با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

3 کارشناس ارشد، مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: سرطان یکی از بیماری‌های بسیار رایج در جوامع مختلف است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نظم‌بخشی رفتار بر کاهش اضطراب زنان مبتلا به سرطان پستان اجرا شد. روش: برای انجام پژوهش، در یک طرح نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون، گروه کنترل، 30 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان شهدای تجریش به‌صورت در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه کاربندی شدند. آزمودنی‌ها در ابتدا و انتهای پژوهش با پرسشنامه اضطراب بک BAI (بک و کلارک، 1988) مورد آزمون قرار گرفتند. گروه آزمایش طی 8 جلسه 90 دقیقه‌ای گروهی، شیوه نظم‌بخشی رفتار (لطفی کاشانی، وزیری، 1389) را یاد گرفتند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. یافته­ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نمرات اضطراب آزمودنی‌های گروه آزمایش و گواه نشان داد که با ثابت نگه داشتن تغییرات نمرات، کاهش معناداری در میزان اضطراب گروه آزمایش به وجود آمده است (05/0p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Behavior Regulation Training on Anxiety reduction among Women with Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • SHahram Vaziri 1
  • Farah Lotfi kashani 2
  • seyedeh niloofar zeinolabedini 3
  • seyede narges zeinol abedini 3

چکیده [English]

Objective: Cancer is one of the most common diseases in different societies. The purpose of the present research was to study effectiveness of behavior regulation training on anxiety reduction among women with breast cancer. Method: To do this study, in a semi experimental research, with pretest-posttest design, by control group, 30 women with breast cancer of Cancer Research Center of Shohadaye Tajrish Hospital were accessibly selected and randomly placed in the experimental and control groups. At the beginning and end of the study, subjects were tested by the Beck Anxiety Inventory (Beck & Clark, 1988). The experimental group learned behavior regulation techniques (Lotfi Kashani, Vaziri, 2005) in 8, 90- minute group sessions. Data were analyzed using analysis of covariance. Results: covariance analysis of anxiety scores in the experimental and control groups showed a significant decrease in anxiety of the experimental group by keeping the score changes constantly (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavior regulation
  • Anxiety
  • breast cancer
آرگایل، م (2001). روانشناسی شادی. ترجمه بهرامی، ف.، گوهری انارکی، م.، نشاط دوست، ح.ط.، پالاهنگ، ح. (1382). اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.
اکبری نساجی، ن (1378). «بررسی باورهای بهداشتی پرستاران نسبت به خودآزمایی پستان در مرکز درمانی شهر تبریز». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
بیجاری، ه.، قنبری هاشم‌آبادی، ب.، آقا محمدیان شعرباف، ح و همایی شاندیز، ف (1388). «بررسی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه». مجله مطالعات تربیتی روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، 10(1)، 171-184.
سیسیل، ر (1383). بیماری‌های خون و سرطان، ترجمه ارجمند، ح. چاپ سوم. تهران: انتشارات نسل فردا.
کاویانی، ح و موسوی، ا (1387). «ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه اضطراب بک در طبقات سنی و جنسی جمعیت ایرانی». مجله دانشکده پزشکی، 66، 136-140.
کاویانی، ح؛ صیفوریان، و؛ شریفی، ح و ابراهیم‌خانی، ن (1388). «پایایی و روایی مقیاس بیمارستانی اضطراب و افسردگی AHDS». علوم پزشکی تهران، 67(5)، 379-385.
کاظمی، ح (1382). «مقایسه تحریف‌های شناختی در بیماران مضطرب و افسرده». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.
لطفی کاشانی، ف و وزیری، ش (1389). «نقش آرمیدگی در بهبود سلامت روانی افراد مبتلا به سرطان». خلاصه مقالات سومین کنگره بین‌المللی مراقبت‌های حمایتی و تسکینی در سرطان، ص193.
