با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،ایران

چکیده

مقدمه: هرچند شواهدی درباره ارتباط متغیرهای فاجعه‌آفرینی و رضایت زناشویی با افسردگی در بیماران درد مزمن وجود دارد اما اینکه آیا ارتباط مذکور پس از کنترل اثر متغیرهای مداخله­گر همچنان معنی‌دار است یا خیر، موردبررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی سهم فاجعه­آفرینی درد و رضایت زناشویی در پیش­بینی افسردگی پس از کنترل اثر شدت درد، ترس از درد و ناتوانی ناشی از درد انجام شده است. روش: در یک طرح توصیفی ـ همبستگی از بین بیمارانی که به کلینیک ارتوپدی بیمارستان آتیه و کلینیک درد رسا مراجعه کرده بودند و با توجه به معیارهای ورود و خروج، 121 بیمار انتخاب شدند و از آن‌ها خواسته شد که به پرسشنامه­های مقیاس دیداری شدت درد، مقیاس فاجعه­آمیز کردن درد، ترس از حرکت، ناتوانی ناشی از درد، مقیاس افسردگی و رضایت زناشویی پاسخ دهند. یافته‌ها: تحلیل داده‌ها نشان داد که افسردگی با رضایت زناشویی همبستگی منفی معنادار و با فاجعه‌آفرینی، ترس از درد و ناتوانی بیمار همبستگی مثبت معناداری داشت. در تحلیل رگرسیون، فاجعه‌آفرینی و رضایت زناشویی توانستند افسردگی را فراتر از اثر شدت درد، ترس از درد و ناتوانی ناشی از درد پیش­بینی کنند. نتیجه­ گیری: با توجه به اینکه افکار فاجعه‌آفرین و رضایت زناشویی پایین خلق افسرده را در بیماران درد مزمن پیش­بینی می‌کند لذا اگر در کنار برنامه درمانی این بیماران برای کاهش درد، از راهکارهای شناختی مربوط به کاهش افکار فاجعه‌آفرینی و نیز رویکردهای زوج‌درمانی در جهت افزایش رضایت زناشویی آن‌ها استفاده شود، می­توان به پیشگیری از افسردگی این بیماران کمک کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pain catastrophizing and marital satisfaction in predicting depression in chronic pain patients

نویسندگان [English]

  • Fateme Akbari 1
  • Mohsen Dehghani 2
  • Mojtaba Habibi 2

چکیده [English]

Objective: Although evidence suggests that pain catastrophizing and marital satisfaction are associated with chronic pain patient’s depression but whether this association remains significant after controlling for other variables, has not yet been studied. The aim of this study was to investigate the role of pain catastrophizing and marital satisfaction in predicting patient’s depression after controlling for severity of pain, fear of pain and pain-related disability. Methods: In a cross - correlation proposal among patients who had referred to orthopedic clinic and regarding to the inclusion and exclusion criteria, 121 patients were selected. They were asked to answer the visual pain scale, pain catastrophizing scale, fear of movement, pain-related disability, depression and marital satisfaction questionnaire. Results: Data analysis showed a significant negative correlation between marital satisfaction and depression. Also pain catastrophizing, fear of pain and disability were positively correlated with depression. In regression analysis, catastrophizing and marital satisfaction predicted patient’s depression beyond the effect of pain intensity, fear of pain and pain-related disability. Conclusion: Considering that lower marital satisfaction and catastrophic thoughts predict depression in chronic pain patients, using cognitive strategies to reduce catastrophic thoughts and couple therapy approaches to increase their marital satisfaction seems to be beneficial in reducing patient’s depressive symptoms

کلیدواژه‌ها [English]

  • catastrophizing
  • marital satisfaction
  • Depression
  • Chronic Pain
افضلی، ف؛ دلاور، ع؛ برج علی، ا و میرزمانی، م (1386). ویژگی­های روان­سنجی آزمون DASS-42 بر اساس نمونه­ای از دانش­آموزان دبیرستانی شهر کرمانشاه. فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری. شماره 10. ص 81-92.
خطیبی، ع (1387). توجه انتخابی بیماران مبتلا به دردهای مزمن به چهره­های دردناک. پایان‌نامه­ کارشناسی ارشد،.دانشگاه شهید بهشتی.
داودی، ا؛ مظفری‌پور، ا؛ نرگسی، ف و مولا، ک (1391). رابطه فاجعه‌سازی درد، اضطراب درد، روان‌رنجور خویی، حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله با ناتوانی عملکردی در بیماران روماتیسمی. فصلنامه روانشناسی سلامت. شماره 1. ص 67-54
Abbasi, M., Dehghani, M., Keefe, F., Jafari, H., Behtash, H., & Shams, J. (2012). "Spouse‐assisted training in pain coping skills and the outcome of multidisciplinary pain management for chronic low back pain treatment: A 1‐year randomized controlled trial". European Journal of Pain, 16(7), 1033-1043.
Asghari, A., & Golak, N. (2005). "The Roles of Pain Coping Strategies in Adjustment to Chronic Pain". Daneshvar Raftar.
Bair, M. J., Robinson, R. L., Katon, W., & Kroenke, K. (2003). "Depression and pain comorbidity: a literature review". Archives of internal medicine, 163(20), 2433.
 
