با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران.

3 استاد مرکز تحقیقات سلول های بنیادی خون ساز، دانشکده پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. تهران. ایران

5 استاد گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تعیین عوامل روان‌شناختی تسهیل‌کنندۀ بهبودی بیماران پیوند مغز استخوان برای سیاست‏گذاری‌های مناسب در جهت شناسایی مشکلات احتمالی و توسعه مداخلات مناسب در بهره‏مندی بهتر و افزایش موفقیت در پیوند مغز استخوان، بسیار حائز اهمیت است. هدف این مطالعه مرور عوامل روان‌شناختی تسهیل کنندۀ بهبودی بیماران پیوند مغز استخوان بود.
روش: در مرور سیستماتیک حاضر از موارد گزارش ترجیحی برای بررسی‌های سیستماتیک و متاآنالیز (پریزما) و همچنین پیامدهای احتمالی آن برای خطر سوگیری استفاده شد. در همین راستا، اطلاعات موردنیاز از از پایگاه‏های science Direct, Scopus, PubMed برای انتخاب مقالات لاتین و پایگاه‏های مقالات فارسی، ISC با محدود کردن سال برای انتخاب مقالات انگلیسی به 2009 تا 2022 و سال‌های 1390-1401 جهت انتخاب مقاله‌های فارسی برداشته شدند که بر اساس معیارهای موردنظر محدود شدند. واژه‌هایی همچون پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز، عوامل روان‌شناختی، تسهیل‌کننده، بهبودی مورد جستجو قرار گرفتند. برای ترکیب داده‏ها از روش سنتز روایتی استفاده شد.
یافته‌ها: در این مطالعه، کیفیت 37 مقاله تأیید شد و عوامل روان‌شناختی تأثیرگذار بر بهبودی بیماران پیوند مغز استخوان شناسایی شدند. پریشانی جسمی، کاهش کیفیت زندگی بیماران، احتمال افزایش علائم اضطراب و افسردگی، از بزرگترین جالش‌های پیش روی بیماران بود. معنویت ورزی، سواد سلامتی، مداخلات ورزشی و روان‌شناختی در جهت پذیرش بیماری و افزایش بهزیستی روان‌شناختی در ارتقای نتایج سلامت روان‌شناختی و پزشکی تاثیر معنادار دارد.
نتیجه‌گیری: شناسایی عوامل روان‌شناختی تأثیرگذار بر بهبودی بیماران پیوند مغز استخوان از جمله؛ سواد سلامتی، برنامه‌های ورزشی، خوش‌بینی، جنسیت، حمایت اجتماعی، سلامت روانی، عوامل سبک زندگی، درک پیوند و پیگیری در تنظیم پروتکل‌هایی جهت افزایش بهداشت روانی بیماران تحت پیوند موثر هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Psychological Factors Facilitating the Recovery of Bone Marrow Transplant Patients: A Systematic Review

نویسندگان [English]

  • Zahra Mohamadifard 1
  • Ali Fathi-Ashtiani 2
  • Abbas HajiFathali 3
  • Bita Nasrollahi 4
  • Fazlollah Ahmadi 5

1 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran

2 Professor, Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Professor, Hematopoietic Stem Cell Reasearch Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 Assistant Prof, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

5 Professor, Nursing Department, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objectives: Investigating the psychological factors that facilitate the recovery of bone marrow transplant patients is crucial for appropriate policymakers to identify potential problems and develop appropriate interventions for the better benefit and increasing success of bone marrow transplantation. The aim of this study was to review the psychological factors facilitating the recovery of bone marrow transplant patients. Method: In this systematic review, the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA) utilized, along with their possible implications for risk of bias. In this regard, required information took from Science Direct, Scopus, PubMed databases for the selection of Latin articles and Persian articles databases, ISC with the selection period ranging from 1987 to 2022 for English articles and from the years 1390 to 1401 for selection of Persian articles. Based on the desired criteria, they limited. The narrative synthesis method used for combine the data. Results: In this study, the quality of 37 articles confirmed and psychological factors influencing the recovery of bone