با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 چکیده
هدف: بیماری اسکلروز چندگانه (MS) از شایع­ترین و مهم­ترین اختلالات عصب شناختی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط میان کیفیت زندگی و سرمایه روان‌شناختی با ادراک بیماری در مبتلایان به بیماری ام اس اجرا شد.
 
روش: به همین منظور تعداد 231 نفر (140 دختر و 66 پسر) از اعضای انجمن ام- اس ایران با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری مورد استفاده در این پژوهش عبارت بود از: 1) پرسشنامه جمعیت­ستائی (محقق ساخته)؛ 2) مقیاس کیفیت زندگی (39ـ D؛ بویر وارپ، 1997)؛ 3) پرسشنامه سرمایه روان­شناختی (سیندرو همکاران، 1994) و 4) پرسشنامه ادراک بیماری (بردنبت، پتریه، مین و وینمن، 2006). در پژوهش حاضر تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون همبستگی پیرسون برای تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت.
 
یافته­ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای کیفیت زندگی با 22درصد و مؤلفه­های خوش­بینی و خودکارآمدی سرمایه روان‌شناختی با 29 درصد پیش‌بینی­کننده‌های معنا‌داری برای ادراک بیماری در مبتلایان به ام اس هستند؛ ولی متغیرهای امیدواری و تاب‌آوری پیش‌بینی‌کننده‌های معنا‌داری نبودند. (05/0=p).
نتیجه­گیری: این یافته­ها بیان می­کند که کیفیت زندگی و مؤلفه­های خوش­بینی و خودکارآمدی از متغیرهای تقریباً تأثیرگذار بر ادراک بیماری مبتلایان به بیماری اسکلروز چندگانه هستند. این نتایج کاربردهای مهمی در زمینۀ اهمیت مداخلات درمانی و ارتقای کیفیت زندگی و آموزش خودکارآمدی و خوش­بینی در بیماران ام اس دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Quality of Life (QoL) and Psychological Capital with Illness Perception in MS Patients Alireza Yousefi*, Farhad Shaghaghi**, Mehdi Dehestani***, Ziba Barghi Irani**** *Associate Professor of Psychology Group in PNU University **Assistant Professor of Psychology Group in PNU University ***Assistant Professor of Psychology Group in PNU University **** Instructor and PhD Student in Psychology Group at PNU University

نویسندگان [English]

  • A aghayousefi
  • F shaghaghi
  • M dehestani
  • Z barghi irani

چکیده [English]

Abstract:
Aim: The present research was carried out by aiming at study on relationship between Quality of Life (QoL) and Psychological Capital with Illness Perception among patients who suffered from Multiple Sclerosis (MS) disease.
 
Method: For this purpose, 231 participants (140girls and 66 boys) were chosen from the members of Iranian MS Society. The measurement tools were employed in this study including: 1) Demographic Questionnaire; 2) Quality of Life Questionnaire (D-39) (E. Barbieri, Warp; 1997); 3) Psychological Capital Questionnaire (Sindro et al; 1994); and 4) Illness Perception Questionnaire (Brief IPQ), (Broadbent E., Petrie K., Main J., & Weinman J( 2006).
   At the current study, Multiple Regression Analysis and Pearson Correlation Test have been adapted for data analysis.
 
Results:The results indicated that variables such as Quality of Life (QoL), Psychological Capital, Opportunism and Effectiveness are significant predicators for Illness Perception in those who suffered from MS while variables of Hope and Tolerance were not significant predicators in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Quality of Life
  • Psychological Capital
  • illness perception
  • Multiple Sclerosis (MS) Disease