با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه پیام نور

2 استاد دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر قصه­گویی در کاهش درد کودکان صورت گرفته است، بدین منظور تأثیر قصه­گویی در کاهش درد کودکان مبتلا به لوسمی مورد بررسی قرار گرفت.
روش: در راستای هدف فوق از بین (330 نفر) کودکانی که در بیمارستان کودکان تبریز در سال 1390 جهت درمان بیماری لوسمی بستری شده بودند تعداد 30 نفر که 14 نفر دختر و 16 نفر پسر در دامنه سنی 3-6 سال بودند، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. علت بستری شدن اعضای هر دو گروه یکسان بوده، ولی گروه کنترل فقط درمان دارویی دریافت می­کردند، اما گروه آزمایش همراه با دارو درمانی، قصه درمانی هم دریافت می­کردند و هر روز میزان داروی مسکن تزریق شده به هر دو گروه به دقت یادداشت می­شد.
یافته­ ها: نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که بین گروه کنترل و آزمایش در میزان استفاده از دارو پس از قصه­گویی تفاوت معنی­داری وجود داشت، و به دیگر سخن، گفتن قصه موجب کاهش میزان مصرف داروی مسکن در کودکان بیمار شده بود.
نتیجه­ گیری: یافته­ها نشان می­دهند که، به علت کاهش درد آنها نیاز به مسکن نیز کاهش پیدا کرده است. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که  قصه­گویی یا قصه درمانی باعث کاهش درد در کودکان مبتلا به لوسمی می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Storytelling in Pain Reduction of Children with Leucemai

نویسندگان [English]

