با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: پژوهش حاضر سهم ذهن آگاهی را بر بهزیستی
روانشناختی مورد بررسی قرار داده است. براساس نظر کابات زین
1990 ) ذهن آگاهی کیفیتی از هشیاری و به معنای توجه به لحظه )
کنونی، توجهی هدفمند و بدون قضاوت میباشد. ذهن آگاهی با
بسیاری از مؤلفههای سلامت روان و بهزیستی روانی و کاهش
احساس درد خصوصاً در موارد بیماریهای جسمانی همراه است.
روش: ابزارهای استفاده شده در این پژوهش عبارت بودند از
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی (طبسی، 1383 ) و پرسشنامه پنج
بائر و همکاران، 2006 ) حجم ،FFMQ) وجهی ذهن آگاهی
نمونه: 105 نفر از دانشجویان دانشکدههای انسانی، فنی و
مهندسی، علوم پایه و کشاورزی دانشگاه شاهد با میانگین سنی
در این مطالعه شرکت کردند. (SD=1/47) 20/25
یافتهها: با توجه به یافتهها، ذهن آگاهی پیشبینیکنندهای قوی
0 واریانس آن را تبیین می- / برای بهزیستی روانشناختی است و 42
کند. همچنین همبستگیهای به دست آمده بین تمام ابعاد
بهزیستی روانشناختی و نمره کل ذهن آگاهی مثبت و معنادار بوده
و افزایش ذهن آگاهی با افزایش بهزیستی روانشناختی همراه بود.
بحث: با توجه به یافتههای سایر مؤلفان در مورد تأثیر بهزیستی
روانشناختی در کاهش استرس و تنیدگی میتوان انتظار داشت که
با افزایش مؤلفههای ذهن آگاهی، بهزیستی روانشناختی را افزایش
داد و از میزان استرس و بیماریهای جسمانی و روانی مرتبط

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

تبیین بهزیستی روانشناختی براساس مؤلفههای ذهن آگاهی

نویسندگان [English]

  • Z ahmadvand
  • L heidarinasab
  • M shoeiri