وایت، ک. ا (1389). درمان شناختی ـ رفتاری برای بیماری‌های مزمن پزشکی: راهنمای عملی برای ارزیابی و درمان. ترجمه مولوی، ر.، فتاحی، ک. چاپ اول، تهران: انتشارات ارجمند.
 
Andersen, S.R, Würtzen, H., Steding-Jessen, M., Christensen, J., Andersen, K.K., & et al. (2013). "Effect of mindfulness-based stress reduction on sleep quality: results of a randomized trial among Danish breast cancer patients". Acta Oncologica, 52(2): 336-44.
Bandura, A. (2005). "The primacy of self-regulation in health promotion". Appl Psychol an Int Rev, 54 (2), 245-254.
Beck, A.T., & Clark, D.A. (1988). "Anxiety and depression: An information processing perspective". Anxiety Research, 1, 23-36.
Bidel, E.R., & Turner, M. (2005). Childhood anxiety disorder. New York: MC Graw-Hill.
Boekaerts, M. (1995). The interface between intelligence and personality as determinants of classroom learning. In D. H. Saklofske, & M. Zeidner, Handbook of personality and intelligence (pp. 161}183). NewYork: Plenum.
Burgess, C., Cornelius, V., Love, S., Graham, J., Richards, M., & Ramirez, A. (2005). "Depression and Anxiety in Women with Early Breast Cancer: Five Year Observational Cohort Study". British Medical Journal. 330 (7493), 702-705.
Carlson, L.E., Doll, R., Stephen, J., Faris, P., Tamagawa, R., & etal. (2013). "Randomized controlled trial of Mindfulness-based cancer recovery versus supportive expressive group therapy for distressed survivors of breast cancer". Journal of Clinical Oncology, 1; 31(25):3119-26.
Corno, L. & Rohrkemper, M. (1985). The intrinsic motivation to learn in classrooms. In C. Ames & R Ames (Eds.), Research on motivation: Vol 2. The classroom milieu (pp.53-90). New York: Academic Press.
Dawson, E.L., Shear, P.K., Strakowski, S.M. (2012). "Behavior regulation and mood predict social functioning among healthy young adults". Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 34(3):297-305.
Fobair, P., & Cordoba, C.S. (1982). "Scope and magnitude of the cancer problem in psychosocial research". In J. Cohen, J.W. Cullen and L.R.
Harrist, A.W., Hubbs-Tait, L., Topham, G.L., Shriver, L.H., Page, M.C. (2013). "Emotion Regulation is related to Children's Emotional and External Eating". Journal of Developmental Behavior Pediatric, 34(8):557-65.
Hirai, K., Motooka, H., Ito, N., Wada, N., Yoshizaki, A., & et al. (2012). "Problem- solving therapy for psychological distress in Japanese early-stage breast cancer patients". Japanese Journal of Clinical Oncology, 42(12):1168-74.
Hoffman, C.J., Ersser, S.J., Hopkinson, J.B. (2012). "Mindfulness-based stress reduction in breast cancer: a qualitative analysis". Complementary Therapies in Clinical Practice, 1 8(4):221-6
Hoffman, C.J., Eresser, S.J., Hopkinson, J.B., Nicholls, P.G., Harrington, J.E., & Thomas, P.W. (2012). "Effectiveness of Mindfulness-Based Stress Reduction in Mood, Breast- and Endocrine-Related Quality of Life, and Well-Being in Stage 0 to III Breast Cancer: A Randomized, Controlled Trial". Journal of American Society of Clinical Oncology. 30(12), 1335-42.
Hopko, D.R., Funderburk, J.S., Shorey, R.C., McIndoo, C.C, Ryba M.M. & et al. (2013). "Behavioral activation and problem-solving therapy for depressed breast cancerpatients: preliminary support for decreased suicidal ideation". Behavior Modification, 37(6):747-67.