marrow transplant patients identified. Physical distress, decrease in patients' quality of life, psychosocial well-being, the possibility of increasing symptoms of anxiety and depression, are among the biggest challenges facing patient. Factors such as spirituality, health literacy, sports and psychological interventions aimed at disease acceptance the disease and increase psychological well-being and healthy coping strategies have a significant impact on improving psychological and medical health outcomes. Depression, homesick, tension, anxiety, post-traumatic stress disorder, delusions and cognitive deficits, feelings of lack of choice, need for special attention, and isolation are inevitable consequences of hematopoietic stem cell transplantation. Some psychosocial variables (depression, anxiety, stress, coping strategies, social support, optimism, rationality, and need for coordination) and clinical parameters indicating immune response after bone marrow transplantation. Conclusion: Identifying psychological factors influencing the recovery of bone marrow transplant patients, including; health literacy, sports programs, optimism, gender, social support, mental health, lifestyle factors, understanding of transplant, and follow-up are influential in setting protocols to increase the mental health and survival of bone marrow transplant patients. Identifying psychological factors that facilitate the treatment process helps psychologists and the medical team to identify and strengthen these factors in patients. To moderate the negative psychological consequences of transplantation, it is desirable to perform psychological interventions and to recognize and strengthen the positive psychological structures within the psyche by the treatment staff and the psychologist. Additionally, regulating the natural day and night cycle, palliative care, antipsychotic medication, disease management, lead to better health outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bone Marrow Transplant
  • Prisma
  • Psychological Factors
  • Stem Cell
  • Systematic Review
Ajorloo, M., Irani, Z., & Aliakbari dehkordi, M. (2016). Story therapy effect on reducing anxiety and improvement habits sleep in children with cancer under chemotherapy. Health Psychology, 5(18), 87-107.(in Persian)
Amonoo HL, Barclay ME, El-Jawahri A, Traeger LN, Lee SJ, Huffman JC. (2019) Positive Psychological Constructs and Health Outcomes in Hematopoietic Stem Cell Transplantation Patients: A Systematic Review. Biol Blood Marrow Transplant. Jan;25(1):e5-e16. doi: 10.1016/j.bbmt.2018.09.030. Epub 2018 Oct 8. PMID: 30308327.
Amonoo HL, Brown LA, Scheu CF, Millstein RA, Pirl WF, Vitagliano HL, Antin JH, Huffman JC. (2019) Positive psychological experiences in allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Psychooncology.;28(8):1633-1639. doi: 10.1002/pon.5128. Epub 2019 Jun 14. PMID: 31128072.
Amonoo HL, El-Jawahri A, Celano CM, Brown LA, Harnedy LE, Longley RM, Onyeaka HK, Healy BC, Cutler CS, Pirl WF, Lee SJ, Huffman JC. (2021). A positive psychology intervention to promote health outcomes in hematopoietic stem cell transplantation: the PATH proof-of-concept trial. Bone Marrow Transplant. 56(9):2276-2279. doi: 10.1038/s41409-021-01296-9. Epub 20. PMID: 33879852; PMCID: PMC8416696.
Amonoo, M.D., Hermioni & Barclay, Margot & El-Jawahri, Areej & Traeger, Lara & Lee, Stephanie & Huffman, Jeff. (2018). Positive Psychological Constructs and Health Outcomes in Hematopoietic Stem Cell Transplantation Patients: A Systematic Review. Biology of Blood and Marrow Transplantation. 25(1):e5-e16. doi: 10.1016/j.bbmt.2018.09.030. Epub 2018 Oct 8. PMID: 30308327.