Banks, S. M., & Kerns, R. D. (1996). "Explaining high rates of depression in chronic pain: a diathesis-stress framework". Psychological Bulletin, 119(1), 95.
 
Beach, S. R., Sandeen, E., & O'Leary, K. D. (1990). "Depression in marriage: A model for etiology and treatment: Guilford Press".
 
Bellamy, N., Campbell, J., & Syrotuik, J. (1999). "Comparative study of self-rating pain scales in osteoarthritis patients". Current medical research and opinion, 15(2), 113-119.
 
Benaim, C., Froger, J., Cazottes, C., Gueben, D., Porte, M., Desnuelle, C., & Pelissier, J. Y. (2007). "Use of the Faces Pain Scale by left and right hemispheric stroke patients". Pain, 128(1), 52-58.
 
Boston, A., & Sharpe, L. (2005). "The role of threat-expectancy in acute pain: effects on attentional bias, coping strategy effectiveness and response to pain". Pain, 119(1), 168-175.
 
Cano, A., Gillis, M., Heinz, W., Geisser, M., & Foran, H. (2004). "Marital functioning, chronic pain, and psychological distress". Pain, 107(1), 99-106.
 
Cano, A., Leonard, M. T., & Franz, A. (2005). "The significant other version of the Pain Catastrophizing Scale (PCS-S): preliminary validation". Pain, 119(1), 26-37.
 
Cano, A., Weisberg, J. N., & Gallagher, R. M. (2000). "Marital satisfaction and pain severity mediate the association between negative spouse responses to pain and depressive symptoms in a chronic pain patient sample". Pain Medicine, 1(1), 35-43.
 
Chang, H. K., Herr, K. A., Sohn, J. N., Cha, B. K., & Yom, Y. H. (2007). "Prediction of pain outcomes in Korean older adults: use of a structural equation model". Pain Medicine, 8(1), 75-83.
 
Crawford, J. R., & Henry, J. D. (2003). "The Depression Anxiety Stress Scales (DASS): Normative data and latent structure in a large non‐clinical sample". British Journal of Clinical Psychology, 42(2), 111-131.
 
Crombez, G., Van Damme, S., & Eccleston, C. (2005). "Hypervigilance to pain: an experimental and clinical analysis". Pain, 116(1), 4-7.
 
Dehghani, M., Sharpe, L., & Nicholas, M. (2004). Modification of attentional biases in chronic pain patients: a preliminary study. European Journal of Pain, 8(6), 585-594.
 
Dehghani, M., Sharpe, L., & Nicholas, M. K. (2003). "Selective attention to pain-related information in chronic musculoskeletal pain patients". Pain, 105(1), 37-46.
 
Flor, H., Kerns, R. D., & Turk, D. C. (1987). "The role of spouse reinforcement, perceived pain, and activity levels of chronic pain patients". Journal of Psychosomatic Research, 31(2), 251-259.
 
Fordyce, W. E. (1976). "Behavioral methods for chronic pain and illness". (Vol. 1): Mosby St. Louis.
 
Geisser, M. E., Cano, A., & Leonard, M. T. (2005). "Factors associated with marital satisfaction and mood among spouses of persons with chronic back pain". The Journal of Pain, 6(8), 518-525.
 
Hofbauer, R. K., Rainville, P., Duncan, G. H., & Bushnell, M. C. (2001). "Cortical representation of the sensory dimension of pain". Journal of Neurophysiology, 86(1), 402-411.
 
Keefe, F. J., Gil, K. M., & Rose, S. C. (1986). "Behavioral approaches in the multidisciplinary management of chronic pain: Programs and issues". Clinical psychology review, 6(2), 87-113.
 
Keogh, E., Dillon, C., Georgiou, G., & Hunt, C. (2001). "Selective attentional biases for physical threat in physical anxiety sensitivity". Journal of Anxiety Disorders, 15(4), 299-315.
 
Kerns, R. D., Haythornthwaite, J., Southwick, S., & Giller, E. L. (1990). "The role of marital interaction in chronic pain and depressive symptom severity". Journal of Psychosomatic Research, 34(4), 401-408.
 
Kori, S., Miller, R., & Todd, D. (1990). "Kinesiophobia: a new view of chronic pain behavior". Pain management, 3(1), 35-43.
 
Leonard, M. T., & Cano, A. (2006). "Pain affects spouses too: Personal experience with pain and catastrophizing as correlates of spouse distress". Pain, 126(1), 139-146.
 
Linton, S. J., & Bergbom, S. (2011). "Understanding the link between depression and pain". Scandinavian Journal of Pain, 2(2), 47-54.
 
