotion-regulation skills as a treatment target in psychotherapy.Behaviour research and therapy46(11), 1230-1237.‏
- Bolognia, J. L., Jorizzo, J. L., & Schaffer, J. V. (2010). Dermatology. Third Edition, volume one. Elsevier publication.
- Boulanger, L., Zhao, Y., Bao, Y., & Russell, M. (2009). A retrospective study on the impact of comorbid depression or anxiety on healthcare resource use and costs among diabetic neuropathy patients. BMC Health Services Research, 9(1): 111.
- Burns, D.A., Cox, N.H. (2010). Introduction and historical bibliography. In: Burns T, Breathnach S, Cox N, Griffiths C, editors. Rook’s textbook of dermatology. 8th edition. Oxford: Wiley- Blackwell.  P1.1.
- Campbell-Sills, L., & Barlow, D. H. (2007). Incorporating emotion regulation into conceptualizations and treatments of anxiety and mood disorders.‏
- Ciuluvica, C., Amerio, P., & Fulcheri, M. (2014). Emotion Regulation Strategies and Quality of Life in Dermatologic Patients. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 127, 661 – 665.
- Cole, P. M., Martin, S. E., & Dennis, T. A. (2004). Emotion regulation as a scientific construct: Methodological challenges and directions for child development research. Child development75(2), 317-333.‏
- Garnefski, N., Kraaij, V. (2009). Cognitive emotion regulation questionnaire development of a short 18- item version (CERQ-short). Pers Individ Dif, 41: 1045-1053.
- Goodwin, C. J. (2009). Research in psychology: Methods and design. John Wiley & Sons.‏
- Gross, J. J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. Psychophysiology39(3), 281-291.‏
- Gross, J. J., Thompson, R. A. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations. In: Gross JJ.Handbook of emotion regulation. New York: Guilford Press; 3-24.
- Groth-Marnat, G. (2009). Handbook of psychological assessment. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
- Gupta, A. M., & Gupta, K. A. (2013). Evaluation of cutaneous body image dissatisfaction in the dermatology patient. Clinics in Dermatology, 31, 72–79.
- Hamer, M., Molloy, G. J., & Stamatakis, E. (2008). Psychological distress as a risk factor for cardiovascular events: pathophysiological and behavioral mechanisms. Journal of the American College of Cardiology52(25), 2156-2162.
- Jafferany, M., Vander- Stoep, A., Dumitrescu, A., & Hornung, R. L. (2010). The knowledge, awareness, and practice patterns of dermatologists toward psychocutaneous disorders: results of a survey study. Int J Dermatol 2010, 49, 784-789.
- Katon, W., Lin, E. H. B., & Kroenke, K. (2007). The association of depression and anxiety with medical symptom burden in patients with chronic medical illness. General Hospital Psychiatry, 29(2), 147–155.
- Kuiper, N. A., McKee, M., Kazarian, S. S., & Olinger, J. L. (2000). Social perceptions in psychiatric inpatients: Relation to positive and negative affect levels. Personality and Individual Differences29(3), 479-493.‏
- Lawrence-Smith, G. (2009). Psychodermatology. Psychological Medicine, 6, 185-232.
- Marchand, A., & Blanc, M. E. (2010). The Contribution of Work and Non-work Factors to the Onset of Psychological Distress: An Eight-year Prospective Study of a Representative Sample of Employees in Canada. J Occup Health, 52(3):176-85.
- Marroquín, B. (2011). Interpersonal emotion regulation as a mechanism of social support in depression. Clinical Psychology Review31(8), 1276-1290.‏
- Orion, E., & Wolf, R. (2013). Psychological factors in skin diseases: Stress and skin: Facts and controversies. Clinics in Dermatology, 31, 707–711.
- Orion, E., & Wolf, R. (2014a).  Psychologic factors in the development of facial dermatoses. Clinics in Dermatology, 32(6):763-766.
- Orion, E., & Wolf, R. (2014b). Psychologic consequences of facial dermatoses. Clinics in Dermatology, 32(6):767-771.