Averbuch, D., Tridello, G., Hoek, J., Mikulska, M., Akan, H., Yaňez San Segundo, L., ... & Cesaro, S. (2017). Antimicrobial resistance in Gram-negative rods causing bacteremia in hematopoietic stem cell transplant recipients: intercontinental prospective study of the Infectious Diseases Working Party of the European Bone Marrow Transplantation Group. Clinical Infectious Diseases, 65(11), 1819-1828. DOI: 10.1093/cid/cix646
Azevedo, I. C. D., Ferreira Júnior, M. A., Flores, V. G. T., Gonçalves, E. D. A. P., Frota, O. P., Cardoso, M. P., ... & Santos, V. E. P. (2019). Psychological suffering of patients transplanted with hematopoietic stem cells. Biosci. j.(Online), 1633-1639. DOI 10.14393/BJ-v35n5a2019-36226. Available from:
Bakhshalizadeh Irani, F., Shahidi, S., & Hazini, A. (2021). Attitude Towards Death and Life Meaning in Dying Cancer Patients: A Phenomenological Study. Health Psychology, 10(37), 65-82. https://doi.org/10.30473/hpj.2021.53462.4851 (in persian)
Braamse, A. M., van Meijel, B., Visser, O., van Oppen, P., Boenink, A. D., Eeltink, C., ... & Dekker, J. (2010). Distress and quality of life after autologous stem cell transplantation: a randomized clinical trial to evaluate the outcome of a web-based stepped care intervention. BMC cancer, 10(1), 1-9.
Bubalo J.( 2018) Managing the mental distress of the hematopoietic stem cell transplant (HSCT) patient: a focus on delirium. Curr Hematol Malig Rep 13:109–113
Case, P. (2002). The impact of gender role on recovery from bone marrow transplantation. Illness, Crisis & Loss, 10(4), 344-355. https://doi.org/10.1177/105413702236515
Costanzo, E. S., Juckett, M. B., & Coe, C. L. (2013). Biobehavioral influences on recovery following hematopoietic stem cell transplantation. Brain, behavior, and immunity, (30), S68-S74. DOI: 10.1016/j.bbi.2012.07.005
De Souza Meirelles, C., & Diez-Garcia, R. W. (2018). Taste changes as a metaphor for biographical disruption: A qualitative study in patients undergoing haematopoietic stem cell transplantation. Clinical nutrition ESPEN, 27, 127-133. DOI: 10.1016/j.clnesp.2018.05.004
Ehrlich, K. B., Miller, G. E., Scheide, T., Baveja, S., Weiland, R., Galvin, J., ... & Penedo, F. J. (2016). Pre-transplant emotional support is associated with longer survival after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Bone marrow transplantation, 51(12), 1594-1598. DOI: 10.1038/bmt.2016.191
El-Jawahri A, Traeger L, Greer JA, VanDusen H, Fishman SR, LeBlanc TW, Pirl WF, Jackson VA, Telles J, Rhodes A, Li Z, Spitzer TR, McAfee S, Chen YA, Temel JS. (2017). Effect of Inpatient Palliative Care During Hematopoietic Stem-Cell Transplant on Psychological Distress 6 Months After Transplant: Results of a Randomized Clinical Trial. J Clin Oncol. 10;35(32):3714-3721. doi: 10.1200/JCO.2017.73.2800. Sep 19. PMID: 28926288; PMCID: PMC5675739.
