با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور قم

2 مستقل

3 داتنشگاه جامع امام حسیتن

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش نشخوار فکری بر بهزیستی روانشناختی و اضطراب در همسران بیماران مبتلا به سرطان در استان قم بود.
روش: طرح تحقیق از نوع علی-مقایسه ای و همبستگی بود که 147نفراز بین همسران افراد مبتلا به سرطان بااستفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گرداوری در این پژوهش مقیاس نشخوار فکری نولن-هوکسما، پرسشنامه بهزیستی روانشناختی مک-کامینز و پرسشنامه اضطراب بک بود، برای تحلیل داده ها در ابتدا از طریق ماتریس همبستگی بین متغیرها محاسبه گردید و سپس رابطه بین این متغییرها را از طریق مجموعه‌ای از تحلیل‌های رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم افزار spss به دست آمد.
یافته ها:تحلیل داده ها نشان داد بین نشخوار فکری و بهزیستی روانشناخی رابطه منفی معناداری وجود دارد و بین نشخوار فکری و اضطراب رابطه مثبت معنا داری وجود دارد. درنهایت میتوان این گونه نتیجه گرفت: متغیر پیش بین(نشخوار فکری) در بین همسران بیماران مبتلا به سرطان قادر است تغییرات بهزیستی روانی و اضطراب را پیش بینی کند.
نتیجه گیری: نتایج پژوش حاضر حاکی از پایین بودن بهزیستی روانشناختی همسران بیماران مبتلا به سرطان است.لذا توجه به نیازهای روانی همسران بیماران سرطانی مولفه ضروری در موفقیت درمانی بیماران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

the role of rumination on psychological well-being and anxiety the spouses' cancer patients

چکیده [English]

Objective: The main objective of this study was the role of rumination on psychological well-being and anxiety the spouses' cancer patients in the Qom province.
Method: The research method was causal-comparative, 147 persons of spouses' cancer patients using random sampling method selected. Collected in this study three questionnaires: rumination Nolen-Hoksema and psychological well-being (Mc Cummins, 2006) and anxiety beck.Data were calculated from the correlation matrix then relationship between these variables derived through series of multiple regression analysis(Using SPSS software).
Results: The results showed that there was a Significant negative relation between rumination and psychological well-being a Significant positive relationship exists between rumination and anxiety, and predictor Variable (rumination) are able to predict feed changes of psychological well-being and anxiety Variable.
Conclusion: Study results suggest that low psychological well-being of spouses of patients with cancer.
Therefore the mental needs of cancer patients Essential component in the successful treatment of patients.
Keywords: rumination, psychological well-being, anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: rumination
  • psychological well-being
  • Anxiety
آقایوسفی، علیرضا (1388). افکار خودکار و بهزیستی روانی در جانبازان قم، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور قم مجله سلامت روانی. صفحات 183-189.
باقری نژاد، مینا؛ صالحی فدردی، جواد؛ و طباطبایی، محمود. (1389). نشخوار فکری در چارچوب نظریه سبک‌های پاسخ و پیامدهای آن برای خلق غمگین و اختلال افسردگی. مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی، 11(1)، 38-21.
بیانی، علی‌اصغر؛ گودرزی، حسینیه و کوچکی، عاشورا (1387). رابطه ابعاد بهزیستی روان‌شناختی و سلامت عمومی. در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دانش و پژوهش در روان‌شناسی تهران. شماره 36 و 35، ص 164-153.
ساروفینو، ادوارد. (2002).روانشناسی سلامت. ترجمه میرزای (1391). تهران انتشارات رشد.
کهکی، فاطمه. (1384). بررسی رابطه سازگاری زناشویی و بهزیستی روان‌شناختی در بین دانشجویان متأهل دانشگاه الزهرا (س). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشگاه علوم تربیتی و روان‌شناسی
عسگری. پرویز و صفرزاده. سحر. (1386). رابطه نگرش مذهبی، بهزیستی روان‌شناختی و افسردگی با عملکرد تحصیلی دانشجویان. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال چهاردهم، شماره 51.
 
 
References
Diner, E., Oishi, S. & Lucasc, R.E., (2003). "Personality culture and subjective well-being: Emotional and cognitive-Evaluations of life". annual Review of psychology, 54-403-425.
Junwen, C.,  Ronald, M., Rapeeb. & Maree J. "Abbottc , Mediators of the relationship between social anxiety and post-event rumination". Journal of Anxiety Disorders (2013) 27(5) 480–486.
Keisuke, T. & Yoshihiko, T. (2009). "Self-rumination, self-reflection, and depression: Self-rumination counteracts the adaptive effect of self-reflection". J Behaviour Research and Therapy 47  260–264.
Keunyoung,Y,. Keun, H.K., Shin,Y.S. & Kang, S.L. (2010). "Intolerance of uncertainty, worry, and rumination in major depressive disorder and generalized anxiety disorder". journal of Anxiety Disorders. 6, 623–628.
Nolen-Hoeksema, S. & Jacksan, B. (2007). "Mediators of the gender difference in Nolen-Hoeksema, s., Morrow, J. (1991)". A prosoective study of depression and posttraumatic stress symptoms after a natural disaster: The 1999 loma prieta earthquake. Joarnal of personality and social psyoholoyy, 61,115-121.
 
روانشناسی سلامت
فصلنامه علمی پژوهشی/شماره 14-تابستان 1394
Health Psychology/Vol4. No14/Summer 2015
 
Nolen-Hoeksema, S. (2003). "Responsesto depression and their effects on the duration of depressive episodes". Journal of abnormal psychology 100(4) 569-582.
 
96
Nolen-Hoeksema, S., Wisco, E.B., & Lyubomirsky, S. (2008). "Rethinking rumination. J Perspectives on Psychological Science". 2008; 3(5): 400-24.
 
نقش نشخوار فکری در بهزیستی روانی و اضطراب در همسران ...
 
Papageorgiou, C. & Wells, A.  (2004) "Depressive rumination: nature, theory, and treatment". New York: John Wiley &Sons;. 78(3). 687-699.
Quincy, J. J. & Wong, Michelle, L. (2009). "Moulds , Impact of rumination versus distraction on anxiety and maladaptive self-beliefs in socially anxious individuals". J Behaviour Research and Therapy 47  861–867.
Roini, C., Ottolini, F., Raffanelli, C., Tossani, E., Ryff, C.D. & Fave, A. G. (2003). "The relationship of psychological well-being distress and personality". Psychotherapy psychosomatics. 72, 268-375.
Ryff, C.D. & Keyes, C.L. (1995). "The structure of psychological wellbeing revisited". Journal of personality and social psychology. 69(14)719-727.