Manne, S. L., & Zautra, A. J. (1989). "Spouse criticism and support: Their association with coping and psychological adjustment among women with rheumatoid arthritis". Journal of Personality and Social Psychology, 56(4), 608.
 
Merskey, H., & Bogduk, N. (1994). "Classification of chronic pain, descriptions of chronic pain syndromes and definition of pain terms". Seattle: IASP Press.
 
Mohammadi, S., Dehghani, M., Sharpe, L., Heidari, M., Sedaghat, M., & Khatibi, A. (2012). "Do main caregivers selectively attend to pain-related stimuli in the same way that patients do"? Pain, 153(1), 62-67.
 
Nicholas, M. K., Coulston, C. M., Asghari, A., & Malhi, G. S. (2009). "Depressive symptoms in patients with chronic pain". The Medical Journal of Australia, 190(7), S66-S70.
 
Osman, A., Barrios, F. X., Kopper, B. A., Hauptmann, W., Jones, J., & O'Neill, E. (1997). "Factor structure, reliability, and validity of the Pain Catastrophizing Scale. Journal of Behavioral Medicine, 20(6), 589-605.
 
Roelofs, J., Peters, M. L., Fassaert, T., & Vlaeyen, J. W. (2005). "The role of fear of movement and injury in selective attentional processing in patients with chronic low back pain: a dot-probe evaluation". The Journal of Pain, 6(5), 294-300.
Roelofs, J., Peters, M. L., van der Zijden, M., Thielen, F. G., & Vlaeyen, J. W. (2003). "Selective attention and avoidance of pain-related stimuli: a dot-probe evaluation in a pain-free population". The Journal of Pain, 4(6), 322-328.
 
Roland, M., & Fairbank, J. (2000). "The Roland–Morris disability questionnaire and the Oswestry disability questionnaire". Spine, 25(24), 3115-3124.
 
Roland, M., & Morris, R. (1983). "A study of the natural history of back pain: part I: development of a reliable and sensitive measure of disability in low-back pain". Spine, 8(2), 141-144.
 
Romano, J. M., & Turner, J. A. (1985). "Chronic pain and depression: Does the evidence support a relationship"? Psychological Bulletin, 97(1), 18.
 
Schumacher, J. A., & Leonard, K. E. (2005). "Husbands' and Wives' Marital Adjustment, Verbal Aggression, and Physical Aggression as Longitudinal Predictors of Physical Aggression in Early Marriage". Journal of consulting and clinical psychology, 73(1), 28-37.
 
Sullivan, M. J., Bishop, S. R., & Pivik, J. (1995). "The pain catastrophizing scale: development and validation". Psychological assessment, 7(4), 524.
 
Sullivan, M. J., Feuerstein, M., Gatchel, R., Linton, S. J., & Pransky, G. (2005). "Integrating psychosocial and behavioral interventions to achieve optimal rehabilitation outcomes". Journal of occupational rehabilitation, 15(4), 475-489.
 
Taylor, S. S., Davis, M. C., & Zautra, A. J. (2012). "Relationship status and quality moderate daily pain-related changes in physical disability, affect, and cognitions in women with chronic pain". Pain.
 
Turk, D. C., Kerns, R. D., & Rosenberg, R. (1992). "Effects of marital interaction on chronic pain and disability: Examining the down side of social support.  Rehabilitation Psychology, 37(4), 259.
 
Turk, D. C., Meichenbaum, D., & Genest, M. (1983). Pain and behavioral medicine: A cognitive behavioral perspective. New York: Guilford Press.
 
Turk, D. C., & Okifuji, A. (2002). "Psychological factors in chronic pain: Evolution and revolution". Journal of consulting and clinical psychology, 70(3), 678.
 
Turner, J. A., Jensen, M. P., & Romano, J. M. (2000). "Do beliefs, coping, and catastrophizing independently predict functioning in patients with chronic pain"? Pain, 85(1), 115-125.
 
Van Beek, N., Perna, G., Schruers, K., Muris, P., & Griez, E. (2005). "Anxiety sensitivity in children of panic disorder patients". Child psychiatry and human development, 35(4), 315-324.
 
Vlaeyen, J. W., Kole-Snijders, A. M., Boeren, R. G., & Van Eek, H. (1995). "Fear of movement/(re) injury in chronic low back pain and its relation to behavioral performance". Pain, 62(3), 363-372.
 
Vlaeyen, J. W., & Linton, S. J. (2000). Fear-avoidance and its consequences in chronic musculoskeletal pain: a state of the art. Pain, 85(3), 317-332.
 
Vlaeyen, J. W., Seelen, H. A., Peters, M., de Jong, P., Aretz, E., Beisiegel, E., & Weber, W. E. (1999). "Fear of movement/ (re) injury and muscular reactivity in chronic low back pain patients: an experimental investigation". Pain, 82(3), 297-304.
Zale, E. L., Lange, K. L., Fields, S. A., & Ditre, J. W. (2013). "The relation between pain-related fear and disability: a meta-analysis". The Journal of Pain, 14(10), 1019-1030.