Farbicka, P., & Nowicki, A. (2012). Selected aspects of palliative care and quality of life at the terminal stage of neoplastic disease. Contemporary oncology (Poznan, Poland), 16(6), 506–511. https://doi.org/10.5114/wo.2012.32482
Farsi, Z., Dehghan Nayeri, N., & Negarandeh, R.. (2015). The Role of Personal Factors in Coping of Adults with Acute Leukemia Undergoing Hematopoietic Stem Cell Transplantation. NPWJM; 3 (8) :58-69. URL: http://npwjm.ajaums.ac.ir/article-1-331-en.html (in Persian)
Farsi, Z., Nayeri, N. D., & Negarandeh, R. (2012). The coping process in adults with acute leukemia undergoing hematopoietic stem cell transplantation. Journal of Nursing Research, 20(2), 99-109. DOI: 10.1097/jnr.0b013e318257b5e0
Fredenburg, H. A., & Silverman, M. J. (2014). Effects of music therapy on positive and negative affect and pain with hospitalized patients recovering from a blood and marrow transplant: A randomized effectiveness study. The Arts in Psychotherapy, 41(2), 174-180. https://doi.org/10.1016/j.aip.2014.01.007
Frick E, Motzke C, Fischer N, Busch R, Bumeder I (2005) Is perceived social support a predictor of survival for patients undergoing autologous peripheral blood stem cell transplantation? Psychooncology 14:759–770.  DOI: 10.1002/pon.908
Fyfe-Taylor, L., & Cockett, A. (2022). Addressing the psychosocial needs of young people with thalassaemia undergoing bone marrow transplantation. Nursing children and young people, 34(4). DOI: 10.7748/ncyp.2020.e1300
Gashmardi N, Mehrabani D, Hosseini S, Edalatmanesh M, Khodabandeh Z. ( 2016) The Healing of Bone Marrow-Derived Stem Cells on Motor Functions in Acute Spinal Cord Injury of Mice. armaghanj; 21 (7) :669-681 URL: http://armaghanj.yums.ac.ir/article-1-1375-fa.html (in Persian)
Harashima, S., Yoneda, R., Horie, T. et al. (2019). Psychosocial Assessment of Candidates for Transplantation scale (PACT) and survival after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant (54), 1013–1021 https://doi.org/10.1038/s41409-018-0371-6
Heinonen, H., Volin, L., Zevon, M. A., Uutela, A., Barrick, C., & Ruutu, T. (2005). Stress among allogeneic bone marrow transplantation patients. Patient Education and Counseling, 56(1), 62-71. DOI: 10.1016/j.pec.2003.12.007
Hochhausen, N., Altmaier, E. M., McQuellon, R., Davies, S. M., Papadopolous, E., Carter, S., & Henslee-Downey, J. (2007). Social support, optimism, and self-efficacy predict physical and emotional well-being after bone marrow transplantation. Journal of psychosocial oncology, 25(1), 87-101. DOI: 10.1300/J077v25n01_05
Hong S, Rybicki L, Corrigan D, Dabney J, Hamilton BK, Kalaycio M, Lawrence C, McLellan L, Sobecks R, Lee SJ, Majhail NS. (2019). Psychosocial Assessment of Candidates for Transplant (PACT) as a tool for psychological and social evaluation of allogeneic hematopoietic cell transplantation recipients. Bone Marrow Transplant. 54(9):1443-1452. doi: 10.1038/s41409-019-0455-y. Epub 2019 Jan 29. PMID: 30696998; PMCID: PMC6663643.
Hoodin F, Kalbfleisch KR, Thornton J, Ratanatharathorn V. (2004) Psychosocial influences on 305 adults' survival after bone marrow transplantation; depression, smoking, and behavioral self-regulation. J Psychosom Res; 57(2):145-54. doi: 10.1016/S0022-3999(03)00599-3. PMID: 15465068.
Hoodin F, Weber S. (2003) A systematic review of psychosocial factors affecting survival after bone marrow transplantation. Psychosomatics. May-Jun;44(3):181-95. doi: 10.1176/appi.psy.44.3.181. PMID: 12724499.
Jalali M, khodabakhshi koolaee A. (2020) Relationship between health literacy and general health among patients with leukemia before bone marrow transplant. Irainian Journal of Cancer Care; 1 (1) :1-7. URL: http://ijca.ir/article-1-32-fa.html. (in Persian)
Janicsák, H., Ungvari, G. S., & Gazdag, G. (2021). Psychosocial aspects of hematopoietic stem cell transplantation. World Journal of Transplantation, 11(7), 263.
