با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

3 استاد گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

چکیده
هدف: نظر به اهمیت و تأثیر روزافزون عوامل روانی – اجتماعی در سلامت جسمی و تأثیر سبک زندگی نادرست در بروز بیماری­های قلبی- عروقی، هدف پژوهش حاضر ارتباط تیپ شخصیتی D، خود- دلسوزی و حمایت اجتماعی با  رفتارهای بهداشتی بیماران کرونرقلبی می­باشد.
 
روش: در این مطالعه همبستگی، نمونه شامل پژوهش 84 بیمار کرونر قلبی مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی شهید مدرس تهران در سال  1389 بودند که  به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از مقیاس تیپ شخصیتی D، مقیاس خود- دلسوزی، مقیاس حمایت اجتماعی و پرسشنامۀ وضعیت بهداشتی استفاده شد. داده­های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند متغیری و تحلیل واریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
 
یافته­ها: نتایج نشان داد که تیپ شخصیتیD (52/0-=r)، خود- دلسوزی (22/0=r) و حمایت اجتماعی (19/0=r) با رفتارهای بهداشتی همبستگی معنی­داری دارند (05/0 >P). نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که 30 درصد از واریانس رفتارهای بهداشتی این بیماران توسط متغیرهای تیپ شخصیتی D، حمایت اجتماعی و خود ­دلسوزی تبیین می­شود.
 
نتیجه­گیری: این یافته­ها نشان می­دهند که تیپ شخصیتی D، خود- دلسوزی و حمایت اجتماعی از متغیرهای  تقریباً تأثیرگذار بر رفتارهای بهداشتی بیماران کرونر قلبی هستند. این نتایج، تلویحات مهمی در زمینۀ آموزش خود- دلسوزی و مداخلات درمانی برای ارتقای کیفیت زندگی بیماران کرونر قلبی دارد که در مقاله مورد توجه قرار گرفته­اند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship of type D personality, self-compassion and social support with health behaviors in patients with coronary heart disease

نویسندگان [English]

  • عباس ابوالقاسمی 1
  • مریم تقی پور 2
  • محمد نریمانی 3

چکیده [English]

Abstract
Introduction : The aim of this study is to relationship of   type D personality,  self compassion and social support    with health behaviors in patients with coronary heart disease.  This research is a correlation study.
 
Method: The research sample consisted 84 patients with CHD  who were admitted in Moddaress hospital in 1389 were studied. To collect the data Demographic questioner, Type D Personality Scale, Self compassion Scale, Social support Scale  and Short form 36 Health Survey performed.   to analyze the data, Pearson correlation coefficiene,  multiple regression and MNOVA were used.
 
Results: The results  showed  that Type D personality (r=-.52), self- compassion (r=-.22) and social support  (r=-.19) related to are health behaviors in patients with coronary heart disease. The results of multiple regression showed type D personality, self compassion and social support  percent 30 had significant contribute in prediction of health behaviors in patients with coronary heart disease.
Conclusion: The findings of important Implications is for future research,   prevention,   psychopathology and treatment  of  health behaviors in patients with coronary heart disease.  
 
Article Information:
History:
Receipt:        2012/3/6
Revise:         2012/6/9
Acceptance: 2012/6/17
 
 
Keywords:
 type personality, self-compassion, social support,  health behavior


کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: type personality
  • self-compassion
  • Social Support
  • health behavior