با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش متغیرهای فاجعه­سازی درد، اضطراب درد،
روان­رنجورخویی، حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله و در پیش­بینی ناتوانی عملکردی در بیماران رماتیسمی  شهر اهواز بود.
 
روش: بدین منظور یک گروه 151 نفری از بیماران مبتلا به روماتیسم با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و پرسشنامه­های مقیاس فاجعه­سازی درد، مقیاس علائم اضطراب درد، خرده مقیاس روان­رنجورخویی پرسشنامه شخصیتی آیزنک، خرده مقیاس حمایت اجتماعی مقیاس سنجش تأثیر آرتریت، پرسشنامه راهبردهای مقابله، مقیاس سنجش تأثیر آرتریت را تکمیل کردند.
 
یافته­ها: نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که متغیرهای پژوهش قادر به تبیین 39%  واریانس ناتوانی عملکرد بودند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که به ترتیب فاجعه­سازی درد، روان رنجورخویی، حمایت اجتماعی و یکی از راهبردهای مقابله­ای در معادله باقی ماندند. این متغیرها جمعاً 38% از واریانس ناتوانی عملکردی را تبیین کردند.
 
نتیجه­گیری: یافته­های پژوهش  از نقش عوامل روان­شناختی در پیش­بینی وضعیت عملکردی در بیماران روماتیسمی حمایت می­کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Pain Catastrophizing, Social Support, pain-related Anxiety, Coping Strategies and Neuroticism, with Functional Disability in Rheumatic patients

نویسندگان [English]

  • I davoodi
  • Y zargar
  • E mozafari pour
  • F nargesi
  • K mola

چکیده [English]

 
 Abstract
Aim: The aim of present study was to investigate the relationship between the pain catastrophizing, pain-related anxiety, social support, coping strategies and neuroticism, with functional disability in Rheumatic patients, in Ahvaz-Iran.
 
Method: The sample Contained 151 participants who selected via available sample method and completed Pain Catastrophizing Scale (PCS), Pain Anxiety Symptoms Scale (PASS-20), subscale of neuroticism from Eysenck Personality Questionnaire (EPQ-R) Arthritis Impact Measurement Scales (AIMS2), and Coping strategies Questionnaire. Functional status were assessed using the three-Factor Model of the Arthritis Impact Scale, 2nd ed., (AIMS2).
 
Results: The result of a multiple regression analysis showed that pain catastrophizing, pain-related anxiety, social support, coping strategies and neuroticism were able to explain 39% of the variance in the AIMS2. The result of multiple regression analysis with stepwise method indicated that pain catastrophizing, neuroticism, social support and one of coping strategies were variables that entered in the model, respectively. Thesesvariables accounted for 38% of the variance in functional disability.
 
Conclusion: The present results support the hypothesized role of psychosocial variables in predicting Functional status in Rheumatic patients.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Rheumatic
  • Personality
  • Social Support
  • Coping Strategies
  • Functional