Karbalaie, M., Yazdanbakhsh, K., karimi, P., (2021) Predicting Psychological Well-Being Based on Emotion Regulation, Cognitive Flexibility and Mindfulness in Cancer Patients. Journal of Health Psychology. 10 (1)37.160-141. (in Persian)
Karimi A, Daliri S, Sayehmiri K. (2016) The prevalence of physical and psychological violence during pregnancy in Iran and the world: A systematic review and meta-analysis. Journal of Clinical Nursing and Midwifery; 5 (3) :73-88 URL: http://78.39.35.47/article-1-547-fa.html. (in Persian)
Khan, A. G., Irfan, M., Shamsi, T. S., & Hussain, M. (2007). Psychiatric disorders in bone marrow transplant patients. J Coll Physicians Surg Pak, 17(2), 98-100.
Knight, J. M., Moynihan, J. A., Lyness, J. M., Xia, Y., Tu, X., Messing, S., ... & Sahler, O. J. Z. (2014). Peri-transplant psychosocial factors and neutrophil recovery following hematopoietic stem cell transplantation. PloS one, 9(6), e99778.
Krishna, K. & Sambasiva Rao, K.R.S.. (2009). Bone Marrow Transplantation. The Open Biotechnology Journal. 3. 24-30. 10.2174/1874070700903010024.
Kurpas, D., Mroczek, B., Knap-Czechowska, H., Bielska, D., Nitsch-Osuch, A., Kassolik, K., ... & Steciwko, A. (2013). Quality of life and acceptance of illness among patients with chronic respiratory diseases. Respiratory physiology & neurobiology, 187(1), 114-117.
Kusuda, M., Kimura, S. I., Misaki, Y., Yoshimura, K., Gomyo, A., Hayakawa, J., ... & Kanda, Y. (2018). Association between Activated Partial Thromboplastin Time and the Amount of Infused Heparin at Bone Marrow Transplantation. Biology of Blood and Marrow Transplantation, 24(7), 1367-1371.
Lahaye M, Aujoulat I, Vermylen C, Brichard B. (2017) Long-Term Effects of Haematopoietic Stem Cell Transplantation after Pediatric Cancer: A Qualitative Analysis of Life Experiences and Adaptation Strategies. Front Psychol. 10;8:704. doi: 10.3389/fpsyg.2017.00704. PMID: 28539897; PMCID: PMC5423979.
Lee SJ, Loberiza FR, Rizzo JD, Soiffer RJ, Antin JH, Weeks JC. (2003) Optimistic expectations and survival after hematopoietic stem cell transplantation. Biol Blood Marrow Transplant.(9):389–396. DOI: 10.1016/s1083-8791(03)00103-4
Leeson, L. A., Nelson, A. M., Rathouz, P. J., Juckett, M. B., Coe, C. L., Caes, E. W., & Costanzo, E. S. (2015). Spirituality and the recovery of quality of life following hematopoietic stem cell transplantation. Health Psychology, 34(9), 920. DOI: 10.1037/hea0000196
Madson, A. T., & Silverman, M. J. (2010). The effect of music therapy on relaxation, anxiety, pain perception, and nausea in adult solid organ transplant patients. Journal of Music Therapy, 47(3), 220-232. DOI: 10.1093/jmt/47.3.220
Maldonado JR. (2008) Delirium in the acute care setting: characteristics, diagnosis, and treatment. Crit Care Clin. 24(4):657–722. https://doi.org/10.1016/j.ccc.2008.05.008.