  • Nahid Yuosef Pur 1
  • Ali Reza Agha Yousefi 2

چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to investigate the effect of storytelling on pain reduction in the children with Leukemia.
Method:To achieve the aim, among the inpatient children (330) with Leukemia ofTabriz Children hospital, in 1390, 30 children (14 females and 16 males) were selected and randomly assigned to experimental and control group. Both groups were matched by age and the reason of hospitalizing were the same in both groups. Control group had just taken medicine but experiment group had taken part in storytelling in addition to relief medicine and dosage of medicine was written every day.
Results: ANCOVA results showed that the dosage of medicine were significantly different between two groups after last session of storytelling, and in other word, storytelling has reduced relief medicine dosage in Children with Leukemia.
 Conclusion: Then this study finding suggests effectiveness of storytelling on pain reduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leukemia
  • storytelling
  • pain reduce
ادوارد، پ. سارافینو (1384). روانشناسی سلامت، ترجمه گروهی از مترجمان زیر نظر الهه میرزایی. تهران: انتشارات رشد.
اریکسون، میلتون (1382). قصه درمانی. ترجمه مهدی قرچه داغی. تهران: دایره.
الحانی، فاطمه. اللهیاری، ایراندخت (1385). «بررسی مشکلات پرستاران در بکارگیری روش­های کاهش درد ناشی از تزریقات در کودکان». مجله بیماری­های کودکان ایران. دوره شانزدهم. شماره 2. ویژه­نامه 1. صص 188- 183.
تویسرکانی روایی، مهدیه؛ یونسی، جلال؛ یوسفی لویه، مجید (1387). «تأثیر آموزش مهارت­های اجتماعی مبتنی بر قصه در کاهش نشانه­های اختلال سلوک کودکان». فصلنامه خانواده پژوهی. سال چهارم. شماره 13. ص 76- 63.
چهارمحالی، فاطمه (1385). «بررسی اثربخشی قصه­گویی در کاهش اختلالات رفتاری آشکار کودکان پیش دبستانی». پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.
سیدی، طاهره (1382). «کاربرد قصه­گویی در درمان مشکلات رفتاری _عاطفی، پرخاشگری». فصلنامه تعلیم و تربیت استثنایی. ش 22 و 23. ص 43- 35.
شارف، ریچارد، اس. (1390). نظریه­های روان درمانی و مشاوره. ترجمه مهرداد فیروزبخت. مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
فرخ­نیا، مریم؛ شهیدی، شهریار؛ فتح­آبادی، جلیل (تابستان 1390). «بررسی تأثیر مداخلات شناختی در کاهش شدت درد، پریشانی و بهبود کیفیت زندگی موقعیتی کودکان مبتلا به سرطان». مجله روان­شناسی بالینی. سال سوم. شماره 2 (پیاپی 10). ص 42- 35.
نازی­دیزجی، سجاد؛ کشتکار قلاتی، احمدرضا؛ پرویزی، رضا (1389). «استفاده از روایی­گویی در آموزش معماری». نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش. سال پنجم. جلد 5. شماره 2. ص 134- 123.
نصیرزاده، راضیه؛ روشن، رسول (1389). «تأثیر قصه­گویی در کاهش پرخاشگری پسران شش تا هشت ساله». مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. سال شانزدهم. شماره 2. ص 126- 118.
نیکمنش، زهرا؛ کاظمی، یحیی (1387). «تأثیر الگوی آموزش خوش­بینی به روش قصه­گویی بر سبک اسناد». فصلنامه علمی و پژوهشی در سلامت روانشناختی. دوره دوم. شماره سوم. ص13- 5.
والی، آناهیتا (1386). «قصه­گویی روشی مؤثر در آموزش مفاهیم پیچیده پزشکی». مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. شماره 7. ص 160- 155.
همایی، رضا؛ کجباف، محمدباقر؛ سیادت، علی (1388). «تأثیر قصه­گویی بر سازگاری کودکان». مطالعات روانشناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناختی دانشگاه الزهرا. دوره 5. شماره 2. ص 149-133.
یثربی، چیستا (1381). «نقش تربیتی قصه­های شب در روند شکل­گیری شخصیت کودک». عشق سوم: مجموعه مقالات تخصصی پیرامون مسائل کودکان و نوجوانان. ج ۳. تهران: نشر نامیرا. ص 82- ۷۵.
یوسفی لویه، معصومه؛ متین، آذر (1385). «بررسی قصه درمانی بر راهبردهای رویارویی کودکان با مشکلات یادگیری». پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. 6 (2). 622-603.
یوسفی­لویه، معصومه؛ دلاور، علی؛ یوسفی­لویه، مجید (1387). «تأثیر قصه درمانی در کاهش نشانه­های اختلال اضطرابی دانش­آموزان مضطرب پایه چهارم ابتدایی». پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. 8 (3). 295-281.
یوسفی­لویه، مجید؛ متین، آذر؛ یوسفی­لویه، معصومه (1387). «قصه درمانی و اختلال­های روان شناختی کودکان». تعلیم و تربیت استثنایی. شماره 85-84. ص 28-12.
 Bournaki,  M-C. (1997). "Correlates of pain- related responses to veni punctures in school-age children". Nurse Res. 46 (3). 147-54.
Cronan, K. M.; Wiley, J. F.; Lumbar, Puncture (2008). "In: King C, Henretig FM. Textbook of Pediatric Emergency Procedures 2nd ed". Lippincott Williams & Wilkins Philadelphia. 506-508.
Donna, L.; Wong, Marilyn, J.; Hocken Berry (2003). "Neursing care of Infant and Children". ed 7. Mosby.
Eiser, C. (1985). The Psychology of childhood illness. New York: Springer-Verlag.
Favara-Scacco, C.; Smirne, G.; Schilirò, G.; Di Cataldo, A. (2001). "Art therapy as support for children with leukemia during painful procedures". Medical and Pediatric Oncology. 36. 474-480.
Fernandez, E. (1986). A Classification system of cognitive coping strategies for pain. Pain. 26. 141-151.
Francios, E. D. (2008). Children conceptions and hopefulness and hopelessness. An un-published thesis for Master of Psychology, Department of Psychology, Franklin and Marshal College.
Frank Lang porter; Cynthia, M.; Wolf, Jennifer Gold; David Lot Soff & J. Philip Miller (1999). "PAIN AND pain Management in Newborn Infants: A Survey of Physicians and Nurses". Pain: pp: 626-632.
Heffner, M. (2003). "Experimental support for the use of storytelling to guide behavior. The effect of storytelling on multiple and mixed ratio (FR) differential reinforcement of low rate (DRL) schedule responding". Unpublished Doctoral dissertation, West Virginia University, West Virginia [On-Line]. Available: http:proquest.umi.com
Hoken Berry, M. J. (2003). Wong’s nursing care of infants and children. 7th ed. St. Louis, Mosby. 1103-10.
JAY, S. M.; Elliot, C .H.; Ozolins,  M.; Olson, R. A. & Pruitt, S. D. (1985). "Behavioral management of  childerens distress during painful medical procedures". Behavior Research and Therapy. 23. 513-520.
JAY, S. M.; Elliot, C. H.; Katz, & Spigel, S. E. (1987). "Cognitive-behavioral and pharmacologic interventions for childrens distress during painful medical procedures". Journal of Consulting and Clinical Psycology. 55. 860-865.
Malka, M. (2010). Lonely children and adolescent: Self-perception and social exclusion and hope. In 1st (eds). Springer: New York.
MC Garth, P.J.; Grain, K.D. (1989). "Developmental and psychological factor in children’s pain". Pediatric Clime North AM. 36. 823-836.
Miller, G. A. & Chapman, J. P. (2001). "Misunderstanding analysis of covariance". Journal of Abnormal  Psychology. 110 (1). 40- 48.
Peer relationship skills of children with emotional disability. Unpublished Doctoral Dissertation, Carlson Albizu University, Maryland [On-Line]. Available: http:proudest.umi. com/pqdweb. Pqdweb.
Peterson, S.; Bull, C.; Propst, O. & Dettinger, S. (2005). "Narrative Therapy to Prevent Illness-Related Stress Disorder". Journal of Counseling and Development. 83 (1). 41-49.
Prasko, J. (2010). "Narrative cognitive behavior therapy psychosis". Journal of Activitas Nervosa Superior Redivivva. 52 (2).135-146.
Rahill, S. A. (2002). A comparison or the effectiveness or story-based and skill- based social competence programs on the development of social problem solving .
Renee, C.B.; Manowrren, Linda, S.; Hynan (March –April 2003). "Clinical Validation of FLACC: Preverbal Patient Pain Scale". Pediatric Nursing. Vol. 29. No. 2.
Ridenour, A. (1998). "Creativity and the arts in health care settings". JAMA. 279 (5). 399-400.
Shechtman, Z. (1999). "Biblio therapy: An indirect approach to treatment of childhood aggression". Child Psychiatry and Human Development. 30. 53-39.
State of the Field Committee (2009). State of the Field Report: Arts in Healthcare 2009. Washington, DC:
Society for the Arts in Healthcare.
Strong, J. (2002). "UnrahAL. Pain: a textbook for therapists". EdinBurg: Churchil Livingstone. P.100.
Turk, D. C.; Rudy, T. E. (1987). "Towards a comprehensive assessment of chronic pain patients". Behav Res Ther. 25 (4). 237-249.
Wiener, L. S.; Hersh, S. P.; Kazak, A. N. (2006). "sychiatric and Psychological Support for the child and Family". In; Pizzo P. A.; Poplack DG. Principles and Practice of Pediatric Oncology 5th ed. Lippincott Williams & Wilkins U.S.A. 1415-1424
Williams, C. J. (1990). Cancer biology and management: An introduction. New York: Wiley.