Hoyle, R.H. (2006). "Personality and Self-Regulation: Trait and Information Processing Perspectives". Duke University. Journal of personality. 74(6), 1507-1525.
Leventhal, H., Leventhal, E., & Cameron, L.D. (2001). Representations, procedures, and affect in illness self-regulation: A perceptual-cognitive approach. In A. Baum, T. Revenson, & J. Singer (Eds), Handbook of Health Psychology (pp. 19-48). New York: Erlbaum.
Loman, M.M., Johnson, A.E., Westerlund, A., Pollak, S.D., Nelson, C.A. & et al. (2012). "The effect of early deprivation on executive attention in middle childhood". Journal of Child Psychology and Psychiatry, 54(1):37-45.
Parish, T.S., & Rasid, Z.M. (2006). "The effect of two types of relaxation trailing on Standentxs". Levels of anxiety Kansas state university mangatan, 61, U.S.A. Adolescence spring, 51(2), 33 – 40
The Rock, C.L., Byers, T.E., Colditz, G.A., Demark-Wahnefried, W.  & et al. (2013). "Reducing breast cancer recurrence with weight loss, a vanguard trial: Exercise and Nutrition to Enhance Recovery and Good Health for You (ENERGY) Trial". Contemporary Clinical Trials, 34(2):282-95.
Schank, D.H. (2001). "Development and perceived control: A dynamic model of action in context". In M. Maehr, & P.R. Pintrich, Advances in motivation and achievement. London: JAI. Vol: 7(pp.85-113).
Schmidt, M.E., Wiskemann, J., Krakowski- Roosen, H., Knicker, A.J., Habermann, N., & et al. (2013). "Progressive resistance versus relaxation training for breast cancer patients during adjuvant chemotherapy: design and rationale of a randomized controlled trial (BEATE study)". Contemporary Clinical Trials, 34(1):117-25.
Schmitt, M.B., Pentimonti, J.M., & Justice, L.M. (2012). "Teacher-child relationships, behavior regulation, and language gain among at-risk preschoolers". The Journal of School Psychology, 50(5):681-99.
Schwarzer, R. (2008). "Modeling health behavior change: How to predict and modify the adoption and maintenance of health behaviors". Applied Psychology: An International Review, 57(1), 1-29.
Siegert, R.J., Mc Pherson, K., & Taylor, W. (2004). "Toward a cognitive-affective middel of goal setting in rehabilitation: is self-regulation theory a key step"? Disability and rehabilitation, 20, 1175-1183.
Taylor D, Lincoln AJ, & Foster SL. (2010). "Impaired behavior regulation under conditions of concurrent variable schedules of reinforcement in children with ADHD". Journal of Attention Disorders, 13(4):358-68.
WeiLu, S. (2007). "Impact of diagnosed breast cancer on quality of life among Chinese women". Breast Cancer Research and Treatment, 102(2), 201-210.
Wills, T.A., & O'Carroll Bantum, E. (2012). "Social Support, Self-Regulation, and Resilience in Two Populations: General-Population Adolescents and Adult Cancer Survivors". Journal of Social and Clinical Psychology: Vol. 31, Special Issue: Resilience: Social-Clinical Perspectives, 568-592.
Würtzen, H., Dalton, S.O., Elsass, P., Sumbundu, A.D, & et al, (2013). "Mindfulness significantly reduces self-reported levels of anxiety and depression: results of a randomised controlled trial among 336 Danish women treated for stage I-III breast cancer". The European Journal of Cancer, 49(6):1365-73.
Zhang, J., Yang, K.H., Tian, J.H., & Wang, C.M. (2012). "Effects of yoga on psychologic function and quality of life in women with breast cancer: a meta-analysis of randomized controlled trials". Journal of alternative and complementary medicine, 18(11): 994-1002.
Zimmerman, B.J. (1995). "Self-regulation involves more than metacognition: A social cognitive perspective". Educational Psychologist, 30(4), 217-221.