Morales-Rodriguez, E., Pérez-Bilbao, T., San Juan, A. F., & Calvo, J. L. (2022). Effects of Exercise Programs on Physical Factors and Safety in Adult Patients with Cancer and Haematopoietic Stem Cell Transplantation: A Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(3), 1288. DOI: 10.3390/ijerph19031288
Nakamura ZM, Nash RP, Quillen LJ, Richardson DR, McCall RC, Park EM. (2019). Psychiatric Care in Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Psychosomatics. 60(3):227-237. doi: 10.1016/j.psym.2019.01.005. Epub 2019 Jan 19. PMID: 30733043; PMCID: PMC6535361.
Neumann, J. (2017). Nursing Challenges Caring for Bone Marrow Transplantation Patients with Graft Versus Host Disease, Hematology/Oncology and Stem Cell Therapy, doi: http://dx.doi.org/10.1016/ j.hemonc.2017.06.00
Nouzari R, Najafi SS, Momennasab M. (2019) Post-Traumatic Growth among Family Caregivers of Cancer Patients and Its Association with Social Support and Hope. Int J Community Based Nurs Midwifery. 7(4):319-328. doi: 10.30476/IJCBNM.2019.73959.0. PMID: 31641681; PMCID: PMC6779924.
Packman, W., Weber, S., Wallace, J., & Bugescu, N. (2010). Psychological effects of hematopoietic SCT on pediatric patients, siblings and parents: a review. Bone marrow transplantation, 45(7), 1134-1146. DOI: 10.1038/bmt.2010.74
Pereira, D. B., Christian, L. M., Patidar, S., Bishop, M. M., Dodd, S. M., Athanason, R., ... & Reddy, V. S. (2010). Spiritual absence and 1-year mortality after hematopoietic stem cell transplant. Biology of Blood and Marrow Transplantation, 16(8), 1171-1179. DOI: 10.1016/j.bbmt.2010.03.003
Pourezati,M., H., Nikukar, Z. (2021) Stem cells and their application for the treatment of central nervous system injuries. Shafai Khatam Journal of Neuroscience. 9 (3): 116-129. (in Persian). 10.52547/shefa.9.3.116
Pulgar, Á., Garrido, S., Alcalá, A., & Reyes del Paso, G. A. (2012). Psychosocial predictors of immune response following bone marrow transplantation. Behavioral Medicine, 38(1), 12-18. DOI: 10.1080/08964289.2011.647118
Rocha, V. D., Proença, S. D. F. F. S., Marques, A. D. C. B., Pontes, L., Mantovani, M. D. F., & Kalinke, L. P. (2016). Social impairment of patients undergoing hematopoietic stem cell transplant. Revista Brasileira de Enfermagem, 69, 484-491. DOI: 10.1590/0034-7167.2016690310i
Rueda-Lara, M., & Lopez-Patton, M. R. (2014). Psychiatric and psychosocial challenges in patients undergoing haematopoietic stem cell transplants. International Review of Psychiatry, 26(1), 74-86. DOI: 10.3109/09540261.2013.866075
Russell, C., Harcourt, D., Henderson, L., & Marks, D. I. (2011). Patients' experiences of appearance changes following allogeneic bone marrow transplantation. Cancer Nursing, 34(4), 315-321. DOI: 10.1097/NCC.0b013e3181f8f884
Sadeghnia,R., Naghibi, M., Sharifipour, F., Ravari, H., Hamidi Alamdari, D., Esmaili, H., Mamduhi, F., Rahimi, H.R. (2017). Effect of autologous Bone marrow stem cell on panel reactive Antibodies in patients with chronic and progressive renal failure, a pilot clinical trial, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 60(2), 450-460. magiran.com/p1781884. 10.22038/MJMS.2017.10097 (in Persian)
Seo, H. J., Baek, Y. G., Cho, B. S., Kim, T. S., Um, Y. H., & Chae, J. H. (2019). Anxiety and depression of the patients with hematological malignancies during hospitalization for hematopoietic stem cell transplantation. Psychiatry investigation, 16(10), 751. DOI: 10.30773/pi.2019.07.12
Sertbaş, G., Ok, E., & Unver, V. (2022). Effects of Creative Arts Intervention on Anxiety, Depression and Sleep Quality Among Bone Marrow Transplantation Patients During Protective Isolation. Cancer Nursing, 10-1097. DOI: 10.1097/NCC.0000000000001127
Sharin UBM, Hwang CCJ, Ang WHD, Lopez V.( 2020) The haematopoietic stem cell transplant survivors' sense of coherence about their experiences: a qualitative study. Support Care Cancer.;28(9):4275-4283. doi: 10.1007/s00520-019-05273-3. Epub Jan 3. PMID: 31900616.
Sinclair, S., McConnell, S., Bouchal, S. R., Ager, N., Booker, R., Enns, B., & Fung, T. (2015). Patient and healthcare perspectives on the importance and efficacy of addressing spiritual issues within an interdisciplinary bone marrow transplant clinic: a qualitative study. BMJ open, 5(11), e009392. DOI: 10.1136/bmjopen-2015-009392
Sirilla, J., & Overcash, J. (2013). Quality of life (QOL), supportive care, and spirituality in hematopoietic stem cell transplant (HSCT) patients. Supportive Care in Cancer, 21(4), 1137-1144. DOI: 10.1007/s00520-012-1637-y
Soleimanvandi Azar N, Mohaqeqi Kamal S H, Sajadi H, Ghaedamini Harouni G R, Karimi S, Foroozan A S.(2020) Barriers and Facilitators of the Outpatient Health Service Use by the Elderly. Salmand: Iranian Journal of Ageing; 15 (3) :258-277. URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1979-fa.html. (in Persian)
Sun, C. L., Francisco, L., Baker, K. S., Weisdorf, D. J., Forman, S. J., & Bhatia, S. (2011). Adverse psychological outcomes in long-term survivors of hematopoietic cell transplantation: a report from the Bone Marrow Transplant Survivor Study (BMTSS). Blood, The Journal of the American Society of Hematology, 118(17), 4723-4731. DOI: 10.1182/blood-2011-04-348730
Tavakoli ArdakaniM, NikoonezhadM, AkhlaghiSS, Amini NeysianiM, Moshari MR,SoleimaniM. (2022) An Overview of the Problems and Changes in Guidelines with a View to the Future of Bone Marrow Transplantation during an Outbreak of COVID-19.J Zabol Med Sch 4(4): 169-77.Review Article10.18502/jzms.vl4i4.8750. (in Persian)
Teale EA, Siddiqi N, Clegg A, et (2017) Non-pharmacological interventions for managing delirium in hospitalized patients. Cochrane Rev Protoc.(4):CD005995, 1–9. Proposed protocol for management of HSCT patient delirium risk. Requires validation but could serve as an interim model. doi: 10.1002/14651858.CD005995.pub2
Walpole G, Clark H, Dowling M. (2018). Myeloma patients' experiences of haematopoietic stem cell transplant: A qualitative thematic synthesis. Eur J Oncol Nurs.(35):15-21. doi: 10.1016/j.ejon.2018.05.002. Epub 2018 May 15. PMID: 30057079.
Zamanzadeh, V., Valizadeh, L., Sayadi, L., Taleghani, F., & Jeddian, A. (2013). Life in limbo: experiences of Iranian hematopoietic stem cell transplantation recipient patients and nurses in a qualitative study. International journal of hematology-oncology and stem cell research, 7(3), 25–33. PMID: 24505532; PMCID: PMC3913145.
Zheng LY, Yuan H, Zhou ZJ, Guan BX, Zhang P, Zhang XY.( 2020) The Role of Spirituality in Patients Undergoing Hematopoietic Stem Cell Transplantation: a Systematic Mixed Studies Review. J Gen Intern Med. 35(7):2146-2161. doi: 10.1007/s11606-020-05741-1. Epub 2020 Feb 24. PMID: 32096081; PMCID: PMC7351920.